Kopie van `The official master guide`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


The official master guide
Categorie: Onderwijs > Carriere
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 46


Accreditatie
Keurmerksysteem waarbij opleidingen een keurmerk krijgen als ze voldoende kwaliteit leveren.

Bachelor
Internationaal erkende titel die je krijgt na een vierjarige HBO-opleiding of drie jaar WO. Universitaire alfa- en gammastudenten krijgen het achtervoegsel ‘of Arts’ (BA), bèta- en techniekstudenten krijgen het achtervoegsel ‘Science’ (BSc).

BAMA Bachelor-Master stelsel
Door BAMA is er een grotere internationale vergelijkbaarheid van diploma’s en betere herkenbaarheid van opleidingen in binnen- en buitenland. Bacheloropleidingen in het HBO duren vier jaar, de universitaire opleiding bestaat uit een driejarige bachelor plus een master.

Bc. Baccalaureus
oude Nederlandse titel die je krijgt na afronding van een HBO-opleiding

Bologna-verklaring
Verklaring die in 1999 is ondertekend en waarin 29 Europese ministers hebben vastgelegd om een Europese ‘hogeronderwijs-ruimte’ te creëren en het onderwijs beter vergelijkbaar en uitwisselbaar te maken door een tweecyclimodel in te voeren.

CRIHO
Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs

CROHO
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs Doorstroommaster: aangewezen masteropleiding die je sowieso mag volgen nadat je de bijbehorende bacheloropleiding hebt gedaan.

Doorstroommaster
Masteropleiding die een student mag volgen nadat hij of zij de bijbehorende bacheloropleiding heeft afgerond. Elke Nederlandse universiteit heeft zich verplicht studenten die een bacheloropleiding volgen minstens één doorstroommaster aan te bieden.

Drs. Doctorandus
oude Nederlandse titel die je krijgt na afronding van een WO-opleiding

ECTS
European Credit Transfer Europees studiepunten systeem, waarin behaalde studiepunten uitgedrukt worden in cijfers op een internationaal vergelijkbare manier. 60 ECT’s staan gelijk aan een jaar studie. Wie een bachelordiploma wil behalenmoet bijvoorbeeld 180 ECT’s verzamelen. Voor een masteropleiding in de bètarichting of een onderzoeksmaster geldt veelal dat er 120 ECT’s moeten worden verzameld, voor andere opleidingen volstaan 60 ECT’s.

Graduate
Student die al een bachelordiploma heeft behaald

HBO
Hoger Beroeps Onderwijs

HBO-Master
Masteropleiding die aan een HBO-instelling wordt gegeven. De universitaire masteropleiding wordt afgerond met de Master of Arts (MA) of Master of Science (MSc), afhankelijk van de studierichting. HBO-studenten mogen dat achtervoegsel niet gebruiken. Zij worden simpelweg ‘master’.

HO
Hoger Onderwijs

HOOP
Hoger Onderwijs en OnderzoeksPlan: document dat eens in de vier jaar uitgebracht wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en waarin het beleid beschreven staat voor de middellange termijn op het gebied van hoger onderwijs en wetenschap

IB-Groep
Informatie Beheer Groep; voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en voor onderwijsvolgers en -instellingen in Nederland een aantal onderwijswetten en -regelingen uit op het gebied van financiering en informatiebeheer.

Ing. Ingenieur
oude Nederlandse titel die je krijgt na afronding van een technische HBO-opleiding

Instellingsfixus
Beperking van het aantal studenten aan een opleiding omdat de onderwijsinstelling niet in staat is meer studenten tegelijkertijd op te leiden

Ir. Ingenieur
oude Nederlandse titel die je krijgt na afronding van een technische WO-opleiding

ISO
Interstedelijk Studenten Overleg; het ISO komt op voor de belangen van de studenten.

IVB’s
Visiterende en Beoordelende Instanties.

KNAW
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

LSR
Landelijk Studenten Rechtsbureau; is opgezet door het ISO en is een onafhankelijke instantie die studenten gratis juridisch advies verleent.

LSVb
Landelijke Studenten Vakbond; LSVb komt op voor de rechten van studenten.

Major
Hoofdafstudeerrichting. Aan Angelsaksische universiteiten gangbaar systeem waarbij studenten naast een hoofdafstudeerrichting (major) ook een bijvak (minor) kiezen. Een aantal Nederlandse universiteiten heeft dit systeem gelijktijdig aan de introductie van het bachelor-master systeem ingevoerd.

Master
Internationaal erkende titel die je krijgt na een of twee jaar hoger onderwijs na het behalen van je bachelordiploma. De universitaire masteropleiding wordt afgerond met de Master of Arts (MA) of Master of Science (MSc), afhankelijk van de studierichting.

Minor
Bijvak. Aan Angelsaksische universiteiten gangbaar systeem waarbij studenten naast een hoofdafstudeerrichting (major) ook een bijvak (minor) kiezen. Een aantal Nederlandse universiteiten heeft dit systeem gelijktijdig aan de introductie van het bachelor-master systeem ingevoerd.

Mr.
Meester in de rechten: oude Nederlandse titel die je krijgt na afronding van een juridische WO-opleiding

NUFFIC
Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs.

Numerus fixus
Beperking van het aantal studenten dat toegelaten wordt tot een opleiding

NVAO
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie; door de overheid opgericht om de accreditatie vorm te geven van alle bestaande en nieuwe opleidingen binnen het Hoger Onderwijs (HO).

NWO
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek; stimuleert wetenschappelijk onderzoek van topkwaliteit aan Nederlandse universiteiten en instituten.

OER
Onderwijs- en ExamenRegeling: document waarin de regels rondom een opleiding zijn vastgelegd

Onderwijsinstelling
Hogeschool of universiteit

Onderzoeksmaster
Een masteropleiding specifiek gericht op onderzoek.

Overgangsprogramma
Speciaal vastgesteld studieprogramma waarbinnen reeds studerende studenten hun opleiding kunnen afronden wanneer de opleiding vernieuwd wordt.

PAEPON
Platvorm van Aangewezen en Erkende Particuliere Onderwijs-instellingen in Nederland.

Schakelprogramma
Speciaal door universiteiten ontwikkelde programma’s voor HBO-ers die een masteropleiding aan de universiteit willen behalen.

Selectieve master
Een masteropleiding waarbij toelatingseisen worden gesteld aan studenten

Topmaster
Populaire benaming voor masteropleiding waarin speciaal onderwijs wordt gegeven aan een eventueel selecte groep studenten

Twee-cyclimodel
Systeem waarbij het hoger onderwijs wordt opgedeeld in twee fasen (cycli), namelijk een undergraduate en een graduate fase.

Undergraduate
Student die nog geen bachelordiploma heeft behaald

VSNU
Vereniging van Universiteiten; VSNU behartigt de belangen van universiteiten naar politiek, overheid en maatschappelijke organisaties. De vereniging is tevens werkgeversorganisatie en ontwikkelt dienstverlenende activiteiten voor universiteiten.

WHW
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

WO
Wetenschappelijk Onderwijs

WSF 2000
Wet Studiefinanciering 2000