Kopie van `Europese bouwstoffen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Europese bouwstoffen
Categorie: Bouw en Constructie
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 21


beton
Beton is het verharde mengsel van cement, water, fijne en grove toeslagmaterialen.

betonspecie
Plastische en dus vervormbare (verwerkbare) massa, ontstaan door het mengen van cement, water en fijn alsmede grof toeslagmateriaal. Aan dit geheel worden soms kleine hoeveelheden stoffen toegevoegd die de betonspecie of het beton bijzondere eigenschappen verlenen. De betreffende stoffen worden hulpstoffen genoemd. (zie ook www.hulpstoffen.info)

binding
Het proces van opstijving van de plastische massa die ontstaat als cement met een gepaste hoeveelheid water wordt gemengd. Het proces wordt beïnvloed door onder meer de cementsoort, de cementklasse, de water-cementfactor (wcf), de omgevingstemperatuur en de aanwezigheid van eventuele hulpstoffen.

blaine, waarde
Een fijngemalen cement heeft per gewichtseenheid een groter oppervalk dan een minder fijn gemalen cement. Een groter oppervalk stelt de cement in staat sneller met water te reageren. Dus ontstaat een grotere hydratatiesnelheid met als gevolg een snellere sterkte-ontwikkeling. De fijnheid van cement wordt uitgedrukt in m2-kg en wordt de Blaine-waarde ofwel het specifieke oppervalk genoemd.

cement, bulk
Onverpakt cement dat `los gestort` wordt vervoerd in vrachtauto’s, schepen en treinwagons.

cement, definities
Volgens de EG -Norm is cement een fijngemalen hydraulisch materiaal dat na mngen met water een min of meer plastische massa vormt, die zowel onder water als aan licht verhardt en daartoe geschikte materialen aaneen kan kitten tot een ook in water stabiele massa.

cement, etymologisch
Ons woord cement is afkomstig van het Franse ciment (m) dat op zijn beurt weer is ontleend aan het Latijnse caementum dat refereert aan het verbinden (metselen) van gehouwen steen.

cement, toepassingsvormen
Gemengd met een aangepaste hoeveelheid water vormt cement een plastische (vervormbare) pasta. Tijdens het mengproces kan men andere, zogenaamde toeslagmaterialen toevoegen.

druksterkte (beton)
De in de normen vastgestelde sterkteproeven zijn maatgevend. Hoofdeisen ten aanzien van de bepaling van onder meer de druksterkte en de buigtreksterkte zijn proefstukken die niet teveel materiaal vereisen en die vervaardigd zijn op basis van een in de praktijk gehanteerde wcf en verdichting. Men heeft voor de nabehandeling van de proefstukken het bewaren onder water gekozen. Dat komt weliswaar niet overeen met de bouwpraktijk, maar het biedt daarentegen constante temperatuurs- en vochtingheidscondities. Voor het voorspellen van het verloop van de verharding kan men gebruikmaken van de omstandigheid dat de verharding bij het bewaren onder water tussen de 3 en 28 dagen een vrijwel logaritmisch verloop heeft. Tekent men de sterkten die na drie of zeven dagen gevonden zijn in een halflogaritmisch coördinatensysteem, dan kan men een redelijk beeld van de sterkte na 28 dagen krijgen.

hoogovenslak
Hoogovenslak is het korrelvormige residu bij de productie van ruw ijzer. Slak is afkomstig van de zogenaamd ganggesteente dat samen met ijzererts in een hoogoven smelt. De gesmolten slak, die op het gesmolten ijzer drijft, wordt gescheiden van ijzer en afgetapt. Door slak snel af te koelen met een grote hoeveelheid water ontstaat een fijn granulaat met latente hydraulische eigenschappen. De slak krijgt bij deze plotselinge afkoeling niet de mogelijkheid uit te kristalliseren, maar wordt uiteengeslagen in korreltjes met een glasachtige structuur (granuleren). Omdat de korrels op zand lijken, wordt hoogovenslak ook wel slakzand genoemd. Op deze wijze ontstaat het latent hydraulische bindmiddel hoogovenslak.

hydratatie
Onder hydratatie verstaat men het proces waarbij cement reageert met water. Hierdoor ontstaat een hydraat. De hydratatiestadia zijn:
oplossen;
reageren;
neerslaan.
Het reactieproduct is de cementsteen.

hydraulische eigenschappen
Een hydraulische eigenschap is het vermogen van een stof om met water te reageren onder vorming van stabiele verbindingen die niet meer in water oplossen.

kalk
Kalk is de algemene benaming voor calciumoxide en calciumhydroxide. Kalk wordt gewonnen uit kalkgesteenten die zijn ontstaan als afzettingen in zeeën en binnenzeeën, hetzij door chemische neerslag ( het gevolg van chemische processen die zich in de natuur afspelen), hetzij door het bezinken van overblijfsels van levende wezens en organismen zoals bijvoorbeeld kiezelwier en schelpdieren. Kalk was van oudsher het bindmiddel. Wolfgang Czernin, die een grote bijdrage aan de cementliteratuur leverde, schrijft: `men kan zich voorstellen hoe de uitvinding van kalkmortel tot stand kan zijn gekomen; een voorhistorisch kampvuur met als onderbed kalksteen; een zware regenbui die de verhitte rots in dampend fijn poeder uiteen deed vallen, meer regen en dan de ontdekking dat de witte brij in de loop van dagen of weken weer even hard was geworden als de oorspronkelijke steen.

klinker
Klinker is de populaire naam voor de portlandcementklinker, een product dat wordt verkregen door een nauwkeurig samengesteld mengsel van grondstoffen (kalk, kiezelzuur, aluminiumoxide, ijzeroxide en kleine hoeveelheden andere materialen) tot sintering te brengen en vervolgens snel af te koelen. Portlandcementklinker is essentieel voor de fabricage van vele cementsoorten.

logistiek
Wijze van vervoer;
per schip;
per trein;
per vrachtwagen.

poederkoolvliegas
Poederkoolvliegas is een reststof die ontstaat bij de verbranding van kolen in elektriciteitscentrales. De jaarlijkse productie in Nederland bedraagt meer dan 1.000.000 ton. Geselecteerde poederkoolvliegas dient als grondstof voor de cementfabricage. Poederkoolvliegas is een fijn poeder dat hoofdzakelijk bestaat uit bolvormige glasachtige deeltjes. Het poeder heeft puzzolane eigenschappen en bestaat voornamelijk uit kiezelzuur en aluminiumoxide. Poederkoolvliegas wordt verkregen door elektrostatische of mechanische afscheidingen van de stofvormige deeltjes uit de rookgassen van met poederkool gestookte stoomketels van elektriciteitscentrales.

puzzolaan
Puzzolaan stoffen zijn stoffen die bij een normale temperatuur in tegenwoordigheid van water reageren met kalk, waarbij verbindingen met hydraulische eigenschappen worden gevormd. Deze verbindingen reageren dan weer verder met het water en vormen stabiele verbindingen zoals die ook ontstaan bij reacties van hydraulische stoffen, zoals portlandcementklinker en hoogovenslak. Het verschil tussen puzzolane en hydraulische stoffen is dat voor de hydratatie behalve water ook kalk nodig is.

specifieke oppervlakte
De zogenoemde Blaine-waarde is een maat voor het specifieke oppervlak van cement. De waarde geeft de fijnheid van de maling aan. De Blaine-waarde is niet identiek aan de ware oppervlakte van de betreffende cement, maar geeft een bruikbare relatieve waard.

volumieke massa, stortgewicht
De volumieke massa van cement Pm wordt uitgedrukt in kg-l. Het stortgewicht Ps is sterk afhankelijk van de hoeveelheid ingesloten lucht en wordt eveneens uitgedrukt in kg-l.

water/cementfactor (wcf)
De water-cementfactor is de verhouding van het totale gewicht aan water tot dat van cement. De water-cementfactor, afgekort wcf, is één van de belangrijkste factoren van de sterkte-ontwikkeling en de duurzaamheid van cementsteen en dus ook van beton. Een stijgende water-cementfactor leidt tot een toename van de porositeit van beton.

wit cement
Deze cement heeft zijn specifieke witte `kleur` te danken aan het ontbreken van ijzeroxide in de grondstoffen.