Zoek op

solvabiliteit

financiële zaken: De verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans van een onderneming. Daarbij ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=solvabiliteit

solvabiliteit

ondernemingsrecht: mate waarin de onderneming in staat is aan haar verplichtingen jegens de schuldeisers te voldoen;van belang ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=solvabiliteit

solvabiliteit

ondernemingsrecht: mate waarin een onderneming in staat is aan haar verplichtingen jegens de schuldeisers te voldoen;maatstaf ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/solvabiliteit

solvabiliteit

de solvabiliteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [sɔlvabili'tɛit] mate waarin een bedrijf of instelling in staat is om aan financiële verplichtingen te voldoen Voorbeeld:   `De pensioenwet eist van de pensioenfondsen een toereikende solvabiliteit.` © Kernerman ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/solvabiliteit

solvabiliteit

•het vermogen om te betalen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/solvabiliteit

Solvabiliteit

Banken zien aan de solvabiliteit of u als ondernemer voldoende aan uw financiele verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteit is het eigen vermogen (EV) gedeelt het totale vermogen. Meer informatie en een offerte voor het financieren van bedrijfspanden vindt u op onze pagina over bedrijfshypotheken.
Gevonden op http://www.bedrijfspand.com/vastgoed-begrip/solvabiliteit/

Solvabiliteit

De solvabiliteit is de mate waarin de onderneming in staat is het totale vreemd vermogen terug te betalen. Het is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen van een onderneming. Men berekent de solvabiliteit als volgt:
Eigen vermogen - Vreemd vermogen = Solvabiliteit
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Solvabiliteit

Het eigen vermogen in procenten van het totale vermogen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10179

Solvabiliteit

Het vermogen van de pensioenuitvoerder om op langere termijn aan pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

Solvabiliteit

De solvabiliteit is het vermogen om zijn verbintenissen na te komen en te gepasten tijde de leningen die men heeft aangegaan, terug te betalen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

Solvabiliteit

kengetal voor de liquiditeit, af te lezen uit de balans. De solvabiliteit is de mate waarin een bedrijf -desnoods na liquidatie- alle schulden (zowel kortlopende als langlopende) kan terugbetalen. = EV - VV.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10640

Solvabiliteit

Het vermogen van de pensioenuitvoerder om op langere termijn aan verzekerings- of pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Solvabiliteit

Verhouding tussen vreemd en eigen vermogen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Solvabiliteit

Hiervan is sprake wanneer er voldoende vermogen is om aan de geldelijke verplichtingen te voldoen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Solvabiliteit

de mate waarin de onderneming in staat is te allen tijde aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Extern wordt dit vaak afgemeten aan de dekking die het eigen vermogen verschaft aan de houders van het vreemde vermogen (= verhouding gemiddeld eigen vermogen - gemiddeld totaal geïnvesteerde vermogen). liquiditeit.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Solvabiliteit

De verhouding tussen het eigen vermogen en de schulden van een onderneming of de mate waarin de bezittingen van een onderneming (op basis van boekwaarde) de schulden van een onderneming overstijgt. Veelal uitgedrukt als het percentage dat het eigen vermogen uitmaakt van het balanstotaal. Hoe hoger dit percentage hoe meer solvabel het bedrijf en hoe...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11080

Solvabiliteit

Solvabiliteit geeft aan in hoeverre een bedrijf in staat is om zijn leningen af te lossen. Is de solvabiliteit positief, dan is een bedrijf in staat zijn leningen af te lossen. Bij een negatieve solvabiliteit is dit niet het geval. De solvabiliteit wordt berekend door het totale vermogen van een bedrijf te delen door het vreemd vermogen van het bed...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Solvabiliteit

solvabiliteit

vermogen om te betalen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/solvabiliteit

Solvabiliteit

Maatstaf voor de mogelijkheid van een onderneming om op lange termijn (> 1 jaar) aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Verhouding tussen de liquidatiewaarde van de activa en het vreemde vermogen [onbenoemd getal, want een deling van euro door euro laat de eenheid uit teller en noemer tegen elkaar wegvallen]. De eer...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Solvabiliteit

Solvabiliteit is het vermogen om op langere termijn aan de financiele verplichtingen te kunnen voldoen.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_s.asp

Solvabiliteit

De solvabiliteit van een onderneming wordt bepaald door de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. Naarmate het eigen vermogen groter is ten opzichte van het vreemd vermogen is de solvabiliteit gunstiger. De solvabiliteit wordt uitgedrukt in een kengetal, het solvabiliteitspercentage:
eigen vermogen 
-------------- = solvabilite...
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

solvabiliteit

geeft aan in welke mate de onderneming aan haar totale schulden kan voldoen (eventueel na liquidatie). In de bedrijfseconomie neemt men daarvoor vaak de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

Solvabiliteit

We spreken over solvabiliteit of het ‘solvabel zijn’ wanneer een persoon of onderneming aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Vooraleer banken leningen toekennen zijn zij verplicht om de solvabiliteit van toekomstig cliënteel na te gaan. Men bekijkt vooral de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen en omgekeerd. He...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/solvabiliteit/

Solvabiliteit

Dit is de mate waarin een onderneming verliezen kan opvangen, en ook op langere termijn haar verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteit wordt
Gevonden op https://www.gratis-cursus-boekhouden.nl/Begrip/solvabiliteit?goback=%2fDefi
Geen exacte overeenkomst gevonden.