Kopie van `Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM)`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM)
Categorie: Aardrijkskunde > Archeologie
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 20


AIC
Archeologisch Informatie Centrum.

AMK
Archeologische Monumentenkaart. Een kaart die per provincie alle bekende archeologische terreinen (monumenten) weergeeft door middel van een kleurcodering. Deze kleur verwijst naar de archeologische waardering van zo’n terrein. Zie legenda op achterflap.

AMR
Project Actualisering Monumentenregister. Een gezamenlijk project van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) en de ROB met als doel het creëren van een optimale basis voor een goed beheer van het bestand van wettelijk beschermde monumenten.

AWN
Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland.

Celtic field
Prehistorisch akkercomplex waarbij de afzonderlijke akkers zijn omzoomd door wallen; vaak in een kenmerkend schaakbordpatroon.

EHS
Ecologische Hoofd Structuur.

Es
Door plaggenbemesting (uit potstallen) opgehoogde landbouwgrond. Essen (ook wel ‘bolle akker’ genoemd) komen voor vanaf de middeleeuwen.

Esgrond
De donkere vruchtbare bodemlaag ontstaan door de plaggenbemesting van de essen. (ook wel esdek genoemd)

Estuarium
Een door getijstromen ontstane brede monding van een rivier. Estuaria komen voor in gebieden met een groot niveau verschil tussen eb en vloed.

GIA
Groninger Instituut voor Archeologie.

IKAW
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden. De kaart die aangeeft waar mogelijk nog niet ontdekte archeologische resten aanwezig zijn. De IKAW is gebaseerd op de gedachte/veronderstelling dat in Nederland de mogelijkheden tot bewoning sterk samenhangen met het oorspronkelijke landschap.

Klink
Het zaken van de bodem door ontwatering en/of oxidatie.

NCM
Nationaal Contact Monumenten.

NIROV
Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

NKN
Nieuwe Kaart van Nederland. Een kaart van Nederland met daarop aangegeven alle bekende ruimtelijke ontwikkelingsplannen tot 2010 en in mindere mate tot 2030.

NWO
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

OCenW
(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Oeverwal
Zandige afzetting langs het stroombed van een rivier.

RMO
Rijksmuseum van Oudheden.

Wettelijk beschermd monument
Terrein of landschapselement van archeologische waarde met een wettelijke bescherming in overeenstemming met de monumentenwet.