Kopie van `TNO - bodemonderzoek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


TNO - bodemonderzoek
Categorie: Aardrijkskunde
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 18


Cluster
Een groep putten welke aan hetzelfde (grondwater of olie/gas-)veld onttrekken.

Elektrische sondeermethode
Sondering waarmee de weerstand van de grond wordt gemeten met elektrische krachtopnemers.

Elektrische weerstand
De tegenwerking die een elektrische stroom ondervindt als hij door een medium (een bepaald sediment) stroomt, uitgedrukt in Ohm-m.

Evaluatieputten
Boringen met als doel het verkennen van de omvang en uitgestrektheid van olie- en gasvelden. Deze heten ook wel `bevestigingsputten` of `appraisal wells`.

Hydrochemische gegevens
Gemeten resultaten van chemisch onderzoek op water en de opgeloste stoffen daarin.

Hydrogeologisch profiel
2-dimensionaal profiel van de ondergrond met hierin de laaggrenzen die belangrijk zijn voor de hydrologie zoals tussen; goed en slecht doorlatende lagen, zoet en zout grondwater.

Kleefmantel
Een korte cilinder, die in een sondering achter de conus aanwezig is, en waarmee, onafhankelijk van de krachten op de conus, de wrijving met de omringende grond wordt gemeten.

NITG-nummer
Alle gegevens in DINO hebben een NITG-nummer. Dat bestaat uit een kaartbladgedeelte, bijvoorbeeld 25A, en een volgnummer. Het nummer komt er dan bijvoorbeeld uit te zien als 25A0045. Daarnaast is er nog een andere nummersystematiek die werkt met gedeelten van x,y-coördinaten. Dit systeem gebruikt de eerste drie cijfers van de y-coördinaat, de eerste drie cijfers van de x-coördinaat en een volgnummer. Bijvoorbeeld: 495-106-0018.

Offshore
Deel van het Nederlands continentaal plat dat aan de zeezijde van de 12-mijlszone ligt.

Sedimentclassificatie NEN5104
Door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) opgestelde norm om de samenstelling van grondlagen eenduidig vast te leggen.

Seismische opname (seismiek)
Het onderzoek, waarbij door middel het meten van de voortplantingstijd van trillingen en hun reflecties, het gesteentetype en structuur van de ondergrond wordt bepaald.

Signaalgegevens
Het resultaat van een akoestisch of elektrisch grondonderzoek.

Spoelboring
Een boring, waarbij het sediment door middel van een waterstroom omhoog gebracht wordt.

Weerstanddetectie
Het opsporen van veranderingen in de soortelijke elektrische weerstand in de ondergrond.

Welput
Put die is gegraven voor welwater. Dit is water dat uit de grond naar boven welt.

Wenner-opstelling
Een geo-elektrische meetopstelling waarbij de potentiaalelektrodes tussen de stroomelektrodes staan en waarbij de afstand tussen de opeenvolgende elektrodes gelijk is.

Wet van Ohm
De wet waarmee de elektrische weerstand berekend kan worden uit het potentiaalverschil, de stroomsterkte en een constante die afhangt van de posities van de elektrodes (R = k * V/I).

Wrijvingsgetal
Het wrijvingsgetal (Rf) is het quotiënt van de kleefweerstand en de conusweerstand op dezelfde diepte, uitgedrukt in procenten.