Kopie van `Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij `

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Categorie: Milieu > Afval
Datum & Land: 27/01/2014, BE
Woorden: 13


Dematerialisatie
Staat voor het oplossingsgericht ontwerpen in functie van verminderd verbruik van materialen en natuurlijke hulpbronnen.

Detoxificatie
Het uitlichten van de ecodesign strategie om toxische stoffen uit het product te weren.

Downcycling
Een term die wijst op het herhaaldelijk recycleren van een materiaal waarbij de volgende versie steeds iets minder kwalitatief is dan de vorige. Ook naar toepassingen toe wordt hier rekening mee gehouden. Over downcycling spreekt men bij papier door de korter worden vezels, maar ook bij bepaalde metalen of glas waar bepaalde onzuiverheden aanwezig blijven.

Duurzame productinnovatie
Weer een term die voor ecodesign kan doorgaan en de drie aspecten van duurzaamheid aanwend om een innovatiever product te verwezenlijken.

Duurzame productontwikkeling
Een term die vaak als synoniem voor ecodesign wordt gebruikt. Vermits duurzaamheid impliceert dat er zowel voor sociale, economische als ecologische aspecten oog is, zou men dit ook terug moeten vinden in de ontwerpcriteria van het duurzaam product. In realiteit is er meestal een aspect dat minder of niet werd opgenomen.

Eco-indicator
Is een waarde dat in één getal de milieubelasting van een materiaal product transportsysteem enz... geeft. De meest bekende eco-indicatoren zijn de Eco-indicatoren `95 en `95 handleiding voor ontwerpers ontwikkeld door Pré.

Energiezuinige productontwikkeling
Is het toepassen van ecodesign door de energieverbruikende fases van de levenscyclus efficiënter te maken.

Factor10
Staat voor de uitdaging om producten en diensten te ontwikkelen die `eenzelfde`, of beter nog: een `hoger` niveau van leefcomfort verzekeren, maar die tegelijkertijd een FACTOR 10 (of 90%) minder milieubelastend zijn (tegen het jaar 2050 in vergelijking met de situatie nu). Het is dus de doelstelling de milieubelasting van producten over een tijdshorizon van 1 generatie (50 jaar) met 90% te reduceren.

Levenscyclusanalyse
Is het in acht nemen en analyse van de volledige levenscyclus van een product of dienst bij het berekenen van zijn milieu-impact.

Life cycle costing
Een methode om de kostprijs van een product over zijn levenscyclus in te schatten.

Milieugerichte dienstontwikkeling
Net zoals voor producten kan bij dienstontwikkeling rekening worden gehouden met milieuaspecten.

Product dienst systeem
Een systeem waar bij de ontwikkeling werd uitgegaan van de basisbehoefte van de klant en niet een bestaand product. Dit resulteert vaak in systemen waarbij de klant geen eigenaar is van een bepaald product, maar er wel over kan beschikken.

Productgerichte milieuzorg
Wordt ook vaak als synoniem voor ecodesign gebruikt. Dit wil meestal zeggen dat het bedrijf vooral maatregelen zal nemen in functie van zijn producten bij het implementeren van een milieuzorgsysteem.