Kopie van `Ministerie van Economische Zaken - Chemie begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Ministerie van Economische Zaken - Chemie begrippen
Categorie: Chemie, chemische- en kernindustrie
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 25


Biokatalysatoren
enzymen voor specifieke chemische of biochemische reacties of andere biologische verbindingen die een verbinding aangaan met stoffen voor chemische oorlogsvoering en de afbraak van die stoffen versnellen.
Technische noot: Onder `enzymen` wordt verstaan `biokatalysatoren` voor specifieke chemische of biochemische reacties

Biopolymeren
biologische macromoleculen als volgt:
a. enzymen voor specifieke chemische of biochemische reacties;
b. monoklonale, polyklonale of anti-idiotypische antistoffen;
c. speciaal ontworpen danwel speciaal bewerkte receptoren.
Technische noten:
1 : `anti-idiotypische antistoffen` zijn antistoffen die verbinding aangaan met de specifieke antigen bindingsplaatsen van andere antistoffen;
2 : `monoklonale antistoffen` zijn proteïnen die een verbinding aangaan met één antigene plaats en door één enkele cellenkloon worden geproduceerd
3 : `polyklonale antistoffen` zijn mengsels van proteïnen die een verbinding aangaan met het specifieke antigen en door r meer dan één cellenkloon worden geproduceerd;
4 : `receptoren` zijn biologische macromoleculaire structuren die in staat zijn liganden te binden, waardoor fysiologische functies kunnen worden aangetast.

Eindeffectoren
grijpers, actieve gereedschapseenheden en alle andere gereedschappen die zijn verbonden met de grondplaat) aan het uiteinde van de manipulatiearmen van een `robot`.
technische noot.: Een `actieve gereedschapseenheid` is een voorziening, die beweegkracht of procesenergie op het werkstuk overbrengt of waarnemingen daarvan verzorgt.

Energetische materialen
stoffen of mengsels die chemisch reageren waarbij energie vrijkomt die noodzakelijk is voor de beoogde toepassing ervan. `Springstoffen`, `pyrotechnische middelen` en `stuwstoffen` zijn subklassen van energetische materialen.

Expressie vectoren
dragers (bijvoorbeeld, plasmiden of virussen) gebruikt om genetisch materiaal in gast-cellen te introduceren.

Gebruik
Bediening, installatie (met inbegrip van installatie ter plaatse), onderhoud (controle), reparatie, revisie en opknappen.

Kernreactor
Omvat de delen in of rechtstreeks bevestigd aan het reactorvat, de uitrusting die het vermogensniveau in de kern regelt, alsmede de onderdelen die gewoonlijk het primaire koelmiddel van de reactorkern bevatten, daarmee in rechtstreeks contact komen of dit reguleren.

Laser
Een samenstelling van componenten welke zowel in de ruimte als in de tijd coherent licht produceert dat is versterkt door de gestimuleerde emissie van straling.

lichter dan luchttoestellen
Ballons of luchtschepen die voor het creëren van lift gebruik maken van hete lucht of andere gassen die lichter zijn dan lucht, bijvoorbeeld helium of waterstof.

Noodzakelijk
Met betrekking tot `technologie` wordt hieronder verstaan uitsluitend dat deel van de technologie dat in het bijzonder verantwoordelijk is voor het bereiken of te boven gaan van de onder embargo vallende prestatieniveaus, kenmerken of functies. Verschillende producten kunnen dergelijke noodzakelijke `technologie` gemeen hebben.

Ontwikkeling
Dit bestrijkt alle fasen voorafgaand aan serieproductie, zoals: ontwerp, ontwerponderzoek, ontwerpanalyse, ontwerpideeën, assemblage en testen van prototypen, proefproductieplannen, ontwerpgegevens, het vertalen van ontwerpgegevens in een product, ontwerp van configuraties, integratieontwerp, opmaak.

Productie
Hieronder vallen alle productiestadia, zoals: productie, engineering, fabricage, integratie, assemblage (monteren), inspectie, testen, kwaliteitsborging.

Programmatuur
Een verzameling van één of meer programma`s of microprogramma`s, vastgelegd op enig tastbaar medium.

Pyrotechnische stoffen
Mengsels van vaste - of vloeibare brandstoffen of oxidatiemiddelen die, wanneer zij worden ontstoken, een energetische chemische reactie ondergaan, in een gecontroleerd proces, om specifieke tijdvertragingen of hoeveelheden hitte, geluid, rook, zichtbaar licht of infraroodstraling te bewerkstelligen. Pyrofore stoffen zijn een subklasse van pyrotechnische stoffen welke echter geen oxidatiemiddelen bevatten, maar bij contact met lucht spontaan ontbranden.

Robot
Een manipulatiemechanisme, dat kan zijn van een type dat een continu pad aflegt of van een type dat van punt naar punt gaat, eventueel voorzien van sensoren, en dat alle volgende kenmerken heeft:
a. multifunctioneel;
b. geschikt voor het positioneren of oriënteren van materialen, onderdelen, gereedschappen of speciale elementen door middel van regelbare bewegingen in de driedimensionale ruimte;
c. met drie of meer servomechanismen met open of gesloten lus waarbij inbegrepen kunnen zijn stappenmotoren; en
d. met toegankelijkheid van het programma door de gebruiker door middel van de leer – en - terugspeelmethode (teach-playback) of door middel van een elektronische computer die een programmeerbare logische regeleenheid kan zijn (PCL), d.w.z. zonder mechanische interventie.

Springstoffen
die moeten detoneren als primaire, aanjaag-, of hoofdlading in koppen bij sloopwerkzaamheden of bij andere toepassingen.

Stapel- en continuvezelmateriaal
Dit omvat:
a. continumonofilamenten;
b. continugarens en rovings;
c. banden, weefsels en onregelmatig gelaagde matten en gevlochten banden;
d. op lengte gesneden vezels, stapelvezels en samenhangende vezeldekens;
e. whiskers, hetzij monokristalijn hetzij polykristalijn, ongeacht hun lengte;
f. aromatische polyamidepulp.

Stoffen voor oproerbeheersing
Stoffen die, onder de verwachte gebruiksomstandigheden van het gebruik voor oproerbeheersing, bij mensen snel sensoriele irritatie of fysiek onvermogen veroorzaken, subklasse van de `stoffen voor oproerbeheersing`.)

Stuwstoffen
Stoffen of mengsels die door een chemische reactie grote hoeveelheden hete gassen produceren, in een gecontroleerd tempo, voor het uitvoeren van mechanische werkzaamheden.

Supergeleidend
materialen, d.w.z. metalen, legeringen of verbindingen waarvan de elektrische weerstand nul kan worden, d.w.z. dat zij een oneindige elektrische geleidbaarheid kunnen bereiken en zeer grote stromen kunnen geleiden zonder joule-opwarming. technische noot.: De `supergeleidende` toestand van elk afzonderlijk materiaal wordt gekenmerkt door een kritische temperatuur, een kritisch magnetisch veld, dat een functie is van de temperatuur, en een kritische stroomdichtheid, die echter een functie is van zowel het magnetisch veld als van de temperatuur.

Technologie
specifieke informatie die nodig is voor de `ontwikkeling`, `productie` of het `gebruik` van een product. De informatie is in de vorm van technische gegevens of technische bijstand. technische noten.:
1. `Technische gegevens’ kunnen onder meer bestaan uit blauwdrukken, tekeningen, schema’s modellen, formules, tabellen, technische ontwerpen en specificaties, handboeken en instructies, in geschreven vorm of vastgelegd op andere media of apparaten zoals schijf, magneetband, leesgeheugens (rom’s).
2. ‘Technische `bijstan’ kan zijn in de vorm van instructie, vaardigheden, opleiding, praktijkkennis, advies e.d. en kan gepaard gaan met de overdracht van `technische gegevens`.

Toevoegingen
stoffen gebruikt in explosieve formules ter verbetering van eigenschappen ervan.

Vliegtuigen
Luchtvaartuigen met vaste, draaibare of roterende (hefschroefvliegtuig) vleugel en verticaal opstijgende luchtvaartuigen (met kantelende rotor of vleugel)

Voor iedereen beschikbaar
technologie` of `programmatuur` die zonder beperkingen aan de verdere verspreiding daarvan beschikbaar is gesteld.
Noot: Auteursrechtelijke beperkingen hebben niet tot gevolg dat `technologie` of programmatuur` niet langer `voor iedereen beschikbaar` is.

Voorlopers
speciale chemische stoffen, gebruikt bij de vervaardiging van springstoffen.