Kopie van `CRM Begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


CRM Begrippen
Categorie: Management > Customer Relationship Management
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 33


Application Service Providers
OMSCHRIJVING - Application service providers (ASP`s) zijn een verschijnsel in het verlengde van web-based interfaces. Als software niet meer op elk werkstation geïnstalleerd hoeft te worden en altijd en overal beschikbaar is waar u over een internetaansluiting beschikt, dan kan de software ook buiten uw onderneming beheerd worden. De bedrijven die zich daarin specialiseren worden ASP`s genoemd. Zij installeren en beheren centraal de software waarvan ondernemingen, vaak tegen een vaste huurprijs, gebruikmaken. Dit heeft als belangrijkste voordelen de vaste prijs en het feit dat u geen technische expertise in huis hoeft te halen. Een groot nadeel is echter, dat de internetinfrastructuur nog niet altijd even betrouwbaar is. Gaat internet ergens down, dan bestaat de kans dat men niet meer of met sterk verminderde performance moet werken.
PRAKTIJKVOORBEELD - Voor een praktijkvoorbeeld verwijzen wij u naar naar de link rechts van u.

ASP
Dit is de afkorting voor Application service providers.

Clusteranalyse
DEFINITIE - De cluster analyse is een dataminingtechniek om binnen een bepaalde populatie de te bestuderen onderzoeksobjecten (diverse consumptie-artikelen, voedselproducten, geografische regio´s maar ook ecologische lokaties, biotopen, sociale gemeenschappen en zelfs DNA-patronen) te klassificeren op basis van overeenkomstige (natuurlijke) kenmerken.
OMSCHRIJVING - Tijdens de analyse worden deze objecten ingedeeld in identieke, verwante en sterk verschillende groepen. De objecten kunnen van allerlei aard zijn en hun data behoeven niet op dezelfde meetschaal te liggen. Dit betekent dat de meetschaal van de objecten eerst gestandaardiseerd moeten worden, alvorens een cluster analyse uit te voeren. Daarna worden de verkregen groepen gevisualiseerd, bijvoorbeeld door met een boomstructuur (dendogram) waarin de mogelijke verwantschap tussen de groepen is aangegeven. De gevonden groep kunnen weer nader geanalyseerd worden op andere kenmerken. Een clusteranalyse wordt net als discriminantanalyse gebruikt om beleid af te stemmen op de verschillende doelgroepen.
Andere vormen van analyses zijn: Correlatie-analyse, Factoranalyse, Regressie-analyse, Discriminantanalyse, Tijdreeksanalyse en Collaborative filtering.
PRAKTIJKVOORBEELD - Voor een praktijk case verwijzen wij u naar de link rechts van u.

CMS
Dit is de afkorting voor content management systemen.

CTI
Dit is de afkorting voor Computer Telephony Integration.

Customer base
DEFINITIE - Synomiem voor het totaal aan reeds bestaande klanten van een onderneming.
OMSCHRIJVING - Dit is één van de meest waardevolle bezittingen van de onderneming omdat binnen de (moderne) marketing alles draait om het vasthouden en opbouwen van relaties met klanten. Aan de hand van de customer base van een organisatie kan men tevens een inschatting maken van de waarde van een organisatie. (mits zaken als omzet per klant, loyalty en tevredenheid op een acceptabel niveau zijn)
PRAKTIJKVOORBEELD - Voor een praktijk case verwijzen wij u naar de link rechts van u.

Customer contact centers
DEFINITIE - Een Customer Contact Center is een een fysieke of virtuele locatie waar de afhandeling van klantcontact centraal geschiedt.
OMSCHRIJVING - Door het klantcontact te centraliseren (en te automatiseren) kan men inzicht krijgen in de bezettingsgraad, piekmomenten en kan men analyses maken van de meest voorkomende problemen, gebruiksanalyses maken voor de diverse kanalen, etc.. Service managers kunnen op basis van de analyses dienstroosters samenstellen, beslissingen nemen over benodigde kennis en hulpmiddelen en andere maatregelen ter verbetering van de service nemen. Typische CRM-onderwerpen die in een Customer Contact Center aanbod komen zijn: Fullfillment , E-mail Response Management, Call Center en-of E-servicediensten.
PRAKTIJKVOORBEELD - Voor een praktijk case verwijzen wij naar de link rechts van u.

Customer intimacy
DEFINITIE - Een langetermijnstrategie gericht op het ontwikkelen, opbouwen en onderhouden van een relatie met de klant.
OMSCHRIJVING - Customer intimacy is als begrip geïntroduceerd door Treacy en Wiersema (The Discipline of Market Leaders 1995). Zij onderscheiden product leadership, operational excellence en customer intimacy. Ze stellen dat om marktleider te worden men zich moet focussen om één van deze disciplines.
Citaat uit boek:
Operational Excellence: Providing customers with reliable products or services at competitive prices and easy availability.
Customer Intimacy: knowing customers intimately and being able to respond quickly to their specific and special needs
Product leadership : offering customers innovative products and services that enhance the customer`s utility and outperform competitors` products.”

PRAKTIJKVOORBEELD - Voor een praktijk case verwijzen wij naar de link rechts van u.

Customer management
DEFINITIE - Customer management is het managen van de klantrelatie. (Verduin, 1999)
OMSCHRIJVING - Hoe succesvol is een organisatie in het ontwikkelen van klantrelaties. Dit wordt bepaald door drie dingen:
- Voor alle drie de activiteiten zullen marketinginspanningen moeten worden gepleegd. Het aangaan en ontwikkelen van relaties vergt een continue afweging waar de middelen van de organisatie in geïnvesteerd dienen te worden. Het is van belang om te kiezen waar men de klemtoon om legt bij de investeringen.

Customer preference
DEFINITIE - OMSCHRIJVING - Specifieke voorkeuren van de consument ten aanzien van een produkt, merk, dienst of organisatie. Het creëren en behouden van consumentenvoorkeur is de spil van de (moderne) marketing.
PRAKTIJKVOORBEELD -

Customer profiling
DEFINITIE - Het methodisch opstellen van een klantprofiel om de wensen en verwachtingen van (nieuwe) klanten zichtbaar te maken en te vertalen naar acties.
OMSCHRIJVING - Het inzichtelijk maken van wensen en verwachtingen van een individuele klant is een noodzakelijke voorwaarde om één op één marketing te kunnen toe passen. Wanneer men eenmaal heeft vastgesteld welk profiel een klant heeft,dan kan men met behulp van dataminingtechnieken als collaborative filtering identificeren welke (sluimerende) voorkeuren een klant nog meer heeft. Op basis daarvan kan men een individueel aanbod ontwikkelingen.
PRAKTIJKVOORBEELD - Voor een praktijk case verwijzen wij naar de link rechts van u.

Customer Relationship Management
DEFINITIE - Het continu en systematisch aangaan en ontwikkelen van relaties met individuele klanten teneinde wederzijdse voordelen te indentificeren en te creëeren.
OMSCHRIJVING - Customer Relationship Management (CRM) is een bedrijfsstrategie waarin de klant centraal staat. Dit houdt in dat er gestreefd wordt naar klantgerichter opereren.
Om een relatie met de klant aan te gaan moet de organisatie in staat zijn de behoeften en wensen van een specifieke klant in kaart te kunnen brengen, omdat de organisatie de klant zo goed mogelijk moeten leren kennen en begrijpen.
De onderneming streeft er immers naar concurrentievoordeel te behalen door beter in te spelen op de behoefte van de klant.
Er zijn vier kernelementen die in bij CRM tot uiting komen:
1. waardecreatie en winstvergroting door customer loyalty
2. de individuele klant staat centraal
3. gebruik maken IT ten behoeve van kosteneffectiviteit (ERP en CRM-software)
4. wederzijdse voordelen; het creëeren van een optimaal ruilproces.
De eerste stap die gemaakt moet worden is het verzamelen en combineren van klantgegevens (marketing data). Niet alleen zijn adresgegevens, maar ook zijn aankoophistorie, contacthistorie, zijn contactpersonen binnen uw bedrijf, de hele correspondentie of zijn klikgedrag op uw website maken deel uit van het klantprofiel.
De hoeveelheid klantgegevens die u wilt verzamelen, kan dus zeer omvangrijk zijn en verschillen per organisatie.

Customization
DEFINITIE - OMSCHRIJVING - Het leveren van (semi-) maatwerk bij produkten en diensten door het aanbod af te stemmen op de wensen en behoeften van de individele gebruiker.

DM
Deze afkorting wordt zowel gebruikt voor direct marketing en direct mail.

E-commerce
DEFINITIE - Electronic commerce oftewel e-commerce kan worden gedefiniëerd als het doen van zakelijke transacties waarbij de interactie tussen de partijen elektronisch plaatsvindt.
OMSCHRIJVING - E-commerce is strikt genomen niets anders dan kopen en verkopen via internet. Meestal bedoelt men dan via een website, maar ook andere internettechnologie kan worden ingezet ter ondersteuning van het verkoopproces, zoals e-mail en electronic data interchange (EDI). Er is nogal eens wat verwarring over de naamgeving. Andere termen die min of meer uitwisselbaar zijn met e-commerce zijn e-business, virtual storefront en e-tailing.
Web Personalization is vaak een integraal onderdeel van een E-commerce-oplossing. E-commerce-software zorgt voor het weergeven van productinformatie, het verzamelen van de te kopen items in een `electronisch winkelwagentje`, betalingsafhandeling, koppelingen naar voorraadsystemen, orderadministratie en financiële systemen, aankoophistorie en ordertracking.
PRAKTIJKVOORBEELD - Voorbeelden van e-commerce: www.amazon.com, www.wehkamp.nl etc.. Bij deze bedrijven kun je online produkten kopen.
Voor een praktijk case verwijzen wij naar de link rechts van u.

E-mail marketing
DEFINITIE - E-mail Marketing is, de e-mailvariant van direct mail, het verzenden van gepersonaliseerde e-mailberichten.
OMSCHRIJVING - De verzendsnelheid is hoger en verwijzingen naar websites kunnen onmiddellijk aangeklikt worden. Het grootste verschil zit echter in de verzending zelf. Om een grote bulk aan e-mail te versturen is vaak een grotere bandbreedte (internetcapaciteit) nodig dan de meeste ondernemingen tot hun beschikking hebben. Het daadwerkelijk versturen van de e-mail wordt dan ook vaak uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. Aan de zijde van de ontvanger wordt dit soort e-mail niet altijd positief gewaardeerd. Men spreekt dan van spam.
PRAKTIJKVOORBEELD - Voor een praktijk case verwijzen wij naar de link rechts van u.

E-mail response management
DEFINITIE - E-mail Response Management is het beheerproces dat zich bezighoudt met het gestructureerd afhandelen van e-mailverkeer.
OMSCHRIJVING - Als e-mail met grote aantallen tegelijk binnenkomt op één e-mailadres (bijvoorbeeld support@mijnbedrijf.nl), dan voldoet standaard e-mailsoftware niet meer. Standaard e-mailsoftware is gericht op het afhandelen van e-mail voor één e-mailadres van één persoon, vaak dan ook nog gebonden aan één werkplek. Op een service-afdeling zal de e-mail van dat ene adres verdeeld moeten worden over meerdere agenten. De verdeling is vaak ook nog afhankelijk van het onderwerp. E-mail Response Management-systemen zorgen voor de routering van alle e-mail naar de juiste agenten en bied de agenten op de werkplek ondersteuning bij het beantwoorden van de e-mail. Meestal worden deze systemen gecombineerd met Q&A Systems, Case-based Reasoning-systemen en-of Content Management systemen. Dit soort software kan ook deel uitmaken van Customer Contact Centers-software.
PRAKTIJKVOORBEELD - Voor een praktijk case verwijzen wij naar de link rechts van u.

E-Services
DEFINITIE - Vorm van service verlening waarbij er, zonder menselijke interventie aan de zijde van de service-verlener, met behulp van digitale media (internet) service aan de klant wordt verleent.
OMSCHRIJVING - Wanneer klanten via een website toegang krijgen tot het Q&A Systems van hun leverancier, kunnen ze op ieder gewenst moment gebruik maken van de service van de leverancier. Web Personalization kan daarbij toegevoegde waarde leveren, maar dat is niet noodzakelijk. Een goede FAQ (frequently asked questions, een opsomming van veel voorkomende vragen en de antwoorden daarop) is E-service in de meest simpele vorm. E-service kan verder gaan dan het ter beschikking stellen van informatie aan de klant, ook actieve dienstverlening via internet behoort tot de mogelijkheden. Dat kan om diensten gaan die door de klant worden geïnitialiseerd, maar een aan het internet verbonden kopieermachine kan ook zelf na 200.000 kopieën een afspraak maken voor een servicebeurt.
PRAKTIJKVOORBEELD - Voor een praktijk case verwijzen wij naar de link rechts van u.

E-tailing
DEFINITIE - On-line vorm van retailen, waarbij producten via Internet worden aangeboden en verkocht door virtuele winkeliers.
OMSCHRIJVING - E-tailing wordt ingezet voor uiteenlopende producten: in eerste instantie werden vooral computersoft- en hardware, boeken en cd`s en reizen online verkocht. Nu worden ook informatieproducten-diensten (verzekeringen en beleggingsproducten) en kruidenierswaren via internet aangeboden.
PRAKTIJKVOORBEELD -

EDM
Dit is de afkorting voor event driven marketing.

Eerste lijn
DEFINITIE - Dat deel van de organisatie waarmee de klant als eerste in contact komt en dat de klantvraag, behoudens uitzonderingen, direct kan afhandelen.
OMSCHRIJVING - Algemene en simpele vragen worden door de eerste lijn beantwoord, terwijl complexe en tijdrovende vragen naar de tweede lijn worden doorgestuurd. Bedrijven gebruiken hiervoor vaak de tachtig : twintig regel. Dit houdt in dat 80% van alle klantenvragen door de eerste lijn worden afgehandeld, terwijl 20% van de vragen doorgestuurd worden naar de tweede lijn.

ERP
ERP is de afkorting voor Enterprise Resource Planning.

Fullfillment
DEFINITIE - De processen die zich richten op het afhandelen-verwerken van de opdrachten-activiteiten die voorkomen uit klantcontact.
OMSCHRIJVING - Naar aanleiding van een brief, telefoontje of bezoek aan de website door de klant, registreert de call agent (eventueel m.b.v Fullfillment-software) er aan wie verzonden moet worden. Bv. een bank doet een mailing voor goedkope kredieten. De klant reageert hierop (internet, email, telefoon). Fullfillment is in deze het aanmaken - activiveren van krediet, uitdraaien rekeninggegevens en het aan de klant toesturen. M.b.v. Fullfillment-software kunnen al deze aanvragen, na registratie, vervolgens geheel `onbemand` worden gebundeld, gedistribueerd en afgehandeld. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk één call center voor de hele Europese markt op één plek in te richten en de verzending van onderdelen vanuit decentrale distributiecentra te laten plaatsvinden. Dit soort software kan ook deel uitmaken van Customer Contact Centers-software.
PRAKTIJKVOORBEELD -

Guerillamarketing
DEFINITIE - Een door een (kleine) onderneming op de concurrent georiënteerde strategie, waarbij deze een groot aantal opeenvolgende kleine (promotionele- of prijs)aanvallen op verschillende activiteiten of deelmarkten van de concurrent pleegt, om zodoende een permanente plaats in de markt te veroveren.
OMSCHRIJVING - Dit verschijnsel wordt ook wel aangeduid met Piranha economy. Hoe raar het ook moge klinken, een goed voorbeeld van Guerillamarketing is terug te vinden in de verkiezingen van 2002. Een kleine partij (LPF) neemt het op tegen de gevestigde partijen en verwerft uiteindelijk een vaste plaats binnen het politieke speelveld. Heel gericht en bewust promotie en campagne voeren, gericht op de grotere partijen-organisaties maakt het mogelijk om mee te liften op de media-aandacht die de gevestigede orde krijgt.

Hypercompetitie
DEFINITIE - Extreme concurrentie, waarbij het voor deelnemende ondernemingen bijna onmogelijk is om volledig zelfstandig hun positie op de markt te behouden en - of te versterken. Bedrijven proberen deze situatie het hoofd te bieden door te samenwerken met andere organisaties om zo de marktpositie te verbeteren.
OMSCHRIJVING - Ontwikkelingen aan de vraagzijde spelen een hoofdrol en bepalen ook vaak de oplossing die voor organisatieproblemen wordt gekozen. De ontwikkelingen van nieuwe organisatievormen heeft ook iets van een perpetuum mobile. Nieuwe organisatievormen zijn enerzijds een reactie op veranderende omstandigheden in de bedrijfsomgeving, maar zij zijn ook vaak de oorzaak van die veranderingen. Veranderingen in de bedrijfsomgeving leiden tot veranderingen in de ondernemingsstrategie. Daarbij hoort een aanpassing van de organisatievorm, volgens het criterium van fit-to-market. De nieuwe produkten en wijzen van opereren, die daardoor mogelijk worden, verandert de wetten van de concurrentie en ook de houding van de consumenten. Anders gezegd: ze veranderen de bedrijfsomgeving. Ook globalisering, te hoge kosten en het uitblijven van noodzakelijke innovaties hebben meegespeeld in het veranderende organisatievorm-klimaat. Door de sterk verhoogde concurrentiedruk, soms hypercompetitie genoemd, is de autarkische traditie (self-sufficiency) enigszins verdrongen. In plaats daarvan gingen ondernemingen zich steeds meer richten op hun kerncompetenties. Alles wat daar niet onder viel, werd afgestoten of outsourced.

ICT
Dit is de afkorting voor Informatie- en Communicatie Technologie.

IRC
Dit is de afkorting voor internet relay chat.


Killer application
DEFINITIE - Een nieuwe toepassing voor bepaalde technologie, waardoor een enorme stijging in het gebruik van deze technologie veroorzaakt wordt.
OMSCHRIJVING - Nieuwe geavanceerde technieken zullen nooit vanzelf door de massa worden geadopteerd vanwege het feit dat ze nieuw zijn en dat ze technisch foutloos functioneren. `Killer Appz` kunnen dit wel beïnvloeden. Het is er iedere aanbieder van nieuwe techonlogie dan ook alles aan gelegen om op zoek te gaan naar een killer app. Bijvoorbeeld door de opkomst van Spreadsheet- en wordprocessingprogramma`s is het gebruik van Personal Computers explosief gestegen. Hetzelfde geldt voor het grafische World Wide Web dat een enorme toename van het internet heeft veroorzaakt. Voor de Chipknip is dit wellicht een toepassing in parkeerautomaten.
PRAKTIJKVOORBEELD - zie voor meer informatie de links hiernaast.

ODBC
Is de afkorting van Open Database Connectivity

OLAP
Dit is de afkorting voor On-line analytical processing.

RFM
DEFINITIE - Dit is de afkorting voor Recency, Frequency and Monetary value.
OMSCHRIJVING - Dit wordt gebruikt als basis voor direct marketing strategieën en segmentatiedoeleinden. Het is een mehode op de waarde van klant(groep)en te bepalen. De waarde kan worden vastgesteld door de combinatie te gebruiken van aankoopfrequentie, tijd verstreken sinds laatste aankoop en het aankoopbedrag.

SSL
Dit is de afkorting voor Secure Socket Layer.

Up-selling
DEFINITIE - Het verkopen van een duurdere variant van dezelfde producten-diensten aan dezelfde klant.
OMSCHRIJVING - Up-selling wordt vaak toegepast bij klanten met een laag rendement, maar die daarentegen wel een groot potentieel hebben.
Bijvoorbeeld door het verkopen van een verzekering met een hogere dekking of een apparaat met extra technische snufjes.