Kopie van `WAO Café - begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


WAO Café - begrippen
Categorie: Economie en financiën > WAO
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 47


Administratieve rechter
De bestuursrechter (bestaande uit de rechtbank, sector bestuursrecht en de Centrale Raad van Beroep) en de fiscale rechter zijn administratieve rechters. Een administratieve rechter is een van het bestuur onafhankelijk, bij de wet ingesteld orgaan die met administratieve rechtspraak is belast. De bestuursrechter neemt kennis van uitkerings- en premiegeschillen. Bij premiegeschillen moet het gaan om geschillen in het kader van de Ziekenfondswet en werknemersverzekeringen. De fiscale rechter (daarbij gaat het om de belastingkamer van het gerechtshof) oordeelt over de premiegeschillen met betrekking tot de AOW, ANW, AWBZ en de WAZ.

Algemeen verbindend verklaring
Eén of meer van de CAO-partijen die met elkaar een bedrijfstak-CAO zijn overeengekomen kunnen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoeken om Cao-bepalingen algemeen verbindend te verklaren (avv-en) voor de hele bedrijfstak. Door het algemeen verbindend verklaren van een CAO gelden de CAO-bepalingen in beginsel voor alle (dus ook de ongebonden) werkgevers en werknemers in de betreffende bedrijfstak, voor zover zij werkzaamheden verrichten die vallen binnen de werkingssfeer. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kijkt bij een avv-verzoek aan de hand van het ‘Toetsingskader avv’ of de CAO-bepalingen niet in strijd zijn met de wet- en regelgeving of het overheidsbeleid.

Arbeidsdeskundig onderzoek
Zoveel mogelijk aanvragers van een WAO-uitkering worden door een arbeidsdeskundige ‘geschat’. Het arbeidsdeskundig onderzoek strekt tot vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid, waarbij wordt gekeken naar het verlies van verdiencapaciteit. Voor de berekening wordt je maatmaninkomen vergeleken met het bedrag dat je met arbeid kan verdienen. Als op voorhand duidelijk is dat je volledig arbeidsongeschikt bent (of binnen drie maanden wordt) en niet kan werken, volgt na het verzekeringsgeneeskundig onderzoek geen arbeidsdeskundig onderzoek meer. Er wordt dan gezegd dat je geen duurzaam benutbare mogelijkheden meer hebt om te werken.

Arbeidsdeskundige
De arbeidsdeskundige (ad) vergelijkt de door de verzekeringsarts opgestelde beperkingenlijst met de door het CBBS gegeven functie-eisen om te kijken of je de gevonden functies daadwerkelijk kunt vervullen. Aan de hand van de gevonden functies stelt de arbeidsdeskundige de mate van arbeidsongeschiktheid bij je vast. Dit doet hij door het vaststellen van het verlies van je verdiencapaciteit. Indien je minder dan 15% arbeidsongeschikt bent, kom je niet in aanmerking voor een uitkering op grond van de WAO. Als vooraf duidelijk is dat je volledig arbeidsongeschikt bent (of binnen afzienbare tijd wordt) en niet kan werken, wordt enkel het verzekeringsgeneeskundig onderzoek verricht en vervalt het arbeidsdeskundig onderzoek.

Arbeidsongeschiktheid
Je bent geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt als je als rechtstreeks (en objectief medisch vast te stellen) gevolg van ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling geheel of gedeeltelijk niet in staat bent om met arbeid te verdienen wat gezonde personen met een zelfde soort opleiding en ervaring normaliter met jouw werk verdienen.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt ook wel invaliditeitspensioen genoemd en is de periodieke uitkering die wordt toegekend bij arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsovereenkomst
Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als de werknemer (persoonlijk) arbeid verricht voor de werkgever en laatstgenoemde loon betaalt aan de werknemer. Ook moet er een gezagsverhouding bestaan tussen werkgever en werknemer. De gezagsverhouding blijkt vaak uit aanwijzingen die de werkgever aan de werknemer kan geven en die door de werknemer vervolgens moeten worden opgevolgd.

Arbo-dienst
Arbo-diensten zijn in het leven geroepen om het ziekteverzuim binnen bedrijven tegen te gaan. Bij een Arbo-dienst werken bedrijfsartsen, veiligheidsdeskundigen, arbeidshygiënisten, en arbeids- en organisatiedeskundigen. Werkgevers zijn verplicht zich aan te sluiten bij een Arbo-dienst naar keuze.

Belanghebbende
Als je belanghebbende bent bij een besluit, kan je tegen dat besluit bezwaar en-of beroep aantekenen. Je wordt aangemerkt als belanghebbende als je belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Dat je belanghebbende bent, blijkt meestal uit het feit dat jij de geadresseerde bent van het verzonden besluit. Je werkgever kan ook (derde) belanghebbende zijn.

Bestuursrechter
De bestuursrechter is in de sociale zekerheid de belangrijkste rechter. Onder de bestuursrechter vallen de rechtbanken, sector bestuursrecht en de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De rechtbanken oordelen in eerste aanleg (dat houdt in dat je je zaak voor de eerste keer voorlegt aan de rechter) en de CRvB oordeelt in hoger beroep.

Bijzondere Ontslagbescherming
In dit besluit worden werkgevers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd de eerste twee jaar van ziekte beschermd tegen ontslag. In sommige gevallen is ontslag wel gerechtvaardigd zoals bij faillissement van de werkgever, ontslag op staande voet wegens gegronde redenen, weigering van passende arbeid door de werknemer, weigering mee te werken aan reïntegratie en weigering mee te werken aan het Plan van Aanpak door de werknemer.

Bureau Rechtshulp
Bij het Bureau Rechtshulp kan je terecht voor juridische informatie en advies, maar ook voor proceshulp. Je kan kosteloos van het spreekuur van Bureau Rechtshulp gebruikmaken, waar dan een half uur aan jouw probleem besteed wordt. Als dit eenvoudige advies nog niet voldoende is, moet voor een vervolgafspraak (met een duur van maximaal drie uur) je geldelijk belang (bij jouw zaak) boven de E90,- liggen en betaal je circa E13,50 aan het Bureau. Driekwart van de bezoekers heeft overigens na het eerste spreekuur geen vervolgafspraak meer nodig omdat ze genoeg hebben aan het gegeven advies of informatie.

Centrum voor Werk en Inkomen
Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) is belast met taken op het terrein van de publieke arbeidsvoorziening en het verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een WW- of Abw-uitkering. Het centrum bemiddelt voor cliënten en beheert een vacaturebank. Daarnaast is het CWI belast met het afgeven van ontslagvergunningen.

Collectieve arbeidsovereenkomst
Een Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bevat (voornamelijk of uitsluitend) afspraken over arbeidsvoorwaarden die bij arbeidsovereenkomst worden nageleefd, en wordt gesloten tussen werknemersorganisaties en een of meer werkgeversorganisaties of een werkgever. Een CAO kan voor een (gedeelte van) een bedrijfstak worden overeengekomen maar ook voor een individuele onderneming.

Dagloon
Het dagloon is het loon dat je, als je niet arbeidsongeschikt was geworden, gemiddeld per dag bij een vijfdaagse werkweek had kunnen verdienen in het beroep dat je gewoonlijk uitoefende. Het begrip dagloon wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het berekenen van de loondervingsuitkering op grond van de WAO.

Eigenrisicodrager:
Een werkgever kan eigenrisicodrager zijn, hij betaalt dan de WAO-uitkering (voor eigen rekening) aan zijn arbeidsongeschikte (voormalige) werknemers. Het eigenrisicodragerschap is beperkt tot de eerste vier jaar uitkering, waarbij het niet van belang is of de betreffende werknemers ook die hele periode bij de werkgever in dienst blijven. Het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering. De eigenrisicodrager kan tegen arbeidsongeschiktheidsbeslissingen van het UWV die gericht zijn tot zijn werknemers bezwaar maken, of er tegen in beroep komen aangezien hij dan (derde) belanghebbende is.

Functionele Mogelijkheden Lijst:
Het Claim Beoordelingssysteem werkt met een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Er wordt niet alleen gekeken naar je beperkingen, maar vooral naar je mogelijkheid om arbeid te verrichten. Op basis van de onderverdelingen in: sociaal functioneren; - aanpassing aan omgevingseisen; -dynamische handelingen; -statische houdingen en werktijden vermeldt de database ten minste drie verschillende beroepen (die algemeen geaccepteerd zijn) die je zou kunnen beoefenen. De eerste twee categorieën zijn met name bedoeld om uit te vinden wat precies de mogelijkheden zijn voor personen met psychische beperkingen om goed te functioneren.

Inkomensdervingsregeling:
Het doel van de inkomensdervingsregeling is het vergoeden van de schade die wordt geleden doordat je als gevolg van arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid of ouderdom niet (meer) aan het arbeidsproces deelneemt. Voor de WW, ZW, WAO en WAZ is feitelijke inkomensderving vereist bij het bepalen van de hoogte van de uitkering.

Invaliditeitspensioen
Invaliditeitspensioen wordt ook wel arbeidsongeschiktheidspensioen genoemd en is de periodieke uitkering die wordt toegekend bij arbeidsongeschiktheid.

Juridisch Loket
Als je een juridisch probleem hebt en je komt in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (je inkomen en vermogen liggen onder een bepaalde grens), dan geeft het Juridisch Loket gratis informatie en advies. Indien nodig kunnen ze je ook verwijzen naar een andere instantie. Professionele specialisten kijken naar je vraag en geven aan welke oplossingen mogelijk zijn en welke wegen je hiervoor kunt bewandelen. Wanneer je juridische rechtsbijstand nodig hebt in een zaak kan het Loket adviseren waar je het best terecht kan.

Maatmanloon
Het maatmanloon is het, aan loonontwikkelingen aangepaste, laatst verdiende loon. Dus simpeler gezegd: als je niet ziek zou zijn geworden, wat zou je dan nu verdiend hebben, zonder promoties en dergelijke, maar wel met de gewone verhogingen. Het maatmanloon wordt gebaseerd op het uurloon.

Mate van arbeidsongeschiktheid
De mate van arbeidsongeschiktheid wordt berekend door het restinkomen af te trekken van het maatmaninkomen en dit bedrag vervolgens te delen door het maatmaninkomen en te vermenigvuldigen met 100%:
maatmaninkomen (E…) – restinkomen (E…) 

--------------------------------------------- x 100%= de mate van arbeidsongeschiktheid 

maatmaninkomen


Meerkostensubsidie
Je werkgever kan op deze subsidie aanspraak maken als hij kan aantonen dat de kosten om je werkplek aan te passen hoger zijn dan de premiekorting oplevert. Het moet wel betrekking hebben op een dienstverband van minimaal 6 maanden.

Nawerking van de WAO
Er kan sprake zijn van nawerking, als je niet langer verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid en de ongeschiktheid treedt in. Je kan dan door nawerking toch een beroep op de verzekering doen als je:
a) gedurende twee maanden onafgebroken verzekerd bent geweest of;
b) als je de twee voorafgaande maanden ten minste 16 dagen verzekerd bent geweest.
Bij optie a krijg je (door de nawerking), als je binnen een maand na afloop van de verzekerde periode arbeidsongeschiktheid wordt, toch nog een WAO-uitkering. Bij optie b moet de ongeschiktheid binnen 8 dagen na de twee maanden intreden om een beroep op de verzekering te kunnen doen.

Opzegverbod wegens ziekte
Gedurende de eerste twee jaar dat je ziek bent, mag de werkgever je arbeidsovereenkomst niet opzeggen. Dit geldt niet als je:
a) zonder goede grond weigert reïntegratievoorschriften op te volgen (dat kan het volgen van een bijscholingscursus zijn);
b) niet meewerkt met het opstellen en evalueren van het plan van aanpak dat leidt tot terugkeer op de werkvloer of;
c) bij terugkeer weigert passende arbeid te verrichten, die de werkgever je in plaats van je oude werk aanbiedt.

PEMBA
De wet PEMBA werd vanaf 1 januari 1998 van kracht en heeft betrekking op de manier waarop WAO-premies worden berekend en geïnd. Sinds de invoering van de wet betalen de werkgevers de WAO-premie en bestaat er onderscheid tussen een WAO-basispremie en een gedifferentieerde premie.

Plan van aanpak
In april 2002 is ingevoerd dat bij ziekte werkgever en werknemer samen een plan van aanpak moeten opstellen, dat wordt opgenomen in het reïntegratiedossier. Dit plan heeft de reïntegratie van de werknemer tot doel en het wordt periodiek geëvalueerd. Uit het plan valt op te maken wat werkgever en werknemer hebben gedaan voor de reïntegratie van werknemer en of de inspanningen voldoende zijn geweest. Bij aanvraag van een WAO-uitkering moet ook het plan van aanpak worden ingediend.

Premiekorting
Je werkgever ontvangt een premiekorting op de af te dragen premie WAO en WW als hij je in staat stelt je werk te behouden door de werkplek aan te passen of jou een passende functie te bieden. Voorwaarde is dat je vanwege je arbeidshandicap het oude werk niet meer kunt uitoefenen.

Proefplaatsing
Proefplaatsing is in wezen niets anders dan werken met behoud van uitkering. Het is alleen mogelijk als je duidelijk andere werkzaamheden bij de werkgever gaat verrichten dan je voorheen deed en kan alleen na het eerste ziektejaar. Deze proefperiode kan maximaal zes maanden duren, na zes maanden moet de werkgever in principe bereid zijn je voor dat andere werk in vaste dienst te nemen.

Raad voor de Rechtsbijstand
De Wet op de rechtsbijstand regelt de rechtsbijstand of rechtshulp aan minder draagkrachtigen. Het zijn de Raden voor de Rechtsbijstand die aan de hand van je verzoek en de wet beoordelen of je in aanmerking komt voor (toevoeging van) een advocaat en kostenvergoeding van de rechtsbijstand. De Raden zijn zelfstandige bestuursorganen en ontvangen voor de uitvoering van hun taak geld van de Minister van Justitie. Zij subsidiëren vervolgens zelf weer de Bureaus Rechtshulp.

Rechtswinkel
Een ieder kan voor juridische informatie en advies gebruik maken van de Rechtswinkel(s). Er zijn veel vestigingen in Nederland en de hulp wordt verschaft door vrijwilligers met een (bijna) afgeronde rechtenstudie. Er zijn geen kosten verbonden aan het voorleggen van een juridisch probleem of geschil.

Reïntegratie-uitkering
Arbeidgehandicapten met een WW-uitkering ontvangen tijdens scholing een reïntegratie-uitkering. De WW-uitkering wordt in die periode dus opgeschort.

Restinkomen
Het restinkomen is het inkomen dat je met algemeen geaccepteerde arbeid nog kan verdienen. Daarbij wordt gekeken naar je bekwaamheden en capaciteiten. In Nederland is vrijwel alle arbeid algemeen geaccepteerd (prostitutie wordt hier wel bijvoorbeeld van uitgezonderd).

Sociaal Raadslieden
Sociaal Raadsliedenwerk is een vorm van maatschappelijke dienstverlening. Iedereen kan met vragen om informatie en advies over sociale en maatschappelijke zaken kosteloos bij Sociaal Raadslieden terecht (ook bijvoorbeeld bij financiële problemen). Ze adviseren je, leggen je uit wat een wet of regel inhoudt en gaan met je na wat voor actie je zelf kan ondernemen en welke gegevens je daarvoor nodig hebt. De Sociaal Raadslieden zijn in dienst van de gemeente(n), ze zitten in veel plaatsen en hebben (bijna allemaal) inloopspreekuur.

Toeslagenwet
Via deze wet kan je inkomen worden aangevuld als je totale gezinsinkomen onder het sociaal minimum terecht komt. Het inkomen van je partner telt dus mee. Deze situatie doet zich voor als je, voordat je ziek werd, tenminste het sociaal minimum verdiende. Je WAO- en-of WW-uitkering kan dan onder dit minimum terecht komen.

Uitsluitingsgronden:
Er is een aantal situaties dat maakt dat je geen recht hebt op een WAO-uitkering. Deze situaties worden uitsluitingsgronden genoemd. De volgende uitsluitingsgronden zijn van kracht in Nederland:
a) je hebt de leeftijd van 65 jaar bereikt (en kan dus gebruik maken van een AOW-uitkering en eventueel een aanvullend pensioen);
b) je hebt gemoedsbezwaren tegen de (verplichte) WAO-verzekering en bent vrijgesteld van het betalen van premies (je bent dan uiteraard niet verzekerd);
c) je bent gedetineerde (je hebt een vrijheidsstraf gekregen).

Verdiencapaciteit:
Arbeidsongeschiktheid is eigenlijk een vermindering van je verdiencapaciteit. Bij het uitrekenen van je (verminderde) verdiencapaciteit gaat het er om wat je door ziekte of gebrek minder verdient dan een vergelijkbaar gezond persoon die algemeen geaccepteerde arbeid verricht (deze persoon wordt de Maatman of Maatvrouw genoemd). De mate van arbeidsongeschiktheid wordt dus niet bepaald door de ernst van je handicap. Als je bijvoorbeeld geen verlies aan verdiencapaciteit hebt nadat je arbeidsongeschikt bent geworden, ben je volgens de arbeidsongeschiktheidsregelingen volledig arbeidsgeschikt.
Bij de Ziektewet is arbeidsongeschiktheid, in tegenstelling tot de WAO, wel een medisch begrip. Het gaat er dan om of je medisch gezien nog relevante arbeid kan verrichten.

Vervolguitkering:
Als je arbeidsongeschikt wordt en een recht op uitkering ontstaat, zijn er twee verschillende uitkeringen te onderscheiden. De loondervingsuitkering en de vervolguitkering. Het gaat bij deze twee uitkeringen om verschillende fasen. Indien het recht op de loondervingsuitkering verstreken is of je jonger dan 33 jaar bent, krijg je op grond van de WAO een vervolguitkering. Het vervolgdagloon is gelijk aan het minimumloon verhoogd met een percentage van het verschil tussen het dagloon en het minimumloon. Het percentage is 2 keer het aantal verstreken jaren tussen je 15e jaar en de leeftijd waarop de uitkering werd toegekend.
Bijvoorbeeld, Sofie is geboren op 1 januari 1970. Op 1 augustus 2001 krijgt zij haar eerste arbeidsongeschiktheidsuitkering. De eerste som die moet worden berekend is dan haar leeftijd op de dag van de eerste uitkering – 15. Sofie is 31 als ze de uitkering krijgt – 15 jaar =16. Vervolgens vermenigvuldig je 16 met 2 = 32%.
Het minimumdagloon is in 2005 58,38 euro. Sofie verdiende voordat ze arbeidsongeschikt werd 90 euro (het dagloon). Het minimumdagloon moet dan van Sofies dagloon worden afgetrokken: 90 – 58,38= 31,62 euro. Dit bedrag vermenigvuldig je dan met de 26% die we zojuist gevonden hebben: 0,32 x 31,62= 10,12. De vervolguitkering van
Sofie bedraagt dan: 58,38 (minimumloon) + 10,12= 68,50 euro per week.

Verzekeringsarts
De verzekeringsarts (va) gaat na en stelt indien mogelijk vast of er sprake is van ziekte of een gebrek en wat het gevolg daarvan is voor het functioneren van de betrokkene. Aan de hand van een lijst beoordelingspunten stelt de verzekeringsarts een belastbaarheidspatroon vast. Als de verzekeringsarts oordeelt dat door de beperkingen betrokkene volledig arbeidsongeschikt is, is het arbeidsdeskundig onderzoek niet meer nodig.

Verzekeringsgeneeskundig onderzoek
Het verzekeringsgeneeskundig onderzoek strekt ertoe vast te stellen of je als gevolg van ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling ongeschikt bent om te werken. Het onderzoek wordt verricht door de verzekeringsarts die kijkt of er sprake is van vermindering of verlies van je lichamelijke of psychische functies die vervolgens de vermindering of verlies van normale gedragingen, activiteiten en normale sociale rolvervulling bij jou tot gevolg heeft. Ook kijkt de arts naar de beperkingen die je bij het functioneren in de arbeid ondervindt als gevolg van het verlies of de vermindering van je capaciteiten en hij kijkt naar de mate van je belastbaarheid bij het verrichten van arbeid. De arts stelt zijn bevindingen op schrift. Het onderzoek wordt in een rapport neergelegd en je beperkingen worden op een lijst met beperkingen gezet (met behulp van het Claim Beoordelings- en Borgingssysteem).

Voorprocedure
Je kan (doorgaans) pas naar de rechter gaan als voldaan is aan het doorlopen van de voorprocedure. De voorprocedure is bij de sociale zekerheid (bijna) altijd de bezwaarschriftprocedure. Deze procedure heet zo omdat je als belanghebbende bezwaar moet maken tegen een beslissing waar je het niet mee eens bent. Je dient het bezwaarschrift in bij het bestuursorgaan (bijvoorbeeld het UWV) die de beslissing gaf waarmee je het niet eens bent, deze kijkt dan nogmaals naar het besluit. Als je overweegt een bezwaarschrift in te dienen, is het van belang dat binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit te doen, anders is het bestuursorgaan niet verplicht naar je bezwaarschrift te kijken.

Vreemdeling
Een vreemdeling heeft geen vestigings- of verblijfsvergunning en is niet woonachtig in de EU. Een vreemdeling kan geen (legale) werknemer worden in Nederland en kan zich dus ook niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Vrijwilligerscontract
Het kan goed zijn om afspraken die je maakt met de organisatie waar je vrijwilligerswerk gaat doen, op papier te zetten. Afspraken over zaken als te verrichten werkzaamheden, onkostenvergoeding en een WA-verzekering kun je in zo’n contract uitwerken. Op die manier weten de werkgever en jij precies wat er van elkaar verwacht kan worden.

Vrijwilligerswerk
Als je vrijwilligerswerk wilt doen, ben je verplicht dit te melden bij de uitvoeringsinstelling waarvan je de uitkering ontvangt (UWV of de Sociale Dienst). De uitvoeringsinstellingen hebben als stelregel dat het vrijwilligerswerk je gezondheid geen schade mag berokkenen. Ook mag het de reïntegratie niet dwarsbomen of vertragen. Als het vrijwilligerswerk dat je verricht erg zwaar is, heb je kans te worden herkeurd door het UWV. Bij een WAO-percentage van 80-100% hoef je de uitkeringsinstantie niet op de hoogte te stellen. Terwijl in geval van een WW-uitkering zelfs toestemming gevraagd moet worden van het UWV. Per jaar mag je maximaal 735 Euro ontvangen (dat is 21 euro per week) als vergoeding voor vrijwilligerswerk zonder dat het de hoogte van de uitkering beïnvloedt. Hogere vergoedingen gelden als bijverdiensten. Niet alleen moet daarover belasting en premies betaald worden, ook wordt het bedrag verrekend met de uitkering.

Wachttijd
Om voor een uitkering op grond van de WAO (of WAJONG) in aanmerking te komen moet onder meer voldaan zijn aan het vereiste van een onafgebroken periode van ten minste 104 weken arbeidsongeschiktheid (voor de WAJONG zijn dat 52 weken) en daarna een voortdurende arbeidsongeschiktheid. Deze periode heet de wachttijd. De tijd waarin ziekengeld is betaald telt ook mee voor de wachttijd, zwangerschap daarentegen niet. Werkgever en werknemer kunnen samen om verlenging van de wachttijd vragen. Ook tijdens de verlenging moet de werknemer arbeidsongeschikt zijn en is de werkgever verplicht loon door te betalen.

WAO-aanvraag
Hoofdregel is dat een zieke twee jaar na de eerste dag van zijn of haar arbeidsongeschiktheid recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De eerste dag van arbeidsongeschiktheid is de eerste werkdag waarop wegens ziekte niet gewerkt is of het werken tijdens de werktijd is gestaakt. De zieke dient na twee jaar zelf een WAO-aanvraag in te dienen bij het UWV, er volgt dan een keuring door een verzekeringsdeskundige en een arbeidsdeskundige. Onder omstandigheden is het mogelijk voor werkgever en werknemer om uitstel aan te vragen aan het UWV. Als het uitstel daadwerkelijk verleend wordt, stelt het UWV een einddatum vast, de werknemer behoudt tijdens deze periode zijn recht op doorbetaling van loon. Tijdens de periode van uitstel kunnen de werkgever of de werknemer, indien het gewenste resultaat van het uitstel uitblijft, bij het UWV ook weer een verkorting van de verlengde periode aanvragen.

Wsw (Wet sociale werkvoorziening)
De Wsw is in het leven geroepen om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap weer aan het werk te krijgen. Vanzelfsprekend wordt er rekening gehouden met de beperkingen van die personen. Het werk, onder aangepaste omstandigheden, is erop gericht de arbeidsbekwaamheid van de werknemer te bevorderen. Op deze manier kan op termijn de werknemer wellicht arbeid gaan verrichten zonder de aanpassingen.