Kopie van `Aardrijkskundige begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Aardrijkskundige begrippen
Categorie: Aardrijkskunde
Datum & Land: 16/03/2013, NL
Woorden: 777


AMK
Archeologische Monumentenkaart. Een kaart die per provincie alle bekende archeologische terreinen (monumenten) weergeeft door middel van een kleurcodering. Deze kleur verwijst naar de archeologische waardering van zo’n terrein. Zie legenda op achterflap.

AMR
Project Actualisering Monumentenregister. Een gezamenlijk project van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) en de ROB met als doel het creëren van een optimale basis voor een goed beheer van het bestand van wettelijk beschermde monumenten.

aquifer
een watervoerende laag. Er zijn aquifers met een vrije waterspiegel (aan de onderzijde begrensd door een ondoorlatende laag) en aquifers met een gespannen waterspiegel (aan boven- en onderzijde afgesloten door ondoorlatende lagen)

asthenosfeer
bevindt zich onder de lithosfeer en omvat het middelste deel van de mantel (magma)

atol
koraaleiland in de vorm van een ring, zijnde de overblijfselen van een koraalrif dat eens rond een vulkanisch eiland lag

AWN
Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland.

cuesta
asymmetrische heuvel met een steil front en een zacht hellende rug, ontstaan door erosie in schuine lagen met verschillende weerstand

cultuurlandschap
landschap waarvan het uitzicht door de activiteiten van de mens geheel werd veranderd; akkers, weiden, dijken, steden

cultuurlandschap
Een landschap dat is ontstaan door de activiteiten van mensen. Een cultuurlandschap bestaat uit inrichtingselementen als wegen, akkers en weilanden, parken en vijvers, huizen en fabrieken, dorpen en steden. Een cultuurlandschap wordt wel beschouwd als het tegenovergestelde van een natuurlandschap.

Eemien
Warmere periode tussen het Saalien en het Weichsel-glaciaal.

EHS
Ecologische Hoofd Structuur.

emigratie
uitwijking

emissie
uitstoot van deeltjes en gassen naar lucht, water en bodem

eolische afzetting
Een afzetting door de wind.

erg
zandwoestijn

erosie
het afslijten en meenemen van materiaal door stromend water, ijs, de zee, de wind

erosie
Het opnemen en verplaatsen van gronddeeltjes door wind, water of ijs. De kans op bodemerosie is het grootst op stukjes onbeschermd aardoppervlak, bijvoorbeeld een akker.

Es
Door plaggenbemesting (uit potstallen) opgehoogde landbouwgrond. Essen (ook wel ‘bolle akker’ genoemd) komen voor vanaf de middeleeuwen.

es
Met mest opgehoogde akkers die vroeger rondom dorpen in het zandlandschap te vinden waren. Ook wel enk genoemd.

esdorp
Dorpstype, ook bekend onder de naam brinkdorp, op de zandgronden. De kern van het dorp wordt gevormd door een dorpsplein (brink), omgeven door boerderijen en akkers (essen).

Esgrond
De donkere vruchtbare bodemlaag ontstaan door de plaggenbemesting van de essen. (ook wel esdek genoemd)

Estuarium
Een door getijstromen ontstane brede monding van een rivier. Estuaria komen voor in gebieden met een groot niveau verschil tussen eb en vloed.

estuarium
trechtervormige monding van een rivier

fjord
smalle, diep in het land dringende inham met steile hellingen, uitgeschuurd door een gletsjer; trogdal of U-dal, later door de zee overspoeld

FSC
Forest Stewardship Council – certificaat voor hout dat op een duurzame en ecologisch verantwoorde wijze werd gekaptfumarole
bron in vulkanische streken waaruit vulkanische gassen ontsnappen

GGO’s
genetisch gemodificeerde organismen, dit zijn organismen die kunstmatig werden gecreëerd door manipulatie van zijn erfelijke eigenschappen

hightechbedrijf
bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van allerlei hoogwaardige, hypermoderne technologische producten

hindoeïsme
naam die in de 19e eeuw gegeven werd aan de verschillende godsdiensten in Indië. De naam is afgeleid van het Perzische `hindu` dat rivier betekent. Later verwees het naar de bewoners van de Indusvallei en ging zo Indiër betekenen

hinterland
zie achterland

hispanic
bewoner van de USA die Spaans als moedertaal heeft, vooral afkomstig uit Latijns-Amerika

hydro-elektriciteit
de turbines die elektriciteit produceren worden aangedreven door bewegend water; om over genoeg waterkracht te beschikken dient meestal een stuwdam te worden aangelegd

IKAW
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden. De kaart die aangeeft waar mogelijk nog niet ontdekte archeologische resten aanwezig zijn. De IKAW is gebaseerd op de gedachte-veronderstelling dat in Nederland de mogelijkheden tot bewoning sterk samenhangen met het oorspronkelijke landschap.

immigratie
inwijking

irrigatie
bevloeien van te droge gronden

islam
godsdienst geëvolueerd uit het christendom en uit Arabisch-religieuze elementen, onder inspiratie van de profeet Mohammed. De soennieten aanvaarden gedeeltelijk westerse waarden als een aspect van de vooruitgang. De sjiïeten zijn fundamentalistisch d.w.z. dat zij volgens de letter van de koran leven. Zij zien de westerse wereld als decadent en zondig.

isobaar
lijn op een kaart die plaatsen verbindt met eenzelfde luchtdruk

isohyeet
lijn op een kaart die plaatsen verbindt met eenzelfde neerslaghoeveelheid

isotherm
lijn op een kaart die plaatsen verbindt met eenzelfde temperatuur

kibboets
collectieve nederzetting in Israël

kimberliet
het gesteente waarin diamant voorkomt

kindersterfte
percentage sterfgevallen onder de kinderen vanaf het eerste jaar na de geboorte

KMI
Koninklijk Meteorologisch Instituut, gevestigd te Ukkel bij Brussel

N.A.P.
het Normaal Amsterdams Peil; geeft ongeveer de gemiddelde vloedstand van de zee aan

NCM
Nationaal Contact Monumenten.

NKN
Nieuwe Kaart van Nederland. Een kaart van Nederland met daarop aangegeven alle bekende ruimtelijke ontwikkelingsplannen tot 2010 en in mindere mate tot 2030.

NWO
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

OCenW
(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

OESO
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, een groepering van industrielanden met een markteconomie

Oeverwal
Zandige afzetting langs het stroombed van een rivier.

oeverwal
Brede lage rug langs de rivier, ontstaan door sedimentatie van zandig materiaal direct langs de rivier tijdens overstromingen.

offshore
aardolie- en aardgaswinning buiten de kust, d.i. in zee

overslaggrond
Tijdens een dijkdoorbraak rondom een wiel afgezet zand en grind.

OVSE
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

RMO
Rijksmuseum van Oudheden.

tsjernozem
zie zwarte aarde

tsunami
vloedgolf ontstaan bij aardbeving in zee

upgrading
de omvorming van o.m. bitumen in ruwe aardolie

VMM
Vlaamse Milieumaatschappij

zure regen
Regen waarbij waterdruppels sporen van zwavelzuur en salpeterzuur bevatten.

Aardkundige waarden
Aardkundige waarden zijn de aardkundige kwaliteiten van natuur en landschap. Onder het begrip aardkundige waarden vallen geomorfologische, geologische, bodemkundige en geohydrologische verschijnselen

Aardverschuiving
Een aardverschuiving ontstaat door het onder invloed van de zwaartekracht afglijden van los gesteente of aarde

Adsorptie
Adsorptie is de verdichting van gassen, vloeistoffen of opgeloste stoffen aan het oppervlak van vaste stoffen

Afwateringspatroon
Het afwateringspatroon is het natuurlijk hiërarchisch patroon van beken en rivieren

Afzetting
Een afzetting is een door een transporterend medium (water, wind, ijs of de zwaartekracht) neergelegd sediment

Ammoniet
Een ammoniet is een fossiele schelp uit het Paleozoïcum en Mesozoïcum. De diergroep is aan het eind van het Krijt uitgestorven. Slechts het spiraalgewijs gewonden uitwendige skelet is fossiel bewaard gebleven. Deze fossielgroep is van groot belang voor datering van Mesozoïsche laagpakketten

Anion
Een anion is een negatief geladen ion, deel van een molecuul

Anastomoserende rivier
Een anastomoserende rivier bestaat uit een stabiel patroon van meerdere, onderling verbonden riviergeulen, gekenmerkt door een hoge sedimentatiesnelheid en een lage kronkelfactor, voorkomend in gebieden met bodemdaling en-of zeespiegelstijging

Aquittard
Een aquittard is een voor grondwater slechtdoorlatende laag

Aquiclude
Een aquiclude is een voor grondwater ondoorlatende laag

Aquifer
Een aquifer is een voor grondwater goeddoorlatende laag. Ook wel watervoerend pakket of watervoerende laag genoemd

Aride
Aride is de klimatologische benaming voor een regio met geringe neerslag

Asthenosfeer
De asthenosfeer is het bovenste deel van de aardmantel, maximaal 300 km dik. Deze is opgebouwd uit enigszins vervormbaar gesteente

Basalt lava
Basalt lava is een donkergekleurd uitvloeiingsgesteente dat arm aan kiezelzuur is

Basalt
Basalt is een donker gekleurd, zeer hard, vulkanisch gesteente, meestal in zuilen voorkomend; ontstaan uit materiaal, afkomstig uit de aardmantel. De hele oceanische korst op aarde bestaat uit basalt

Basisveen
Basisveen is een veenlaag die dikwijls aanwezig is aan de basis van de Holocene lagunaire en kustafzettingen

Bentheimer zandsteen
De Bentheimer zandsteen is een in het Onder Krijt afgezette zandsteen die afkomstig is uit de omgeving van Bentheim

Biosfeer
De biosfeer bestaat uit het bovenste deel van de aardkorst, het aardoppervlak en het laagste deel van de atmosfeer, dat wordt bewoond door (levende) organismen

Bioturbatie
Bioturbatie is een verstoring van de oorspronkelijke gelaagdheid van een sediment door levende organismen

Bodemwater
Bodemwater is water dat zich in het bovenste deel van de grond (bodem) bevindt

Bodemdaling
Bodemdaling of zakking is de daling van het grondoppervlak door oxydatie, zetting of geologische processen

Bronwater
Bronwater is uit de ondergrondse aquifers afkomstig verpakt water dat voor verkoop aangeboden wordt

Breuk
Een breuk is een breukvlak waarlangs duidelijke verplaatsing heeft plaatsgevonden

Bronstijd
De Bronstijd is een archeologische periode die duurde van ± 1.700 tot 700 voor Christus

Caprock
Caprock is een afdekkende laag boven een zoutpijler bestaand uit carbonaten en sulfaten

Chronostratigrafie
Chronostratigrafie is stratigrafie op grond van ouderdom

Chronostratigrafische eenheid
Een chronostratigrafische eenheid is een gedefinieerde en benoemde stratigrafische eenheid onderscheiden op grond van tijd; gesteentepakket uit een bepaalde periode

Continentaal plat
Een continentaal plat is een onderzeese voortzetting van het continentale gebied

Consolidatie
Consolidatie is de afname van het (gesteente)volume en toename van de dichtheid van een afzetting ten gevolge van toegenomen uitwendige druk en-of onttrekking van vloeistof of gas

Compressie
Compressie is de samendrukking ten gevolge van twee naar elkaar toe bewegende delen (platen) van de lithosfeer

Condensaat
Condensaat is een complexe koolwaterstofverbinding, lichter dan aardolie en zwaarder dan aardgas

Delfstof
Een delfstof is een mineraal of nuttige stof die uit de grond gegraven wordt zoals bijvoorbeeld steenkool

Delta
Een delta bestaat uit de armen waarin de rivier zich vertakt bij haar uitmonding alsmede het door die armen omsloten land

Debiet
Het debiet is de gemiddelde hoeveelheid water, die per tijdseenheid door een rivier wordt afgevoerd, uitgedrukt in kubieke meters per seconde

Dekzand
Dekzand bestaat uit door de wind afgezette zanden gedurende het laatste deel van de laatste IJstijd (het Weichselien)

Discordantie
Discordantie heeft betrekking op het ontbreken van continuïteit op de grens van twee laagpakketten; meestal tengevolge van een periode met erosie en eventueel vervorming (scheefstelling, plooiing)

Diatomeeën
Diatomeeën zijn ééncellige plantaardige micro-organismen met een celwand van twee als deksels en doos over elkaar sluitende schaaltjes van kiezelzuur: zij komen in zoet-, brak- en zoutwater zeer algemeen voor en de kiezelschaaltjes blijven na het afsterven van de cellen in het sediment bewaard

Dijkval
Dijkval is het bezwijken van dijken als gevolg van externe invloeden, bijvoorbeeld onderspoeling

Doorlatendheid
Doorlatendheid is het vermogen van de grond om vloeistof of gas door te laten

Donk
Een donk is een hogergelegen plek in het landschap. Veelal een rivierduin of een begraven rivierduin uit de laatste IJstijd (het Weichselien)