Kopie van `Drenthe in cijfers`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Drenthe in cijfers
Categorie: Bestuur en organisatie
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 19


Allochtonen
Personen worden gerekend tot allochtonen van de eerste generatie als zijzelf en ten minste één van de ouders in het buitenland zijn geboren. Allochtonen behorende tot de tweede generatie zijn personen die zelf in Nederland zijn geboren en van wie ten minste één van de ouders in het buitenland is geboren.

Bedden
Iedere eenpersoonsslaapplaats in een logiesaccommodatie. Op kampeerterreinen tellen toeristische en vaste standplaatsen voor vier slaapplaatsen. Voor trekkershutten worden vier slaapplaatsen per hut gerekend. Voor recreatiewoningen worden vijf slaapplaatsen per accommodatie gerekend.

Beroepsbevolking
Iedereen tussen 15 en 65 jaar die werk heeft of zoekt voor 12 of meer uur per week. De beroepsbevolking is op te delen in de werkzame beroepsbevolking met een baan van minimaal 12 uur en de niet-werkzame beroepsbevolking die actief werk zoekt voor minstens 12 uur. Het werkzame deel omvat alle personen in loondienst (inclusief dienstplichtigen), zelfstandigen en meewerkende gezinsleden. Het niet-werkzame deel omvat personen die een werkloosheidsuitkering ontvangen en-of actief werk zoeken en die op korte termijn beschikbaar zijn. Daarnaast worden ook de personen meegeteld die een werkkring hebben aanvaard, maar nog niet zijn begonnen. Deze definitie komt grotendeels overeen met de internationale standaard (ILO).

Besteedbaar inkomen
Het besteedbaar inkomen is het bruto inkomen verminderd met de premies sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting. Het bruto inkomen omvat winst uit onderneming, bruto inkomsten uit arbeid, inkomsten uit vermogen en bruto ontvangen overdrachten.

Biologische landbouw
Bij deze vorm van landbouw wordt geen gebruikgemaakt van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Centraal staan het streven naar een kringloop op het bedrijf en een gezonde bodem.

Bruto regionaal product
(toegevoegde waarde) De toegevoegde waarde tegen basisprijzen is gelijk aan het verschil tussen de productie (basisprijzen) en het intermediair verbruik (aankoopprijzen). Kortom, het is de extra waarde die aan een product wordt toegevoegd in de desbetreffende fase van het productieproces.

Emigratie
Alle personen die aangifte doen van het feit dat zij voor een bepaalde tijd Nederland verlaten. Aan het uitschrijvingscriterium wordt voldaan als de verwachte verblijfsduur in het buitenland in het jaar volgend op het vertrek ten minste acht maanden bedraagt.

Geboorteoverschot
(natuurlijke bevolkingsgroei) Het aantal levendgeborenen minus het aantal sterfgevallen.

Geregistreerde werkloosheid
Hieronder vallen alle mensen tussen 15 en 65 jaar die staan ingeschreven bij een Arbeidsbureau, die 12 uur of meer per week willen werken en die binnen twee weken aan de slag kunnen. Dit werkloosheidscijfer wordt door het CBS geschat op basis van een enquête onder de beroepsbevolking.

Huishouden
Een (particulier) huishouden bestaat uit één of meer personen die alleen of samen in een woonruimte wonen en zelf in hun dagelijkse behoeften voorzien.

Immigratie
Alle personen die aangifte doen van het feit dat zij zich voor een bepaalde tijd in Nederland vestigen. Aan het inschrijvingscriterium wordt voldaan als de verwachte verblijfsduur in Nederland in het halfjaar volgend op de vestiging ten minste vier maanden bedraagt.

Logiesaccommodatie
Een ruimtelijke eenheid die deel uitmaakt van een vestiging van een onderneming. Deze eenheid is bestemd, ingericht en in gebruik voor het overnachten en het verblijf van gasten (toeristen) al dan niet in kampeermiddelen. Een accommodatie kan meerdere logiesvormen aanbieden.

Niet-werkende werkzoekenden
Alle personen in de leeftijd van 15 tot 65 jaar die als werkzoekend staan ingeschreven bij het Arbeidsbureau en die niet via een arbeidsovereenkomst werken voor 12 uur of meer per week.
Fase-indeling niet-werkende werkzoekenden: deze indeling geeft de afstand weer die niet-werkende werkzoekenden hebben tot de arbeidsmarkt.
Fase 1: goed bemiddelbaar.
Fase 2: bemiddelbaar na uitvoering van een enkel instrument van arbeidsvoorziening.
Fase 3: bemiddelbaar na uitvoering van meerdere instrumenten van arbeidsvoorziening.
Fase 4: niet bemiddelbaar door alleen uitvoering van instrumenten van arbeidsvoorziening.
Instrumenten van andere organisaties zijn ook noodzakelijk voor toeleiding tot de arbeidsmarkt.

Overnachting
Elke nacht van een verblijf die een gast heeft doorgebracht of geboekt in een logiesaccommodatie. Voor (verspreide) recreatiewoningen worden 100 overnachtingen per jaar gerekend; voor standplaatsen in vaste verhuur 200 overnachtingen.

Participatiegraad
Bruto: beroepsbevolking in procenten van de potentiële beroepsbevolking.
Netto: werkzame beroepsbevolking in procenten van de potentiële beroepsbevolking (werkgelegenheidsgraad).

Potentiële beroepsbevolking
Alle personen tussen 15 en 65 jaar die in een bepaalde regio wonen.

SBI
Indeling van vestigingen naar activiteit (product). Indien een vestiging meerdere producten vervaardigt of diensten verleent, wordt de activiteit waarin het grootste deel van het personeel werkzaam is (hoofdactiviteit) gebruikt voor de SBI-codering.

Vestiging
Elk(e) afzonderlijk gelegen fabriek, werkplaats, winkel, kantoor of andere bedrijfsruimte of complex van bedrijfsruimten van één onderneming, waarin of van waaruit een bedrijf een zelfstandig beroep of een dienstverlenende activiteit uitoefent.

Werkzame persoon
Iedere persoon die werkt.

    • Urenverdeling:
    12 uur of meer per week (fulltime)
    1 tot 12 uur per week (parttime)
    • Meegeteld worden de volgende categorieën werkzame personen:
    vast en tijdelijk personeel, meewerkende eigenaren en meewerkende gezinsleden, zelfstandige beroepsbeoefenaars, personen op bedrijfsscholen, thuiswerkers, oproepkrachten, bezorgers, uitzendkrachten en gedetacheerden (worden geregistreerd bij de vestiging waar ze werken), personen werkzaam in WSW-verband (worden geregistreerd bij het Sociaal Werkvoorzieningsschap) en overige werknemers