Kopie van `Virtueel Platform `Ketens & Netwerken``

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Virtueel Platform `Ketens & Netwerken`
Categorie: Management
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 28


Capaciteitsmanagement
Capaciteitsmanagement is erop gericht om de vraag naar en het aanbod van capaciteit op optimale wijze op elkaar af te stemmen. In het geval van de keten worden van te voren met ketenpartners afspraken gemaakt over de capaciteit die zij ten behoeve van de keten beschikbaar moeten hebben.

Casemanager
Een coördinator die overzicht heeft over de diverse aspecten van het cliëntsysteem en het (complexe) aanbod en bemiddelt tussen individuele vraag en concreet aanbod. De rol van de casemanager is verder regelen dat afspraken met cliënten worden gemaakt en dat de afspraken door de cliënt worden nagekomen.

Cluster
Een groep van bedrijven en organisaties die actief zijn op dezelfde `markt` en die gezamenlijk gebruik maken van dezelfde voorzieningen en middelen, zoals kwaliteitsborging, huisvesting en-of een gezamenlijke energie- en watervoorziening. Clustering kan leiden tot ketenintegratie.

Community
Lokale of virtuele samenwerking waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat. Bedrijven, organisaties en-of groepen burgers (nog veelal kunstenaars en wijkbewoners) werken samen aan de ontwikkeling van zorg, veiligheid, onderwijs en-of milieu in de eigen leef- en werkomgeving.

Consortium
Een organisatorische bundeling van diverse kennis en krachten om een groot organisatie-overstijgend of gebiedsgericht project (veelal infrastructurele projecten en grote onderzoeksprojecten) te realiseren en waarbij ook de financiële aspecten van de opdracht en samenwerking worden geregeld.

Contractmanagement
Het proces dat ervoor zorgt dat de juiste informatie op het juiste tijdstip op de juiste plaats is, dit ter ondersteuning van het gehele contracteringsproces. Naast het afsluiten van contracten gaat het ook om ook het beheer van de contracten. Het beheer wordt vaak vergeten of wordt onvoldoende ingevuld.

Indicator
Een indicator is een meetbaar fenomeen dat een signalerende functie heeft en een aanwijzing geeft over de mate van kwaliteit. Wijkt een indicator af van een afgesproken norm dan is bijsturing mogelijk. We onderscheiden proces-, structuur- en uitkomstindicatoren.

Innovatiecentrum
Permanente `broedplaats` waar organisaties (nog veelal bedrijven) samen met klanten of burgers ideeën genereren en uitwerken die relevant kunnen zijn voor de toekomst. De ideeën zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe producten en-of het aanpakken van toekomstige behoeften.

Interactieve beleidsvorming
Het verzamelen van tegengestelde belangen rond een maatschappelijke opgave om een kruisbestuiving te krijgen tussen de verschillende perspectieven en krachten die betrokken zijn bij het voorliggende vraagstuk. Met als uiteindelijk doel: het komen tot een gezamenlijke en geaccepteerde oplossing.

Keten
De aaneenschakeling-ordening van opeenvolgende activiteiten van verschillende organisaties-professionals, gericht op het gezamenlijk bereiken van een vastgesteld resultaat. Het vertrek van de keten is de cliënt-de klant en het primaire proces. Organisaties werken parallel aan producten en diensten die in de keten worden geleverd.

Keteninformatisering
Bij keteninformatisering gaat het met name om (verbeterde) informatie-uitwisseling tussen de partners die deel uitmaken van een keten. Doordat organisaties en instellingen gebruik gaan maken van elkaars gegevensbestanden kan een beter overzicht ontstaan van wat zich afspeelt in de keten.

Keteninnovatie
Strategie waarbij de schakels in een meerwaardeketen zelf ter discussie staan teneinde een grotere effectiviteit te bereiken. Keteninnovatie vraagt allereerst om het vermogen toekomstige behoeften te kunnen vertalen naar nieuwe kansen en vervolgens deze om te zetten naar nieuwe diensten en producten.

Ketenomkering
Het organiseren van de keten vanuit de reële en individuele vraag en niet op basis van een voorspelde of veronderstelde behoefte. Bij ketenomkering ligt de nadruk niet langer ligt op efficiëntie maar juist op effectiviteit; het zo goed mogelijk voldoen aan de wensen van de consument, klant, gebruiker of cliënt.

Ketenregie
Het `managen` van een keten (of een netwerk) door onafhankelijke klanten (vraag) en leveranciers (aanbod) te verbinden als ware het een enkele entiteit. Het doel van ketenregie is (1) waarde te creëren en (2) verspilling te reduceren door de vrijwillige coördinatie van de doelen en activiteiten van betrokken (f)actoren.

Leiderschap
Initiatief en verantwoordelijkheid nemen om een verandering op gang en verankerd te krijgen, waaronder het geven van richting en ruimte, het creëren van duidelijkheid in diffuse situaties en relaties alsmede het helder en beeldend communiceren van de noodzaak en consequenties van beoogde veranderingen.

Maatschappelijke opgave
Uitdagingen voor de samenleving in een voor iedereen heldere en uitnodigende taal. De opgave (of het `dominante` ketenprobleem) is richtinggevend door het publiekelijk delen van problemen en uitdagingen (zeker indien de maatschappelijke urgentie beperkt is) en wordt vertaald naar SMART-doelstellingen.

Marktwerking
Open en op concurrentie gebaseerde omgeving voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Ruimte voor nieuw aanbod en om partners in de keten te vervangen als zij slecht functioneren. Voor het laatste is het belangrijk zo weinig mogelijk monopolieposities in wet- en regelgeving te verankeren.

Netwerk
Het samenbrengen van gelijkgestemde energie rond een ambitie of thema, incl. contacten en relaties tussen betrokken personen en-of organisaties. Een netwerk lijkt vrijblijvend georganiseerd, maar werkt dwingend door het principe `halen en brengen`, wederzijdse afhankelijkheden en-of door onderlinge afspraken.

Netwerkorganisatie
Organisatie die uit niet hiërarchisch verbonden onderdelen of teams bestaat die een eigen relatie hebben met de omgeving en snel inspelen op veranderingen in die omgeving of op vragen van klanten. De onderdelen werken autonoom, ze worden eerder gefaciliteerd dan aangestuurd.

Platform
Een, veelal regionaal, samenwerkingsverband dat 1) praktijken, ontwikkelingen en huidige en toekomstige knelpunten op het gebied van bewustwording, kennis, beleid-uitvoering en wet- en regelgeving signaleert, 2) afspraken maakt over wie en hoe deze worden opgepakt, 3) hierover met alle partijen communiceert.

Prestatiefinanciering
Het afrekenen van een keten of instelling op vooraf gestelde resultaten. De keten of instelling bepaalt zelf hoe deze resultaten het beste bereikt worden. De aanbieder ontvangt pas budget als de prestatie is geleverd. De aanbieder heeft zo een prikkel om zoveel mogelijk producten tegen een afgesproken kwaliteit te leveren.

Proces
De fase tussen het initiëren en het afronden van een ontwikkeling, zoals een werk-, productie-, veranderings- of groeiproces. Een proces is voortschrijdend, het einde is veelal kunstmatig. Niet te verwarren met procedure (werkinstructie op basis van taak) en protocol (`draaiboek` gebaseerd op professionele normen).

Schakel
Een stap in een keten die waarde toevoegt aan de keten als geheel en voor de klant in het bijzonder. We onderscheiden selecterende, allocerende, smalle-brede, proces-, procedure- en beleidsschakels. Een schakel is niet een organisatie die een activiteit in de keten uitvoert. Deze organisatie is een actor in de keten.

Strategische alliantie
Een beperkt aantal organisaties werkt samen aan een strategisch doel, inclusief bijbehorende implementatie en verankering. Dit doel kan een oplossing, verbetering of innovatie (in een keten of netwerk) zijn, in de zin van een nieuw product, aanbod, leeromgeving of een andere faciliteit.

Traject
Alle activiteiten (in een keten) waar er sprake is van samenwerking tussen een of een groepje cliënt(en) en (een team van) professional(s) en waar wederzijdse afspraken worden gemaakt, nadrukkelijk ook over het deel waarvoor de cliënt (en eventueel zijn omgeving) zelf verantwoordelijk is.

Transactiekosten
Transactiekosten zijn inefficiënties die optreden wanneer een transactie wordt afgesloten, bijvoorbeeld het zoeken naar informatie over leveranciers en producten, het onderhandelen, het afsluiten van contracten, enzovoort. Transactiekosten treden op in de administratieve processen van de keten.

Verantwoord ondernemen
Ondernemerschap met oog voor maatschappelijke (f)actoren. Dus niet alleen financiële winst is een drijfveer, maar ook de winst die de onderneming kan realiseren voor de samenleving. Verantwoord ondernemen verbindt commerciële en maatschappelijke motieven.

Vraagsturing
Het proces waarbij de consument-eindgebruiker de wens voor een product of dienst steeds nadrukkelijker en met betere kennis en informatie individueel kan articuleren en vormgeven, met de verwachting dat de keten daarin in toenemende mate snel, flexibel, adequaat en als eenheid in informatieverschaffing en product- en dienstvorming zal voorzien.