Kopie van `Commissie Genetische Modificatie `

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Commissie Genetische Modificatie
Categorie: Planten en dieren > Genetische Modificatie
Datum & Land: 08/02/2012, NL
Woorden: 30


Aminozuren
Organische verbindingen waaruit eiwitten zijn opgebouwd. Er zijn 20 verschillende aminozuren.

Apomixie
(apomixis) Apomixie is het proces waarbij zaad gevormd wordt zonder dat er bevruchting heeft plaatsgevonden. Apomixie treedt op bij sommige plantensoorten en is een vorm van ongeslachtelijke voortplanting.

Attenuatie
Afname van het ziekteverwekkende vermogen van een pathogeen.

DNA-chip/micro-array
Een kleine (glas)plaat waarop een grote hoeveelheid verschillende gensequenties geplaatst zijn. Eén chip maakt het mogelijk om in één keer de mate van activiteit van grote aantallen genen tegelijkertijd te bepalen.

DNA
Desoxyribonucleïnezuur (in het Engels Deoxyribonucleic Acid, DNA) is een molecuul opgebouwd uit vier verschillende bouwstenen (nucleotiden). DNA bestaat uit twee complementaire antiparallelle strengen die samen een dubbele helix vormen. In het DNA is de genetische informatie opgeslagen.

Epigenetica
De studie waarbij gekeken wordt naar overerfbare veranderingen in genfunctie zonder dat veranderingen in de DNA sequentie optreden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan DNA methylatie en RNA interference. Deze processen spelen een belangrijke rol bij de fenotypische ontwikkeling en overerving.

Epistasie
De invloed van genen op elkaar. Het fenotype van een bepaald gen komt niet tot uiting omdat het overstemd wordt door het fenotype van een ander gen.

Erfelijkheid
Het overgaan van kenmerken op de volgende generatie.

Ethiek
Ethiek Ook wel praktische filosofie genoemd. Het is de bezinning op de fundamentele principes en begrippen in het morele debat. Ethiek analyseert en verheldert de naar voren gebrachte argumenten en de rechtvaardiging van morele claims. Het gaat daarbij niet om de feitelijke vaststelling of iets als goed of slecht wordt beschouwd, maar vooral om de redenering daarachter, de argumentatie. Ethiek is daarom gekoppeld aan de toetsing en correctie van menselijk handelen. Centrale onderwerpen in de ethiek zijn juistheid, rechtvaardigheid, deugdzaamheid, het goede leven. etc.

Fysische inperking
Voorzieningen aangebracht aan werkruimten, installaties en apparatuur waardoor verspreiding van organismen, waaronder genetisch gemodificeerde organismen, wordt tegengegaan. De inperking wordt verdeeld in 4 verschillende veiligheidsniveaus.

GGO-gebied
Gebied dat bestemd is voor activiteiten met genetisch gemodificeerd organismen (ggo†™s). Dit gebied moet aan bepaalde inrichtingseisen voldoen welke zijn aangegeven in Bijlage 4 van de Regeling GGO.

GGO
Genetisch gemodificeerd organisme.

GMO
Genetically modified organism. Zie ggo.

Hybridisatie
Het koppelen van twee complementaire strengen DNA tot dubbelstrengs DNA. De term hybridisatie wordt ook toegepast wanneer het een kruising, bijvoorbeeld van verschillende plantenrassen, betreft.

Hybride
Nageslacht afkomstig van twee genetisch verschillende organismen. Deze organismen kunnen beiden een verschillende wenselijke eigenschap bezitten. Kruising kan leiden tot een nieuw organisme dat beide wenselijke eigenschappen bezit.

Immuunrespons
Een specifieke reactie in het lichaam die gericht is op het onschadelijk maken van lichaamsvreemde indringers (zoals bacteriën, virussen en schimmels) onder meer door de productie van specifieke antilichamen.

Immuun
Ongevoelig zijn voor bepaalde infecties.

Immunisatie
Het opwekken van een immuunrespons door blootstelling aan een antigeen, bijvoorbeeld door middel van vaccinatie,

Isolatieafstand
Afstand tussen gewassen om uitkruising en vermenging tot een minimum te beperken. Isolatieafstanden kunnen ingesteld worden bij veldproeven of teelt met gg-gewassen.

mRNA
Messenger-RNA molecuul dat de erfelijke informatie van het DNA als een kopie overbrengt van de celkern naar de ribosomen om daar afgelezen te worden in eiwit (translatie).

Nucleotiden
Nucleotiden zijn de bouwstenen van het genetische materiaal. Ze zijn opgebouwd uit een base, een suiker- en een fosfaatgroep. De naam van de nucleotide wordt bepaald door de base. Slechts vier verschillende basen bepalen de genetische code; voor DNA zijn dit adenine (A), cytosine (C), guanine (G) en thymine (T). RNA bestaat uit dezelfde basen echter bevat uracil (U) in plaats van thymine. Door opeenvolging van de nucleotiden (bv. AATCGTAGC) vormt zich een taal die alle genetische informatie in zich draagt.

Nucleases
Enzymen die nucleïnezuren splitsen.

Nucleïnezuren
Aan elkaar gekoppelde nucleotiden.

Off-label use
Bij off-label gebruik schrijft de arts een medicijn voor bij de behandeling van een ziekte anders dan waarvoor het medicijn is geregistreerd.

Oligonucleotide
Een nucleotidensequentie (DNA of RNA), met een beperkt aantal nucleotiden, kortweg ook wel oligo genoemd.

RNA interference
(RNAi) Een mechanisme waarmee in de cel de expressie van genen gereguleerd kan worden doordat het afgelezen mRNA niet vertaald kan worden in eiwit. Het mechanisme van RNAi is gebaseerd op binding van het mRNA met kleine RNA moleculen, gevolgd door afbraak van het mRNA. RNAi is ook een belangrijk onderdeel van het verdedigingsmechanisme van de cel tegen virussen. RNAi is aangetoond bij eukaryoten, zoals dieren en planten.

RNA
Ribonucleïnezuur (in het Engels: ribonucleic acid) bestaat uit een reeks van nucleotiden en verschilt van DNA doordat het ribose in plaats van deoxyribose bevat. Tevens bevat RNA uracil in plaats van het in DNA aanwezige thymine. RNA is betrokken bij de vorming van eiwitten. RNA is bijna altijd enkelstrengs, een uitzondering hierop is het erfelijke materiaal van enkele virussen.

rRNA
Ribosomaal RNA moleculen zijn componenten van ribosomen en zijn betrokken bij de eiwitsynthese.

Utilitarisme
Utilitarisme is een consequentialistische theorie uit de ethiek. Bij Utilitarisme wordt de morele waarde van een handeling afgemeten aan de bijdrage die deze handeling levert aan het algemene nut. Onder algemeen nut wordt het welzijn en geluk van alle mensen verstaan. Een Utilitarist streeft ernaar het grootste geluk voor het grootste aantal mensen te bewerkstelligen

Xenotransplantatie
Orgaantransplantatie van dier naar patiënt. Gezien de ethische dilemma†™s die kleven aan xenotransplantatie en de potentiële gezondheidsrisico†™s, is er sinds 2001 een moratorium op xenotransplantatie.