Kopie van `WAO Café - afkortingen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


WAO Café - afkortingen
Categorie: Economie en financiën > WAO
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 170


AAW
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (ingetrokken in 1998)

ABP
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

ABRvS
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

Abw
Algemene bijstandswet -1996

ad
Arbeidsdeskundige

Afj
Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten

Afz
Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen

AGRvS
Afdeling voor de Geschillen van het bestuur van de Raad van State

AKW
Algemene Kinderbijslagwet

AMBER
Wet Afschaffing Malus en Bevordering Reïntegratie

Amvb
Algemene maatregel van bestuur

ANW
Algemene Nabestaandenwet

Aof
Arbeidsongeschiktheidsfonds

Aok
Arbeidsongeschiktheidskas

AOW
Algemene Ouderdomswet

Arbowet
Arbeidsomstandighedenwet 1998

art.
Artikel

ARW
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen

AVT
Automatische Voorlopige Teruggaaf

AW
Ambtenarenwet

Awb
Algemene wet bestuursrecht

AWBZ
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AWF
Algemeen Werkloosheidsfonds

BBA
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945

Berw.
Beroepswet

BIA
Tijdelijke wet Beperking Inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria (vervalt december 2016)

BNB
Beslissingen in Belastingzaken

BW
Burgerlijk Wetboek

CAK
Centraal Administratiekantoor AWBZ

CAO
Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBB
College van Beroep voor het Bedrijfsleven

CBBS
Claim Beoordelings en Borgingssysteem

COWI
Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen

CRvB
Centrale Raad van Beroep

CSV
Coördinatiewet Sociale Verzekering

Ctsv
College van toezicht sociale verzekeringen (opgeheven)

CTU
Commissie Toezicht Uitvoeringsorganisatie

CTZ
College van Toezicht op de Zorgverzekeringen

CVZ
College Voor Zorgverzekeringen

CWI
Centrum voor Werk en Inkomen

DB
Defined Benefit regelingen

DC
Defined Contribution regeling

DCA
Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden

EGB
Extra Garantieregeling Beroepsrisico’s (inwerkingtreding 2006)

EHRM
Europese Hof voor de Rechten van de Mens

ER
Emancipatieraad

ESH
Europees Sociaal Handvest

EVRM
Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden

EVSMB
Europees Verdrag betreffende Sociale en Medische Bijstand

FIS
Functie-informatiesysteem (vervangen door het CBBS)

FML
Functionele Mogelijkheden Lijst

FNV
Federatie Nederlandse Vakbeweging

FVP
Fonds Voorheffing Pensioenen

GAB
Gewestelijk Arbeidsbureau

GAK
Gemeentelijk Administratiekantoor (nu: opgegaan in het UWV)

Gemw
Gemeentewet

GGD
Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GMD
Gemeenschappelijke Medische Dienst

Gw
Grondwet

HR
Hoge Raad der Nederlanden

HvJEG
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

IAB
Internationaal Arbeidsbureau

IAO
Internationale Arbeidsorganisatie

ILO
International Labour Organisation

Inga
Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen

Invw
WWB Invoeringswet Wet werk en bijstand

Invw NGA
Invoeringswet Nieuwe en Gewijzigde Arbeidsongeschiktheidsregelingen

Ioaw
Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Ioaz
Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IRO
Individuele Reïntegratieovereenkomst

IVA
Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

IVBPR
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten

IVESCR
Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten

IW
Invaliditeitswet (ingetrokken in 1966)

IWI
Inspectie Werk en Inkomen

IWS
Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

IZA
Instituut Zorgverzekering Ambtenaren Nederland

JABW
Jurisprudentie Algemene Bijstandswet

JAR
Jurisprudentie Arbeidsrecht

Jo.
Juncto

JSV
Jurisprudentie Sociale Voorzieningen

JVB
Jurisprudentie Verhaal Bijstand

KG
Kort Geding

Ktg.
Kantongerecht

Lisv
Landelijk instituut sociale verzekeringen (voorganger UWV)

NJ
Nederlandse Jurisprudentie

NJB
Nederlands Juristenblad

NJCM
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

No
Nationale ombudsman

OSV
Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (vervallen in 2002)

OW
Ongevallenwet (ingetrokken in 1966)

Pana
Premieafdrachtsysteem op nominatieve aangifte achteraf

Pemba
Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

pgb
persoonsgebonden budget

prb
persoonsgebonden reïntegratiebudget

PS
Periodiek voor sociale verzekering, sociale voorzieningen en arbeidsrecht

PSW
Pensioen- en Spaarfondsenwet

Rb
Rechtbank

REA
Wet (Re)integratie arbeidsgehandicapten

Rf
Reïntegratiefonds