Kopie van `VHIC`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


VHIC
Categorie: Management > Informatiemanagement
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 34


Ao
Zie Administratieve Organisatie.

Applicatie architectuur
De architectuur van toepassingsprogramma`s.

Applicatielaag
Een bibliotheek van alle applicaties die door leveranciers op de markt worden aangeboden en worden gebruikt voor de uitvoering van werkprocessen.

Bsd
Zie Basisselectiedocument.

Classificatie
Systematische identificatie en ordening van bedrijfsprocessen of handelingen en/of archiefbescheiden in categorieën overeenkomstig logisch gestructureerde conventies, methoden en procedureregels weergegeven in een classificatiesysteem.

Classificatienummer
Rangschikkingskenmerk, afkomstig uit een classificatie, dat aan een document, zaak of dossier wordt toegekend. Classificatieschema Een schema dat een overzicht geeft van alle klassen en subklassen van een classificatie.

Classificeren
Het ontwerpen en samenstellen van classificaties.

Dcom
Distributed Common Object Model. Proprietary middleware-standaard van Microsoft voor het aanroepen van functies over verschillende, onder Microsoft Windows draaiende, machines heen.

Dms
Zie Document Managementsysteem

Dsp
Zie Documentair Structuurplan.

Gfo
Zie Gemeenschappelijk Functioneel Ontwerp.

Http
Hyper Text Transfer Protocol. De standaard waarmee browsers en webservers informatie uitwisselen. De standaard wordt onderhouden door het World-wide web Consortium (W3C).

Identificatie
Beoordelen van een ontvangen of opgemaakt document op belang voor de bedrijfsvoering of verantwoording van de organisatie.

J2ee
Java 2 Enterprise Edition. Open middleware-standaard om Java-programma´s, over platformen heen, functies van elkaar te laten aanroepen. De standaard wordt onderhouden door Sun Microsystems.

Klasseren
Documenten of gegevens onderbrengen in een klasse d.m.v. bv. classificatie.

Ordening
Rangschikken van archiefbescheiden, archiefbestanddelen en archiefafdelingen binnen een archief overeenkomstig een systeem.

Ordeningsmethode
Methode om archiefbescheiden, archiefbestanddelen en archiefafdelingen binnen een archief overeenkomstig een systeem te rangschikken.

Ordeningsplan
Plan voor de ordening van een archief.

Ordeningsplanlaag
Model voor de beschrijving van de archiefbestanden en de plaats waar zij voorkomen in de organisatie.

Ordeningsstructuur
Een ordeningsstructuur is een sjabloon voor een mappenstructuur waarin documenten (fysiek en digitaal) opgeborgen kunnen worden.

Osi
Open System Interconnection. Het Osi-referentiemodel is opgesteld door Iso en beschrijft zeven lagen (niveaus) van communicatie tussen open systemen.

Overbrenging
Vervoeren van archiefbescheiden van de ene naar de andere locatie.

Overbrenginstermijn
Termijn van overbrenging die aanvangt op het moment dat het jongste document in het dossier de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt.

Rma`s
Zie Recordsmanagement Applicaties.

Rpc
Remote Procedure Calls. Het aanroepen van functies over platformen heen. Eveneens een proprietary standaard van DEC.

Rsdi
Zie Structuurplan Documentaire Informatievoorziening.

Selectielijst
Lijst van categorieën archiefbescheiden en archiefbestanddelen die voor blijvende bewaring dan wel voor vernietiging in aanmerking komen. Bij de archiefbescheiden die voor vernietiging in aanmerking komen is vermeld na welke termijn zij moeten worden vernietigd.

Sla
Service Level Agreement. Een overeenkomst tussen een leverancier en een afnemer waarin is aangegeven tegen welke servicegraden de leverancier een ICT-dienst levert aan de afnemer.

Thesaurus
Verzameling trefwoorden die wordt toegepast voor de ontsluiting van informatie en die structuur vertoont door de relaties tussen de trefwoorden. In een thesaurus wordt onderscheid gemaakt tussen voorkeurstermen en andere synoniemen.

Voortgangsbewaking
Proces waarin tijdslimieten worden bewaakt en opgelegd aan degenen die taken uitvoeren.

Werkproces
De uitvoering van de taak of handeling uit hoofde waarvan archiefbescheiden door een overheidsorgaan worden ontvangen of opgemaakt als naar hun aard bestemd om daaronder te berusten. Hiermee wordt het proces bedoeld waarmee een gemeente alle haar door de wet opgedragen taken uitvoert.

Werkprocesbeschrijving
Beschrijving van de werkprocessen waarvoor gemeentelijke organisaties verantwoordelijk zijn.

Wettelijke grondslag
De wettelijke basis op grond waarvan een actor een handeling verricht.

Xml
Zie Extensible Markup Language.