Kopie van `Uitleg grafische en 3D-begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Uitleg grafische en 3D-begrippen
Categorie: Automatisering > Graphics
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 138


Acrobat
Software van Adobe om files in het PostScript PDF-formaat te vervaardigen. In tegenstelling tot het HTML-formaat blijft hiermee de volledige opmaak, samen met letterfonts en illustraties intact. Met de gratis Reader kunnen deze worden gelezen en uitgeprint.

Additieve kleuren
Drie primaire lichtkleuren rood, groen en blauw. Bij elkaar opgeteld vormen ze wit en vandaar de naam. Dit zijn de kleuren die bij beeldschermweergave een rol spelen.

Alfakanaal (ook wel Alpha-kanaal)
Een extra (transparantie)kanaal van 8-bits bij 32-bits afbeeldingen. De mogelijkheid om dit te gebruiken voor complexe maskers maakt het tot een veelzijdig gereedschap voor bijzondere effecten.

Ambient light (omgevingslicht)
Licht dat niet is gekoppeld aan een of andere lichtbron. Dit is een eenvoudige en snelle manier om aan de realiteit tegemoet te komen, namelijk door ook de schaduwplekken van enig licht en eventueel van een kleurtje te voorzien. Het effect wordt dus niet naar gelang de situatie echt berekend, maar gewoon bij voorbaat vastgesteld op grond van onze ervaring uit de werkelijke wereld. Zo bevat een maanlichtscene overwegend blauw- en een zonsondergang aanmerkelijk meer rood omgevingslicht.

Anti-aliasing
Vooral schuine lijnen krijgen snel een rafelig aanzien door de hoekige vorm van de pixels. Dit kan grotendeels worden voorkomen door het toevoegen van additionele lichte pixels tussen opeenvolgende `harde` pixels. Hierdoor ontstaat een meer geleidelijke overgang waardoor de beruchte `trappetjes` veel minder zichtbaar worden. De prijs die je hiervoor betaalt is uiteraard de nodige extra tijd die nodig is om een groot aantal extra pixels te berekenen.

AVI
Audio Video Interleaved. Standaard voor synchronisatie en compressie van videobestanden onder Windows. Heet daarom ook wel Microsoft Video for Windows. Is daarmee de tegenhanger van Quicktime dat door Apple werd ontwikkeld en dat nu ook onder Windows draait en dat meer mogelijkheden kent.

Bevel
Een aan een object toegevoegde licht- en schaduwrand waardoor een driedimensionaal effect ontstaat. Wordt onder andere veel gebruikt bij allerlei knoppen (buttons) voor het internet. Bij 3D ook het naar buiten of naar binnen duwen van opeenvolgende polygonen op het grensvlak van twee zijden. Vaak neemt dit de vorm aan alsof een scherpe rand iets wordt afgeschaafd.

Bezier-kromme
Een door Pierre Bezier ontworpen kromme die is gebaseerd op twee eindpunten en twee of meer controlepunten waarmee de vorm van de kromme ingrijpend kan worden gewijzigd. Een Bezier-kromme is minder flexibel dan een B-spline of een NURB. De 3D variant heet Bezier-patch.

Bi-lineare filtering
Door middel van interpolatie wordt de kleur van elke pixel van een structuur aangepast aan die van de omringende pixels, waardoor een vloeiender overgang wordt bereikt. Het is daarmee vergelijkbaar met shading, maar dan op pixel-niveau.

Bitdiepte
Het aantal bits waarin een pixel zijn kleurwaarde kan uitdrukken. Een 8-bits kleurdiepte maakt 256 nuancen mogelijk en is een vereiste voor een fotografische weergave.

Bitmap
Een afbeelding die is opgebouwd uit pixels. Het aantal pixels wordt daarbij bepaald door de resolutie. Een foto van 8 x 10` die op 300 dpi wordt ingescand zal zo bestaan uit 2400x3000=7.2 miljoen pixels.

BMP
Windows-bestandsformaat voor bitmap-afbeeldingen.

Bones
Methode die zorgt dat elementen aan elkaar verbonden blijven en op de juiste manier bewegen, zoals vingers, hand en arm. Vergelijk het met een skelet.

Boolese bewerkingen
Bewerkingen die bestaan uit het optellen of aftrekken van twee of meer massieve modellen die elkaar gedeeltelijk overlappen. Genoemd naar het veel meer omvattende logica-systeem van de 19de eeuwse wiskundige G. Boole, dat gebruik maakt van de operatoren AND, NOT en OR.

Bounding Box
Denkbeeldige doosvorm om een voorwerp heen dat bij raytracing wordt toegepast om ruwweg te bepalen welke lichtstralen hier doorheen zouden gaan. Daarna pas wordt de echte berekening uitgevoerd en op deze manier veel overbodig rekenwerk bespaard aan stralen die uiteindelijk niet aan het beeld zullen bijdragen.

Brandpuntafstand
Kenmerkende eigenschap van een cameralens. Dit is de afstand waarop evenwijdig invallende lichtstralen samenkomen.

Bump mapping
Een manier om de ingewikkelde opbouw van een werkelijke structuur te vervangen door iets dat er redelijk natuurgetrouw uitziet, maar veel sneller is te maken. Het onderliggende object blijft onaangetast, maar er wordt als het ware een halftransparant zwart-wit schaduwbeeld aan toegevoegd of omheen gevouwen (mapping), waardoor de illusie van werkelijke schaduwen en dus diepte ontstaat. Trouwens ook wordt wel eenvoudigweg een foto van een structuur op of om een object geplakt.

Byte
Basisrekeneenheid bij computers. Bestaat uit 8 bits.

B-Spline
Een vrij gevormde curve met een hoge mate van controle door de gebruiker.

CCD
Charge-Coupled Device. Lichtgevoelige cel die is samengesteld uit zeer veel kleine afzonderlijke elementen. Wordt onder andere gebruikt in digitale camera`s en scanners. Meestal voorzien van ingebouwde kleurfilters zodat de informatie meteen wordt gesplitst in een rode, groene en blauwe component.

CMS
Colour Management System. Methode om het gehele systeem van scanner, monitor en printer op elkaar af te stemmen zodat er een consistente en voorspelbare kleurweergave ontstaat. Vooral van groot belang in de grafische industrie omdat er veel (kostbare) tijd tussen correctie en uiteindelijke druk zit. Een sluitend systeem is echter zeer veelomvattend, waarbij bijvoorbeeld ook de verlichting een rol speelt.

CMYK
Kleurmodel voor opvallend licht zoals gebruikt bij het afdrukken. Aan de primaire, zogeheten process-kleuren cyaan, magenta en geel wordt zwart toegevoegd om de weergave in de donkere partijen te verbeteren.

Compressie
Methode om de omvang van een file te verkleinen. Kan zowel bij pure tekst, bij digitale muziek of afbeeldingen worden toegepast.

Contrast
Het toonwaardenbereik van een beeld, van de lichtste tot de donkerste partij.

Coördinaten
Om zicht te kunnen houden op objecten in de virtuele 3D wereld van de computer wordt de plaats ervan aangegeven door een coördinaat, dat wil zeggen een getal, langs elk van drie assen. Hierbij zal normaal gesproken de X-as de horizontale coördinaat aangeven, de Y-as die in verticale richting en de Z-as in de diepte. Het middel- of vertrekpunt wordt aangegeven als 0, 0, 0.

Cropping
Het verkleinen en concenteren van een afbeelding door het wegsnijden van de randen. Meestal foutief bijsnijden genoemd.

CSG
Constructive Solid Geometry.

DEM-files
Digital Elevation Model. Data waarin de kenmerkende contouren van een landschap worden vastgelegd. Worden gebruikt door geografische diensten, maar ook door Nasa om de oppervlak van bijvoorbeeld Mars in digitale vorm vast te leggen. Door een programma voor landschapsgeneratie zoals o.a. VistaPro en Vue d`Esprit wordt dit dan weer vertaalt naar een landschap. De nauwkeurigheid hiervan kan variëren en kan bijvoorbeeld 10, maar ook 100 meter bedragen.

Digitaal
Weergave van data in de vorm van reeksen cijfers. Het begrip is afgeleid van `digits`, hetgeen vingers betekent en het gebruiken daarvan zou aan de basis van ons tellen staan.

Dithering
Een proces waarbij tussenliggende informatie wordt berekend uit de aangrenzende zodat een geleidelijker overgang ontstaat. Er zijn verschillende manieren om dit tot stand te brengen, waarvan de Floyd-Steinberg dithering het meest gebruikt wordt. Het begrip dithering wordt ook bij digitaal geluid toegepast.

Double Bufferingg
Techniek om een `rendering` sneller te laten verlopen. Op de video-kaart zijn twee geheugenruimtes gecreëerd zodat de eerste alweer nieuwe bewerkingen kan starten zodra de tweede uitgelzen wordt.

Driver (stuurprogramma)
Software die de verbinding vormt tussen de computer en een aangesloten apparaat zoals een scanner of een printer.

Duotone
Een halftoonafbeelding waarbij niet alleen van grijstonen gebruik wordt gemaakt maar tevens van een toegevoegde toon, vaak in een bruinachtige tint.

DXF
Data Exchange Format. Gestandaardiseert file-formaat in tekstvorm van Autodesk om 3D objecten in te beschrijven en op te slaan of uit te wisselen.

Extrusie
Het schijnbaar uitrekken van een vlak object langs een pad in de 3 dimensionale ruimte. Dit pad kan een rechte lijn zijn of een curve. Van een cirkel kun je op deze manier bijvoorbeeld een cylinder maken, maar ook een spiraalveer. Extrusie kan naar buiten of naar binnen zijn gericht en vormt zo additionele positieve of negatieve vlakken. Ook beveling is in feite een vorm van extrusie.

Feathering (doezelen)
Het vervagen van grensgebieden doordat de omliggende pixels een geleidelijk overgaande kleur aannemen. Hierdoor wordt een object of masker beter opgenomen in de achtergrond.

Flat shading
Eigenlijk weinig meer dan het enigszins passend kleuren van polygonen. De kleur komt hierbij tot stand door het gemiddelde te nemen van de hoekpunten. Omdat het vlakke kleuren betreft behoudt de afbeelding een hoekig karakter en is daarmee alles behalve realistisch te noemen. Daartegenover staat het grote voordeel van een heel korte rendertijd die toch een redelijk goede indruk geeft van de 3 dimensionale vorm.

Font
Lettertype als onderdeel van een letterfamilie. Er zijn vijf basistypes: Romein (de klassieke letter), Bodoni (met groter verschil tussen dunne en dikke delen), Egyptiëne (met hoekige schreven), schreefloos en fantasie. Vooral de laatste afdeling is met de komst van de computer enorm uitgebreid.

Fractal
Complexe afbeelding die ontstaat uit de herhaalde toepassingen (recursie) van een vaak zeer eenvoudige wiskundige formule. De specifieke ordening blijft ook bij vergroting bewaard. Fractals vinden we ook terug in de structuren die we in de natuur tegenkomen, zoals in bomen, bladeren, in kustlijnen en in golven. Landschapgeneratoren gebruiken vaak fractals om terreinvormen te genereren.

Frame
Een enkel beeld in een animatie. Bij film gebruikt men 24 frames per seconde en bij video 30 om een vloeiende animatie te krijgen. Bij computer-animaties komen ook andere framerates voor.

Gamma
Een maat voor het algehele contrast van een afbeelding. Aanpassing van de gamma beïnvloedt met name de middentonen.

Geïndexeerde kleuren
Een beperkt palet van maximaal 256 kleuren dat geselecteerd wordt uit een veel groter aantal.

GIF
Grafisch bestandsformaat met lichte compressie en 256 geïndexeerde kleuren dat ooit door Compuserve werd ontwikkeld. Vanwege een patentclaim op het compressiesysteem raakt het langzamerhand wat meer op de achtergrond.

GigaByte
In het spraakgebruik een miljard bytes, maar het zijn er exact 1.073.741.824.

Gouraud shading
Ook hierbij vormen de kleuren van de hoekpunten het uitgangspunt, maar door interpolatie wordt letterlijk elke pixel berekend vanuit de afstand tot die hoekpunten. Dit resulteert in een mooie, geleidelijke overgang tussen de verschillende vlakken en dus een aanmerkelijk realistischer weergave. Met een voorbehoud: er is nog geen sprake van een echte schaduwweergave en ook de eigenschappen van een oppervlakte zoals bijvoorbeeld spiegeling telt niet mee. De afbeelding blijft dus een nogal kunstmatig karakter behouden. Toch wordt ten opzichte van `flat shading` een behoorlijke kwaliteitsverbetering behaald, zonder dat dit erg ten koste van de snelheid gaat.

Hidden lines
De polygonen in een draadmodel die volgens berekening niet door de toeschouwer gezien kunnen worden en die daarom uit het zichtbare beeld worden verwijderd.

Histogram
Een grafische weergave van de halftonen in een afbeelding, gerangschikt van de donkerste tot de lichtste partijen. De horizontale as is in 256 stappen verdeeld, terwijl de verticale het aantal pixels weergeeft.

HSL (ook wel HSB)
Hue (tint), Saturation (verzadiging), Lightness-Brightness (helderheid). Een professioneel kleurmodel waarmee alle kenmerken van een kleur kunnen worden vastgelegd.

Image Map
Een afbeelding (image) die aan een oppervlakte wordt toegekend.

Interface
Zowel een interactieve (besturende) koppeling tussen mens en machine als een communicerende verbinding tussen twee apparaten. Denk bij het eerste bijvoorbeeld aan het dashboard van een auto. Ook Windows en het Mac OS en de daaronder draaiende software bezitten zulke interfaces die GUI worden genoemd, Graphical User Interface.

Interpolatie
Wanneer een afbeelding wordt vergroot moeten er nieuwe pixels worden berekend uit de omliggende pixels. Dit proces wordt interpolatie genoemd.

Inverse Kinematics
Manier om tot natuurlijke bewegingen van aaneengesloten objecten te komen. De naam wordt ontleend aan het feit dat bij het bewegen van bijvoorbeeld een hand ook alle bewegingen van de erboven liggende ledematen zoals arm en schouder op de juiste wijze worden berekend.

JavaScript
Een programmertaal voor websites.

Kanaal
Een speciale laag waarin één van de samenstellende kleuren is opgeslagen. Meestal bezit een afbeelding vier kanalen: voor de drie primaire kleuren rood, groen en blauw en eentje voor de transparantie. Dit laatste wordt ook `alfakanaal` genoemd.

Keyframe
Een frame (=enkel beeld) in een animatie die het begin of het einde van een samenhangende serie markeert. Veelal volstaat het bij een animatie om uitsluitend een aantal van dergelijke keyframes aan te maken, waarna de computer alle tussenliggende beeldjes berekent.

KiloByte
In het spraakgebruik duizend bytes, maar het zijn er om precies te zijn 1024.

Kleurdiepte
Het aantal bits dat wordt gebruikt om de kleur van een pixel aan te geven. Een diepte van 8-bits biedt de mogelijkheid van 2 tot de macht 8 kleuren ofwel 256 kleuren. Voor een realistische kleurweergave is dat te weinig en daarom wordt over het algemeen uitgegaan van een 24-bits kleurmodel waarbij elk van de samenstellende kleuren (Rood, Groen en Blauw - RGB) 256 nuancen kan aannemen. Voor het werken op papier, dus met drukinkt, werkt men met vier kleuren (Cyaan, Magenta, Yellow en blacK - CMYK) en dientengevolge met een 32-bits kleurmodel. Wanneer er bij een RGB-systeem sprake is van 32-bits dan is er meestal een extra transparantiekanaal aan toegevoegd, het zogeheten Alfa-kanaal.

Kleurmodel
Systeem om soort en omvang van een kleurweergave te beschrijven. Zo kennen we het RGB-model voor beeldschermen en het CMYK-model voor drukinkten. Men kan soms ook het begrip CIE L*a*b* tegenkomen. Dit is een overkoepelend driedimensionaal model waarin alle andere modellen zijn opgenomen en dat is gebaseerd op de kleurperceptie van het menselijk oog. Het CIE staat voor Commission International de l`Eclairage, een onafhankelijke organisatie die ooit is ontstaan om de kleuren van verkeerslichten te standaardiseren.

Laag (Layer)
Afbeeldingselementen kunnen in lagen worden geordend waardoor ze afzonderlijk kunnen worden bewerkt en waardoor er ook specifieke eigenschappen (zoals bijvoorbeeld transparantie) aan kunnen worden toegekend.

Lab
Zie Kleurmodel.

Lathing
Methode om een 2D profiel (spline) om zijn as te draaien en zo tot een 3D object te maken (bv vaas). Je zou het proces zowel kunnen vergelijken met het draaien op een draaibank of op een pottenbakkerswiel.

Lensflare
Een lichteffect dat ontstaat wanneer je met een foto- of filmcamera tegen het licht in fotografeert. Naast een soms stervormige overstraling om de lichtbron heen ontstaan vaak ook cirkelvormige, gekleurde reflecties in het inwendige van de lens.

Lofting
Het bekleden van verschillende profielen zoals bij een boot, ook wel skinning genoemd.

LPI
Lijnen per inch. De maateenheid waarin een afdrukraster wordt uitgedrukt.

Luminosity
Mate van het afgeven van licht voordat er sprake is van reflectie. Bij hoge waarden is er sprake van gloeilicht.

Macro
Een serie instructies die in een enkele opdracht is samengevoegd. Het toepassen van macro`s voor vaker voorkomende handelingen kan veel tijd besparen.

Magnetisme
Modelleermethode waarbij delen van een model als het ware worden aangetrokken door een magneet. Dit leidt tot een hoge mate van schijnbare plasticiteit.

Masker
Een transparante laag die een deel van een beeld beschermt en uitsluit van bewerkingen. Is een van de belangrijkste gereedschappen voor ingrijpende beeldwerking.

MegaByte (MB)
In het spraakgebruik een miljoen bytes, maar exact zijn het er 1.048.576.

Metaballs
Balletjes die zich gemakkelijk vervormen en zich met elkaar kunnen verbinden tot aaneengesloten vormen. Hiermee kunnen op betrekkelijk eenvoudige wijze organisch aandoende voorwerpen worden gecreëerd.

Metal Shading
Als afgeleide van de Phong schaduwvorming wordt vaak een aparte plaats ingeruimd voor de weergave van metalen oppervlakken. Deze bezitten immers een geheel eigen karakter door de vooral harde en soms gekleurde reflecties.

Moiré
Ongewenst patroon dat onstaat door vermenging van ongelijke rasters. Ontstaat onder andere wanneer het drukraster van een foto uit een tijdschrift reageert op het raster van een scanner (interferentie). Om die reden ook mag iemand op de televisie geen gestreept overhemd dragen.

Morphing
De geleidelijke verandering van de ene vorm in een andere. Bijvoorbeeld van een bloem in een gezicht.

Mpeg
Moving Pictures Experts Group. Eigenlijk de naam van het comité dat een compressie-protocol met dezelfde naam opstelt en bewaakt. Hiermee kan een dusdanige hoge compressie worden bereikt dat het voor een computer mogelijk wordt de benodigde 30 beeldjes per seconde van een digitale videofilm te halen. Er bestaan verschillende versies, maar dat zijn niet eenvoudig vervangende versies, maar vaak gericht op een ander toepassingsgebied. Mpeg-1 omvat een resolutie van 352x240 pixels bij 30 fps. Mpeg-2 omvat een 4 maal zo hoge resolutie (704x480-576 NTSC-PAL) en kent nog andere faciliteiten. Binnen de definitie bestaan 3 zogenaamde lagen of layers en grote bekendheid kreeg de audio Mpeg 1, Layer 3, kortweg MP3.

Noise (Ruis)
Binnen het grafische gebied is dit een willekeurig patroon van pixels. Dit kan een ongewenst verschijnsel zijn, maar ook een bewuste toevoeging om een al te glad uiterlijk te vermijden.

Null Object
Een feitelijk niet bestaand voorwerp. Is dus ook niet zichtbaar, maar kan wel worden gebruikt om bijvoorbeeld een lichtbron op te richten. Wordt ook als `ouder` gebruikt bij Inverse Kinetics.

NURBS
Non-uniform Rational B-Spline, een gekromde polygoon die een grote mate van controle over het vervormen ervan en zo tot een efficiente werkwijze leidt.

Object
Zelfstandig afbeeldingselement dat afzonderlijk kan worden bewerkt en waaraan specifieke eigenschappen kunnen worden toegekend. In vergelijking met lagen, die een soortgelijke functie vervullen, nemen ze minder geheugenruimte in.

Onionskinning
Het werken met objecten die net als een ui zijn samengesteld uit een groot aantal verschillende lagen met afzonderlijke objecten of effecten. Vaak ook zullen deze lagen zo verschillende frames van een animatie bevatten.

OpenGL
In 1992 geintroduceerde open ontwikkelomgeving en programma-interface (API) voor grafische computertoepassingen. Uitgangspunt is het scheppen van een platform-onafhankelijke standaard voor uiteenlopende grafische toepassingen, van spelen tot CAD en wetenschappelijke imaging. Ook de schaalbaarheid is groot en toepassingen reiken dan ook van spelcomputers tot supercomputers. Net als bij de ontwikkeling van de standaard voor het World Wide Web is een onafhankelijk consortium ingesteld dat toeziet op de gepubliceerde specificaties. Hoewel ook Microsoft hiervan deel uitmaakt, heeft men bij het uitkomen van Windows 95 toch gekozen voor een eigen API-systeem onder de naam van Direct3D dat uiteraard geen platform-onafhankelijkheid biedt en dat in prestaties bij OpenGL achterblijft. In plaats van een algemene open standaard ontstonden zo twee elkaar beconcurrerende standaarden, hetgeen vooral de spelontwikkelaars een doorn in het oog is. Ondanks verbeteringen in Direct3D is voor spelen zowel als high-end toepassingen OpenGL nog steeds superieur. Zie www.opengl.org en www.vcnet.com/feautures-3d.html

Orthogonaal aanzicht
Pseudo-perspectief waarbij geen (schijnbare) verkorting van afmetingen plaatsvindt. Kenmerkend is het ontbreken van verdwijnpunten waardoor lijnen een volledig parallel karakter behouden.

Ouder-kind relatie
Het aanbrengen van een hierarchie bij objecten in een scene of van deelobjecten in een samengesteld object. Transformaties in de ouder zullen alle onderliggende `kind`-objecten mede beinvloeden, terwijl deze laatste onafhankelijk zijn te transformeren zonder de `ouder` te beinvloeden.

Paletkleuren
Het hanteren van een beperkt aantal kleuren die bewust zijn gekozen uit het beschikbare totaal (meestal ruim 16 miljoen). Over het algemeen verstaat men er een palet van 256 (8-bits) kleuren onder.

Panning
Het van links naar rechts bewegen van de camera

Pantone
Een in Amerika ontworpen kleursysteem voor de grafische industrie waarbij een groot aantal kleuren van een vast nummer is voorzien.

Parent-child
Objecten die aan elkaar zijn verbonden en waarbij de `ouder` de eigenschappen van het `kind` bepaalt.

Particle System
Geavanceerd methode om deeltjes, zoals sneeuwvlokken, weliswaar afzonderlijk te laten reageren, maar wel met inachtnemnig van een zeker groepsgedrag.

Phong shading
De kleuring van elke pixel wordt berekend uit alle voorhanden informatie omtrent lichtbron, materiaalstructuur en andere eigenschappen. Uiteraard kost dit een veelvoud aan tijd, maar de resultaten zijn er dan ook naar. Het realisme, al is dit dan gesimuleerd, kan redelijk tot goed zijn. Deze vorm van rendering kent met name goede reflectie-eigenschappen en schaduwvorming, al zal een afbeelding ten opzichte van echte raytracing meestal toch nog een wat artificieel karakter houden. Voorbeelden zijn de afbeeldingen die werden gemaakt met wat oudere versies van 3D Studio.

Physics (ook Applied Physics)
Het toepassen van gesimuleerde physieke krachten uit de werkelijke wereld zoals zwaartekracht, kinetische energie bij botsingen en windkracht.

Pictogram (icoon)
Een klein symbool dat binnen een programma een functie of stuk gereedschap vertegenwoordigt.

Pixel
Beeldpunt op een computerscherm. Dit is dus als het ware het atoom van een (raster)afbeelding. Binnen een kleursysteem wordt de kleur van een pixel uitgedrukt in een numerieke waarde voor de rode, groene en blauwe component (RGB-waarde) en kan daarbij elk van de beschikbare 16.7 miljoen kleuren aannemen.

Pixel
Het kleinste beelelement binnen een bitmap-afbeelding.

Plugin
Aanvullende functiesoftware, meestal door een ander bedrijf geproduceerd en die als het ware onder de paraplu van het hoofdprogramma draait.

Polygoon
Drie- of meerhoekig vlak dat wordt begrenst door punten (points).

PostScript
Door Adobe ontworpen programmeertaal waarin complete pagina`s met zowel tekst als afbeeldingen naar een speciale printer met hoge resolutie gestuurd kunnen worden. Is een standaard in de grafische industrie. Het eveneens door Adobe ontworpen PDF-formaat maakt ervan gebruik.

Primitieve vormen
Bestaande uit bol, kubus, cylinder, kegel, pyramide en ring (torus). Deze vormen het uitgangspunt voor het samenstellen van meer complexe vormen door stapelen of op andere wijze samenvoegen. Het is door middel van Boolese bewerkingen ook mogelijk vormen bij elkaar op te tellen of van elkaar af te trekken om tot nieuwe te komen.

Procedural modeling
Methode waarbij voorwerpen worden gevormd met behulp van wiskundige formules of een stuk programmacode. Voorbeelden zijn allerlei organische vormen als bomen en planten. Landschapsgenerators kunnen op deze wijze de contouren van een terrein vormen op basis van geografische data (DEM-files).

Procedural shading
Mapping waarbij de structuren worden gevormd met behulp van wiskundige formules of een stuk programmacode. Voorbeelden zijn vooral organische structuren zoals marmer, hout en ook wolken.

Radiosity
Wanneer een lichtstraal op een voorwerp weerkaatst dan neemt deze een deel van de kleur van dat voorwerp over en elk volgend voorwerp wordt dus door de eerste beinvloed. Dat proces kan zich meerdere malen herhalen en het berekenen van de exacte kleur van de resulterende lichtstraal-pixel kost daarmee bijzonder veel processorvermogen. Deze meest perfecte vorm van raytracing wordt daarom altijd beperkt toegepast.

RAM
Random Access Memory. Het werkgeheugen van een computer. Enigszins te vergelijken met een enorme serie lege emmertjes die naar believen kunnen worden gevuld. Ze verliezen bij het uitzetten van de computer hun inhoud. Veel van de beeldbewerkingsprocessen spelen zich in het RAM-geheugen af en dit dient daarom ook voldoende groot te zijn.