Kopie van `SenterNovem - agentschap voor duurzaamheid en innovatie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


SenterNovem - agentschap voor duurzaamheid en innovatie
Categorie: Bouw en Constructie
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 56


ABC-beleid
Het ABC-beleid is rijksbeleid dat arbeids- en bezoekersintensieve bedrijven en voorzieningen koppelt aan goed door Openbaar Vervoer ontsloten locaties. Vervolgens wordt door het aanreiken van maximale parkeernormen het autoverkeer beteugeld.
Bij het ABC-beleid gaat het vaak om nieuwe ontwikkelingen. In binnensteden gaat het meestal om parkeerbeleid en -beheer met een sterk accent op instrumenten als tariefstelling, vergunningverlening en handhaving. Buiten het ABC-locatiebeleid zijn gemeenten zelf bevoegd om parkeernormen vast te stellen.
De kenmerken waaraan de verschillende locatiecategorieën voldoen, zijn:

 1. A-locatie:
  • Optimale bereikbaarheid per openbaar vervoer op nationaal, regionaal, stadsgewestelijk en lokaal niveau.
  • Bereikbaarheid per auto van ondergeschikt belang.
  • Stringent parkeerbeleid.
  • Goede voorwaarden voor het gebruik van de fiets.
  • Aanwezigheid van voorzieningen draagt bij aan een aantrekkelijke verblijfs- en werkomgeving.
 2. B-locatie:
  • Goede bereikbaarheid per openbaar vervoer op regionaal of stadsgewestelijk en lokaal niveau.
  • Redelijke bereikbaarheid per auto op lokaal en bovenlokaal niveau.
  • Beperking van parkeerfaciliteiten, vooral voor langparkeerders.
  • Goede bereikbaarheid per fiets.
 3. C-locatie:
  • Optimale bereikbaarheid per auto op lokaal en bovenlokaal niveau.
  • Geen eisen met betrekking tot het openbaar vervoer.

   Aquatische toxiciteit
   Letterlijk: de `giftigheid` van het water-milieu; soms ook aangeduid als: aquatische ecotoxiciteit.

   Aquifer
   Watervoerende bodemlaag, doorgaans op 25 à 100 meter diepte, die als bron of opslagplaats van warmte of koude kan dienen.

   BMB `95
   Beleidsverklaring Milieutaakstellingen Bouw 1995 (zie publicatieoverzicht)   Bypass (bij HR-ventilatie)
   Een bypass wordt toegepast in een <HR-ventilatiesysteem om ervoor te zorgen dat tijdens warme dagen `s nachts relatief koele buitenlucht rechtstreeks kan worden binnengevoerd, zonder te worden opgewarmd via de warmtewisselaar.

   Clean development mechanism (CDM)
   Een van de mechanismen waarop geïndustrialiseerde landen kunnen voldoen aan hun doelstellingen ter vermindering van de uitstoot aan <broeikasgassen, zoals vastgelegd in het verdrag van Kyoto, is het clean development mechanism (CDM): geïndustrialiseerde landen kunnen in ontwikkelingslanden projecten voor duurzame ontwikkeling opzetten. Indien daardoor minder broeikasgassen in de atmosfeer komen, mogen zij de bereikte besparing in de uitstoot van hun eigen emissies aftrekken.
   Andere mechanismen zijn <emissiehandel, joint implementation en sinks. Voor meer informatie zie het infoblad `Energie: doelstellingen en uitwerking`, onder het hoofdstuk Beleidsaspecten.

   dB(A)
   dB(A) = geluidniveau, gewogen volgens het A-filter.
   Voor geluid(druk)niveaus zonder weging is dB (decibel) de eenheid.

   DCBA-methode
   DCBA Checklist Woningbouw.

   DMPM
   Defensie Meerjarenplan Milieu.

   DPL
   DPL staat voor Duurzaamheidsprofiel van een Locatie; het is een dubo-instrument in ontwikkeling door het ministerie van VROM, TNO Bouw, TNO MEP en IVAM.

   Eengezinswoning
   Volgens het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen Woningbouw: een eengezinswoning betreft een woonruimte meestal grondgebonden en in twee lagen met of zonder kap gebouwd. Voorbeelden zijn een woning in een rij, twee-onder-één-kap.

   EOS-methode
   Energetisch Optimale Stook- en koellijnen (EOS).

   EPA
   Zie <Energieprestatieadvies (EPA) .

   EPA-U
   Energieprestatieadvies voor de Utiliteitsbouw.
   Zie <Energieprestatieadvies (EPA).

   EPA-W
   Energieprestatieadvies voor de Woningbouw.
   Zie <Energieprestatieadvies (EPA).

   EPC
   Zie Energieprestatiecoëfficiënt.

   EPD
   Energy Performance Directive.

   EPL
   Zie Energieprestatie op locatie.

   EPN
   Zie Energieprestatienorm.

   EPR
    Zie <Energiepremieregeling (EPR).

   FSI
   Floor Space Index
   Begrip gebruikt voor de mate van intensief ruimtegebruik.
   De FSI geeft de verhouding tussen het bebouwde bruto vloeroppervlak en de oppervlakte van het terrein. Een FSI van 1,0 betekent dus dat er op één hectare grond (100x100 m) 10.000 m2 bebouwd oppervlak is. Door intensief grondgebruik (o.a. hoogbouw) kunnen FSI-waarden van 3,0 of hoger gehaald worden.

   G30
   De dertig grootste gemeenten van Nederland.
   In de G30 bevinden zich onder meer de 56 wijken die met prioriteit worden aangepakt in de <stedelijke herstructurering; meer info in het Dossier 56-Wijkenaanpak van VROM.

   GPR Gebouw
   GPR Gebouw is een dubo-instrument, oorspronkelijk ontwikkeld door gemeente Tilburg als Gemeentelijke Praktijk Richtlijn voor duurzaam bouwen.

   GWW
   Sector Grond-, weg- en waterbouw. Meestal gebruikt ter onderscheid van de B&U-sector.

   HIBS
   Herzien Implementatieplan Bouw- Sloopafval 1995   HR ventilatie
   Hoog Rendement ventilatie of: gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning (WTW).

   Hybride ventilatiesysteem
   Ventilatiesysteem dat natuurlijke en mechanische ventilatie combineert, om met een zo laag mogelijk energiegebruik een goed binnenklimaat te realiseren.
   Er wordt onderzoek gedaan naar een dergelijk ventilatiesysteem, waarbij de ventilatiebehoefte geautomatiseerd bepaald wordt afhankelijk van de bezettingsgraad, vraaggestuurd op basis van het CO2-gehalte van de binnenlucht.

   IFD
   Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen.

   Immobilisatie
   Immobiliseren is een technologische bewerking waarbij de fysische en/of chemische eigenschappen van een <afvalstof zodanig wijzigen, dat de verspreiding van milieuverontreinigende stoffen zodanig wordt beperkt dat deze stoffen hergebruikt kunnen worden als bouwstof.

   Joule
   De eenheid van energie is Joule (J).
   Zie voor veel gebruikte veelvouden zoals megajoule (MJ), gigajoule (GJ) en petajoule (PJ): <Decimale voorvoegsels .
   Zie ook: <Watt en voor de verbrandingswaarde van brandstoffen: <calorische bovenwaarde .

   Klimaatgevel
   `Actieve` gevel die op een slimme manier gebruikt maakt van daglicht, zonnewarmte en luchtverversing om het binnenklimaat te beheersen.

   Klimaatverdrag
   In 1992 werd in Rio de Janeiro het zogenoemde Raamverdrag klimaatverandering van de Verenigde Naties gesloten, meestal aangeduid als het Klimaatverdrag. De doelstelling van dit verdrag is: `het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt voorkomen`.

   LTA
   De lichttoetredingsfactor of LTA-waarde van een raam- of beglazingssyteem geeft de verhouding tussen de binnenkomende en de opvallende zichtbare zonnestraling bij een loodrechte invalshoek. Voor blank enkel glas bedraagt de LTA-waarde 0,9; voor HR++ glas bedraagt de LTA-waarde 0,7 tot 0,8.

   LTV
   Afkorting voor Lage Temperatuur Verwarming. Meestal toegepast als vloer- en wandverwarming, maar er zijn ook LTV-radiatoren en -convectoren. Daardoor kan LTV zowel in nieuwbouw als bij renovatie worden toegepast.

   MVO
   Veelgebruikte afkorting voor <Maatschappelijk verantwoord ondernemen .

   Oliecrisis van 1973/`74
   Om politieke redenen besloten de Arabische olieproducerende landen (OAPEC) de levering van ruwe olie drastisch te verminderen (olieboycot). De schok in de westerse wereld was groot, vooral in de olie-importerende landen met weinig eigen voorraden. Dit leidde in Nederland onder meer tot de beroemde autoloze zondagen, waarop het verboden was de auto te gebruiken, om daarmee olievoorraden te sparen.
   De oliecrisis begon in oktober 1973 en duurde officieel 9 maanden; het effect op het bewust omgaan met energie is tot op de dag van vandaag merkbaar.

   Organisch bouwen
   Bij organisch bouwen staat de vormgeving en keuze van afwerking centraal, die een nauwe relatie hebben met organische of natuurlijke vormen. Organisch bouwen komt voort uit de Jugendstil. Een belangrijk voorstander was Rudolf Steiner, vandaar dat deze vorm ook wel eens antroposofisch bouwen wordt genoemd.

   Oververhitting
   Het verschijnsel dat moderne, goed geïsoleerde en luchtdichte woningen in de zomerperiode een onaangenaam hoge binnentemperatuur bereiken en die warmte onvoldoende kunnen kwijtraken.

   PKB
   Planologische Kernbeslissing.

   PV cellen
   Fotovoltaïsche cellen of panelen; ook wel zonne-panelen genoemd.

   Q-woning
   Eigennaam voor een duurzame en betaalbare starterswoning.

   qv10 -waarde
   Zie: <Luchtdoorlatendheid .

   Secundaire bouwmaterialen
   Secundaire bouwmaterialen –sec– zijn gedemonteerde materialen, veelal afkomstig uit sloopprojecten, die – op wat voor manier dan ook – opnieuw worden gebruikt en die anders als rest- of afvalstof verwerkt zouden worden, zoals stalen balken, houten delen, plaatmateriaal, montagesystemen, plafond- en wandsystemen, etc.

   Secundaire grondstoffen
   Herwonnen, herbruikbare grondstoffen; stoffen gewonnen uit eerder toegepaste grondstoffen. Ze zijn ingezameld, gescheiden, gesorteerd, geprepareerd of bewerkt en tenslotte verwerkt.

   SMART
   Acroniem voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden.
   Beleidsvoornemens dienen bij voorkeur in SMART termen te worden omschreven. Het stellen van SMART doelen leidt ertoe dat prestatie-indicatoren kunnen worden opgesteld en de vorderingen van een proces zowel als het eindresultaat kan worden gemeten.

   Suskast
   Ventilatierooster met omkasting ten behoeve van natuurlijke ventilatie waarin geluid van buiten wordt geabsorbeerd, zodat zowel voldoende ventilatiecapaciteit alsook afdoende geluidwering wordt gerealiseerd.
   Zie ook het Infoblad Geluidbelaste locaties: toch bouwen?

   VOS
   Vluchtige Organische Stoffen.

   WKO
   <Warmte- /koude -opslag
    

   ZOAB
   Zeer open asfalt beton.
   ZOAB is asfalt met ten minste 20% holle ruimte en wordt gekenmerkt door een open structuur. Daardoor heeft ZOAB een aantal voordelen ten opzichte van <DAB:


    • geluidsreductie
    • geen aqua-planning
    • geen spat- en stuifwater
    • goede zichtbaarheid markering bij nat wegdek, ook bij nacht
    • minder spoorvorming


   Zongerichte verkaveling
   Zongericht verkavelen is het zodanig inrichten van een gebied dat zoveel mogelijk zonlicht op minimaal één van de gevels valt, waardoor <passieve zonne-energie optimaal benut wordt. Ook heeft de verkaveling (deels) invloed op de mogelijkheid <actieve zonne-energie toe te passen.
   Het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw geeft in hoofdstuk 3.5.4 en 3.5.5 richtlijnen voor zongericht verkavelen (wijkniveau) en zongericht bouwen (gebouwniveau).
   Zie <Oriëntatie (op de zon), alsook de publicatie Optimaal zongericht bouwen en de Veelgestelde vraag over duurzaam bouwen in <Bestemmingsplannen.

   Zonneboiler
   Een zonneboilersysteem zorgt ervoor dat het maken van warm tapwater minder energie kost. Er zijn systemen die tevens bijdragen aan de ruimteverwarming, bijvoorbeeld in combinatie met een lage-temperatuur afgifte systeem (<LTV).

   Zonnehaardwoning
   Energiezuinig woningconcept, gebaseerd op zeer goede isolatie van de buitenschil en <zuid-oriëntatie, waardoor het mogelijk is door middel van zonne-energie en een (moderne) gashaard de woning te verwarmen, zonder al te hoge meerkosten.

   Zonnepaneel
   Paneel met PV cellen; wekt elektriciteit op.
   Meer info zie: <PV cellen.

   Zonnewoning
   Een Zonnewoning is een woning met het gelijknamige Certificaat die voldoet aan een aantal kwaliteitseisen:

   • de woning is goed geïsoleerd en de EP-coëfficiënt is maximaal 0,75
   • toepassing van duurzame energie
   • toepassing van het Nationaal Dubo-pakket (eisen groene financiering)
   • oververhitting in de zomerperiode wordt voorkomen
   • optimaal gebruik van daglicht
   • gebruik van FSC-gecertificeerd hout
   • schriftelijke bewonersinstructie   ZSA
   Zeer stil asfalt.
   Een speciale, zeer fijne <ZOAB, die de geluidsproductie van de band op het wegdek minimaliseert. De ZSA-laag absorbeert, eventueel in combinatie met een onderliggende ZOAB, het bandengeluid.

   ZTA
   De zontoetredingsfactor of ZTA-waarde van een raam of beglazingssysteem geeft de verhouding tussen de binnenkomende en de opvallende zonnestraling (zowel directe als diffuse straling). Voor blank enkel glas bedraagt de ZTA-waarde 0,8; voor HR++ glas bedraagt de ZTA-waarde tussen de 0,6 en 0,7.