Kopie van `Metaal Kennis Groep`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Metaal Kennis Groep
Categorie: Management
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 284


Aanpasbare kosten
Kosten die niet variabel zijn maar ook niet vast, omdat ze met tijdsverloop kunnen worden afgebouwd.

ABC (Activity Based Costing)
Methode van kostprijscalculatie, waarbij de kosten van activiteiten worden verzameld per cost driver (= kostenveroorzaker) en vervolgens worden doorberekend.

Absorption costing
Gereed product en onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen variabele en vaste fabricagekosten.

Actuele prijs
De prijs die betaald moet worden indien thans moet worden ingekocht.

Afdelingsnacalculatie
De periodieke berekening van het verschil tussen de voorgecalculeerde en de werkelijke kosten van de productie van een afdeling.

Afdelingsresultaat
Voorgecalculeerde waarde van de productie of van de activiteiten van een afdeling minus werkelijke kosten.

Afval
Niet bruikbare grondstoffen, omdat de materiaalmaten van het product afwijken van de materiaalmaten van grondstoffen.

Afzet-volumeverschil
Het gedeelte van het afzetverschil dat verklaarbaar is doordat de totale werkelijke afzet van een aantal producten verschilt van de totale begrote afzet. Zie ook assortimentsverschil.

Afzetverschil
Verschil in bijdrage of brutowinst door verschil tussen werkelijke en begrote afzet.

Agency-theorie
Theorie die een bedrijf ziet als een netwerk van agentschapsrelaties tussen principalen en `agents`.

Algemene kosten
Vage term; soms gebruikt in de betekenis van: niet naar product verbijzonderbare kosten; soms ook in de betekenis van niet naar afdeling verbijzonderbare kosten.

Algemene kosten break even punt
Afzet of omzet, waarbij niet alleen de specifieke vaste kosten van een product of ander calculatie-object worden gedekt maar ook het gewenste aandeel in de algemene kosten.

Algemene kostenplaatsen
Kostenplaatsen waarvan het moeilijk is de prestatie vast te stellen. De kosten worden min of meer arbitrair aan andere kostenplaatsen doorberekend.

Alternatieve kosten
De variabele kosten van een product of activiteit plus de gemiste bijdrage van een ander product of activiteit die door het huidige plan wordt verdrongen.

APS
Advanced Planning & Scheduling. Software voor het plannen en productie- en distributietaken, rekening houdend met restricties.

Arbeidsflexibiliteit
De mate waarin men de beschikbare hoeveelheid arbeid kan aanpassen aan de hoeveelheid die voor het bedrijf op een bepaald moment nodig is.

ASP (Application Service Providing)
Application Service Providing is het via internet gebruiken van software die door een softwareleverancier beheerd wordt. De gebruiker hoeft zich niet meer te bekommeren om bijvoorbeeld het installeren van nieuwe versies en het maken van back-ups. De gebruiker heeft via internet toegang tot het pakket en kan de software overal waar internet is gebruiken (op kantoor, thuis, bij de klant ..). Een bekend voorbeeld van ASP is het telebankieren via internet.

Assortimentsverschil
Het gedeelte van het afzetverschil dat verklaarbaar is doordat de werkelijke gemiddelde bijdrage van een aantal producten verschilt van de begrote gemiddelde bijdrage. Zie ook markt-volumeverschil.

At arm`s length price
Prijsvaststelling voor concernbedrijven alsof aan derden wordt geleverd.

Backoffice
Verzamelnaam voor de afdelingen en systemen binnen een bedrijf verantwoordelijk voor logistieke afhandeling

Backward pricing
Zie target costing.

Balanced Scorecard
Methode voor prestatie-indicatoren vanuit klant-, financieel, intern en innovatief perspectief

Batch costs
Bij de ABC-calculatie gebruikte term voor de kosten die veroorzaakt worden door orders.

Bedrijfsconsolidatie
Samenvoegen van financiële gegevens over verschillende bedrijfsvestigingen

Bedrijfsresultaat
Het resultaat voor aftrek van rente vreemd vermogen en voor aftrek van winstbelasting.

Bedrijfssimulatie
Simuleren van bedrijfsprocessen ter ondersteuning van logistieke beslissingen

Benchmarking
Vergelijking van de werkwijze van een bedrijf met de werkwijze van een of meer andere bedrijven, die voor een bepaald onderwerp een goede naam hebben.

Bestedingsverschil variabele kosten
Het verschil tussen de bij het werkelijke aantal uren te verwachten variabele kosten en de werkelijke variabele kosten.

Bestedingsverschil vaste kosten
Het verschil tussen de bij het normaal aantal uren te verwachten vaste kosten en de werkelijke vaste kosten.

Bezettingsgraad
De mate waarin de productiecapaciteit gedurende een bepaalde periode wordt benut:
Hiermee geeft u dus aan hoeveel procent van de productiecapaciteit gebruikt wordt. Een bezettinggraad van 60% betekent dus dat de productie op 60% van het maximum zit.
Een hogere bezettingsgraad betekent dat u uw productiemiddelen (mens en machine) efficiënter inzet en meer productie per periode kan realiseren. Een goede planning is een belangrijke factor in het verhogen van de bezettingsgraad.
Is een bezetting van 100% haalbaar? Nee, omdat bedrijven te maken hebben met o.a storingen en ziekmeldingen.

Bezettingsverschil
Het verschil dat ontstaat doordat het aantal uren dat nodig is voor het uitgevoerde werk afwijkt van het normaal aantal uren. Het verschil wordt omgerekend tegen het vaste kostengedeelte van het uurtarief.

Bijdrage
Het verschil tussen omzet en variabele kosten .

Bijdragequotiënt
De bijdrage per € 1 omzet.

Boekwaarde
Het bedrag waarvoor een bezitting of schuld in de boekhouding is opgenomen.

Boekwaardemethode
Methode van afschrijving op duurzame productiemiddelen; de jaarafschrijving is een vast percentage van de boekwaarde.

Bottleneck
Zie knelpuntfactor.

Break even punt
De afzet waarbij het resultaat nul is (omzet = kosten).

BRTV
Bruto Rentabiliteit Totale Vermogen, zie ROI

Bruto-rentabiliteit totale vermogen
Bedrijfsresultaat in % van het totale vermogen

Bruto-winst
De omzet verminderd met de fabricagekostprijs van de omzet.

Bruto-winstmargemethode
Methode van voorraadwaardering voor gemeenschappelijke producten.

Budget
Een in geld uitgedrukt actieplan. Meestal: actieplan voor een bedrijf voor een periode van een jaar resulterend in een begrote winst- en verliesrekening.

Budgetresultaat
Zie bestedingsverschil.

Business Intelligence (BI)
Verzameling strategische bedrijfsinformatie met behulp van rapportagetools en data-analyse

Business proces reengineering
Het nastreven van kostenbesparing door een geheel nieuwe methode te ontwerpen los van de bestaande situatie.

CAD
Computer Aided Design

CAM
Computer Aided Manufacturing

Camp, formule van
Zie EOQ-formule.

Capaciteitsuitbesteding
Uitbesteding van een gedeelte van de productie wegens onvoldoende productiecapaciteit.

Categorische kostenindeling
Indeling van de kosten naar soort productiefactor.

Client Based Costing (CBC)
Kostprijsberekening specifiek per klant.

Committed costs
Kosten die alleen op langere termijn kunnen worden beëindigd.

Complementaire kosten
Alle andere kosten van een duurzaam productiemiddel dan afschrijving en rente.

Constraint
Zie knelpuntfactor.

Contentmanagement
Beheer van alle statische en dynamische inhoud op eigen website

Contingentie-theorie
Theorie die tracht aan te geven in welke context een bepaalde calculatiemethode goed kan worden gebruikt.

Continue budgettering
De methode waarbij na afloop van een periode het budget voor dezelfde periode een jaar later wordt opgesteld.

Contributie
Zie bijdrage.

Cost driver
De oorzaak van activiteiten en daarmee van kosten.

Cost pool
De verzameling van kosten die in het kader van de kostenplaatsenmethode op de zelfde manier wordt doorberekend. Ook: de verzameling van kosten per cost driver bij de ABC-calculatie.

Cost-plus pricing
Vaststellen van verkoopprijzen op basis van alle kosten inclusief het gewenste rendement op eigen vermogen.

CRM
Customer Relationship Management, klantrelatiebeheer

Database
Gestructureerd gegevensbestand, databank

Datawarehouse
Gegevenspakhuis, opgebouwd uit kopieën van gegevens uit operationele databases, voor het maken van offline analyses en rapportages

Deelcalculatie
Calculatiemethode waarbij de begrote of werkelijke kosten gedeeld worden door het begrote respectievelijk werkelijke aantal prestaties.

Degressief variabele kosten
Variabele kosten die minder dan evenredig met de afzet, met de productie of met een andere cost driver stijgen.

Degressieve afschrijvingsmethode
Afschrijvingsmethode waarbij het af te schrijven bedrag per jaar kleiner wordt.

Dekkingsbijdrage
Zie bijdrage.

Demand planning & forecasting
Op basis van vraagvoorspelling veiligheidsvoorraad en capaciteitsbehoefte bepalen

Differentiële kosten
De toename van de kosten bij de toename van het aantal prestaties met een aantal groter dan één. Zie ook: marginale kosten.

Direct costing
Calculatiemethode waarbij uitsluitend met omzet en variabele kosten wordt gecalculeerd en de vaste kosten buiten beschouwing blijven.

Directe kosten
Kosten waarvan zonder meer duidelijk is dat ze voor het calculatie-object zijn gemaakt.

Directe methode van doorberekening
Doorberekening bij de kostenplaatsenmethode waarbij direct wordt doorberekend aan de hoofdkostenplaatsen.

Directe urenperunage
Het perunage dat aangeeft welk gedeelte van de verloonde uren beschikbaar is voor directe arbeid.

Discretionary costs
Vrij bepaalbare kosten met kenmerken: Variëren niet met de omvang van de productie; besteding kan op korte termijn worden gestopt; nut is moeilijk kwantificeerbaar.

Distributiekosten
De kosten voor de uitvoering van de verkooporders nadat het verkochte product is ingekocht of geproduceerd.

Doelkosten
Zie target costing.

Doorlooptijd
De doorlooptijd van een order is de tijd die verstrijkt tussen het moment dat een order wordt geaccepteerd en het tijdstip dat de order wordt afgeleverd. Gedurende de orderafloop worden zowel administratieve- als technische werkzaamheden uitgevoerd waarvoor capaciteit, apparatuur, materiaal en informatie op het juiste moment beschikbaar moeten zijn. Als de afstemming hiervan onvoldoende is staat de ordervoortgang stil en ontstaat wachttijd. Deze stilstand blijkt bij veel bedrijven rond de 80 % van de totale orderdoorlooptijd in beslag te nemen. Doorlooptijden zijn vooral wachttijden.

Double declining balance methode
Afschrijven met een vast percentage van de boekwaarde waarbij het afschrijvingspercentage gelijk is aan 2 x het afschrijvingspercentage bij de lineaire methode.

Economisch resultaat
Het resultaat na aftrek van een als redelijk beschouwde vergoeding voor het eigen vermogen.

Economische bestelserie
Bestelhoeveelheid waarbij de som van bestelkosten en voorraadkosten minimaal is.

Economische voorraad
De voorraad waarover prijsrisico wordt gelopen.

EDI
Electronic Data Interchange, elektronische uitwisseling van genormeerde gegevens tussen computers.

EDM
Electronic Data Management

Efficiencyverschil
Zie hoeveelheidverschil.

Eigen kosten break even punt
Afzet of omzet waarbij de specifieke variabele en vaste kosten van een product of ander calculatie-object worden gedekt.

Eindprijs-min
De verkoopprijs in de detailhandel minus BTW en detailhandelsmarge.

Employee portal
Portal voor werknemers op internet, intranet.

Enkelvoudige toeslagcalculatie
Toeslagcalculatie waarbij de toeslag voor indirecte kosten wordt gelegd op één soort directe kosten of op het totaalbedrag van de directe kosten.

Enterprise Asset Management (EAM)
Software voor service en onderhoud van machines en onroerend goed.

Enterprise Resource Planning (ERP)
Van oorsprong bedrijfsbreed transactieverwerkend informatiesysteem dat logistieke planning en financiële administratie integreert (zie verder hyperlink).

EOQ-formule
Formule voor berekening van economische bestelseries.

Equivalente eenheden
De afgeleverde aantallen plus de tegen het voltooiingpercentage omgerekende aantallen van het onderhanden werk aan het einde van de periode verminderd met de tegen het voltooiingpercentage omgerekende aantallen van het onderhanden werk aan het begin van de periode.

Equivalentiegetallen, methode van
Methode waarbij de kosten van calculatie-objecten worden berekend door de kosten van een basis-object te vermenigvuldigen met verhoudingsgetallen.

Fabricagekostprijs
Het gedeelte van de kostprijs dat bestaat uit directe materiaal- en fabricagekosten en daaraan toegerekende indirecte kosten.

Flexibel budget
Methode waarbij de toegestane variabele kosten niet worden berekend op basis van de oorspronkelijk begrote afzet maar op basis van de werkelijke afzet.

Flexible cost-plus pricing
Cost-plus pricing waarbij zowel met de kostprijs als met de marktomstandigheden rekening wordt gehouden.

Forecasting
Voorspellen van afname van producten voor de komende periode (maanden, jaren).
Wellicht heeft u klanten die een voorspelling doen van de afname van uw producten. Deze orders kunnen met ERP software, die forecasting ondersteunt, als een speciale order worden ingevoerd. Deze orders kunnen worden ingepland en bewaakt. Hierdoor kan er een goede controle plaats vinden voor de machinecapaciteit, de inkoopbehoefte en de voorraad gevolgen.

Foutkosten
Kosten die ontstaan omdat niet wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseisen.

Frontoffice
Verzamelnaam voor de afdelingen en systemen met direct klantcontact, zoals marketing, verkoop en service.