Kopie van `Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
Categorie: Techniek en industrie > Energie
Datum & Land: 28/02/2007, BE
Woorden: 21


Akkoord Van den Bossche
op 16 september 2004 hebben de leveranciers van elektriciteit en aardgas een akkoord gesloten met betrekking tot de consumenten in de vrijgemaakte Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt. Dit akkoord kwam tot stand na besprekingen met vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties, vertegenwoordigers van de regulerende overheden, o.a. de VREG, en de federale minister bevoegd voor consumentenzaken, Freya Van den Bossche. Het akkoord heeft tot doel een aanvullende bescherming te bieden aan de consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt, zodat een aantal negatieve fenomenen (bijvoorbeeld onterechte leverancierswissels) preventief kunnen worden vermeden aan de hand van sluitende afspraken tussen de energieleveranciers.
Het oorspronkelijke akkoord trad in werking op 1 maart 2005. Het akkoord onderging begin 2006 een aantal verfijningen en verbeteringen. Deze nieuwe versie werd ondertekend op 9 maart 2006 en geldt sinds 1 juli 2006. De tekst van het huidige akkoord.
Het akkoord wordt begeleid door een gedragscode.

Budgetmeter
elektriciteitsmeter die wordt opgeladen via een systeem van voorafbetaling. Het systeem is vergelijkbaar met het systeem van de pre-paidkaarten van GSM`s. Er kan maar elektriciteit verbruikt worden zolang het bedrag, waarmee de budgetmeter werd opgeladen, niet is opgebruikt. Een dergelijke meter geeft de verbruiker de mogelijkheid om zijn budget goed te beheren en zijn elektriciteit rationeel te gebruiken.

Certificatenmarkt
handelsplaats of markt waarop certificaten (groene stroom en warmtekrachtkoppeling) kunnen worden verkocht en aangekocht of verhandeld.

Certificatenplichtige
netbeheerder of leverancier die verplicht is een aantal groenestroomcertificaten voor te leggen aan de VREG in het kader van zijn certificatenverplichting.

Certificatenverplichting
verplichting voor netbeheerder of leveranciers om een aantal groenestroomcertificaten voor te leggen aan de VREG als bewijs dat een minimumaandeel van zijn elektricteitsleveringen elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen is.

CWaPE
Commission Wallonne pour l`Energie, de Waalse regulator.

Eandis
bedrijf dat exploitatietaken uitvoert voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas; het is ontstaan uit de samenvoeging van GeDIS, Netmanagement en het Vlaams platform van Indexis, zie www.eandis.be

Elektriciteitsdistributie
het vervoer van elektriciteit langs distributienetten met het oog op de levering ervan aan afnemers.

Elektriciteitsdistributienet
geheel van verbindingen met een nominale spanning gelijk aan of lager dan 70 kV en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen die uitgebaat worden door een netbeheerder.

Evenwichtsverantwoordelijke
de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het evenwicht tussen de injecties en de afnames van elektriciteit en aardgas op het net.

Febeg
Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven. Representatieve werkgeversorganisatie van de in België gevestigde gas- en elektriciteitsbedrijven.

Golfslagenergie
energie die wordt gewonnen uit de snel wisselende waterhoogte op zee door de aanwezigheid van golven.

GOS
Geaggregeerd Ontvangstation

kVA
V staat voor volt en kV staat voor kilovolt. Dit zijn eenheden die de hoogte van een spanning uitdrukken. Één kilovolt (kV) is gelijk aan 1.000 keer één volt (V) (net zoals kilogram).
De meeste aansluitingen van particulieren staan op laagspanning wat gelijk is aan 230 V. A staat voor Ampère en is een eenheid die de sterkte van de stroom uitdrukt. kVA of kilovoltampère is een eenheid die een vermogen uitdrukt, net zoals kW of kilowatt.
Bijvoorbeeld

Nm3
Nm³ de hoeveelheid gas die, bij een temperatuur van nul graden Celsius en onder absolute druk van 1,01325 bar, een volume van één kubieke meter inneemt.

PV-installatie
fotovoltaïsche installatie voor de opwekking van elektriciteit uit zonlicht.

Synthetisch lastprofiel of SLP
genormaliseerde cijferreeksen die een schatting van het verbruikerspatroon weergeven. Ze dienen om leveranciers een bepaalde hoeveelheid energie toe te wijzen voor eindafnemers die niet over een kwartieruitlezing beschikken.

VREG
de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, de instelling van openbaar nut die instaat voor de regulering, de controle en de transparantie van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt.

Vrije afnemer
elke afnemer die krachtens de Vlaamse wetgeving of indien hij niet in het Vlaamse Gewest is gevestigd, krachtens de wetgeving van een ander Gewest of een andere lidstaat van de Europese Unie, het recht heeft om contracten te sluiten voor de levering van elektriciteit en/of aardgas, met een producent, leverancier of tussenpersoon van zijn keuze en die daarom het recht heeft om toegang te krijgen tot het distributienet onder de voorwaarden, bepaald in het technisch reglement.

Zonne-energie
energie die wordt opgewekt uit zonnestraling.

Zuivere netbeheerders
intercommunales die geen privépartner hebben, maar enkel bestaan uit een samenwerking van gemeenten en steden, met name AGEM, DNB Brussels Airport, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Inter-energa, Iveg, PBE en WVEM.