Kopie van `Consumentenbond - Zorgverzekeringen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Consumentenbond - Zorgverzekeringen
Categorie: Medisch > Zorgverzekeringen
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 20


AWBZ-verzekerde
Iedereen die op grond van de AWBZ is verzekerd, is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Voor de AWBZ is in beginsel iedereen verzekerd die rechtmatig in Nederland woont of die loonbelasting in Nederland betaalt. Als AWBZ-verzekerde bent u automatisch door de wet verzekerd voor langdurige zorg. Zie ook Verzekeringsplichtig en AWBZ.

Cure/curatieve zorg
Geneeskundige zorg, veelal kortdurend, die gericht is op herstel. De Zorgverzekeringswet zorgt ervoor dat iedere Nederlander voor deze zorg verzekerd is. (vergelijk: Care).

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Het is de naam voor een bepaalde behandeling in een ziekenhuis. Voorbeelden zijn: een blindedarmoperatie of de vervanging van een heupgewricht. In een DBC zitten alle kosten van de behandeling, dus ook de foto’s, de laboratorium-onderzoeken en de verpleging. Doordat alle ziekenhuizen op basis van dit systeem werken krijgen patiënten en verzekeraars beter inzicht in de prestaties van de ziekenhuizen en de bijbehorende prijs. Dat vergroot het prijsbewustzijn, de doelmatigheid en de mogelijkheden voor marktwerking. Het DBC-systeem is op 1 januari 2005 in werking getreden voor de ziekenhuiszorg.

Functiegerichte aanspraak
Functiegerichte aanspraak is een aanspraak die de aard, inhoud en omvang van de verzekerde zorg omschrijft maar niet door wie en hoe die zorg wordt verleend. Daarmee krijgen zorgaanbieders en -verzekeraars meer ruimte om doelmatige zorg op maat te leveren.

Kinderen
Kinderen zijn personen onder de 18 jaar. In de Zorgverzekeringswet zijn kinderen wel verplicht verzekerd maar betalen geen premie. Degene die het gezag uitoefent, meestal een ouder, moet ervoor zorgen dat het kind is verzekerd.

Kinderpremie
Kinderpremie is de Rijksbijdrage van de overheid ter financiering van de premie voor kinderen jonger dan 18 jaar. De Rijksbijdrage wordt gestort in het Zorgverzekeringsfonds.

Niet-geconctracteerde zorg
In geval van niet-gecontracteerde zorg heeft de verzekeraar geen contracten gesloten met zorgaanbieders. U kunt daardoor zelf bepalen naar bijvoorbeeld welk ziekenhuis of apotheek u gaat. De rekening die u na afloop krijgt kunt u indienen bij de verzekeraar. Zie ook: restitutieverzekering.

Werkgebied
Werkgebied is het gebied waarin een zorgverzekeraar polissen aanbiedt. Dit moet minstens één aaneengesloten provincie zijn. De zorgverzekeraar mag u niet weigeren als u in zijn werkgebied woont.

Werkgeversbijdrage
De “werkgeversbijdrage” is de verplichte vergoeding die u ontvangt van de werkgever of uitkeringsinstantie voor de inkomensafhankelijke bijdrage.

Wet op de zorgtoeslag
De Wet op de zorgtoeslag voorziet in een recht op financiële tegemoetkoming wanneer u een laag inkomen hebt. Zie ook zorgtoeslag. Het is de bedoeling dat de wet op de zorgtoeslag samen met de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 in werking treedt.

Wettelijke aanspraak
Zie aanspraak.

Zorgbemiddeling
Zorgbemiddeling is de activiteit die de zorgverzekeraar op grond van zijn zorgplicht moet ontplooien om binnen een redelijke termijn de beste zorg voor zijn verzekerden te vinden. Bij een naturaverzekering is zorgbemiddeling een vanzelfsprekendheid. Bij een restitutieverzekering moet de zorgverzekeraar in ieder geval tot zorgbemiddeling overgaan als de verzekerde dat verlangt.

Zorgplicht
De zorgplicht is de plicht die de zorgverzekeraar heeft om te zorgen dat zijn verzekerden toegang hebben tot de zorg die zij nodig hebben.

Zorgstelsel
Het geheel van wetten en regels waarmee de overheid de gezondheidszorg beïnvloedt.

Zorgtoeslag
De zorgtoeslag is een tegemoetkoming van de Belastingdienst om de kosten van de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden. Of u zorgtoeslag ontvangt, en zo ja, hoeveel, is afhankelijk van uw gezinssituatie en de hoogte van uw inkomen en of u alleenstaand bent of deel uitmaakt van een huishouden. De Belastingdienst/Toeslagen zorgt voor de uitkering van de zorgtoeslag.

Zorgverzekeraar
De zorgverzekeraar is degene die de zorgverzekering uitvoert

Zorgverzekering
Een verzekering voor geneeskundige zorg die u verplicht bent af te sluiten op grond van de Zorgverzekeringswet.

Zorgverzekeringsfonds
Dit is het fonds waaruit de bijdragen voor de risicoverevening aan de zorgverzekeraars worden betaald. Uit het fonds worden ook de premies voor kinderen onder de 18 betaald.

Zorgverzekeringswet
De wet die u verplicht zich te verzekeren voor geneeskundige zorg. De Zorgverzekeringswet zorgt ervoor dat iedere Nederlander voor deze zorg verzekerd is. De wet treedt per 1 januari 2006 in werking.

Zvw
Afkorting van Zorgverzekeringswet