Kopie van `Consumentenbond - Zorgverzekeringen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Consumentenbond - Zorgverzekeringen
Categorie: Medisch > Zorgverzekeringen
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 69


Aanspraak
Een aanspraak is het recht dat u heeft op zorg. Voor de zorgverzekering zijn de aanspraken wettelijk vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. U kunt daarbinnen kiezen voor aanspraak op directe zorg of vergoeding van uw zorgkosten (respectievelijk: naturaverzekering of restitutieverzekering). Uw uiteindelijke keuze en daarmee het recht op zorg is vastgelegd in de overeenkomst tussen u en uw zorgverzekeraar (de polis).

Aanvullende verzekering
Een aanvullende verzekering dekt zorg die niet onder de zorgverzekering of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) valt, zoals alternatieve geneeswijzen en uitgebreide tandartshulp. Voor de aanvullende verzekeringen geldt geen wettelijke acceptatieplicht.

Acceptatieplicht
Acceptatieplicht is de wettelijke plicht van alle zorgverzekeraars om u te accepteren voor het zorgverzekeringspakket, ongeacht uw geslacht, leeftijd of gezondheid . Als u een zorgverzekering wilt afsluiten bij één van de verzekeraars die in uw provincie de zorgverzekering aanbiedt, dan moet die zorgverzekeraar u altijd accepteren tegen dezelfde voorwaarden als ieder ander.

AWBZ-verzekerde
Iedereen die op grond van de AWBZ is verzekerd, is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Voor de AWBZ is in beginsel iedereen verzekerd die rechtmatig in Nederland woont of die loonbelasting in Nederland betaalt. Als AWBZ-verzekerde bent u automatisch door de wet verzekerd voor langdurige zorg. Zie ook Verzekeringsplichtig en AWBZ.

Basispakket
De zorgverzekering dekt een basispakket met noodzakelijke zorg, dat is vastgelegd in de Zorgverzekeringwet. Het basispakket komt overeen met het huidige ziekenfondspakket en het pakket van de meeste particuliere verzekeringen. In het basispakket zit onder meer geneeskundige zorg, mondzorg, farmaceutische zorg en hulpmiddelenzorg. Nieuw in het basispakket is de kortdurende (minder dan een jaar) geestelijke gezondheidszorg, die vanaf 2007 wordt overgeheveld uit de AWBZ.

Basisverzekering
Basisverzekering is een synoniem van zorgverzekering of standaardverzekering.

Begunstigingscontract
Een begunstigingscontract is een vorm van een collectief contract. Het woord begunstiging geeft aan dat de leden van de groep voor wie het contract bedoeld is, vrij zijn om mee te doen. Zie ook Collectief contract.

Belastingdienst/Toeslagen
De Belastingdienst-Toeslagen is de instantie die de Awir uitvoert en zo de zorg-, huur en kindertoeslag uitkeert. Dit zijn nieuwe toeslagen die per 1 januari 2006 worden ingevoerd en die bestaande regeling als de huursubsidie en de kinderbijslag vervangen. De uitkering gebeurt op basis van uw gezinssituatie en uw verzamelinkomen in 2006. Zie ook Zorgtoeslag en Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Bijdragevervangende belasting
De bijdragevervangende belasting wordt betaald door gemoedsbezwaarden.

Bijzondere groepen
‘Bijzondere groepen’ zijn in de Zorgverzekeringswet uitgezonderd van de plicht om een zorgverzekering af te sluiten. Bijzondere groepen zijn:

Care
Care is de zorg aan (langdurig) zorg- of hulpbehoevenden. Alle Nederlanders zijn voor deze zorg verzekerd via de AWBZ. (vergelijk: Cure)

Collectief contract
Een collectief contract is een verzekeringsovereenkomst die geldt voor een specifieke groep (bijvoorbeeld werknemers van een bepaald bedrijf). De verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten tussen een zorgverzekeraar en een persoon of instantie die optreedt uit naam van de groep, bijvoorbeeld de werknemers van een bedrijf of organisatie. Vanwege de kostenvoordelen die een groepsgewijze verzekering voor de verzekeraar kan hebben kan de deelnemers een korting op de premie worden geboden. De Zorgverzekeringswet bepaalt dat deze korting max 10% mag bedragen ten opzichte van een vergelijkbare individuele polis. Zie ook Begunstigingscontract.

Contracteerplicht
Contracteerplicht betekent dat zorgverzekeraars en wettelijk toegelaten zorgaanbieders verplicht zijn overeenkomsten met elkaar te sluiten over de levering van zorg. De Zorgverzekeringswet biedt de wet de mogelijkheid om voor bepaalde vormen van zorg contracteerplicht op te leggen om de zorgverzekeraars aan te zetten tot (bijvoorbeeld) doelmatige zorginkoop.

Cure/curatieve zorg
Geneeskundige zorg, veelal kortdurend, die gericht is op herstel. De Zorgverzekeringswet zorgt ervoor dat iedere Nederlander voor deze zorg verzekerd is. (vergelijk: Care).

DBC
DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Het is de naam voor een bepaalde behandeling in een ziekenhuis. Voorbeelden zijn: een blindedarmoperatie of de vervanging van een heupgewricht. In een DBC zitten alle kosten van de behandeling, dus ook de foto’s, de laboratorium-onderzoeken en de verpleging. Doordat alle ziekenhuizen op basis van dit systeem werken krijgen patiënten en verzekeraars beter inzicht in de prestaties van de ziekenhuizen en de bijbehorende prijs. Dat vergroot het prijsbewustzijn, de doelmatigheid en de mogelijkheden voor marktwerking. Het DBC-systeem is op 1 januari 2005 in werking getreden voor de ziekenhuiszorg.

Drempelinkomen
Dit begrip wordt gebruikt voor de berekening van de zorgtoeslag.

Eigen risico
Het deel van de kosten van het zorgverzekeringspakket dat u voor eigen rekening neemt. In ruil hiervoor krijgt u een korting op de premie. In de Zorgverzekeringswet kunt u kiezen voor: geen eigen risico, of een eigen risico van 100, 200, 300, 400 of 500 euro. De zorgverzekeraars bepalen de hoogte van de korting bij de verschillende hoogtes van het eigen risico en die kan mede afhangen van de duur van de verzekering.

Extramurale zorg
Extramurale zorg is zorg die aan u verleend wordt buiten het ziekenhuis of zorginstelling. Deze zorg omvat bijvoorbeeld zorg van huisartsen, niet in een ziekenhuis werkende specialisten, verloskundigen, fysiotherapeuten, thuiszorg en ambulancevervoer (vergelijk: intramuraal)

Functiegerichte aanspraak
Functiegerichte aanspraak is een aanspraak die de aard, inhoud en omvang van de verzekerde zorg omschrijft maar niet door wie en hoe die zorg wordt verleend. Daarmee krijgen zorgaanbieders en -verzekeraars meer ruimte om doelmatige zorg op maat te leveren.

Gecontracteerde zorg
Gecontracteerde zorg is zorg waarvoor een zorgverzekeraar ten behoeve van zijn verzekerden een contract heeft gesloten met zorgaanbieders.

gemoedsbezwaarden
militairen in werkelijke dienst

Geneeskundige zorg
Geneeskundige zorg is de, veelal kortdurende, zorg die gericht is op herstel en genezing. De Zorgverzekeringswet zorgt ervoor dat iedere Nederlander voor deze zorg verzekerd is.

Inkomensafhankelijke bijdrage
De Zorgverzekeringswet bepaalt dat iedere verzekerde boven de 18 jaar naast een premie die rechtstreeks aan de verzekeraar moet worden betaald ook een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd is. Deze bijdrage wordt niet rechtstreeks aan de verzekeraar betaald, maar door de belasting geheven op grond van uw inkomen. Op grond van de Zorgverzekeringswet moet uw werkgever of uitkeringsinstantie deze bijdrage vergoeden.

Intramurale zorg
Intramurale zorg is zorg die aan u verleend wordt als u langer dan 24 uur in zorginstellingen verblijft zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en psychiatrische inrichtingen. Zie ook extramurale zorg.

Invoerings- en aanpassingswet Zvw
De Invoerings– en aanpassingswet Zvw regelt welke wet– en regelgeving met de invoering van de Zorgverzekeringswet komt te vervallen of moet worden aangepast. Zo zal bijvoorbeeld de bestaande ziekenfondswet komen te vervallen.

Keuzevrijheid
Onder keuzevrijheid wordt verstaan de mate waarin u zelf kunt kiezen voor de wijze waarop u tegen ziektekosten verzekerd wilt zijn en wie of hoe de zorg aan u wordt verleend. De belangrijkste keuze-elementen in de zorgverzekering zijn:
de verzekeraar
de nominale premie
de wijze waarop zorgverzekering wordt aangeboden (“natura-restitutie”)
het eigen risico (oplopend van 100 tot maximaal 500 euro)

Kinderen
Kinderen zijn personen onder de 18 jaar. In de Zorgverzekeringswet zijn kinderen wel verplicht verzekerd maar betalen geen premie. Degene die het gezag uitoefent, meestal een ouder, moet ervoor zorgen dat het kind is verzekerd.

Kinderpremie
Kinderpremie is de Rijksbijdrage van de overheid ter financiering van de premie voor kinderen jonger dan 18 jaar. De Rijksbijdrage wordt gestort in het Zorgverzekeringsfonds.

Kortdurende GGZ
Kortdurende GGZ is Geestelijke Gezondheids Zorg die niet langer dan een jaar duurt. Deze zorg zal niet meer onder de AWBZ vallen, maar onder het basispakket van de zorgverzekering (vanaf 1-1-2007).

Marktwerking
Marktwerking betekent dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders met elkaar concurreren om de consument doelmatig en op maat van zorg te voorzien. In de gezondheidszorg is de marktwerking wel aan bepaalde regels gebonden (zoals de acceptatieplicht voor verzekeraars) om te zorgen dat alle consumenten gelijke toegang hebben tot de noodzakelijke zorg van goede kwaliteit.

Modelovereenkomst
Een modelovereenkomst is een voorbeeld van een zorgpolis die voldoet aan de Zorgverzekeringswet. Met behulp van modelovereenkomsten maken zorgverzekeraars kenbaar welke varianten van de Zorgverzekeringswet zij aanbieden.

Natura
Zie Naturaverzekering.

Naturaverzekering
Naturaverzekering is de manier van verzekeren waarbij u aanspraak heeft op zorg, in plaats van op een vergoeding van uw gemaakte zorgkosten (vergelijk: restitutieverzekering). Bij een naturaverzekering geeft de verzekeraar aan tot welke zorgbieder (bijvoorbeeld ziekenhuis of apotheek) u zich kunt wenden. De Zorgverzekeringswet laat u de keuze of u zich wilt verzekeren in de vorm van een restitutieverzekering of een naturaverzekering.

Niet-geconctracteerde zorg
In geval van niet-gecontracteerde zorg heeft de verzekeraar geen contracten gesloten met zorgaanbieders. U kunt daardoor zelf bepalen naar bijvoorbeeld welk ziekenhuis of apotheek u gaat. De rekening die u na afloop krijgt kunt u indienen bij de verzekeraar. Zie ook: restitutieverzekering.

No-claim-teruggaveregeling
Wanneer u in een jaar geen of nauwelijks gebruik heeft gemaakt van zorg zoals is vastgelegd in uw polis, heeft u recht op no-claim-teruggave. De no-claim-teruggave is in 2005 geïntroduceerd in de Ziekenfondswet en deze komt ook terug in de Zorgverzekeringswet.

Nominale premie
De nominale premie is een vast bedrag dat u zelf periodiek voor uw verzekering betaalt. Deze nominale premie is niet afhankelijk van bijvoorbeeld leeftijd of gezondheid. Voor de zorgverzekering betaalt iedereen die ouder is dan 18 jaar een nominale premie.

Polis
De polis is de akte die u krijgt van de verzekeraar en waarin de gesloten zorgverzekering is vastgelegd. In de Zorgverzekeringswet krijgt u meer keuzevrijheid om vorm en inhoud van de zorgverzekering te bepalen. In de polis wordt de uiteindelijke keuze vastgelegd.

Preferred provider polis
Een preferred provider polis is een polis waarin is vastgelegd dat een zorgverzekeraar alleen de zorg vergoedt van het ziekenhuis of de specialist die voorkeursleveranciers (preferred providers) is van die zorgverzekeraar.

Premie
De nominale premie voor de zorgverzekering is het bedrag dat de verzekerde zelf rechtstreeks betaalt aan de zorgverzekeraar. Naast de nominale premie is een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd.

Premiedifferentiatie (verbod op)
Premiedifferentiatie betekent letterlijk: verschillen in premie. In de Zorgverzekeringswet mogen zorgverzekeraars voor dezelfde verzekering geen verschillende premies heffen op grond van bijvoorbeeld uw leeftijd of gezondheidsrisico.

Premiekorting
Premiekortingen mogen door uw zorgverzekeraar aan u worden aangeboden bij collectieve contracten. Premiekorting bij collectieve contracten mogen echter alleen gekoppeld zijn aan het aantal deelnemers (en niet aan de leeftijd of het gezondheidsrisico van de deelnemers). De premiekorting mag maximaal 10% bedragen van de nominale premie die hoort bij een bepaalde modelovereenkomst.

Prestatiewijze
De prestatiewijze heeft betrekking op de wijze waarop de verzekering wordt uitgevoerd. Een verzekerde kan kiezen voor een naturaverzekering of voor een restitutieverzekering.

Prolife-polis
Een modelovereenkomst waarin bepaalde zorg die om ethische of levensbeschouwelijke redenen als controversieel kan worden beschouwd buiten de dekking van het basispakket blijft (gewetensbezwaarden)

Restitutie
Zie Restitutieverzekering

Restitutieverzekering
Restitutieverzekering is een verzekering waar u op basis van originele nota’s de gemaakte ziektekosten geheel of gedeeltelijk krijgt vergoed (Na aftrek van het eventuele bedrag van het eigen risico). Dit in tegenstelling tot een naturaverzekering waarbij u wettelijk aanspraak heeft op zorg.

Rijksbijdrage
Een Rijksbijdrage is een geldelijke bijdrage van het rijk aan het Zorgverzekeringsfonds. Een voorbeeld is de rijksbijdrage voor de financiering van de premie voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Risicoselectie
Risicoselectie, het selecteren van verzekerden op grond van mogelijke risicofactoren, is in de Zorgverzekeringswet niet toegestaan. De wet voorziet in een acceptatieplicht. Dat betekent dat zorgverzekeraars wettelijk verplicht zijn om u te accepteren voor de basisverzekering mits u woont in het werkgebied van de zorgverzekeraar. Ze mogen op grond van uw leeftijd, geslacht of ziekterisico u niet weigeren. Ook mogen zij geen premiedifferentiatie toepassen op grond van een van die gronden.

Risicoverevening
Risicoverevening is de gelijke verdeling van financiële risico’s over alle zorgverzekeraars. Door de acceptatieplicht bestaat de kans dat één of enkele verzekeraars een onevenredig groot aantal ouderen of mensen met een hoog gezondheidsrisico moet verzekeren. Om díe verzekeraars te compenseren voorziet de Zorgverzekeringswet in risicoverevening. Gelden van verzekeraars met een klein aantal ouderen of mensen met een hoog gezondheidsrisico worden overgeheveld naar zorgverzekeraars met een groter aantal van die groep. Het geld wat daarvoor nodig is komt uit het Zorgverzekeringsfonds.

Solidariteit
Onder solidariteit wordt in de Zorgverzekeringswet verstaan dat bij het sluiten van de verzekering en de heffing van uw premie geen rekening gehouden wordt met uw ziekterisico.

Solvabiliteitsmarge
Solvabiliteitsmarge is de wettelijk vastgestelde financiële armslag die een zorgverzekeraar moet hebben om op langere termijn uw zorg te kunnen betalen.

Standaardverzekering
Synoniem van basisverzekering of zorgverzekering.

Verzekeraar
Zie zorgverzekeraar

Verzekerde
U bent een verzekerde wanneer u tegen ziektekosten verzekerd bent bij een door de wet erkende zorgverzekeraar.

Verzekeringsplichtig(e)
U bent verzekeringsplichtig voor de Zorgverzekeringswet wanneer u ook via de AWBZ verplicht verzekerd bent. Iedere AWBZ-verzekerde is verplicht vanaf 1 januari 2006 een zorgverzekering af te sluiten. Twee groepen Nederlanders zijn niet verzekeringsplichtig. Dat zijn: gemoedsbezwaarden en militairen in werkelijke dienst.

Verzekeringsstelsel
Het verzekeringsstelsel is het geheel van wetten en regels waarmee de overheid de gezondheidszorg regelt.

Werkgebied
Werkgebied is het gebied waarin een zorgverzekeraar polissen aanbiedt. Dit moet minstens één aaneengesloten provincie zijn. De zorgverzekeraar mag u niet weigeren als u in zijn werkgebied woont.

Werkgeversbijdrage
De “werkgeversbijdrage” is de verplichte vergoeding die u ontvangt van de werkgever of uitkeringsinstantie voor de inkomensafhankelijke bijdrage.

Wet op de zorgtoeslag
De Wet op de zorgtoeslag voorziet in een recht op financiële tegemoetkoming wanneer u een laag inkomen hebt. Zie ook zorgtoeslag. Het is de bedoeling dat de wet op de zorgtoeslag samen met de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 in werking treedt.

Wettelijke aanspraak
Zie aanspraak.

Winst
Het uitkeren van winst aan aandeelhouders is-was voor Ziekenfondsen niet toegestaan en voor particuliere verzekeraars wel. De Zorgverzekeringswet staat toe dat de nieuwe zorgverzekeraars winst mogen uitkeren aan aandeelhouders. `Oude` ziekenfondsen verliezen hun opgebouwde vermogen wel als zij dit binnen 10 jaar doen.

Zorgbemiddeling
Zorgbemiddeling is de activiteit die de zorgverzekeraar op grond van zijn zorgplicht moet ontplooien om binnen een redelijke termijn de beste zorg voor zijn verzekerden te vinden. Bij een naturaverzekering is zorgbemiddeling een vanzelfsprekendheid. Bij een restitutieverzekering moet de zorgverzekeraar in ieder geval tot zorgbemiddeling overgaan als de verzekerde dat verlangt.

Zorgplicht
De zorgplicht is de plicht die de zorgverzekeraar heeft om te zorgen dat zijn verzekerden toegang hebben tot de zorg die zij nodig hebben.

Zorgstelsel
Het geheel van wetten en regels waarmee de overheid de gezondheidszorg beïnvloedt.

Zorgtoeslag
De zorgtoeslag is een tegemoetkoming van de Belastingdienst om de kosten van de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden. Of u zorgtoeslag ontvangt, en zo ja, hoeveel, is afhankelijk van uw gezinssituatie en de hoogte van uw inkomen en of u alleenstaand bent of deel uitmaakt van een huishouden. De Belastingdienst-Toeslagen zorgt voor de uitkering van de zorgtoeslag.

Zorgverzekeraar
De zorgverzekeraar is degene die de zorgverzekering uitvoert

Zorgverzekering
Een verzekering voor geneeskundige zorg die u verplicht bent af te sluiten op grond van de Zorgverzekeringswet.

Zorgverzekeringsfonds
Dit is het fonds waaruit de bijdragen voor de risicoverevening aan de zorgverzekeraars worden betaald. Uit het fonds worden ook de premies voor kinderen onder de 18 betaald.

Zorgverzekeringswet
De wet die u verplicht zich te verzekeren voor geneeskundige zorg. De Zorgverzekeringswet zorgt ervoor dat iedere Nederlander voor deze zorg verzekerd is. De wet treedt per 1 januari 2006 in werking.

Zvw
Afkorting van Zorgverzekeringswet