Kopie van `Ontslag.nl`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Ontslag.nl
Categorie: Management > Werk/ontslag
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 51


Aanpassing arbeidsduur
Als u als werknemer een jaar of langer in dienst bent, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij uw werkgever om uw arbeidsduur aan te passen. U moet dit verzoek 4 maanden voor de gewenste ingangsdatum indienen. Ook moet u bij het verzoek aangeven hoeveel uur per week u wilt werken en op welke dagen. Uw werkgever mag het verzoek alleen weigeren wegens zwaarwichtige bedrijfsbelangen.

Aanstelling
Eenzijdige publiekrechtelijke rechtshandeling waarmee iemand als ambtenaar benoemd wordt.

Afspiegelingsbeginsel
Een bijzondere vorm van het anciënniteitsbeginsel. Bij een ontslag van meer dan tien werknemers mag de werkgever het personeelsbestand onderverdelen in verschillende leeftijdscategorieën (15-25 jaar, 25-35 jaar, 35-45 jaar, 45-55 jaar en 55 jaar en ouder) en vervolgens het anciënniteitsbeginsel per leeftijdsgroep toepassen.

Anciënniteitsbeginsel
Ook wel het ‘last in first out’ principe genoemd. Dit belangrijke beginsel zegt dat als er sprake is van vergelijkbare, uitwisselbare functies, eerst die werknemer voor ontslag moet worden voorgedragen die de minste dienstjaren heeft. Met andere woorden: de werknemer met de meeste dienstjaren heeft in principe de sterkste rechten opgebouwd. Bij een ontslag van meer dan 10 werknemers wordt vaak het afspiegelingsbeginsel toegepast.

Arbeidsongeschiktheid
Een werknemer is arbeidsongeschikt als hij niet in staat is werk te verrichten ten gevolge van een ziekte, gebrek of zwangerschap.

Arbeidsovereenkomst
De overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarbij de werknemer zich voor een bepaald salaris verplicht werk te verrichten onder gezag van de werkgever. Ook als er geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt, kan er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd zijn aangegaan.

Beschikking
Uitspraak of beslissing van de kantonrechter in een ontbindingsprocedure. Tegen deze beslissing kan in principe geen hoger beroep worden ingesteld.

CAO
Collectieve arbeidsovereenkomst. Een CAO regelt zaken als loon, werktijden en functiewaardering voor een grote groep werknemers en werkgevers. Een CAO wordt afgesloten tussen één of meer verenigingen van werknemers aan de ene kant, en een werkgever of één of meer verenigingen van werkgevers aan de andere kant.

Collectief ontslag
De wet spreekt van collectief ontslag in een situatie waarbij een werkgever binnen een periode van 3 maanden tenminste 20 mensen wil ontslaan binnen 1 district van de CWI.

Concurrentiebeding
Een bepaling in de arbeidsovereenkomst waarin het de werknemer verboden wordt bij een concurrerend bedrijf in dienst te treden na het einde van zijn arbeidsovereenkomst. Een concurrentiebeding moet schriftelijk in de individuele arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen.

CWI
Centrale organisatie Werk en Inkomen (vroeger: Arbeidsvoorziening). De CWI kan een werkgever toestemming verlenen om de arbeidsovereenkomst met een werknemer op te zeggen. De CWI is tevens de instantie waar u zich als werknemer moet inschrijven als werkzoekende na uw ontslag. Via de CWI kunt u vervolgens een WW-uitkering aanvragen.

Deskundigenoordeel
Een werknemer die het niet eens is met de conclusie van de arbodienst kan bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Ook kan een deskundigenoordeel worden gevraagd over (het gebrek aan) reïntegratie-inspanningen van de werkgever.

Dringende reden
Zeer ernstige gedraging van werknemer (of werkgever) op grond waarvan de arbeidsovereenkomst op staande voet, dat wil zeggen ogenblikkelijk, beëindigd kan worden. Voorbeelden van dringende redenen zijn diefstal, oplichting en het openbaar maken van bedrijfsgeheimen.

Eervol ontslag
Een ontslaggrond voor ambtenaren waarbij er recht bestaat op WW en op een bovenwettelijke uitkering.

Faillissement
Situatie waarbij de werkgever niet meer in staat is zijn schulden te voldoen. Het faillissement kan door de werkgever zelf of door schuldeisers bij de rechtbank worden aangevraagd. Als het faillissement wordt uitgesproken, wordt tevens een curator aangesteld die de failliete boedel moet liquideren. De curator zal vaak ook de bestaande arbeidsovereenkomsten opzeggen.

Finale kwijting
Bepaling die veel voorkomt in beëindigingsovereenkomsten. Finale kwijting houdt in dat de werkgever en werknemer verklaren niets meer van elkaar te vorderen te hebben.

Geheimhoudingsbeding
Bepaling in de arbeidsovereenkomst op grond waarvan het de werknemer verboden is om tijdens en na afloop van de arbeidsovereenkomst bedrijfsgevoelige informatie aan derden bekend te maken.

Gewichtige redenen
Met deze term wordt bedoeld dat een werkgever (of soms de werknemer) goede gronden moet hebben om ontslag aan te vragen en te krijgen bij de kantonrechter. De kantonrechter kan een ontslagaanvraag alleen honoreren als er sprake is van gewichtige redenen.

Gouden handdruk
Zie ontslagvergoeding.

Hoger beroep
Gerechtelijke procedure bij hogere rechterlijke instantie. Een hogere rechter of instantie wordt gevraagd om het oordeel in eerste aanleg ongedaan te maken. Tegen de beslissing van de kantonrechter in de ontbindingsprocedure, maar ook tegen het oordeel van de CWI staat echter geen hoger beroep open.

Kantonrechtersformule
Een veel toegepaste berekeningswijze voor het vaststellen van de hoogte van een ontslagvergoeding. Basis van deze formule is A x B x C. Hierbij staat A voor het aantal gewogen dienstjaren, B voor de maandelijkse vaste beloning en C voor de correctiefactor. Voor een toelichting op deze formule of om zelf de hoogte van uw ontslagvergoeding te bepalen klikt u hier.

Kennelijk onredelijk ontslag
Naam van de gerechtelijke procedure die door de werknemer gestart kan worden nadat hij geconfronteerd is met een beslissing van de CWI dat hij ontslagen mag worden. De procedure wegens kennelijk onredelijk ontslag wordt gevoerd voor de kantonrechter. De werknemer kan in deze procedure de kantonrechter verzoeken alsnog een ontslagvergoeding vast te stellen.

Last in, first out
Zie anciënniteitsbeginsel.

Mediation
Mediation is een wijze van conflictoplossing waarbij een onafhankelijke mediator helpt om de partijen zelf hun conflict te laten oplossen. De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Minnelijke regeling
Synoniem voor beëindigingsregeling, regeling in der minne. Het zijn de onderlinge afspraken die de werkgever en werknemer maken als zij in gezamenlijk overleg besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Mondelinge behandeling
Zitting bij de kantonrechter in het kader van een ontbindingsprocedure. Tijdens deze mondelinge behandeling krijgen (de juridisch adviseurs van) de werkgever en de werknemer de gelegenheid om hun standpunt nog eens toe te lichten. Ongeveer twee weken na de mondelinge behandeling volgt de beschikking.

Non-actief stelling
Een door de werkgever getroffen maatregel waardoor het de werknemer verboden wordt nog langer aan het werk te blijven. De werknemer mag niet langer op de gebruikelijke arbeidsplaats komen. De werknemer kan hiertegen bezwaar maken en zelfs de rechter verzoeken de non-activiteit op te heffen.

Onbepaalde tijd
Zie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Onregelmatige opzegging
Hiervan is sprake als de werkgever het dienstverband opzegt zonder gebruik te maken van de juiste opzegtermijn. De werknemer kan van de werkgever een schadevergoeding eisen als er onregelmatig is opgezegd.

Ontbindingsprocedure
De ontslagprocedure bij de kantonrechter. De kantonrechter kan op verzoek van de werkgever (of de werknemer) de arbeidsovereenkomst ontbinden. De procedure kent een schriftelijke en een mondelinge fase. Na de mondelinge fase neemt de kantonrechter na circa twee weken een schriftelijke beslissing, de beschikking.

Ontslag op staande voet
Ontslag met onmiddellijke ingang zonder tussenkomst van de CWI of kantonrechter. Deze zwaarste vorm van ontslag is alleen mogelijk op grond van een dringende reden.

Ontslagvergoeding
Een financiële vergoeding die de werknemer ontvangt ter compensatie van de negatieve gevolgen van zijn ontslag. De ontslagvergoeding (ook wel gouden handdruk genoemd) kan in onderling overleg of door de rechter worden vastgesteld. De hoogte van deze vergoeding wordt meestal berekend aan de hand van de kantonrechtersformule.

Ontslagvergunning
Benaming van de door de werkgever verkregen toestemming (van de CWI) om de arbeidsovereenkomst van de werknemer op te mogen zeggen.

Opzegverbod
In een aantal situaties mag een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet opzeggen, ook niet na verkregen toestemming van de CWI. Zo geldt er bijvoorbeeld een opzegverbod bij arbeidsongeschiktheid, zwangerschap en lidmaatschap van de ondernemingsraad. Wel kan de werkgever in deze situaties de kantonrechter verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Outplacement
Activiteiten die erop zijn gericht om de werknemer buiten de eigen organisatie werk te laten vinden. Bij reorganisaties wordt outplacement veel toegepast.

Overgang van onderneming
Er is sprake van een overgang van een onderneming als een bedrijf of een onderdeel daarvan wordt overgenomen door een ander bedrijf. Bij een overgang van een onderneming gaan de arbeidsovereenkomsten van alle betrokken werknemers mee over inclusief alle daarbij behorende arbeidsvoorwaarden.

Passende arbeid
Bij het vervallen van zijn functie zal de werknemer andere passende arbeid moeten accepteren. Bij de vraag wat passende arbeid is, moet worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval. Er moet in elk geval rekening worden gehouden met het niveau van het werk, de arbeidsvoorwaarden en de relevante werkervaring van de werknemer.

Pro forma ontbinding
Een ontbindingsprocedure waarbij de kantonrechter in feite slechts om een formele bevestiging wordt gevraagd van de beëindigingsregeling die de werknemer en de werkgever al eerder onderling hebben afgesproken. De pro forma ontbindingsprocedure wordt alleen in het belang van de werknemer gevoerd met het oog op het veiligstellen van zijn WW-uitkering. Zonder pro forma ontbindingsprocedure is er een groter risico dat het UWV zal besluiten dat er sprake is van verwijtbare werkeloosheid. Een pro forma ontbindingsprocedure biedt echter geen garantie op een WW-uitkering.

Proeftijd
Gedurende de proeftijd mag zowel de werkgever als de werknemer met onmiddellijke ingang de arbeidsovereenkomst beëindigen. De proeftijd moet schriftelijk zijn overeengekomen en mag maximaal twee maanden bedragen.

re-integratie
Het geheel aan maatregelen dat erop gericht is om de arbeidsongeschikte werknemer terug te laten keren in het arbeidsproces. Zowel de werkgever als de werknemer zijn verplicht om zich met het oog op deze re-integratie actief op te stellen.

Relatiebeding
Bepaling in de arbeidsovereenkomst op grond waarvan het de werknemer niet is toegestaan om na beëindiging van de arbeidsovereenkomst (commerciële) contacten te onderhouden met relaties van de werkgever.

Reorganisatie
Veel gebruikte term om aan te geven dat een bedrijf maatregelen gaat nemen met personele gevolgen. Vaak is een reorganisatie het gevolg van een slechte financiële situatie, maar een reorganisatie kan ook het gevolg zijn van een overname, bedrijfssluiting of bedrijfsverhuizing.

Second opinion
Zie deskundigenoordeel.

Sociaal plan
Door de werkgever opgestelde regeling om werknemers die door ontslag getroffen worden te compenseren. Een sociaal plan heeft betrekking op het ontslag van meerdere werknemers en wordt meestal overeengekomen met de ondernemingsraad en-of vakbond.

Stamrecht
Letterlijk: recht op periodieke uitkering. De werknemer kan ervoor kiezen om de ontslagvergoeding niet netto te laten uitkeren, maar de vergoeding bruto en onbelast bij een verzekeringsmaatschappij of bij een zelf op te richten BV onder te laten brengen. Dit kan fiscaal voordeliger zijn dan direct progressief belasting te betalen over de ontslagvergoeding.

Statutair-directeur
Directeur die door de aandeelhouders (of raad van commissarissen) is benoemd als statutair bestuurder. Voor de statutair directeur gelden speciale regels rondom ontslag.

Titulair directeur
Directeur die binnen de onderneming het hoogste gezag kan uitoefenen, maar door de aandeelhouders of raad van commissarissen niet als statutair bestuurder is benoemd. Voor de titulair directeur gelden in principe dezelfde regels rondom ontslag als voor de reguliere werknemer.

UWV
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. De instantie die belast is met het beoordelen, toekennen en uitbetalen van werknemersverzekeringen.

Verwijtbare werkloosheid
Een werknemer die verwijtbaar werkloos is, heeft geen recht op een WW-uitkering. Een werknemer die zich niet inspant om zijn ontslag tegen te gaan is verwijtbaar werkloos.

Wederzijds goedvinden
Een afspraak tussen de werkgever en werknemer om in onderling overleg de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

WW
Werkloosheidswet. Afhankelijk van zijn arbeidsverleden kan de werknemer gedurende een bepaalde periode na ontslag een WW-uitkering ontvangen. Om te berekenen hoe lang en hoe hoog uw WW-uitkering is, klikt u hier.