Kopie van `Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
Categorie: Techniek en industrie > Energie
Datum & Land: 28/02/2007, BE
Woorden: 93


Aansluiting
een aansluiting is het geheel van uitrustingen dat nodig is om de installaties van een distributienetgebruiker met het distributienet te verbinden, inclusief de meetinrichting.

Aansluitingscontract
het contract gesloten tussen een elektriciteits- of aardgasgebruiker en een netbeheerder dat de wederzijdse rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden regelt in verband met een bepaalde elektriciteits- of gasaansluiting.

Aansluitingspunt
de fysische plaats en het spanningsniveau van het punt waar de aansluiting is verbonden met het distributienet.

Aansluitingsreglement
reglement, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van een netbeheerder, waarin de rechten en plichten omschreven staan van een netbeheerder ten opzichte van een afnemer aangesloten op zijn net en omgekeerd.

Aansluitingsvermogen
het aansluitingsvermogen is de waarde van het vermogen dat u maximaal kunt gebruiken op uw aansluiting. Het gebruik van een groter vermogen wordt verhinderd doordat de beveiliging van de aansluiting in dat geval de stroom onderbreekt. Het aansluitingsvermogen wordt uitgedrukt in kVA.

Aardgas
elke gasvormige brandstof van ondergrondse oorsprong die hoofdzakelijk uit methaan bestaat, met inbegrip van vloeibaar aardgas, afgekort `LNG`, en met uitzondering van mijngas.

Aardgasdistributie
het beheer van een aardgasdistributienet.

Aardgasdistributienet
binnen een geografisch afgebakend gebied geheel van aardgasleidingen die onderling verbonden zijn en de daarmee verbonden hulpmiddelen, die uitgebaat worden door een netbeheerder.

Akkoord Van den Bossche
op 16 september 2004 hebben de leveranciers van elektriciteit en aardgas een akkoord gesloten met betrekking tot de consumenten in de vrijgemaakte Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt. Dit akkoord kwam tot stand na besprekingen met vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties, vertegenwoordigers van de regulerende overheden, o.a. de VREG, en de federale minister bevoegd voor consumentenzaken, Freya Van den Bossche. Het akkoord heeft tot doel een aanvullende bescherming te bieden aan de consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt, zodat een aantal negatieve fenomenen (bijvoorbeeld onterechte leverancierswissels) preventief kunnen worden vermeden aan de hand van sluitende afspraken tussen de energieleveranciers.
Het oorspronkelijke akkoord trad in werking op 1 maart 2005. Het akkoord onderging begin 2006 een aantal verfijningen en verbeteringen. Deze nieuwe versie werd ondertekend op 9 maart 2006 en geldt sinds 1 juli 2006. De tekst van het huidige akkoord.
Het akkoord wordt begeleid door een gedragscode.

Beschermde afnemer
beschermde afnemers zijn elektriciteits- en aardgasafnemers die door de Vlaamse Regering extra voordelen krijgen bij de levering van elektriciteit en aardgas. Zij worden als het ware extra beschermd tegen afsluiting van de elektriciteits- en gastoevoer.
De term `beschermde afnemer` wordt vaak verkeerdelijk gebruikt om de personen aan te duiden die recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. In de Vlaamse energiewetgeving zijn de categorieën van afnemers die onder de term `beschermde afnemer` vallen, echter veel ruimer:
Beschermde afnemers zijn de afnemers die kunnen bewijzen dat hij-zij of iedere andere persoon die onder hetzelfde dak leeft, behoort tot één van de volgende categorieën:
Iedereen die van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas kan genieten
Personen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
Personen in collectieve schuldenregeling
Personen in budgetbegeleiding bij het OCMW

BIM
Brussels Instituut voor Milieubeheer, de regulator van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Biogas
biogas ontstaat door vergisting van organisch materiaal. In biogasinstallaties wordt energie gewonnen uit dit vergistingsproces.

Biomassa
het biologisch afbreekbare gedeelte van producten, afvalstoffen, en plantaardig en dierlijk restmateriaal van de land- en bosbouw, en van industrieel en huishoudelijk afval.

Budgetmeter
elektriciteitsmeter die wordt opgeladen via een systeem van voorafbetaling. Het systeem is vergelijkbaar met het systeem van de pre-paidkaarten van GSM`s. Er kan maar elektriciteit verbruikt worden zolang het bedrag, waarmee de budgetmeter werd opgeladen, niet is opgebruikt. Een dergelijke meter geeft de verbruiker de mogelijkheid om zijn budget goed te beheren en zijn elektriciteit rationeel te gebruiken.

Certificatenmarkt
handelsplaats of markt waarop certificaten (groene stroom en warmtekrachtkoppeling) kunnen worden verkocht en aangekocht of verhandeld.

Certificatenplichtige
netbeheerder of leverancier die verplicht is een aantal groenestroomcertificaten voor te leggen aan de VREG in het kader van zijn certificatenverplichting.

Certificatenverplichting
verplichting voor netbeheerder of leveranciers om een aantal groenestroomcertificaten voor te leggen aan de VREG als bewijs dat een minimumaandeel van zijn elektricteitsleveringen elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen is.

CREG
de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, een federale overheidsinstantie die zich bezighoudt met het toezicht op het transmissienet en het vervoernet en het goedkeuren van de transmissie- en distributienettarieven. Zie ook www.creg.be.

CWaPE
Commission Wallonne pour l`Energie, de Waalse regulator.

De EAN-code bestaat uit 18 cijfers
de eerste 2 cijfers vertegenwoordigen het land (België = 54), de vijf volgende de netbeheerder, de tien volgende cijfers het toegangspunt en het laatste getal is een controlegetal.

Directe leiding
elke aardgasleiding die fysisch geen deel uitmaakt van het aardgasdistributienet.

Directe lijn
elke elektrische leiding met een nominale spanning gelijk aan of lager dan 70 kV die fysisch geen deel uitmaakt van het elektriciteitsdistributienet.

Distributienet
elektriciteitsdistributienet of aardgasdistributienet.

Distributienettarief
de vergoeding voor de netbeheerder voor het vervoer van elektriciteit en-of aardgas over zijn net naar de eindafnemer. Het is een vast tarief, dat wordt goedgekeurd door de CREG.

Eandis
bedrijf dat exploitatietaken uitvoert voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas; het is ontstaan uit de samenvoeging van GeDIS, Netmanagement en het Vlaams platform van Indexis, zie www.eandis.be

Eindafnemer
elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit of aardgas koopt voor eigen gebruik.

Elektriciteitsdistributie
het vervoer van elektriciteit langs distributienetten met het oog op de levering ervan aan afnemers.

Elektriciteitsdistributienet
geheel van verbindingen met een nominale spanning gelijk aan of lager dan 70 kV en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen die uitgebaat worden door een netbeheerder.

Evenwichtsverantwoordelijke
de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het evenwicht tussen de injecties en de afnames van elektriciteit en aardgas op het net.

Febeg
Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven. Representatieve werkgeversorganisatie van de in België gevestigde gas- en elektriciteitsbedrijven.

Garantie van oorsprong
een bewijsstuk dat aantoont dat een producent 1 megawattuur elektriciteit, geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen, in het distributie- of transmissienet heeft geïnjecteerd. Een garantie van oorsprong is gekoppeld aan een groenestroomcertificaat.

GeDIS
Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer, het gemeenschappelijk uitvoerend orgaan van de gemengde intercommunales. Voor het ontstaan van Eandis, bereidde dit bedrijf voor de gemengde intercommunales de strategische en vertrouwelijke aangelegenheden van het distributienetbeheer voor. Verder coördineerde het de activiteiten rond rationeel energiegebruik (REG) en de sociale openbare dienstverplichtingen.

Gedragscode Van den Bossche
de leveranciers van elektriciteit en aardgas hebben een akkoord gesloten met betrekking tot de consumenten in de vrijgemaakte Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt (`akkoord Van den Bossche`).
Dit akkoord wordt begeleid door een gedragscode voor `verkoop buiten de onderneming` (bijvoorbeeld via klantenkantoren en vertegenwoordigers via deur-aan-deurverkoop) en `verkoop op afstand` (verkoop via telefoon of via internet), twee praktijken die zeker hun nut hebben om de afnemers te informeren over de mogelijkheden die de vrijgemaakte energiemarkt hen biedt, maar die tot problemen leiden als ze niet correct worden toegepast.
De gedragscode maakt dan ook verdergaande afspraken dan de geldende wetgeving inzake handelspraktijken, om te vermijden dat misbruik gemaakt wordt van deze bijzondere vormen van verkoopstechnieken. De oorspronkelijke gedragscode trad in werking op 1 maart 2005. De gedragscode onderging begin 2006 een belangrijk aantal wijzigingen en verbeteringen. De nieuwe versie werd ondertekend op 9 maart 2006 en geldt sinds1 juli 2006.
De tekst van de huidige gedragscode.

Gemengde netbeheerders
intercommunales die traditioneel verbonden zijn met de privé-partner Electrabel, met name Imewo, Intergem, Gaselwest, Iverlek, Imea, Intermosane, Sibelgas, Igao.

Gemiddeld aardgasverbruik
algemeen wordt aangenomen dat het gemiddelde aardgasverbruik van een gezin in Vlaanderen

Gemiddeld elektriciteitsverbruik
algemeen wordt aangenomen dat het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een gezin in Vlaanderen 3.500 kWh bedraagt. Indien er wordt verwarmd met elektriciteit, kan het verbruik echter veel hoger oplopen.

Geothermie
geothermische energie, of aardwarmte, is energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen de aardoppervlakte en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs.

Getijdenenergie
energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed.

Golfslagenergie
energie die wordt gewonnen uit de snel wisselende waterhoogte op zee door de aanwezigheid van golven.

GOS
Geaggregeerd Ontvangstation

Groene stroom
elektriciteit, opgewekt door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen.

Groene warmte
warmte, geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen.

Groenestroomcertificaat
een certificaat dat aantoont dat een producent in een daarin aangegeven jaar 1000 kWh elektriciteit heeft opgewekt uit een hernieuwbare energiebron; en dat kan worden ingeleverd door een certificatenplichtige om te bewijzen dat hij voldoet aan de certificatenverplichting.

Hernieuwbare energiebronnen
energiebronnen die onuitputtelijk zijn en telkens opnieuw kunnen worden gebruikt voor het opwekken van energie. Voorbeelden zijn waterkracht, zonne-energie (via zonnepanelen), windenergie (via windturbines) en energie uit biomassa (bv. vergisting van groente-, fruit- en tuinafval, vergisting van mest of slib of verbranding van houtafval).

Hoogcalorisch aardgas
aardgas met een calorische bovenwaarde die kan liggen tussen 10,8 en 12,8 kWh-m³.

Hoogspanningsafnemers
eindafnemers die aangesloten zijn op een elektriciteitsdistributienet met een nominale spanning boven de 1.000 volt.

Houder van een leveringsvergunning
elke leverancier van elektriciteit of aardgas die een leveringsvergunning heeft bekomen van de VREG.

Huishoudelijke eindafnemer
elke persoon die elektriciteit afneemt om te voorzien in zijn persoonlijke behoeften of die van zijn gezin.

In aanmerking komende afnemer
elke afnemer die krachtens de Vlaamse wetgeving of indien hij niet in het Vlaamse Gewest is gevestigd, krachtens de wetgeving van een ander Gewest of een andere lidstaat van de Europese Unie, het recht heeft om contracten te sluiten voor de levering van elektriciteit en-of aardgas met een leverancier naar keuze.

Indexis
verzamelt, valideert, verwerkt en stuurt energieverbruiksgegevens door aan alle marktspelers in de vrije energiemarkt en oefent binnen de grenzen van de gemengde distributienetbeheerders een onafhankelijke, vertrouwelijke en onpartijdige beheersactiviteit rond meetgegevens. Is recent ondergebracht in Eandis, www.eandis.be.

InfraX
samenwerkingsverband tussen de drie zuivere netbeheerders Inter-energa, IVEG en WVEM, zie www.infrax.be

Injectie
het plaatsen van elektriciteit of aardgas op-in een distributienet of transmissienet.

Inter-regies
het overkoepelende orgaan van de zuivere openbare energie- en kabelcommunicatiesector.

Intercommunale of netbeheerder
een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten met de bedoeling op lokaal vlak diensten van algemeen belang te leveren. Er bestaan 2 soorten intercommunales

Intermixt
de koepel van de Belgische gemengde energie-intercommunales.

kVA
V staat voor volt en kV staat voor kilovolt. Dit zijn eenheden die de hoogte van een spanning uitdrukken. Één kilovolt (kV) is gelijk aan 1.000 keer één volt (V) (net zoals kilogram).
De meeste aansluitingen van particulieren staan op laagspanning wat gelijk is aan 230 V. A staat voor Ampère en is een eenheid die de sterkte van de stroom uitdrukt. kVA of kilovoltampère is een eenheid die een vermogen uitdrukt, net zoals kW of kilowatt.
Bijvoorbeeld

kWh
kWh staat voor kilowattuur en is een eenheid die een hoeveelheid energie uitdrukt. Energie is het vermogen dat u verbruikt over een bepaalde tijd. Gedurende het jaar verbruikt u elektriciteit en dat wordt uitgedrukt in kWh. Een doorsnee gezin verbruikt op een jaar gemiddeld 3500 kWh.

Laagcalorisch aardgas
aardgas met een calorische bovenwaarde die kan liggen tussen 9,5 en 10,7 kWh-m3.

Laagspanningsafnemers
eindafnemers die aangesloten zijn op een elektriciteitsdistributienet met een nominale spanning tot en met 1.000 volt.

Leverancier
elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit en-of aardgas verkoopt aan eindafnemers.

Leveringscontract
contract afgesloten tussen een afnemer en een leverancier met het oog op de levering van elektriciteit en-of aardgas.

Leveringsvergunning
vergunning, toegekend door de VREG en vereist voor de levering van elektriciteit en-of aardgas aan in aanmerking komende afnemers.

Lokale adviescommissie (LAC)
zowel bij fraude als bij klaarblijkelijke onwil van de afnemer om de schulden ten aanzien van de netbeheerder te betalen moet de netbeheerder, voor hij kan overgaan tot afsluiting, hiervoor toestemming krijgen van de Lokale Adviescommissie (LAC) van de gemeente waarin de afnemer woont. In de OCMW`s van alle Vlaamse gemeenten bestaat er zo`n LAC. Het bestaat uit vertegenwoordigers van het OCMW en van netbeheerders. Zij bespreken de situatie van afnemers waarvan de netbeheerder gevraagd heeft om de elektriciteits- en aardgastoevoer of de minimale levering van elektriciteit op 6 ampère volledig stop te zetten. Ook de afnemer zelf mag zich komen verdedigen. Enkel als het LAC haar akkoord geeft, kan de netbeheerder overgaan tot afsluiting of stopzetting van de minimale levering van elektriciteit.

Netbeheerder of intercommunale
een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten met de bedoeling op lokaal vlak diensten van algemeen belang te leveren. Er bestaan 2 soorten intercommunales

Nm3
Nm³ de hoeveelheid gas die, bij een temperatuur van nul graden Celsius en onder absolute druk van 1,01325 bar, een volume van één kubieke meter inneemt.

Ondersteunende diensten
alle diensten die de netbeheerder moet leveren en die nodig zijn voor de functionering van het distributienet.

Openbaredienstverplichting
verplichting opgelegd aan een netbeheerder of een leverancier die betrekking heeft op de sociaal-economische, ecologische en technische aspecten van elektriciteits- en aardgasvoorziening.

Producent
elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit opwekt.

PV-installatie
fotovoltaïsche installatie voor de opwekking van elektriciteit uit zonlicht.

referentieketel
installatie voor warmteproductie die gebruikmaakt van de best beschikbare technologie die algemeen toepasbaar is in Vlaanderen;
referentiecentrale

REG-actieplan
actieplan voor de bevordering van het rationeel energiegebruik (REG).

Regulator (of reguleringsinstantie)
toezichthouder op een vrijgemaakte markt, zoals de VREG en de CREG.

Relatieve Primaire Energiebesparing
verhouding tussen enerzijds de energiebesparing door gebruik van een warmtekrachtinstallatie ten opzichte van het energieverbruik nodig om dezelfde hoeveelheid netto elektriciteit en benutte warmte op te wekken in een referentiecentrale en een referentieketel, en anderzijds het energieverbruik van de referentiecentrale en referentieketel

Rioolwaterzuiveringsgas
bij de biologische zuivering van rioolwater komen gassen vrij (zoals methaan) die kunnen worden opgevangen en gebruikt om energie op te wekken.

Sociaal tarief
verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, geldig voor een wettelijk bepaalde categorie van afnemers. Naast de verlaagde prijzen betalen de rechthebbenden op het sociaal tarief ook geen vast recht voor hun dagteller (wel voor hun nachtteller en bij zware aansluitingen). Bovendien krijgen zij de eerste 500 kWh elektriciteit en 556 kwh aardgas die zij per jaar verbruiken gratis. De sociale elektriciteits- en aardgasprijzen zijn een federale bevoegdheid. Het Vlaams Gewest en de VREG zijn hiervoor niet bevoegd!

Standaardleverancier
de leverancier die door de netbeheerder werd aangeduid om vanaf de vrijmaking van de markt te leveren aan de afnemers die aangesloten zijn op zijn net en die op dat moment geen leveringscontract hadden gesloten met een leverancier. De standaardleverancier is nog steeds de leverancier van de afnemers die tot nu toe nog geen leveringscontract hebben afgesloten.

Stortgas
een gasmengsel van methaan en koolstofdioxide dat vrijkomt wanneer organisch materiaal in een afvalstortplaats door bacteriën wordt omgezet, en gebruikt kan worden om elektriciteit te produceren

Synthetisch lastprofiel of SLP
genormaliseerde cijferreeksen die een schatting van het verbruikerspatroon weergeven. Ze dienen om leveranciers een bepaalde hoeveelheid energie toe te wijzen voor eindafnemers die niet over een kwartieruitlezing beschikken.

Technisch reglement
geheel van technische regels, vastgelegd door de VREG, die moeten worden nageleefd bij het beheer van het distributienet en de toegang ertoe.

Toegangsregister
een register van de aansluitingen op het distributienet, opgesteld en beheerd door de betrokken distributienetbeheerder, waarin per toegangspunt onder meer de evenwichtsverantwoordelijke en leverancier zijn aangeduid.

Transmissienet
elektriciteitsnet met een spanning van meer dan 70 kV dat gebruikt wordt voor het vervoer van elektriciteit, en dat onder de federale bevoegdheid valt.

Transmissienettarief
de vergoeding voor het vervoer van de elektriciteit over het transmissienet (het net met een spanning van meer dan 70 kV) of de vergoeding voor het vervoer van aardgas over het vervoernet. Dit tarief is een vast tarief, dat wordt goedgekeurd door de CREG.

Tussenpersoon
elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit en-of aardgas koopt met het oog op de doorverkoop aan een andere tussenpersoon of aan een leverancier.

VEA
Vlaams EnergieAgentschap, de vroegere afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap

Vervoernet
aardgasnet dat gebruikt wordt voor het vervoer van aardgas, en dat onder de federale bevoegdheid valt.

VREG
de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, de instelling van openbaar nut die instaat voor de regulering, de controle en de transparantie van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt.

Vrije afnemer
elke afnemer die krachtens de Vlaamse wetgeving of indien hij niet in het Vlaamse Gewest is gevestigd, krachtens de wetgeving van een ander Gewest of een andere lidstaat van de Europese Unie, het recht heeft om contracten te sluiten voor de levering van elektriciteit en-of aardgas, met een producent, leverancier of tussenpersoon van zijn keuze en die daarom het recht heeft om toegang te krijgen tot het distributienet onder de voorwaarden, bepaald in het technisch reglement.

Warmtekrachtinstallatie
installatie voor de gecombineerde productie van elektriciteit en warmte.

Warmtekrachtkoppeling
een brandstofbesparende manier om tegelijkertijd warmte en elektriciteit op te wekken in één proces. Zowel de elektriciteit als de warmte worden dan op een nuttige manier aangewend. Hierdoor wordt minder brandstof verbruikt dan wanneer warmte en elektriciteit apart worden opgewekt. Voorbeelden van warmtekrachtkoppelingen zijn

Waterkracht
energie die wordt opgewekt uit water door gebruik te maken van het hoogteverschil of de stroomsnelheid van water.

Windenergie
energie die via een windturbine wordt gewonnen uit de wind.

Zonne-energie
energie die wordt opgewekt uit zonnestraling.

Zuivere netbeheerders
intercommunales die geen privépartner hebben, maar enkel bestaan uit een samenwerking van gemeenten en steden, met name AGEM, DNB Brussels Airport, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Inter-energa, Iveg, PBE en WVEM.