Kopie van `Direct Hypotheken`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Direct Hypotheken
Categorie: Economie en financiën > Huis en hypotheek
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 18


Akte van levering
De overdrachtsakte die door de notaris wordt opgemaakt. Door ondertekening van koper en verkoper gaat de eigendom van de woning over naar de nieuwe eigenaar.

Effecten
Effecten is een verzamelnaam voor papieren die een waarde vertegenwoordigen zoals aandelen en obligaties.

Effectendepot
Bewaarde aandelen in beleggingsfondsen.

Effectenrekening
De rekening waarop u uw tegoed tijdelijk kunt stallen en waarop verrekening van dividend en kosten plaatsvindt.

Effectieve rente
Veelal wordt gesproken over alleen rente. Dit is dan de nominale rente (rente per jaar). Omdat per maand rente betaald wordt (vooruit of achteraf) kan de werkelijke rente effectief iets hoger zijn dan de berekende rente op jaarbasis, omdat een stukje rente vooruit wordt betaald. Ook andere kosten, zoals afsluitprovisie, kunnen in die effectieve rente betrokken worden.

Erfpachtscanon
Het jaarlijkse bedrag dat, doorgaans door uw gemeente, in rekening wordt gebracht voor de in erfpacht uitgegeven grond.

Hypotheek (hypothecaire lening)
Lening waarbij een onroerende zaak tot onderpand dient. N.B. Recht van hypotheek is een zakelijk zekerheidsrecht.

Hypotheekakte
Akte waarin de hypotheekovereenkomst wordt vastgelegd. Volgens de wet dient een dergelijke akte ten overstaan van een notaris te worden gepasseerd.

Hypotheekaktekosten
De kosten die de notaris in rekening brengt voor het passeren van de hypotheekakte en de kosten voor registratie in het Hypotheekregister.

Hypotheekgever
Degene die de woning als onderpand inbrengt. Dit is de eigenaar van de woning en niet de bank. De eigenaar geeft `het recht van hypotheek` aan de bank.

Hypotheeknemer
Degene die de onroerende zaak als onderpand voor de hypotheek aanvaardt. Dit is dus de geldgever en niet de eigenaar van de woning.

Hypotheekregister
Alle hypotheken worden via de notaris overgeschreven in een openbaar -voor iedereen toegankelijk- register. Zo kan altijd worden gecontroleerd of er op een bepaalde onroerende zaak een hypotheek is verstrekt (zie ook kadaster).

Obligaties
Een obligatie is een gedrukte schuldbekentenis en vormt een deel van een geldlening van een bedrijf, bank of overheid. Deze instellingen zijn dus schuldenaar van een geldlening die in obligaties is verdeeld. De obligatiehouder (de schuldeiser) heeft elk jaar, op een vastgestelde datum, recht op overeengekomen rente. Bij een obligatie hoort een blad met gedateerde coupons die op de vervaldag recht geven op betaling van de daarop vermelde rente. Een pandbrief is een obligatie die door een hypotheekbank wordt uitgegeven. Obligaties zijn net als aandelen verhandelbaar op de effectenbeurs.

Overbruggingshypotheek
Een tijdelijke voorfinanciering van gelden die pas vrijkomen na overdracht en levering van de oude woning. Na overdracht van de oude woning wordt de overbruggingshypotheek afgelost uit de verkoopopbrengst.

Overdrachtsbelasting
bij het kopen van een bestaande woning bent u als koper belasting verschuldigd. Deze overdrachtsbelasting bedraagt 6% van de koopsom. Mocht u de woning binnen 6 maanden weer verkopen, krijgt u de door u betaalde overdrachtsbelasting terug.

Overlijdensrisicoverzekering
Een verzekering die tot uitkering komt als de verzekerde komt te overlijden en die het mogelijk maakt dat de nabestaande(n) in de woning kan-kunnen blijven wonen, omdat de hypotheek kan worden afgelost of verlaagd. Soms wordt het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering door de geldgever verplicht gesteld.

Oversluiten
Aflossen van een bestaande hypotheek door middel van een nieuwe hypotheek met tussenkomst van de notaris.

Overwaarde
Overwaarde is het positieve verschil tussen de verkoopwaarde van een woning en de restant hypotheekschuld.