Kopie van `RIVM Millieu en Natuur Planbureau`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


RIVM Millieu en Natuur Planbureau
Categorie: Milieu > Hinder
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 14


B65
Maat voor de geluidbelasting door passagiers- en vrachtvliegtuigen rond een luchthaven. De berekening van de B65-waarde in Ke wijkt af van de berekening van de equivalente geluidbelasting in dB(A) door het weg- en railverkeer en van de industrie. Het belangrijkste verschil is dat alleen de maximale niveaus (piekniveaus) worden beschouwd. Vliegtuigen met piekniveaus lager dan 65 dB(A) worden in de berekening van het B65 niet beschouwd. Vanwege deze verschillen kan een geluidbelasting in Ke niet worden omgerekend in de geluidbelasting in dB(A).

dB
Decibel. Eenheid voor de geluidbelasting.

dB(A)
De A-gewogen decibelwaarde dB(A) is de meest gangbare eenheid voor geluidbelasting. De A-weging houdt rekening met de gevoeligheid van het menselijk oor voor de toonhoogte van het geluid. Enkele voorbeelden van waarden:
- 40 dB(A) - natuurlijk achtergrondniveau; maximumwaarde voor stiltegebieden;
- 50 dB(A) - geluid in een rustige woonstraat;
- 70 dB(A) - geluid van een gemiddelde provinciale weg op 10 meter afstand.

Ernstige geluidhinder
Ernstige geluidhinder is gebaseerd op de vraag uit de periodieke hinderenquête van TNO in welke mate mensen een bepaalde bron in de woonomgeving als hinderlijk ervaren op basis van een 10-puntsschaal van het getal 0 (helemaal niet hinderlijk) tot 10 (heel erg hinderlijk). Mensen die 7 (gedeeltelijk), 8, 9 of 10 antwoorden zijn ernstig gehinderd (De Jong et al., 2000).

Ernstige geurhinder
Ernstige geurhinder is gebaseerd op de vraag uit de periodieke hinderenquête van TNO in welke mate mensen een bepaalde bron in de woonomgeving als hinderlijk ervaren op basis van een 10-puntsschaal van 1 (helemaal niet hinderlijk) tot 10 (heel erg hinderlijk). Mensen die 8, 9 of 10 antwoorden zijn ernstig gehinderd.

Gecumuleerde geluidbelasting
Het optellen van de geluidbelasting door verschillende bronnen, wordt aangeduid met cumulatie. Het totaal van de bijdragen van alle bronnen is de gecumuleerde geluidbelasting. Vanwege de logaritmische schaal voor de geluidbelasting kunnen dB(A)-waarden niet zomaar worden opgeteld.

Geluidhinder
Onder geluidhinder wordt verstaan het vaak of soms last hebben van geluid van wegverkeer (auto`s, brommers, motoren), railverkeer (treinen, trams, metro`s), vliegtuigen, buren, industrie en andere bedrijven en geluid van laden-lossen en spelende kinderen (CBS, 1995).

Geurhinder
Geurhinder is gedefinieerd als het last hebben of soms last hebben van stank, zoals gevraagd wordt in het Permanent Onderzoek Leefsituatie (CBS, 1995).

Ke
Eenheid behorende bij de geluidmaat B65. Ke staat voor Kosten Eenheden. De naam is ontleend aan Prof. Kosten, die in de jaren zestig en zeventig onderzoek deed naar de hinder door vlieggeluid rondom Schiphol.

LAeq
Equivalent A-weighted Level. In deze geluidmaat zijn over een periode varierende geluidniveaus gemiddeld tot één waarde. Zowel de hoogte als het verloop van het geluidniveau spelen hierbij een rol. De A-weging houdt rekening met de gevoeligheid van het menselijk oor voor de toonhoogte van het geluid. De eenheid wordt gegeven in dB(A).

LAeq, 24uur
Equivalente geluidmaat (zie LAeq) die wordt gebruikt bij de beoordeling van stiltegebieden. In deze geluidmaat worden alle geluidniveaus over de periode van een etmaal gemiddeld. De niveaus tijdens de avond- en nachtperiode tellen even zwaar als tijdens de dag. Dit veronderstelt dat mensen die in de natuur verblijven het geluid in de avond en nacht niet als hinderlijker ervaren dan overdag.

Lden
`Lday-evening-night`. Een equivalente geluidsmaat (zie LAeq), waarbij, gelijk aan de Letmaal, het geluid in de avond en nacht zwaarder telt dan het geluid overdag. Een belangrijk verschil met de Nederlandse Letmaal-maat is echter dat alle etmaalperioden meetellen en dat niet de etmaalperiode met de hoogste waarde volledig bepalend is. De Lden wordt voorschreven in een EU-richtlijn voor omgevingsgeluid voor de beoordeling van het geluid van het weg- en railverkeer, de luchtvaart en de industrie. Deze richtlijn verplicht lidstaten om de geluidsituatie in grote agglomeraties en langs druk gebruikte infrastructuur vanaf 2006 in kaart te brengen.

Letmaal
Equivalente geluidmaat (zie LAeq) die in de huidige Nederlandse wetgeving voor (spoor)weggeluid en het geluid van de industrie en bedrijven wordt gebruikt. Deze geluidmaat wordt bepaald door eerst de equivalente geluidniveaus tijdens de dag (7-19 uur), de avond (19-23 uur) en de nacht (23-7 uur) vast te stellen, de niveaus voor de avond en nacht op te hogen met 5 respectievelijk 10 dB(A) en tenslotte de hoogste van de drie waarden te nemen. Deze maat gaat uit van het feit dat geluid tijdens de avond, en in nog sterkere mate in de nacht, hinderlijker is dan overdag en dat de periode met de hoogste waarde maatgevend is voor hinder De maat staat beschreven in het `Reken- en meetvoorschriften weg-, railverkeer en industrie` (VROM, 2002).

milieukwaliteitmaat (MKM)
De MKM houdt rekening met het verschil in hinderlijkheid van het geluid van de verschillende bronnen. Bij eenzelfde geluidsniveau in decibellen is het geluid van het railverkeer namelijk minder hinderlijk dan dat van het wegverkeer en dat van het wegverkeer weer minder dan dat van het vliegverkeer. Een MKM-waarde ontstaat door de fysische niveaus van het vliegverkeer op te hogen ten opzichte van wegverkeer en die van het railverkeer te verlagen. Bij eenzelfde MKM-waarde zal het geluid van rail-, weg- en vliegverkeer door een grote groep mensen als even hinderlijk worden ervaren.