Kopie van `GGD Hart voor Brabant`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


GGD Hart voor Brabant
Categorie: Medisch > Zorg
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 108


AHV
Ambulancehulpverlening

AMA
Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker

AMvB
Algemene Maatregel van Bestuur

AO
Administratieve Organisatie

ATLS
Advanced Trauma Life Support

AWBZ
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

AZC
Asielzoekerscentrum

BCG
Bacille Calmette Guèrin

BZK
Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CCO
Coördinatie Commissie Oefenbeleid

CGV
Coördinatie Gewonden Vervoer

CPA
Centrale Post Ambulancevervoer

CPB
Centraal Plan Bureau

CPG
Centrale Post voor Gezondheidszorg

CTG
College Tarieven Gezondheidszorg

CTPI
Coördinatie Team Plaats Incident

CvA
College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

DHV
Districts Huisartsen Vereniging

EEG
Europese Economische Gemeenschap

EMGO
Extramuraal Geneeskundig Onderzoek

Fte
Fulltime eenheid

GB
Gezondheidsbevordering

GGD
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GGD Nederland
Landelijke Vereniging voor GGD`en

GHI
Geneeskundige Hoofd InspectieGHOR
Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen

GMD
Gemeentelijke Medische Dienst

GMS
Geïntegreerd Meldkamer Systeem

GNK
Geneeskundige Kombinatie

GS
Gedeputeerde Staten

GSP
Gewonden Spreidings Plan

GVO
Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding

HIV
Human Immuno Deficiency Virus

HKZ
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg

HSGA
Hoofd Sectie Geneeskundige Aangelegenheden

ICT
Informatie en Communicatie Technologie

IFORA
Informatievoorziening Ongevallen- en Rampenbestrijding

IKZ
Integraal Kankercentrum Zuid

IMW
Instituut Maatschappelijk Werk

IOBK
In Ontwikkeling Bedreigd Kind

IPO
Inter Provinciaal Overleg

ISAC
Informatie Systeem Ambulancehulpverlening en CPA

ISO
International Standardisation Organisation

ISOA
Integrale Samenwerking Opvang Asielzoekers

ITS
Instituut voor Toegepaste Sociologie

JGZ
Jeugdgezondheidszorg

LCI
Landelijke Coordinatiestructuur voor de infectieziektenbestrijding

LCR
Landelijk Coordinatiecentrum reizigersvaccinatie

LFAZ
Landelijke Federatie van werkgevers in de Ambulance Zorg

LHV
Landelijke Huisartsen Vereniging

LNV
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

MC
Medezeggenschapscommissie

MDGO
Middelbaar Dienstverlenend Gezondheids Onderwijs

MDS
Middelbare Detailhandel School

MKA
Meldkamer Ambulance

MLK
Moeilijk Lerend Kind

MLRT
Medisch Leider Ramp Terrein

MMK
Medische Milieukunde

MMT
Mobiel Medisch Team

MT
Management Team

MTS
Middelbare Technische School

NCAB
Nationale Commissie Aids Bestrijding

NHG
Nederlands Huisartsen Genootschap

NRV
Nationale Raad voor de Volksgezondheid

NVT
Nederlandse Vereniging van Traumatologie

OBD
Onderwijs Begeleidingsdienst

OGGZ
Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg

OGZ
Openbare Gezondheids Zorg

OKZ
Ouder- en Kindzorg

OVD
Officier van Dienst gezondheidszorg

OVG
Onderwijs Voorrangs Gebied

PBGO
Periodiek Bedrijfsgezondheidskundig Onderzoek

PGO
Periodiek Geneeskundig Onderzoek

PTSS
Post Traumatisch Stress Syndroom

PVGGD
Provinciale Vereniging voor GGD’en

PVGHOR
Project Versterking Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

PVO
Periodiek Verpleegkundig Onderzoek

RBB
Rijks Bedrijfsgezondheidsdienst

RGF
Regionaal Geneeskundig Functionaris

RGSGH
Regeling Geldelijke Steun Gehandicapten Huisvesting

RPBO
Rechts Positie Besluit Onderwijs

RPCP
Regionaal Patienten en Consumenten Platform

RTO
Regionaal Trauma Overleg

RVC
Regionale Verwijs Commissie

RVR
Rechtspositieregeling Voor Rampenbestrijders

RWW
Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers

SBD
School Begeleidings Dienst

SMA
Sociaal-Medische Advisering

SMB
Samenwerkingsverband Midden-Brabant

SMH
Spoedeisende Medische Hulp

SMT
Sociaal Medisch Team

SMZ
Sociaal Medische Zorg

VSO
Voortgezet Speciaal Onderwijs

VTO
Vroegtijdige opsporing ontwikkelingsstoornissen

VTV
Volksgezondheid Toekomst Verkenning

VWS
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WBO
Wet op Bejaarden Oorden

WBOI
Wet Bescherming en Opsporing Infectieziekten

WCPV
Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid

WGBO
Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst