Kopie van `Vereniging voor Sterrenkunde vzw`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Vereniging voor Sterrenkunde vzw
Categorie: Milieu > Lichthinder
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 25


Armatuur
de behuizing van een lamp, waarvan het doel is het licht juist te richten

Assimilatieverlichting
verlichting in de glastuinbouw (serreverlichting).

Candela (cd)
Eenheid van lichtsterkte.

Kelvin (K)
Eenheid van temperatuur.

Klemtoonverlichting
verlichting bedoeld om de aandacht te trekken of om het verlichte onderwerp te accentueren.

Kleurtemperatuur [K]
De `kleur` van het licht, uitgedrukt in Kelvin. Zo straalt een gewone gloeilamp op ongeveer 2700K, terwijl wit licht een heel wat hogere temperatuur heeft.

Kleurweergave index [Ra]
Een procentuele waarde, die toont hoe goed de bron in staat is om kleuren van objecten weer te geven (afhankelijk van het spectrum van de bron).

Licht
Het voor het menselijke oog zichtbare deel van het spectrum. De golflengte bevindt zich dan tussen 360 en 830 nm.

Lichthinder
is de overlast veroorzaakt door kunstlicht bij mens en dier, als regelrechte verblinding, als verstorende factor bij het verrichten van avondlijke of nachtelijke activiteiten, of als bron van onbehagen. Een bijzonder gevoelige groep voor lichthinder zijn de astronomen. Ook dieren ondervinden lichthinder door versnippering en beinvloeding van hun leefgebied en verstoring van hun bioritme. Voor planten werden weinig of geen nadelige effecten vastgesteld met uitzondering van vorstschade door het langer vasthouden van de bladeren in de herfst.

Lichtreclame
door middel van lichtgevende boodschappen de aandacht vestigen op een produkt, een merknaam of de naam van een inrichting.

Lichtsterkte [cd]
de hoeveelheid straling welke een bron uitzendt in een bepaalde richting.

Lichtvervuiling
is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door overmatig en verspillend gebruik van kunstlicht.

Lumen (lm)
Lichtstroom. Een lichtbron met een lichtsterkte van 1 candela zendt in een ruimtehoek van 1 steradiaal 1 lumen uit.

Luminantie [cd/m²]
Oppervlaktehelderheid.

Lux (lx)
Eenheid van verlichtingssterkte. De verlichtingssterkte wordt uitgedrukt in lumen per vierkante meter, de lichtstroom per oppervlakte (1 lux = 1 lm-m²).

MINA
MIlieu en NAtuur, een raad waar zowel de overheid, de industrie en BBL in zetelen, maar gestuurd wordt door de overheid. Hier worden dossiers omtrent leefmilieu tussen de diverse partners besproken en voorbereid. Ze geven advies aan de overheid, maar voeren ook campagnes ter sensibilisatie. Ook kennen ze deels subsidies toe aan initiatieven.

MIRA
MIlieu RApport, bestaat in twee versies, nl. MIRA-T en MIRA-S.

MIRA - S
MIRA - Scenariorapport. 5-Jaarlijks rapport dat de diverse beleidsscenario`s schetst en een beeld tracht te geven van hoe het probleem de komende 10 jaar in die scenario`s zal evolueren. Sinds 1997 bevat dit ook lichthinder.

MIRA - T
MIRA - Themarapport, jaarlijks rapport waarin een overzicht en de evolutie van de diverse thema`s worden gegeven

Openbare verlichting
verlichting van straten en openbare plaatsen en de klemtoonverlichting van openbare gebouwen door de verschillende overheden (gewest en gemeenten), met uitzondering van de verlichting van sport- en recreatieinstallaties.

Private verlichting
alle overige verlichting die door bedrijven, particulieren en overheden gebeurt.

Steradiaal (sr)
Eenheid van ruimtehoek. Een bol heeft een oppervlakte van 4xPi sr (ongeveer 12.57 sr).

Verlichtingssterkte [lx]
De hoeveelheid ontvangen licht.

Vlarem - II
VLaamse REglementering Milieu. Er bestaat ook een decreet dat bepaalt wat een Vlaamse wet is, wat Vlarem is en de afdwingbaarheid er van. Vlarem is de concretisering van dat decreet met de allerhande bepalingen. Vlarem - II is een uitbreiding van Vlarem.

Watt (W)
Eenheid van vermogen.