Kopie van `Autoriteit Financële Markten`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Autoriteit Financële Markten
Categorie: Economie en financiën
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 20


assets
Engels voor bezittingen en-of eigendom
Effectenterm gebruikt bij beleggingen in financiële waarden.

Bte 1995
Besluit toezicht effectenverkeer 1995.
De AFM oefent haar toezicht uit op grond van het effectenrecht. Dat recht bestaat primair uit de Wet toezicht effectenverkeer 1995. De algemene normen in de wet zijn verder uitgewerkt in het Besluit toezicht effectenverkeer 1995. Deze ministeriële regelgeving bepaalt aan welke verplichtingen beurzen en effecteninstellingen dienen te voldoen.

clearinginstituut
Instelling die clearingactiviteiten verricht.

cliëntenremisier
Cliëntenremisiers moeten wel volgens de wet werken, maar ze hoeven geen aparte vergunning te hebben. In de wet staat namelijk dat zij zijn vrijgesteld. Cliëntenremisiers zijn vaak (assurantie-)tussenpersonen. Zij krijgen geld als ze klanten werven voor een beleggingsinstelling, effecteninstelling of een kredietinstelling die effectendiensten aanbiedt. Cliëntenremisiers mogen geen klanten werven voor andere cliëntenremisiers of uitgevende instellingen. Ze mogen ook geen opdrachten van klanten doorgeven. Ze mogen geen specifieke adviezen geven over effecten. En ze mogen geen geld van klanten beheren.

EER-Kredietinstelling
Een EER-kredietinstelling mag effectendiensten aanbieden en-of uitvoeren in Nederland. De kredietinstelling heeft hiervoor een vergunning voor de Europese Economische Ruimte en heeft een Europees Paspoort. De instelling hoeft geen kantoor in Nederland te hebben.
Instelling handelend voor professionelen in niet-ISD-Effecten. Deze instelling mag alleen voor professionele partijen handelen. Als klant zult u hier meestal niet mee te maken hebben.
De instelling mag alleen handelen in niet-ISD-effecten. Niet-ISD-effecten zijn effecten die niet in de Europese Richtlijn voor beleggingsdiensten (ISD) staan. Dit betekent dat de instelling alleen effectendiensten mag aanbieden aan professionele partijen voor commodities, zoals bijvoorbeeld energiederivaten.

effect
Verzamelnaam voor waardepapieren (ook wel vermogenstitels genoemd) die verhandeld kunnen worden en die in verschillende onderling vervangbare exemplaren zijn uitgegeven.
De waardepapieren zijn een bewijs van deelgerechtigdheid in een vermogen, een winst of een verstrekte lening, zoals aandelen, dividenden en obligaties.

effectenbank
Bank die is gespecialiseerd in de handel en het beheer van vermogenstitels.

effectenbemiddelaar
Een effectenbemiddelaar is degene die -na toestemming per transactie- bemiddelt bij de totstandkoming van effectentransacties. Tot de categorie effectenbemiddelaar behoren ook beleggersrekeningen, market makers, emissiekantoren of bemiddelaars bij de totstandkoming van swaps of soortgelijke overeenkomsten.
Sinds de oprichting van de AFM heeft het toezicht op de effectenbedrijfstak een ontwikkeling ondergaan van zelfregulering naar een wettelijk toezicht. De veranderingen in de structuur van het toezicht in Nederland zijn afgerond op 1 februari 1999 met de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet toezicht effectenverkeer 1995 (de Herijking Wte 1995) en de Nadere Regeling 1999 van de AFM. De Nadere Regeling 1999 was het sluitstuk van de overheveling van de zelfregulering van de effectenbeurzen (Euronext Amsterdam N.V.) naar het wettelijk toezicht van de AFM, waardoor een heldere afbakening bestaat in de verhoudingen tussen het wettelijk toezicht van de AFM en de bevoegdheden van de beursorganisatie Euronext Amsterdam N.V.
Een vergunninghoudende instelling dient aan wettelijke vereisten te voldoen, waaronder een twee-hoofdig bestuur dat betrouwbaar en deskundig is bevonden, een minimum bedrag aan eigen vermogen en eigen middelen, eisen ten aanzien van de administratie alsmede de aan beleggers te verstrekken informatie. Meer informatie hierover vindt u in de leidraad vergunningaanvragen. Ook aan de vrijstellingen van de vergunningplicht zijn voorschriften verbonden, waarvan de AFM de naleving controleert.

effectenclearing
Onderdeel van de beurs dat de administratie doet van verrichte effectentransacties en ervoor zorgt dat kopers hun stukken geleverd krijgen en bij verkopers de stukken worden overgeboekt.

effectenkredietinstelling
Kredietinstelling ofwel bank waarvan de hoofdactiviteiten de handel in effecten en het verlenen van effectenkrediet is.
Kredietinstelling is een categorie in het instellingen register.

effectenrekening
Rekening die bij een bank wordt aangeboden om vermogenstitels te kopen en te verkopen.

emissie
Uitgiften van effecten, met als doel het vergaren van kapitaal.
De AFM houdt toezicht op de primaire markt. Deze primaire markt omvat de uitgifte van effecten, waarbij vragers en aanbieders van kapitaal bij elkaar worden gebracht en vervolgens tot een eerste notering op de effectenbeurs wordt overgegaan. Op basis van vastgestelde voorwaarden, opgenomen in de Noteringsovereenkomst en het Fondsregelement, kunnen de uitgevende instellingen hun effect op de beurs laten noteren.
Met de eerste notering op Euronext wordt het proces van de beursgang afgesloten en start de verhandeling van effecten op de secundaire markt. Meer informatie hierover vindt u onder secundaire markt.

FSA
Financial Services Authority.
Engelse toezichthouder op effectenverkeer.

future
Op een beurs verhandelbaar gestandaardiseerd termijncontract.
Contracten op aandelen, obligaties, valuta`s en beursindices worden aangeduid als financial futures.

IOSCO
International Organization of Securities Commissions.
Een internationaal forum van toezichthouders op effecteninstellingen, dat circa 135 leden uit ruim 80 landen telt, waaronder de AFM. IOSCO streeft naar hoge standaarden voor regulering van en toezicht op effecten- en derivatenmarkten.

OBE
Openbare Biedingen op Effecten. Biedingsregels gebaseerd op SER Fusiegedragsregels, inmiddels opgenomen in Wte 1995. Beogen transparantie bij voorbereiding, uitbrengen en gestanddoening van een openbaar bod en houden gedragslijn in voor betrokkenen.
Per 5 september 2001 houdt de AFM toezicht op de naleving van de regeling van openbare biedingen op effecten door de bieder, de doelvennootschap en de betrokken bestuurders en commissarissen. Deze regels beogen transparantie te bieden bij de voorbereiding, het uitbrengen en de gestanddoening van een openbaar bod en houden een gedragslijn in voor degenen die bij een openbaar bod zijn betrokken. De biedingsregels zijn gebaseerd op hoofdstuk 1 van de SER Fusiegedragsregels 1975. Deze regels zijn één-op-één (zonder noemenswaardige wijzigingen) overgeheveld naar het wettelijk kader van de Wet Toezicht Effectenverkeer 1995. Naleving van de biedingsregels verbetert de adequate functionering van de effectenmarkt en de positie van beleggers op die markt.

De markt beoordeelt een openbaar bod op economische gronden en stelt vast of sprake is van een goed of slecht bod. De AFM toetst of de benodigde informatie is verstrekt op grond waarvan beleggers het bod zelfstandig kunnen beoordelen.

obligatie
Verhandelbaar bewijs van deelneming in een geldlening, met een vaste nominale waarde waarover een, meestal vaste, rente wordt betaald. Na verloop van de looptijd wordt de geldlening afgelost.

VFN
Vereniging van Financierdersondernemingen
De VFN is de belangenvereniging van financieringsmaatschappijen en voorschotbanken met als statutaire doelstelling `de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de bij haar aangesloten ondernemingen die het financieringsbedrijf uitoefenen, alsmede de bevordering van een gezonde ontwikkeling van het financieringsbedrijf als geheel.`
Het tweede deel van de doelstelling houdt in dat de VFN zich ook inzet voor verantwoord lenen, en het tegengaan van misleidende advertenties. Leidraad daarbij is de VFN Gedragscode, die een aantal regelingen normen bevat, zoals het tegengaan van discriminatie bij de kredietverstrekking en voor verantwoord lenen.
Een Commissie van Toezicht ziet toe op de naleving van de Gedragscode, en behandelt klachten van consumenten over de leden van de VFN die voldoen aan de klachtenprocedure.

Wck-instelling
Een Wck-instelling is een kredietverstrekker. Een kredietverstrekker kan werken met een Nederlandse vergunning of met een buitenlandse vergunning.

Wmz 1996
Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996.
Per 1 februari 1992 is de AFM belast met de uitvoering van de Wet melding zeggenschap (Wmz 1991 en Wmz 1996). Deze wet geeft uitvoering aan de richtlijn van de Europese Gemeenschappen van 12 december 1988. De primaire doelstelling van deze wet is het bevorderen van de doorzichtigheid van de (Nederlandse) effectenmarkt. Dit gebeurt door een meldingsplicht op te leggen aan de beleggers en de hieruit voortvloeiende meldingen openbaar te maken. De Wmz verplicht rechtspersonen en natuurlijke personen, die door het verkrijgen of overdragen van effecten in een NV een percentage van 5, 10, 25, 50 of 66 2-3 aan kapitaalbelang en-of stemrechten bereiken of in boven- of neerwaartse richting passeren, dit te melden aan de betrokken vennootschap en de AFM.