Kopie van `Europese bouwstoffen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Europese bouwstoffen
Categorie: Bouw en Constructie
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 9


cement, bulk
Onverpakt cement dat `los gestort` wordt vervoerd in vrachtauto’s, schepen en treinwagons.

cement, definities
Volgens de EG -Norm is cement een fijngemalen hydraulisch materiaal dat na mngen met water een min of meer plastische massa vormt, die zowel onder water als aan licht verhardt en daartoe geschikte materialen aaneen kan kitten tot een ook in water stabiele massa.

cement, etymologisch
Ons woord cement is afkomstig van het Franse ciment (m) dat op zijn beurt weer is ontleend aan het Latijnse caementum dat refereert aan het verbinden (metselen) van gehouwen steen.

cement, toepassingsvormen
Gemengd met een aangepaste hoeveelheid water vormt cement een plastische (vervormbare) pasta. Tijdens het mengproces kan men andere, zogenaamde toeslagmaterialen toevoegen.

hydratatie
Onder hydratatie verstaat men het proces waarbij cement reageert met water. Hierdoor ontstaat een hydraat. De hydratatiestadia zijn:
oplossen;
reageren;
neerslaan.
Het reactieproduct is de cementsteen.

hydraulische eigenschappen
Een hydraulische eigenschap is het vermogen van een stof om met water te reageren onder vorming van stabiele verbindingen die niet meer in water oplossen.

klinker
Klinker is de populaire naam voor de portlandcementklinker, een product dat wordt verkregen door een nauwkeurig samengesteld mengsel van grondstoffen (kalk, kiezelzuur, aluminiumoxide, ijzeroxide en kleine hoeveelheden andere materialen) tot sintering te brengen en vervolgens snel af te koelen. Portlandcementklinker is essentieel voor de fabricage van vele cementsoorten.

specifieke oppervlakte
De zogenoemde Blaine-waarde is een maat voor het specifieke oppervlak van cement. De waarde geeft de fijnheid van de maling aan. De Blaine-waarde is niet identiek aan de ware oppervlakte van de betreffende cement, maar geeft een bruikbare relatieve waard.

volumieke massa, stortgewicht
De volumieke massa van cement Pm wordt uitgedrukt in kg/l. Het stortgewicht Ps is sterk afhankelijk van de hoeveelheid ingesloten lucht en wordt eveneens uitgedrukt in kg/l.