Kopie van `Gemeenschap van de Put van Jacob`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Gemeenschap van de Put van Jacob
Categorie: Religie en filosofie > Christendom
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 10


Bijbel
De Bijbel is eigenlijk een ware bibliotheek, die allerlei soorten geschriften bevat (geschiedschrijving, poëzie, recht, gebeden, wijsheid, enz.). De Bijbel omvat alle boeken die het Oude en het Nieuwe Testament vormen. Het vormt de basis van het christelijk geloof.

Charisma
Het betreft gaven die de Heilige Geest geeft aan een persoon of een groep, voor een andere persoon of groep, op het moment dat die ander dat nodig heeft, en die werkzaam zijn voor de geestelijke en menselijke vooruitgang van die ander

Doorbraak van de Geest
(ook wel doop in de Geest genoemd). Dit is een persoonlijke ervaring, die gevoelsmatig te herkennen is. Deze ervaring komt als het gevolg van een persoonlijk stap tot overgave aan Christus en een zich openstellen voor de Heilige Geest. Meestal vindt deze ervaring plaats binnen een groep gelovigen die het `jawoord` van deze persoon aan Christus aanhoren. Dan bidden zij voor hem, opdat de genade van zijn doopsel zich ten volle in hem ontplooit.

Eeuwige geloften
Eeuwige geloften afleggen in de Gemeenschap van de Put van Jacob betekent een toewijding aan Christus binnen de Gemeenschap van de Put van Jacob. Deze geloften raken de drie fundamentele aspecten van het menselijk handelen : zijn betrekking tot macht, sekse en geld. Ze betreffen `macht` in de gelofte van gehoorzaamheid. Ze betreffen de levensstaat : ongehuwden, weduwen-weduwnaren of alleenstaande ouders verplichten zich definitief tot een religieus celibaat. Echtparen hernieuwen de belofte die zij elkaar gegeven hebben binnen het sacrament van het huwelijk. Ze betreffen ook de betrekking tot geld en bezit : degene die eeuwige geloften aflegt, verzaakt aan al zijn bezit en verdeelt het zoals de Heer hem dit ingeeft.

Glossollie
Glossolie, ook wel ` het bidden in tongen`, `de gave van de tongen` is een charisma dat meerdere malen in het Nieuwe Testament vernoemd wordt (Hand 10,46; Hand 19,5; 1Kor 12-14...) Deze gave helpt om biddend op God gericht te zijn, ook als woorden te kort schieten. Men bidt uit het hart met onbekende klanken, maar blijft daarbij steeds bewust dat men bidt (geen extase of trance), Men kan doorgaan of stoppen wanneer men wil. `hij uit in geestverrukking geheimzinnige klanken` (1 Kor 14,2). Het bidden in tongen draagt bij tot de geestelijke groei van degene die bidt (innerlijke heelwording, uitdaging voor het geloof). Deze gave is bestemd voor allen en niet beperkt tot een enkeling : `ik gun u allen van harte het spreken in vervoering` zegt St Paulus in 1Kor 14,5). Het is de gave die het meeste voorkomt in charismatische gebedsgroepen. Het is een genade voor het persoonlijk gebed, maar komt ook vaak voor tijdens gebedsbijeenkomsten, waar zij de vorm aan kan nemen van gezamenlijk hardop bidden of een gezamenlijke lofzang die samenvloeit in een harmonisch geheel. Een andere manifestatie van deze gave is de tongentaal, waar één persoon, door de werking van de heilige Geest, tijdens een bijeenkomst deze `geheimzinnige` taal spreekt. St Paulus zegt dat er in dat geval een vertoking nodig is, zodat iedereen begrijpt wat de Geest wil zeggen aan allen die aanwezig zijn.

Ignatius van Loyola
Geboren in 1491 in het Baskenland. Hij was een edelman in dienst van de koning van Navarra, en raakte gewond tijdens het beleg van Pamplona.Tijdens zijn maandenlange ziekbed beleeft hij een diepgaande Godservaring, die een radicale bekering ten gevolge heeft. Om op verantwoorde wijze godsdienstonderricht te kunnen geven, gaat hij op 40-jarige leeftijd studeren in Parijs. Daar krijgt hij ook zijn eerste metgezellen. Hij sticht de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten) in 1540. Voor meer informatie over St Ignatius en de ignatiaanse spiritualiteit, hier klikken

Jezuïet
Lid van de `Sociëteit van Jezus`, geestelijke orde gesticht door St Ignatius van Loyola in 1540.

Kerkelijk Recht
Net zoals de burgermaatschappij diverse wetten heeft om de relaties tussen personen, personen en groepen, en groepen onderling te reguleren, en de rechten en plichten van eenieder vast te leggen (bijv. Het Burgerlijk Wetboek), zo heeft ook de Kerk een wetboek dat de relaties tussen zij leden uit wettelijk oogpunt reguleert. Dit is het Wetboek van Canoniek Recht. In 1983 is het herzien in de geest van Vaticanum II.

Teilhard de Chardin
een franse Jezuïet en paleontoloog van wereldfaam, gestorven in 1955. Zijn geestelijke en mystieke visie betreffende de evolutie van het universum heeft de weg geopend voor de verzoening van wetenschap en christelijk geloof. Aanbevelenswaardig zijn de werken `Le Milieu Divin`, `Hymne de l`Univers`.`

Zusters Sœurs de la Croix
Een franse congregatie, gesticht door Adèle de Glaubitz in Straatsburg in 1848, voor de opvang van jongeren met problemen binnen de samenleving. De congregatie heeft gekozen voor de gekwetsten in de maatschappij. In het verleden werkten de zusters in gespecialiseerde instellingen; thans zijn zij werkzaam in de thuiszorg, waar zij de nadruk leggen op het `nabij zijn`.