Kopie van ` ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer `

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Categorie: Milieu
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 5


Evaluatienota Klimaatbeleid
In 2002 is het gevoerde beleid voor de reductie van de broeikasgassen in Nederland geëvalueerd. Eén van de resultaten van deze evaluatie was dat de reductiedoelstelling omlaag is bijgesteld, waardoor een reductie van 40 Mton in plaats van 50 Mton CO2-equivalenten gereduceerd dient te worden. Verder is gesteld dat met de huidige inspanning de doelstelling van 20 Mton reductie in eigen land gehaald kan worden. Voor meer informatie kijk op www.minvrom.nl onder Klimaatverandering.

HFK`s
Gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen (HFK`s) komen vrij bij de productie van HCFK`s en het gebruik als koelmiddel in stationaire en mobiele koelinstallaties, blaasmiddel bij schuimproductie, schoonmaak- en oplosmiddel, brandblusmiddel, drijfgas en in medische toepassingen. In totaal kwam in Nederland naar schatting 6,7 Mton CO2 eq. vrij in 1995 (6,3 Mton door industrie, 0,4 Mton door alternatieve toepassing van CFK).

IPCC
Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is een internationale organisatie die rapporten opstelt over de stand van zaken van de wetenschappelijke kennis rond klimaatveranderingen en verwante thema`s.

Klimaatverdrag
In 1992 werd tijdens een conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling (UNCED) in Rio de Janeiro het Raamverdrag Klimaatverandering van de Verenigde Naties gesloten (United Nations Framework Convention on Climat Change (UNFCCC)). Het wordt meestal aangeduid als: het Klimaatverdrag. De doelstelling van dit verdrag is: `het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt voorkomen`. Nederland is één van de 177 landen die in de eerste helft van de negentiger jaren het Klimaatverdrag heeft geratificeerd (bekrachtigd).

Het Klimaatverdrag valt onder de verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties. Verschillende organen zorgen voor de uitvoering van het verdrag. Het belangrijkste besluitvormende orgaan is de Conference of Parties (CoP). Hieraan nemen alle ondertekenaars van het verdrag deel. Het Klimaatsecretariaat dient ter ondersteuning van het CoP.

Uitvoeringsnota Klimaatbeleid
In de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid staat beschreven hoe Nederland haar klimaatdoelstellingen wil bereiken. Deel 1 van de nota is in juni 1999 verschenen en behandelt de beleidsintensivering die moet leiden tot 25 Mton CO2 eq. reductie binnen de Nederlandse landsgrenzen in 2010. In 2001 is deel 2 van de nota verschenen en deze gaat over de reductiemogelijkheden in het buitenland (ook 25 Mton CO2 eq.). In 2002 is de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid geëvalueerd. De resultaten zijn beschreven in de Evaluatienota (hierin zijn de reductiedoelstellingen bijgesteld naar 20 Mton voor binnenland en 20 Mton CO2 eq.).