Kopie van `Vlaamse Vereniging van beroepsjournalisten`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Vlaamse Vereniging van beroepsjournalisten
Categorie: Mens en samenleving > Racisme
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 10


Asielzoeker
Persoon die een beroep heeft gedaan op de asielprocedure.

Buitenlander
Juridische term voor een persoon die niet de Belgische nationaliteit heeft en die, naargelang het statuut, kan ingeschreven zijn in een bevolkings-of vreemdelingenregister. Niet wenselijk als ermee verwezen wordt naar allochtonen in het algemeen, omdat de aanduiding ‘vreemdheid’ benadrukt. (kan ook voor toeristen gebruikt worden).

Clandestien
Persoon die hier verblijft zonder papieren en die zich niet wil kenbaar maken bij de overheid.

Eerste, tweede, derde generatie
Wijst op de opeenvolgende generaties van migranten aanwezig in België. De eerste generatie omvat de mensen die op een volwassen leeftijd naar België uitweken, de tweede hun kinderen aan. De derde generatie zijn hun kleinkinderen die door wijziging van de nationaliteitswijziging in principe automatisch Belg worden. Voor de tweede generatie is de nationaliteitswetgeving versoepeld.

Etnische minderheden
Bruikbaar voor de omschrijving van een groep allochtonen uit één land van herkomst, en die zich dikwijls in het gastland in een maatschappelijke achterstandssituatie bevinden. Enerzijds betreft het inwoners die kwantitatief minder in aantal zijn dan de meerderheidsgroep in het betreffende land; anderzijds behoren deze mensen tot een etnische groep waarvan de kenmerken nogal kunnen variëren: een ander land van oorsprong, een andere moedertaal, een andere godsdienst of religie, mogelijk andere lichamelijke kenmerken, andere waarden, normen en opvattingen, enzovoort. Niet te gebruiken voor individuen: ‘lid van een etnische minderheidsgroep’ is minder juist; veel mensen voelen zich geen ‘lid’. Termen als ‘etnische jongeren’, `etnische ondernemers` of ‘etnische personen’ hebben geen zin: ieder mens is etnisch.

Illegaal
Vreemdeling die op een niet-legale wijze in een land verblijft, zonder over de nodige verblijfsdocumenten te beschikken (zie clandestien).

Illegale vluchteling
Persoon die asiel heeft aangevraagd maar niet erkend is als vluchteling en niettemin in ons verblijft ondanks een uitwijzingsbevel.

Nieuwkomer
Nieuwe migrant die zich in het kader van een bestaande procedure (vluchteling, gezinshereniging,..) bij de overheid aanmeldt voor inschrijving.

Uitgeprocedeerde (asielzoeker)
Persoon die op het einde van de asielprocedure niet het statuut van vluchteling heeft gekregen en die alle beroepsmogelijkheden heeft uitgeput. Is een positieve benaming voor illegale vluchteling. Opgelet, deze verschilt van ‘afgewezen asielzoeker’, die in een bepaalde fase van de asielprocedure een negatief bericht heeft gekregen, maar die daarom nog niet uitgeprocedeerd is (en dus nog beroepmogelijkheden heeft).

Vreemdeling
Juridische term voor een persoon die niet de Belgische nationaliteit heeft en die, naargelang het statuut, kan ingeschreven zijn in een bevolkings-of vreemdelingenregister. Niet wenselijk als ermee verwezen wordt naar allochtonen in het algemeen, omdat de aanduiding ‘vreemdheid’ benadrukt.