Kopie van `IBOS Regenwater`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


IBOS Regenwater
Categorie: Milieu > Regenwater
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 30


afvalwater
water dat bij een proces (huishoudelijk of industrieel) vrijkomt en verontreinigd is

afvoeren
afvoeren is het mechanisme binnen IBOS regenwater, waarbij regenwater via goten, leidingen en-of waterlopen buiten de gebiedsgrenzen wordt gebracht. IBOS maakt onderscheid in afvoer naar oppervlaktewater en afvoer naar een rwzi.

afwatering
de afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt van een afwateringsgebied

benutten
Benutten is het mechanisme binnen IBOS waarbij regenwater wordt gebruikt als spoelwater voor toiletten, koelwater voor productieprocessen, gietwater voor gewassen, bluswater

bergbezinkbassin
voorziening, meestal in de vorm van een ondergrondse betonnen bak, bedoeld voor de bezinking van vuil uit overstortwater van een (gemengd) rioolstelsel

berging
Het volume water dat aanwezig is in een gebied, in een nader aan te geven deel van de grond of riolering

bronmaatregel
een bronmaatregel is gericht op het wegnemen van de oorzaak van de hydraulische belasting en-of verontreiniging; het coaten van een zinken dakgoot is een voorbeeld van een bronmaatregel

debiet
het volume vloeistof dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt

doorlatendheid
het vermogen van grond om vloeistof of gas door te laten

drooglegging
het hoogteverschil tussen de waterspiegel in een waterloop en het grondoppervlak

d.w.a. (droogweerafvoer)
de hoeveelheid afvalwater, lekwater en koelwater, dat tijdens droog weer via riolering afstroomt naar een rioolgemaal

effluent
gezuiverd afvalwater afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallatie

foutieve aansluiting
meestal een aansluiting voor de lozing van afvalwater, die is aangesloten op een leidingsysteem voor de inzameling van schoon regenwater

gemengd rioolstelsel
rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater gezamenlijk via een leidingstelsel worden ingezameld en afgevoerd

gescheiden rioolstelsel
rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater via afzonderlijke leidingenstelsels worden ingezameld en afgevoerd

infiltratiecapaciteit
de maximale waarde van de hoeveelheid water die per tijdseenheid in de bodem weg kan zakken bij een gegeven omstandigheid

Infiltreren
Infiltreren is het mchanisme dat het weg laten zakken van regenwater in de bodem beschrijft; afgeleid begrip is infiltratie

inloop
de hoeveelheid regenwater die van een oppervlak afstroomt in een riool of andere voorziening

kwaliteitsklasse
IBOS regenwater rubriceert de kwaliteit van afstromend regenwater in 4 klassen. Klasse 4 vertegenwoordigt hierbij sterk verontreinigd afstromend regenwater. Klasse 1 vertegenwoordigt afstromend regenwater, dat nagenoeg niet verontreinigd is.

mechanisme
een mechanisme geeft de wijze aan waarop regenwater wordt verwerkt, behandeld. IBOS regenwater onderscheidt benutten, vasthouden, infiltreren, afvoeren naar oppervlaktewater en afvoer naar een rwzi

ontwatering
de afvoer van water uit percelen over en door de grond en eventueel via drains en greppels naar een stelsel van grotere waterlopen

overstort
constructie in bijvoorbeeld een rioolstelsel waardoor bij hevige regenval het water uit het stelsel ongezuiverd direct op oppervlaktwater wordt geloosd

pompovercapaciteit
het deel van de capaciteit van een rioolgemaal dat beschikbaar is voor de afvoer van ingezamelde neerslag

rioolgemaal
inrichting voor het verpompen van water uit een riool

rwzi
rwzi is de afkorting voor een rioolwaterzuiveringsinstallatie, de inrichting waar afvalwater wordt gezuiverd

vasthouden
in IBOS regenwater is vasthouden het mechanisme waarbij regenwater zodanig wordt geborgen dat het niet direct afstroomt naar een inzamelingssysteem voor regenwater. Een vegetatiedak zorgt er bijvoorbeeld voor dat regenwater wordt vastgehouden

verbeterd gescheiden stelsel
een gescheiden rioolstelsel waarbij een deel van ingezameld regenwater wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie

verdroging
schade aan grondwaterafhankelijke natuur die optreedt als door menselijk handelen de grondwaterstand daalt of de kwel afneemt, of als de waterkwaliteit verslechtert door het inlaten van gebiedsvreemd water

voorzorgsmaatregel
Een voorzorgsmaatregel wordt toegepast om de waterkwaliteit die afstroomt van een bepaald oppervlak te verhogen. Hierdoor kan dit water voor meer toepassingen beschikbaar worden gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het mechanisch reinigen van onkruid in plaats van met chemicaliën, of het bestrijden van gladheid met zand-grid in plaats van met zout (dit zijn bronmaatregelen)

water op straat
aanduiding van het feit dat (regen)water op het maaiveld blijft staan en-of dat water uit het riool op straat stroomt