Kopie van `Project Mainportcorridor Zuid`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Project Mainportcorridor Zuid
Categorie: Management > Vervoersmanagement
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 29


Basisvariant
De door PMZ opgestelde referentievariant voor een mogelijke business case gedefinieerd in termen van geografische, functionele en institutionele scope.

Businesscase
Ondernemingsplan, waarin de scope of het doel van de onderneming wordt beschreven in samenhang met onder andere een exploitatiemodel.

Call for Expression(s) of Interest
`Oproep tot het Indienen van Blijken van Belanstelling` om deel te nemen aan een informatie-uitwisseling tussen overheid en bedrijfsleven en aan onderzoeksactiviteiten voor thema`s die aan de orde kunnen komen in Project Mainportcorridor Zuid.

Concessie
Een concessie is een overeenkomst waarmee een overheidsinstantie de gehele (of gedeeltelijke) exploitatie van een economische activiteit aan een derde uitbesteedt en waarvoor deze derde het exploitatierisico draagt. Hierbij draagt de overheid de taken behorende bij een bepaalde publieke verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld het wegbeheer) voor een bepaalde periode over aan de concessiehouder. Deze voert voor eigen rekening en risico deze taak uit. De overheid behoudt daarbij de publieke veratnwoordelijkheid. Aan het einde van de concessieperiode worden de assets behorende tot de scope van de concessie overgedragen aan de overheid.

Container Uitwisselpunt
Terminal voor de uitwisseling van containers tussen vervoerders of vervoerswijzen (rail, weg, water).

Corridor
Een strook land- een gebied liggend tussen twee (of meerdere) gebieden (mainports), waardoor vervoer van goederen en-of personen plaatsvindt.

Doorstroomroute
Een route voor met name lange-afstandsverkeer die, al dan niet tegen betaling, zekerheid verschaft over het snel bereiken van de plaats van bestemming. Voor PMZ betreft het dan de A4 in de corridor.

Groen/ Blauw - Rood
Kleuren waarmee binnen de ruimtelijke ordening verschillende elementen aangeduid worden. Groen: ecologie, landschap, natuur en natuurontwikkeling; Blauw: waterhuishouding, grondwater, waterberging en veiligheid tegen hoogwater; Rood: ruimtelijke plannen voor wonen en werken, stedelijke ontwikkeling en bedrijventerreinen

Hub
Hub is het knooppunt in een netwerk waar de herverdeling van lading (of passagiers) plaatsvindt naar eindbestemmingen.

Joint Fact Finding
Is een werkwijze rond een bepaald thema waarbij in een interactief proces meerdere partijen kennis en informatie ontvangen, bediscussiëren, aanvullen en opnieuw bespreken.

Mainport
De belangrijkste zee- of luchthaven in een netwerk van (transport)verbindingen binnen een bepaald gebied of van land. In Project Mainportcorridor Zuid betreft het de zeehavens Rotterdam en Antwerpen.

Marktverkenning
Het doel van de marktverkenning is om inzichtelijk te krijgen hoe de optimale scope van een businesscase en contractvorm voor de ontwikkeling van de A4-corridor eruit ziet. Deze businesscase en contractvorm kunnen de basis vormen voor een eventuele (markt)uitvraag. De marktverkenning kent een privaat en een publiek spoor.

MER
Het Milieu-effectrapport betreft het rapport waarin de belangrijkste milieugevolgen van mogelijke oplossingen zijn weergegeven.

Mobiliteitsmanagement
Mobiliteitsmanagement gaat over verplaatsingsgedrag van personen: reismotieven en vervoerwijzen. Mobiliteitsmanagement is het organiseren van slim reizen. Aangezien de auto niet alle problemen kan oplossen, wordt de reiziger geprikkeld om alternatieven te gebruiken (fiets, openbaar vervoer, telewerken of gebruik van P+R). Eisen en wensen van mensen die zich verplaatsen, en oplossing op maat, staan centraal.

m.e.r
De milieu-effectrapportage is de procedure (voor ingrepen die grote gevolgen voor het milieu kunnen hebben) met wettelijk geregelde inspraak en advisering.

Noodzaak
De urgentie ten opzichte van andere mogelijke bestedingen

Nut
De maatschappelijke waarde

Overzicht Effecten Infrastructuur
Een Overzicht Effecten Infrastructuur is een document waarin alle maatschappelijk effecten van een infrastructuurproject overzichtelijk en bondig op een rij staan. Alle voor besluitvorming relevante effecten moeten in een OEI aan de orde komen. Het document bevat, naast de kosten van aanleg en onderhoud, de effecten van wegen, spoorwegen en vaarwegen op de bereikbaarheid, economie, veiligheid, natuur en het milieu. Relevante informatie uit verschillende rapportages, waaronder de Milieu Effect Rapportage (MER), worden in een OEI gebundeld en aangevuld met andere informatie.

Partnership
Het geïnstitutionaliseerde samenwerkingsverband (= joint venture) tussen publieke en private partijen waarin overheden en bedrijven gezamenlijk invulling geven aan de ontwikkeling en exploitatie van producten en diensten.

Platform PMZ
Platform PMZ is een onafhankelijke adviescommissie en primair opgericht (door de minister van Verkeer en Waterstaat) met als doel om deze minister van onafhankelijk advies te voorzien inzake PMZ.

Portfolio
De combinatie van producten en diensten die een onderneming op de markt aanbiedt.

Projectdirectie PMZ
Is de trekker en promotor van Project Mainportcorridor Zuid namens de minister van Verkeer en Waterstaat.

Schaduwtol
Ook virtuele tol genoemd, is een bekostigingssysteem voor wegenaanleg. De tolwegexploitant zorgt voor de financiering (en bouw) van de weg, tunnel of brug. De overheid betaalt de exploitant over een lange periode terug door een betaling per voertuigpassage.

Startpropositie
De combinatie van producten, maatregelen en diensten waarop het PPS-verband zich in eerste instantie gaat richten.

Taskforce PPS
Taskforce PPS is een adviesorgaan waarin de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; Economische Zaken; Financiën en Verkeer en Waterstaat en vertegenwoordigers van diverse marktpartijen samenwerken om PPS breder toepasbaar te maken.

Unsolicited proposal
Ofwel een ‘ongevraagd voorstel’ of ‘eigen initiatief’. Hiermee kunnen marktpartijen (innovatieve) oplossingen aandragen voor een probleem, voordat een opdrachtgever daarvoor een aanbestedingsprocedure is begonnen.

Variant
Aanpassing van de basisvariant in geografische en-of functionele en-of institutionele zin.

Verkeersmanagement
Is het beïnvloeden van vraag en aanbod in het verkeer naar tijd en plaats, met als doel een zo goed mogelijk functionerend systeem. De nadruk ligt dus op wegverkeer. Verkeersmanagement gaat over het beïnvloeden van gedrag (zoals routekeuze, reistijdstip, rijgedrag) via onder meer verkeersinformatie.

Vervoermanagement
Vervoersmanagement is de zorg van werkgevers voor het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer van werknemers. Het richt zich dus vooral op individuele werkgevers en op werknemers. Het oorspronkelijke doel van vervoermanagement is het verminderen van vermijdbaar individueel autogebruik. Vervoermanagement is een onderdeel van mobiliteitsmanagement.