Kopie van `Nibud scholieren - woordenlijst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Nibud scholieren - woordenlijst
Categorie: Onderwijs
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 26


AOC
Agrarische opleidingen centrum is vergelijkbaar met een vakschool en leidt op tot alle beroepen in de agrarische sector. AOC`s verzorgen opleidingen voeding, natuur en milieu.

aparte klassen
De inspectie publiceert van iedere school voor voortgezet onderwijs in een bijlage bij de kwaliteitskaart hoe het eerste jaar van die school eruit ziet. Zijn er bijvoorbeeld allemaal aparte klassen voor havo en voor vwo of zijn er samengestelde klassen voor vmbo-t/havo/vwo

AZC-scholen
`Asielzoekerscentra-scholen. Scholen voor kinderen van asielzoekers, verbonden aan asielzoekerscentra

BVE
zie beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

centra voor de kunsten
Centra voor de kunsten is de verzamelnaam van muziekscholen, dansscholen en creativiteitscentra. De cursussen die deze centra aanbieden, zijn gerelateerd aan de zes disciplines in de kunsten: audiovisueel/nieuwe media, beeldend, dans, drama, literatuur en muziek.

cultuureducatie
Onder cultuureducatie vallen `al die activiteiten die bijdragen aan het leren omgaan met kunst: het zelf leren maken van kunstprodukten (actief), het leren kijken/luisteren naar kunstprodukten (receptief) en het leren beoordelen van het kunstprodukt (reflectief)`, zowel binnen het reguliere onderwijs als in de buitenschoolse sector.

CvI
zie Commissie voor de Indicatiestelling.

Europese scholen
Europese Scholen zijn officiële opleidingsinstellingen die door de gezamelijke lidstaten van de Europese Unie worden geïnspecteerd. In al de lidstaten worden deze scholen als publieke instellingen erkend. De taak van de scholen is het verschaffen van multicultureel en veeltalig onderwijs voor kleuter en leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs.

hbo
`Hoger beroepsonderwijs.` Beroepsgericht onderwijs dat gevolgd mag worden na het behalen van een havo diploma of hoger. De opleidingen leiden op voor een beroep (leraar basisschool, commercieel econoom, verpleegster). `

klassensamenstelling
De inspectie publiceert van iedere school voor voortgezet onderwijs in een bijlage bij de kwaliteitskaart hoe het eerste jaar van die school eruit ziet. Zijn er bijvoorbeeld allemaal aparte klassen voor havo en voor vwo of zijn er samengestelde klassen voor vmbo-t/havo/vwo.

mbo
middelbaar beroepsonderwijs

NIBUD
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

OER
Onderwijs- en examenregeling

speciaal basisonderwijs
Onderwijs voor moeilijk lerende kinderen of kinderen met leerproblemen en/of met gedragsmoeilijkheden.

speciaal onderwijs
Onderwijs voor kinderen met een (lichamelijke of verstandelijke) handicap of ernstige gedrags- en/of leerproblemen.

theoretische leerweg
De theoretische leerweg is één van de vier leerwegen in het vmbo en de opvolger van het mavo. Deze leerweg wordt verzorgd door scholen voor vmbo of voor mavo, havo en vwo en bereidt de leerlingen voor op het havo of de middenkader- en vakopleidingen in het mbo.

vmbo
`Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Per 1 augustus 1999 zijn vbo, mavo en sommige vormen van voortgezet speciaal onderwijs samengevoegd tot het vmbo. Deze vernieuwing is erop gericht de aansluiting tussen het voormalig mavo/vbo/vso op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te verbeteren. In het vmbo kiest een leerling na de basisvorming een leerweg. Er zijn vier leerwegen: de theoretische, de gemengde, de kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte.

VO
Voortgezet onderwijs

voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs bestaat uit het praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo.

vwo
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het vwo duurt zes jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs (wo). Tot het vwo behoren het atheneum en het gymnasium waarbij je op het gymnasium Grieks en Latijn krijgt.

WBO
`Wet op het basisonderwijs` De Wet op het basisonderwijs is vervallen en vervangen door Wet op het primair onderwijs`

WEC
Wet op de expertisecentra speciaal onderwijs.

wet op het onderwijstoezicht
In de Wet op het onderwijs staat dat een school zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het door haar gegeven onderwijs; dus ook voor de manier waarop de kwaliteit wordt gemeten en geëvalueerd. De inspectie sluit zoveel mogelijk in haar toezicht daarbij aan. De inspectie stimuleert scholen om op eigen kracht de kwaliteit van het onderwijs te ontwikkelen.

WPO
Wet op het primair onderwijs

WVO
Wet op het voortgezet onderwijs

zelfevaluatie
Het systematisch verzamelen en vervolgens beoordelen van informatie over het onderwijs binnen een school of instelling.