Kopie van `Nibud scholieren - woordenlijst`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Nibud scholieren - woordenlijst
Categorie: Onderwijs
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 66


advies van de basisschool
In groep 8 van de basisschool krijgt iedere leerling een advies voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt gegeven door de leerkracht van groep 8. Dat advies gebruikt de inspectie als het beginniveau van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Op basis daarvan worden door de inspectie uitspraken gedaan over de toegevoegde waarde van een school voor voortgezet onderwijs.

afstandsonderwijs
Onderwijs op afstand, schriftelijk onderwijs, met onder meer gebruikmaking van radio, televisie en computer. Bijvoorbeeld Open Universiteit

AOC
Agrarische opleidingen centrum is vergelijkbaar met een vakschool en leidt op tot alle beroepen in de agrarische sector. AOC`s verzorgen opleidingen voeding, natuur en milieu.

aparte klassen
De inspectie publiceert van iedere school voor voortgezet onderwijs in een bijlage bij de kwaliteitskaart hoe het eerste jaar van die school eruit ziet. Zijn er bijvoorbeeld allemaal aparte klassen voor havo en voor vwo of zijn er samengestelde klassen voor vmbo-t-havo-vwo

AZC-scholen
`Asielzoekerscentra-scholen. Scholen voor kinderen van asielzoekers, verbonden aan asielzoekerscentra

basisberoepsgerichte leerweg
De basisberoepsgerichte leerweg is één van de vier leerwegen van het VMBO. Hierna kunnen leerlingen doorstromen naar de beroepsopleidingen in het mbo.

basisonderwijs
Funderend onderwijs voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar. Dit wordt verzorgd door de basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs op grond van de Wet op het primair onderwijs.

basisvorming
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs beginnen met de basisvorming. De basisvorming rust leerlingen uit met kennis, inzicht en vaardigheden die ze nodig hebben voor het vervolgonderwijs, hun toekomstige werk en hun rol in de samenleving. De vakken van de basisvorming moeten in de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs gegeven worden.

beroepsbegeleidende leerweg
De beroepsbegeleidende leerweg (bbl) bestaat op zijn minst voor 60% van de studietijd uit praktijk. Vaak wordt het vormgegeven als 1 dag naar school en 4 dagen werken. De deelnemer heeft ook een arbeidscontract. Er wordt meer tijd in de beroepspraktijk doorgebracht.

beroepsopleidende leerweg
De beroepsbegeleidende leerweg (bbl) bestaat op zijn minst voor 60% van de studietijd uit praktijk. Vaak wordt het vormgegeven als 1 dag naar school en 4 dagen werken. De deelnemer heeft ook een arbeidscontract. Er wordt meer tijd in de beroepspraktijk doorgebracht.

BVE
zie beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

centra voor de kunsten
Centra voor de kunsten is de verzamelnaam van muziekscholen, dansscholen en creativiteitscentra. De cursussen die deze centra aanbieden, zijn gerelateerd aan de zes disciplines in de kunsten: audiovisueel-nieuwe media, beeldend, dans, drama, literatuur en muziek.

Commissie voor de Indicatiestelling
Een onafhankelijke commissie die bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor een leerlinggebonden budget. Daarmee kunnen ouders verzoeken om plaatsing op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of op een school voor regulier onderwijs.

cultuureducatie
Onder cultuureducatie vallen `al die activiteiten die bijdragen aan het leren omgaan met kunst: het zelf leren maken van kunstprodukten (actief), het leren kijken-luisteren naar kunstprodukten (receptief) en het leren beoordelen van het kunstprodukt (reflectief)`, zowel binnen het reguliere onderwijs als in de buitenschoolse sector.

CvI
zie Commissie voor de Indicatiestelling.

denominatie
Scholen kunnen hun school inrichten naar een levensbeschouwelijke visie zoals: openbaar, algemeen bijzonder, katholiek, protestants-christelijk en overig.

didactisch
`Scholen richten het onderwijs in volgens een bepaalde visie of principe zoals bijvoorbeeld: Dalton, Dalton-Jenaplan, eigen tempo werkwijze, Freinet, Jenaplan, Jenaplan-Montessori, Kees Boeke, Montessori, Montessori-Vrije school, Vrije school. Als de school geen didactische vormgeving heeft, heet deze ‘regulier’. `

doorstroom
De doorstroom is een ander woord voor de weg die de leerlingen binnen een school afleggen.

Europese scholen
Europese Scholen zijn officiële opleidingsinstellingen die door de gezamelijke lidstaten van de Europese Unie worden geïnspecteerd. In al de lidstaten worden deze scholen als publieke instellingen erkend. De taak van de scholen is het verschaffen van multicultureel en veeltalig onderwijs voor kleuter en leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs.

expertisecentra
Scholen voor kinderen met een (lichamelijke of verstandelijke) handicap of ernstige gedrags- en-of leerproblemen.

gemengde leerweg
De gemengde leerweg is één van de vier leerwegen in het vmbo. Hij wordt verzorgd door scholengemeenschappen met mavo en vbo die leerlingen voorbereidt op middenkader- en vakopleidingen in het mbo.

Groen Onderwijs
Het onderwijs dat valt onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ook vaak landbouwonderwijs genoemd).

havo
`Hoger algemeen voortgezet onderwijs.` De havo duurt vijf jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het hbo (hoger beroepsonderwijs). `

hbo
`Hoger beroepsonderwijs.` Beroepsgericht onderwijs dat gevolgd mag worden na het behalen van een havo diploma of hoger. De opleidingen leiden op voor een beroep (leraar basisschool, commercieel econoom, verpleegster). `

Hoger Onderwijs
Verzamelnaam voor het wetenschappelijke onderwijs en het hoger beroepsonderwijs

internationale school
Internationale scholen zijn scholen die een programma hebben dat vooral is gericht op het onderwijsstelsel en de wettelijke voorschriften van een ander land dan Nederland. Deze scholen worden dan ook voornamelijk bezocht door buitenlandse leerlingen.

kaderberoepsgerichte leerweg
De kaderberoepsgerichte leerweg is een van de vier leewegen van het vmbo. Hij wordt verzorgd door scholengemeenschappen met vbo die de leerlingen voorbereidt op de middenkader- en vakopleidingen in het mbo.

klassensamenstelling
De inspectie publiceert van iedere school voor voortgezet onderwijs in een bijlage bij de kwaliteitskaart hoe het eerste jaar van die school eruit ziet. Zijn er bijvoorbeeld allemaal aparte klassen voor havo en voor vwo of zijn er samengestelde klassen voor vmbo-t-havo-vwo.

kwaliteitskaart
`Via de Kwaliteitskaart kunt u snel zien hoe een school het doet. De kaart is een beknopte weergave van het schoolrapport dat via de Kwaliteitskaartpagina te bereiken valt.

kwaliteitszorg
Het geheel aan maatregelen waarmee een school op systematische wijze de kwaliteit van het onderwijs in brede zin bepaalt, bewaakt en verbetert.

leerlijn
Een leerlijn geeft aan langs welke lijn leerlingen hun begrippen kunnen opbouwen. Deze komen voort uit analyse van leerprocessen. Leerlijnen in de zin van leerstoflijnen geven aan welke leerstof successievelijk wordt behandeld (inhoud).

Leerlinggebonden financiering
Regeling die het mogelijk maakt om kinderen met een handicap op een gewone school te plaatsen door extra voorzieningen te financieren. De regeling wordt ook wel `rugzakje` genoemd.

leerwerktraject
Een traject op vmbo scholen waarbij een leerling een aantal dagen per week werkt bij een bedrijf en een aantal dagen per week lessen volgt op school.

levensbeschouwelijke identiteit
De godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag van de school. Voorbeelden zijn openbare, katholieke, protestants-christelijke, evangelische, reformatorische, islamitische, hindoeïstische, joodse, humanistische en algemeen bijzondere scholen

mavo
`Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs.` Tegenwoordig wordt dit de theoretische leerweg van het vmbo of vmbo-t genoemd.`

mbo
middelbaar beroepsonderwijs

NIBUD
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

OER
Onderwijs- en examenregeling

onderwijskundige identiteit
Het geheel aan opvattingen over onderwijs en opvoeding, dat de grondslag vormt voor het onderwijskundig handelen van de school. Bekende voorbeelden zijn Jenaplan, Dalton, Montessori, Freinet en vrije scholen, naast allerlei varianten van traditioneel klassikale scholen.

particuliere scholen
Particuliere scholen zijn scholen die niet door de overheid worden bekostigd. Er zijn 3 soorten particuliere scholen: 1. scholen die op grond van artikel 56 van de Wet op het voortgezet onderwijs door de minister zijn aangewezen als bijzondere dagschool voor voortgezet onderwijs, waar leerlingen worden voorbereid op een eindexamen; 2. internationale (zie ook Internationale scholen) en buitenlandse scholen; 3. overige particuliere scholen, die wat de inrichting van het onderwijs en de bevoegdheden van leraren betreft overeenkomen met uit de openbare kas bekostigde scholen.

Periodiek KwaliteitsOnderzoek
Eens in de vier jaar vindt bij elke school een periodiek kwaliteitsonderzoek plaats naar alle aspecten van kwaliteit, zoals die zijn uitgewerkt in het voor de school geldende waarderingskader. De diepgang van dit onderzoek is afhankelijk van de situatie op de school. In het beroeps- en volwassenenonderwijs vindt een periodiek kwaliteitsonderzoek elke drie jaar plaats.

PO
`Primair Onderwijs.` Wettelijke term voor basisonderwijs. `

praktijkonderwijs
Onderwijs gericht op een beperkte groep leerlingen voor wie het niet mogelijk is een vmbo-diploma te halen. Het bereidt rechtstreeks voor op de arbeidsmarkt.

primair onderwijs
Onderwijs voor kinderen vanaf 4 tot en met 12 jaar; Dit wordt verzorgd door de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs.

REC
Regionaal expertisecentrum

Regionaal expertisecentrum
`Samenwerkingsverband van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Een regionaal expertisecentrum heeft drie kerntaken:
1. het in stand houden van een CvI,
2. de coördinatie van de Ambulante Begeleiding,
3. de begeleiding van ouders bij het aanvragen van een CvI verklaring en het zoeken van een school

Regionaal opleidingscentrum
Dit zijn grote onderwijsinstellingen die alle vormen van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie kunnen aanbieden. Deze onderwijsinstellingen zijn regionaal gericht en beslaan vaak en groot geografisch gebied met name buiten de grote steden.

ROC
Regionaal opleidingscentrum

samengestelde klassen
De inspectie publiceert van iedere school voor voortgezet onderwijs in een bijlage bij de kwaliteitskaart hoe het eerste jaar van die school eruit ziet. Zijn er bijvoorbeeld allemaal aparte klassen voor havo en voor vwo of zijn er samengestelde klassen voor vmbo-t-havo-vwo.

speciaal basisonderwijs
Onderwijs voor moeilijk lerende kinderen of kinderen met leerproblemen en-of met gedragsmoeilijkheden.

speciaal onderwijs
Onderwijs voor kinderen met een (lichamelijke of verstandelijke) handicap of ernstige gedrags- en-of leerproblemen.

theoretische leerweg
De theoretische leerweg is één van de vier leerwegen in het vmbo en de opvolger van het mavo. Deze leerweg wordt verzorgd door scholen voor vmbo of voor mavo, havo en vwo en bereidt de leerlingen voor op het havo of de middenkader- en vakopleidingen in het mbo.

vakschool
Een vakschool richt zich in tegenstelling tot een ROC, op één beroepenveld.

vertrouwensinspecteur
Vertrouwensinspecteurs adviseren en ondersteunen bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld. Leerlingen, docenten, ouders en andere betrokkenen bij scholen die met deze klachten te maken hebben, kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur.

vmbo
`Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Per 1 augustus 1999 zijn vbo, mavo en sommige vormen van voortgezet speciaal onderwijs samengevoegd tot het vmbo. Deze vernieuwing is erop gericht de aansluiting tussen het voormalig mavo-vbo-vso op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te verbeteren. In het vmbo kiest een leerling na de basisvorming een leerweg. Er zijn vier leerwegen: de theoretische, de gemengde, de kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte.

VO
Voortgezet onderwijs

voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs bestaat uit het praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo.

vwo
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het vwo duurt zes jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs (wo). Tot het vwo behoren het atheneum en het gymnasium waarbij je op het gymnasium Grieks en Latijn krijgt.

WBO
`Wet op het basisonderwijs` De Wet op het basisonderwijs is vervallen en vervangen door Wet op het primair onderwijs`

WEC
Wet op de expertisecentra speciaal onderwijs.

wet op het onderwijstoezicht
In de Wet op het onderwijs staat dat een school zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het door haar gegeven onderwijs; dus ook voor de manier waarop de kwaliteit wordt gemeten en geëvalueerd. De inspectie sluit zoveel mogelijk in haar toezicht daarbij aan. De inspectie stimuleert scholen om op eigen kracht de kwaliteit van het onderwijs te ontwikkelen.

wo
`Wetenschappelijk onderwijs.` Onderwijs dat gevolgd mag worden na het behalen van een vwo-diploma. De universitaire opleidingen zijn o.a. gericht op het verwerven van academische vaardigheden waaronder het doen van onderzoek.`

WOT
Wet op het onderwijstoezicht

WPO
Wet op het primair onderwijs

WVO
Wet op het voortgezet onderwijs

zelfevaluatie
Het systematisch verzamelen en vervolgens beoordelen van informatie over het onderwijs binnen een school of instelling.