Kopie van `SenterNovem - agentschap voor duurzaamheid en innovatie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


SenterNovem - agentschap voor duurzaamheid en innovatie
Categorie: Bouw en Constructie
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 41


Aquatische toxiciteit
Letterlijk: de `giftigheid` van het water-milieu; soms ook aangeduid als: aquatische ecotoxiciteit.

Aquifer
Watervoerende bodemlaag, doorgaans op 25 à 100 meter diepte, die als bron of opslagplaats van warmte of koude kan dienen.

BMB `95
Beleidsverklaring Milieutaakstellingen Bouw 1995 (zie publicatieoverzicht)Bypass (bij HR-ventilatie)
Een bypass wordt toegepast in een <HR-ventilatiesysteem om ervoor te zorgen dat tijdens warme dagen `s nachts relatief koele buitenlucht rechtstreeks kan worden binnengevoerd, zonder te worden opgewarmd via de warmtewisselaar.

Clean development mechanism (CDM)
Een van de mechanismen waarop geïndustrialiseerde landen kunnen voldoen aan hun doelstellingen ter vermindering van de uitstoot aan <broeikasgassen, zoals vastgelegd in het verdrag van Kyoto, is het clean development mechanism (CDM): geïndustrialiseerde landen kunnen in ontwikkelingslanden projecten voor duurzame ontwikkeling opzetten. Indien daardoor minder broeikasgassen in de atmosfeer komen, mogen zij de bereikte besparing in de uitstoot van hun eigen emissies aftrekken.
Andere mechanismen zijn <emissiehandel, joint implementation en sinks. Voor meer informatie zie het infoblad `Energie: doelstellingen en uitwerking`, onder het hoofdstuk Beleidsaspecten.

DCBA-methode
DCBA Checklist Woningbouw.

DMPM
Defensie Meerjarenplan Milieu.

DPL
DPL staat voor Duurzaamheidsprofiel van een Locatie; het is een dubo-instrument in ontwikkeling door het ministerie van VROM, TNO Bouw, TNO MEP en IVAM.

Eengezinswoning
Volgens het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen Woningbouw: een eengezinswoning betreft een woonruimte meestal grondgebonden en in twee lagen met of zonder kap gebouwd. Voorbeelden zijn een woning in een rij, twee-onder-één-kap.

EOS-methode
Energetisch Optimale Stook- en koellijnen (EOS).

EPA
Zie <Energieprestatieadvies (EPA) .

EPA-U
Energieprestatieadvies voor de Utiliteitsbouw.
Zie <Energieprestatieadvies (EPA).

EPA-W
Energieprestatieadvies voor de Woningbouw.
Zie <Energieprestatieadvies (EPA).

EPC
Zie Energieprestatiecoëfficiënt.

EPD
Energy Performance Directive.

EPL
Zie Energieprestatie op locatie.

EPN
Zie Energieprestatienorm.

EPR
 Zie <Energiepremieregeling (EPR).

FSI
Floor Space Index
Begrip gebruikt voor de mate van intensief ruimtegebruik.
De FSI geeft de verhouding tussen het bebouwde bruto vloeroppervlak en de oppervlakte van het terrein. Een FSI van 1,0 betekent dus dat er op één hectare grond (100x100 m) 10.000 m2 bebouwd oppervlak is. Door intensief grondgebruik (o.a. hoogbouw) kunnen FSI-waarden van 3,0 of hoger gehaald worden.

GPR Gebouw
GPR Gebouw is een dubo-instrument, oorspronkelijk ontwikkeld door gemeente Tilburg als Gemeentelijke Praktijk Richtlijn voor duurzaam bouwen.

GWW
Sector Grond-, weg- en waterbouw. Meestal gebruikt ter onderscheid van de B&U-sector.

HIBS
Herzien Implementatieplan Bouw- Sloopafval 1995

HR ventilatie
Hoog Rendement ventilatie of: gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (WTW).

Hybride ventilatiesysteem
Ventilatiesysteem dat natuurlijke en mechanische ventilatie combineert, om met een zo laag mogelijk energiegebruik een goed binnenklimaat te realiseren.
Er wordt onderzoek gedaan naar een dergelijk ventilatiesysteem, waarbij de ventilatiebehoefte geautomatiseerd bepaald wordt afhankelijk van de bezettingsgraad, vraaggestuurd op basis van het CO2-gehalte van de binnenlucht.

IFD
Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen.Immobilisatie
Immobiliseren is een technologische bewerking waarbij de fysische en-of chemische eigenschappen van een <afvalstof zodanig wijzigen, dat de verspreiding van milieuverontreinigende stoffen zodanig wordt beperkt dat deze stoffen hergebruikt kunnen worden als bouwstof.

LTA
De lichttoetredingsfactor of LTA-waarde van een raam- of beglazingssyteem geeft de verhouding tussen de binnenkomende en de opvallende zichtbare zonnestraling bij een loodrechte invalshoek. Voor blank enkel glas bedraagt de LTA-waarde 0,9; voor HR++ glas bedraagt de LTA-waarde 0,7 tot 0,8.

LTV
Afkorting voor Lage Temperatuur Verwarming. Meestal toegepast als vloer- en wandverwarming, maar er zijn ook LTV-radiatoren en -convectoren. Daardoor kan LTV zowel in nieuwbouw als bij renovatie worden toegepast.

mmg
Materiaalgebonden milieuprofiel van gebouwen.
Hoewel dat aanvankelijk in de bedoeling lag is het mmg - na veel discussie - niet opgenomen in de bouwregelgeving (Bouwbesluit); zie ook het Nieuwsbericht daarover, en verder de artikelen over Dubo en  bouwregelgeving.

MTR
Zie <Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR).

MVO
Veelgebruikte afkorting voor <Maatschappelijk verantwoord ondernemen .

Oliecrisis van 1973/`74
Om politieke redenen besloten de Arabische olieproducerende landen (OAPEC) de levering van ruwe olie drastisch te verminderen (olieboycot). De schok in de westerse wereld was groot, vooral in de olie-importerende landen met weinig eigen voorraden. Dit leidde in Nederland onder meer tot de beroemde autoloze zondagen, waarop het verboden was de auto te gebruiken, om daarmee olievoorraden te sparen.
De oliecrisis begon in oktober 1973 en duurde officieel 9 maanden; het effect op het bewust omgaan met energie is tot op de dag van vandaag merkbaar.

Oververhitting
Het verschijnsel dat moderne, goed geïsoleerde en luchtdichte woningen in de zomerperiode een onaangenaam hoge binnentemperatuur bereiken en die warmte onvoldoende kunnen kwijtraken.

PKB
Planologische Kernbeslissing.

PV cellen
Fotovoltaïsche cellen of panelen; ook wel zonne-panelen genoemd.

Q-woning
Eigennaam voor een duurzame en betaalbare starterswoning.

qv10 -waarde
Zie: <Luchtdoorlatendheid .

SMART
Acroniem voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden.
Beleidsvoornemens dienen bij voorkeur in SMART termen te worden omschreven. Het stellen van SMART doelen leidt ertoe dat prestatie-indicatoren kunnen worden opgesteld en de vorderingen van een proces zowel als het eindresultaat kan worden gemeten.

WKO
<Warmte- -koude -opslag
 

ZSA
Zeer stil asfalt.
Een speciale, zeer fijne <ZOAB, die de geluidsproductie van de band op het wegdek minimaliseert. De ZSA-laag absorbeert, eventueel in combinatie met een onderliggende ZOAB, het bandengeluid.

ZTA
De zontoetredingsfactor of ZTA-waarde van een raam of beglazingssysteem geeft de verhouding tussen de binnenkomende en de opvallende zonnestraling (zowel directe als diffuse straling). Voor blank enkel glas bedraagt de ZTA-waarde 0,8; voor HR++ glas bedraagt de ZTA-waarde tussen de 0,6 en 0,7.