Kopie van `Metaal Kennis Groep`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Metaal Kennis Groep
Categorie: Management
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 60


ABC (Activity Based Costing)
Methode van kostprijscalculatie, waarbij de kosten van activiteiten worden verzameld per cost driver (= kostenveroorzaker) en vervolgens worden doorberekend.

Absorption costing
Gereed product en onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen variabele en vaste fabricagekosten.

Agency-theorie
Theorie die een bedrijf ziet als een netwerk van agentschapsrelaties tussen principalen en `agents`.

APS
Advanced Planning & Scheduling. Software voor het plannen en productie- en distributietaken, rekening houdend met restricties.

ASP (Application Service Providing)
Application Service Providing is het via internet gebruiken van software die door een softwareleverancier beheerd wordt. De gebruiker hoeft zich niet meer te bekommeren om bijvoorbeeld het installeren van nieuwe versies en het maken van back-ups. De gebruiker heeft via internet toegang tot het pakket en kan de software overal waar internet is gebruiken (op kantoor, thuis, bij de klant ..). Een bekend voorbeeld van ASP is het telebankieren via internet.

Assortimentsverschil
Het gedeelte van het afzetverschil dat verklaarbaar is doordat de werkelijke gemiddelde bijdrage van een aantal producten verschilt van de begrote gemiddelde bijdrage. Zie ook markt-volumeverschil.

At arm`s length price
Prijsvaststelling voor concernbedrijven alsof aan derden wordt geleverd.

Budget
Een in geld uitgedrukt actieplan. Meestal: actieplan voor een bedrijf voor een periode van een jaar resulterend in een begrote winst- en verliesrekening.

Budgetresultaat
Zie bestedingsverschil.

Business Intelligence (BI)
Verzameling strategische bedrijfsinformatie met behulp van rapportagetools en data-analyse

Business proces reengineering
Het nastreven van kostenbesparing door een geheel nieuwe methode te ontwerpen los van de bestaande situatie.

Client Based Costing (CBC)
Kostprijsberekening specifiek per klant.

EDI
Electronic Data Interchange, elektronische uitwisseling van genormeerde gegevens tussen computers.

EDM
Electronic Data Management

Efficiencyverschil
Zie hoeveelheidverschil.

Employee portal
Portal voor werknemers op internet, intranet.

EOQ-formule
Formule voor berekening van economische bestelseries.

Equivalente eenheden
De afgeleverde aantallen plus de tegen het voltooiingpercentage omgerekende aantallen van het onderhanden werk aan het einde van de periode verminderd met de tegen het voltooiingpercentage omgerekende aantallen van het onderhanden werk aan het begin van de periode.

Equivalentiegetallen, methode van
Methode waarbij de kosten van calculatie-objecten worden berekend door de kosten van een basis-object te vermenigvuldigen met verhoudingsgetallen.

Forecasting
Voorspellen van afname van producten voor de komende periode (maanden, jaren).
Wellicht heeft u klanten die een voorspelling doen van de afname van uw producten. Deze orders kunnen met ERP software, die forecasting ondersteunt, als een speciale order worden ingevoerd. Deze orders kunnen worden ingepland en bewaakt. Hierdoor kan er een goede controle plaats vinden voor de machinecapaciteit, de inkoopbehoefte en de voorraad gevolgen.

Foutkosten
Kosten die ontstaan omdat niet wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen.

Full cost pricing
Zie cost-plus pricing.

Full costing
Zie integrale kosten.

Functionele kostenindeling
Indeling van de kosten naar de functies in het bedrijf.

Historische prijs
De prijs die betaald is voor een aanwezige vrije voorraad.JIT-systeem
Systeem waarbij de leverancier de grondstoffen aflevert wanneer ze in de productie nodig zijn. Ruimer: Methoden gericht op het verkorten van de doorlooptijd van materialen tot en met eindproduct.

Job costing
Zie ordernacalculatie.

Omstelverschil
Zie orderverschil.

Omzetsnelheid vermogen
Kengetal dat wordt berekend door de omzet te delen door het totale vermogen van een bedrijf.

Omzetverschil
Het verschil in winst dat ontstaat door het verschil tussen de werkelijke en begrote omzet, indien niet op afzetbasis is begroot.

ordermanagement
bepaling van waaruit te leveren per orderregel

Ordernacalculatie
Vergelijking van voorgecalculeerde en werkelijke kosten per productie-order.

Orderverschil
Verschil in kosten per stuk dat ontstaat wanneer de werkelijke orderhoeveelheid afwijkt van de standaardhoeveelheid, waarvan is uitgegaan in de kostprijscalculatie.

Overhead
Vage term, meestal identiek met indirecte kosten. Zie ook `general overhead`.

Overhead value analysis
Methode waarbij in het kader van een kostenbesparingsproject de waarde en de kosten van de diensten van afdelingen worden vastgesteld.

Overwinst
Term voor een positief economisch resultaat.

Secundaire kosten
De door andere kostenplaatsen aan een kostenplaats doorberekende kosten.

Service-kostenplaatsen
Kostenplaatsen die diensten verrichten voor andere kostenplaatsen.

Servicemanagement
Plannen en bewaken van activiteiten om de afgesproken servicegraad te behalen en handhaven.

Slack
Speelruimte door voorzichtige schattingen als gevolg waarvan het budget gemakkelijk kan worden gerealiseerd.

Subkostenplaats
Term die gebruikt wordt wanneer er meer kostenverzamelingen zijn per afdeling.

Suboptimalisatie
Beslissingen die wel goed zijn voor een afdeling of voor een nagestreefd doel maar niet voor het bedrijf.

Sum of the years` digits methode
Zie jaarwegingsmethode.

Sunk costs
In het verleden gemaakte kosten waarin geen verandering meer komt door een thans te nemen beslissing.

Suppletiebon
Document waarmee een extra hoeveelheid materiaal aan de productie-afdeling wordt geleverd als de productie-afdeling aan de voorgecalculeerde hoeveelheid niet genoeg heeft.

Supply Chain Design
Strategisch ontwerp van productie- en distributienetwerk.

Supply Chain Event Management
Monitoren, kennisgeving, simulatie en meting in de logistieke keten.

Supply Chain Planning (SCP)
Productieplanning in de logistieke keten.

Supply Planning
Planning van grondstoffen en productieallocatie.

Surrogaatactiviteit
In het kader van de ABC-calculatie gebruikte term om aan te geven dat diverse van elkaar verschillende activiteiten zijn samengevoegd teneinde de calculaties eenvoudig te houden.

Uitval
Bij controle afgekeurde tussen- of eindproducten.

Urenbenuttingsverschil
Verschil tussen voorgecalculeerde en werkelijke kosten, dat ontstaat doordat de werkelijke urenbenutting afwijkt van de voorgecalculeerde benutting.

Volgtijdige capaciteit
Het aantal tijdseenheden dat een duurzaam productiemiddel meegaat, voordat het verouderd en/of versleten is.

Voorraad in de tijd
Om de voorraad optimaal te kunnen controleren is het mogelijk om de voorraad in de tijd weer te geven. Historisch kan worden gezien hoe de voorraadveranderingen in de tijd zijn geweest. In de toekomst kan worden gezien hoe de voorraad zich zal ontwikkelen als gevolg van al ingevoerde orders (verkoop, productie en inkoop).

Voorraadbeheer
Planning per product van de op voorraad te leggen hoeveelheid.

Webcatalogus
gestructureerd productassortiment op website

Webservices
(deel-)applicatie die via internet kan worden aangeroepen

Werktijdverschuiving
Het laten variëren van de arbeidstijd van het personeel met de bedrijfsdrukte.

Zelfstandige kostenplaats
Zie service-kostenplaats.

Zero base budgeting
Methode waarbij in het kader van een besparingsproject wordt geëvalueerd of en zo ja in welke mate een activiteit moet worden gecontinueerd.