Kopie van `Mijndieren.info begrippenlijst ecosysteem`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Mijndieren.info begrippenlijst ecosysteem
Categorie: Milieu > Ecosysteem
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 6


ecodistrict
een ruimtelijke eenheid die getypeerd wordt door (de combinatie van) een aantal abiotische factoren die in de tijd zeer langzaam veranderen. De factoren die hiervoor in beschouwing genomen worden, zijn: geologie en lithologie (ontstaan van sedimentaire gesteenten); bodemgesteldheid; geomorfologie en reliëf; grondwaterhuishouding. Elk ecodistrict heeft een eigen combinatie van milieukenmerken waaruit de gevoeligheid voor milieuverstoringen afgeleid kan worden.

ecologisch proces
uit de ecologische kringloop gelicht fenomeen dat zich afspeelt tussen - en door de interactie van - verschillende componenten van een ecosysteem.

ecologische kringloop
het telkens opnieuw doorlopen van een reeks toestanden, stadia of processen van een ecosysteem, zoals het beschikbaar komen van mineralen die tijdens groeiprocessen van planten en dieren worden opgeslagen, maar die na afsterving door mineralisatie weer vrijkomen.

ecologische onttrekkingsnorm
komt overeen met de opname van nutriënten door de plant, verhoogd met milieukundig aanvaardbare verliezen.

ecosysteem (ecologisch systeem)
een dynamisch complex van levensgemeenschappen van planten, dieren en micro-organismen en hun niet-levende omgeving, die in een onderlinge wisselwerking een functionele eenheid vormen.

ecotoop
ecosysteem van een zekere omvang met een karakteristieke homogeniteit van de vegetatie als landschapselement.