Kopie van `BRZO Besluit Risico`s Zware Ongevallen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


BRZO Besluit Risico`s Zware Ongevallen
Categorie: Milieu > Gevaarlijike stoffen
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 23


AGW
Alarmeringsgrenswaarde

AMvB
Algemene Maatregel van Bestuur

Bg
Bevoegd gezag.

bg Wm
Burgemeester en Wethouders, Gedeputeerde Staten of een bestuursorgaan met mandaat: deze is op basis van de Wet milieubeheer en het IVB (Inrichtingen- en Vergunningen Besluit) aangewezen om toezicht te houden op de naleving van wetgeving op het terrein van milieubeheer.

Close-out meeting
Afsluitend overleg aan het einde van de inspectie waarin het inspectieteam aan het bedrijf verslag doet van de uitgevoerde inspectie. Bij dit overleg komt het verloop van de inspectie aan de orde, worden op hoofdlijnen de bevindingen teruggekoppeld en wordt, voor zover dat op dat moment reeds mogelijk is, al aangegeven wat de vervolgacties vanuit de afzonderlijke toezichthouders zullen zijn. Hierbij komen op zijn minst mogelijke handhavingszaken aan de orde. Ten aanzien van de eventuele handhavingszaken wordt daarbij aangegeven dat de terugkoppeling in deze fase nog niet volledig kan zijn.

Close-out statement
Samenvattende mondelinge rapportage van de bevindingen (zonder formele status) aan de bedrijfsleiding van een BRZO-inrichting, na afronding van de BRZO-inspectie bij het bedrijf.

EPEL
Eenmalige populatie exposure limit.

Foutenboom
Met een foutenboom wordt de linkerkant van het scenario (zie ook Vlinderdas) ingevuld. Hierbij wordt de aaneenschakeling van fouten vanaf één of meer basisoorzaken tot een directe oorzaak tot het falen van een omhulling beschreven.

Overtreding
Een overtreding is een bevinding omtrent het niet-naleven van vergunningen, wet- en regelgeving.

PBZO
Zie PreventieBeleid Zware Ongevallen.

PBZO-document
Document waarin het door de inrichting gevoerde beleid ter voorkoming van zware ongevallen is vastgelegd, rekening houdend met de aanwezigheid en de omvang van de risico’s en waarin het aan het beleid gekoppelde veiligheidsbeheerssysteem op hoofdlijnen is beschreven.

PBZO-inrichting
De inrichting die gevaarlijke stoffen opslaat, zodanig naar aard en hoeveelheid dat wel de in het BRZO genoemde ondergrens wordt overschreden, maar niet de in het BRZO genoemde bovengrens (voor één of meer genoemde gevaarlijke stoffen) wordt overschreden.

QRA
Quantitatieve Risico Analyse Zie kwantitatieve risicoanalyse.

Rb
Rampbestrijding.

RRZO
Regeling Risico`s Zware Ongevallen

Systeemgerichte inspectie
Inspectie gericht op het functioneren van het veiligheidsmanagementsysteem ofwel het Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO) in samenhang met het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS).

Utilities
Systemen ter ondersteuning van het hoofdproces. Bijvoorbeeld electriciteit, stoom inerte gassen, instrumentatielucht, koelsystemen.
Toelichting:
Het betreft geen veiligheidskritische systemenen (bijvoorbeeld detectie, bluswaternet, stikstofblanketingetc).

VBS
Zie veiligheidsbeheerssysteem.

VMS
Zie Veiligheidsmanagementsysteem.

Volledigheidstoets
Een toets of het veiligheidsrapport, dat is ingediend door een bedrijf om te voldoen aan de artikel 10 BRZO’99 verplichting, volledig is. De toets is er dus op gericht om te beoordelen of tenminste alle wettelijk verplichte onderwerpen die zijn opgenomen in bijlage III van het BRZO’99 in het VR zijn opgenomen. Deze onderwerpen zijn verder uitgewerkt in het document Rapport Informatie-eisen BRZO’99, het zogenaamde RIB.

VR
Zie Veiligheidsrapport.

VR-inrichting
De inrichting die gevaarlijke stoffen opslaat, zodanig naar aard en hoeveelheid dat de in het BRZO genoemde bovengrens (voor één of meer genoemde gevaarlijke stoffen) wordt overschreden.

VRW
Voorlichtingsrichtwaarde.