Kopie van `Studiedienst van de Vlaamse Regering`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Studiedienst van de Vlaamse Regering
Categorie: Statistieken, documentatie en informatie > Statistieken
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 21


Activiteitsgraad
De mate waarin de bevolking op beroepsactieve leeftijd actief is op de arbeidsmarkt, d.w.z. een job heeft of een job zoekt.

Afhankelijkheidsratio
Geeft de verhouding weer tussen het aantal 0- tot 19-jarigen plus het aantal 60+, en de actieve bevolking (20- tot 59-jarigen).

Doorstromingscoëfficiënt
Geeft de verhouding weer tussen het aantal jongeren (10- tot 24-jarigen) en het aantal ouderen (50- tot 64-jarigen)

Familiale zorgindex
Het aantal 80+ ten opzichte van de bevolking van 50- tot 59-jarigen. Aanduiding van hoeveel hoogbejaarden er zijn in verhouding tot de bevolking die er normaliter de zorg moet voor nemen.

Fiscaal gezin
Het fiscaal gezin is het centrale element in de statistiek van de fiscale inkomens. Het fiscale gezin kan bestaan uit een alleenstaande of een gehuwd paar.

Grijze druk
De verhouding tussen het aantal 60+ en het aantal 20- tot 59-jarigen.

Groene druk
De verhouding tussen het aantal 0 tot 19-jarigen en het aantal 20 tot 59-jarigen. Het is een indicatie voor de verhouding tussen de actuele en de toekomstige beroepsbevolking.

Huishoudens
Het huishouden bestaat uit een persoon die gewoonlijk alleen leeft, ofwel uit twee of meer personen, al dan niet met elkaar verwant, die gewoonlijk in dezelfde woning wonen en er samenleven. Onderscheid wordt gemaakt tussen private en collectieve huishoudens. In elk privaat of particulier huishouden moet een referentiepersoon worden aangeduid, ten einde de plaats van elk lid binnen het huishouden te kunnen bepalen (verwantschap).

Interne vergrijzing
Het aantal 80+ ten opzichte van het aantal 60+. Geeft weer hoeveel hoogbejaarden er zijn in de groep van de senioren.

Lichtgewonden
Elke persoon die in een verkeersongeval gewond geraakt zonder dood of opname van meer dan 24 uur in een ziekenhuis tot gevolg.

Migratiesaldo
Het aantal inwijkingen, verminderd met het aantal uitwijkingen.

Natuurlijk accres
Het aantal geboortes, verminderd met het aantal overlijdens.

Nettogroeiratio
Saldo tussen aangroei en stopzettingen in procent van het aantal actieve ondernemingen.

Oprichtingsratio
Aantal oprichtingen in procent van het aantal actieve ondernemingen.

Schoolse vertraging
Schoolse vertraging of schoolse achterstand is de vertraging die een leerling oploopt ten opzichte van de groep leerlingen van hetzelfde geboortejaar. Schoolse vertraging is niet noodzakelijk een gevolg van zittenblijven, maar kan ook veroorzaakt worden door ziekte, atypische studieovergangen, enz..

SIF-vreemdelingen
Naast de nationaliteiten die opgenomen worden bij de aanduiding van de migranten in het kader van het bestaande VFIK-fonds, worden voor het SIF-fonds ook de vreemdelingen uit de eerste migratiegolf (Italianen, Spanjaarden, Portugezen en Grieken) mee in rekening gebracht. Zonder te beweren dat alle migranten kansarm zijn, moet vastgesteld worden dat zij als groep in sterkere mate in achterstandsposities vertoeven op het gebied van wonen, werken, onderwijs, gezondheid, maatschappelijke integratie, enz. Een concentratie van migranten vormt - spijtig genoeg - nog al te veel een omstandigheid met specifieke samenlevingsproblemen.

Totale netto belastbaar inkomen
Het totale netto belastbaar inkomen bestaat uit alle netto inkomsten min de aftrekbare uitgaven. Het geheel van netto inkomsten is de som van alle netto inkomsten uit de categorieën inkomsten van onroerende goederen, inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen, bedrijfsinkomsten en diverse inkomsten.

Uittredingsratio
Aantal stopzettingen en faillissementen in procent van het aantal actieve ondernemingen.

Verkeersdoden
Elke persoon die binnen de 30 dagen na een verkeersongeval waarin hij betrokken geraakte, overlijdt.

Vreemdeling
Wie niet de Belgische nationaliteit heeft.

Zwaargewonden
Elke persoon die in een verkeersongeval gewond geraakt en waarbij een opname van meer dan 24 uur in een ziekenhuis noodzakelijk is.