Kopie van `GGD Hart voor Brabant`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


GGD Hart voor Brabant
Categorie: Medisch > Zorg
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 184


AB
Algemeen Bestuur

ABP
Ambulance Bijstandsplan

ABW
Algemene Bijstandswet

AGZ
Algemene Gezondheidszorg

AHV
Ambulancehulpverlening

AIDS
Acquired Immunity Deficiency Syndrome

AMA
Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker

AMvB
Algemene Maatregel van Bestuur

AO
Administratieve Organisatie

ATLS
Advanced Trauma Life Support

AWBZ
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AZC
Asielzoekerscentrum

BCG
Bacille Calmette Guèrin

BIG
Beroepen Individuele Gezondheidszorg

BLS+
Basic Life Support (inclusief defibrilleren)

BO
Bestuursondersteuning

BOBZ
Bevolkingsonderzoek Borstkanker Zuid

BOT
Bedrijfs Opvang Team

BOZ
Brabants Ondersteuningspunt Zorg

BZK
Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CBS
Centraal Bureau voor Statistiek

CBV
Centrum Buitenlandse Vrouwen

CCO
Coördinatie Commissie Oefenbeleid

CGV
Coördinatie Gewonden Vervoer

CIZ
Centrum Indiatiestelling Zorg

COA
Centrale Opvang Asielzoekers

CPA
Centrale Post Ambulancevervoer

CPB
Centraal Plan Bureau

CPG
Centrale Post voor Gezondheidszorg

CTG
College Tarieven Gezondheidszorg

CTPI
Coördinatie Team Plaats Incident

CvA
College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

DB
Dagelijks Bestuur

DHV
Districts Huisartsen Vereniging

EEG
Europese Economische Gemeenschap

EMGO
Extramuraal Geneeskundig Onderzoek

FEZ
Financieel Economische Zaken

Fte
Fulltime eenheid

GB
Gezondheidsbevordering

GGD
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGD Nederland
Landelijke Vereniging voor GGD`en

GHI
Geneeskundige Hoofd Inspectie

GHOR
Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

GMD
Gemeentelijke Medische Dienst

GMS
Geïntegreerd Meldkamer Systeem

GNK
Geneeskundige Kombinatie

GS
Gedeputeerde Staten

GSP
Gewonden Spreidings Plan

GVO
Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding

HIV
Human Immuno Deficiency Virus

HKZ
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg

HOC
Hulpverlening bij Ongevallen en Calamiteiten

HSGA
Hoofd Sectie Geneeskundige Aangelegenheden

ICT
Informatie en Communicatie Technologie

IFORA
Informatievoorziening Ongevallen- en Rampenbestrijding

IKZ
Integraal Kankercentrum Zuid

IMW
Instituut Maatschappelijk Werk

INH
Isoniazide (geneesmiddel tuberculose)

INK
Instituut Nederlandse Kwaliteit

IOBK
In Ontwikkeling Bedreigd Kind

IPO
Inter Provinciaal Overleg

ISAC
Informatie Systeem Ambulancehulpverlening en CPA

ISO
International Standardisation Organisation

ISOA
Integrale Samenwerking Opvang Asielzoekers

ITS
Instituut voor Toegepaste Sociologie

JGZ
Jeugdgezondheidszorg

KNCV
Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding)

KNMG
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde

KNMP
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie

LAD
Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband

LAREB
Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen

LCI
Landelijke Coordinatiestructuur voor de infectieziektenbestrijding

LCR
Landelijk Coordinatiecentrum reizigersvaccinatie

LFAZ
Landelijke Federatie van werkgevers in de Ambulance Zorg

LHV
Landelijke Huisartsen Vereniging

LIGA
Landelijke vereniging voor (Inter) Gemeentelijke Arbo- en Bedrijfsgezondheidsdiensten

LNV
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LOGA
Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

LOM
Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden

LOTT
Landelijke Organisatie Trauma Teams

MC
Medezeggenschapscommissie

MDGO
Middelbaar Dienstverlenend Gezondheids Onderwijs

MDS
Middelbare Detailhandel School

MIP
Meldingen Incidenten Patiëntenzorg

MKA
Meldkamer Ambulance

MLK
Moeilijk Lerend Kind

MLRT
Medisch Leider Ramp Terrein

MMK
Medische Milieukunde

MMT
Mobiel Medisch Team

MO
Management ondersteuning

MOA
Medische Opvang Asielzoekers

MT
Management Team

MTS
Middelbare Technische School

NAI
Nederlands Ambulance Instituut

NAP
Nederlands Ambulance Platform

NCAB
Nationale Commissie Aids Bestrijding

NHG
Nederlands Huisartsen Genootschap

NIGZ
Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie

NIPG
Nederlands Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg

NIZW
Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn