Kopie van `Verbond van verzekeraars`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Verbond van verzekeraars
Categorie: Economie en financiën > Verzekeringen
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 29


Agioreserve
Reserve als onderdeel van het eigen vermogen van een verzekeraar, ontstaan doordat aandelen boven de nominale waarde zijn geplaatst.

Amortisatie
Aflossing, hetzij ineens, hetzij door middel van over een zeker aantal jaren verdeelde gelijke afbetalingen, waarin rente en afl ossing zijn inbegrepen.

Annualised Premium Equivalent (APE)
Het volume van de nieuwe levenproductie uitgedrukt in zogenaamde premie-equivalenten op jaarbasis. APE bestaat uit periodieke premies op jaarbasis plus 10% van de nieuwe koopsompremies.

Backservices
De kosten van inkoop van pensioen over al verstreken dienstjaren.

Bedrijfskosten
Het totaal van kosten en provisie. Bedrijfskosten bestaan uit de componenten acquisitiekosten, wijziging overlopende acquisitiekosten, beheers- en personeelskosten, winstdeling en provisie herverzekering.

Beleggingsverzekering
Een levensverzekering waarbij de premies of koopsom wordt belegd in aandelen of beleggingsfondsen. Het op te bouwen kapitaal wordt te zijner tijd omgezet in (jaarlijkse) uitkeringen.

Bruto combined ratio
Geleden schade en bedrijfskosten in verhouding tot de verdiende premie, inclusief herverzekering.

Bruto verdiende premie
Het totaal van de geboekte (ontvangen) premies inclusief het herverzekerde deel (de premies betaald aan de herverzekeraar), minus de premievoor ziening ultimo (de premie die door de verzekeringnemer vooruit is betaald en waarvoor nog een verzekeringsprestatie geleverd gaat worden), plus de premievoorziening primo (vooruitbetaalde premie van het voorgaande jaar).

B-polis
Pensioentoezegging aan werknemer, waarbij de werkgever zelf een pensioenverzekering afsluit bij een levensverzekeraar.

C-polis
Pensioentoezegging aan werknemer, waarbij de werkgever zijn werknemers zelf in staat stelt een pensioenverzekering af te sluiten bij een levens verzekeraar.

Directe binnenlandse tekening
De totale tekening (= omzet) van schade- en zorgverzekeraars bestaat uit directe en indirecte tekening (herverzekering aangenomen van andere verzekeraars). De directe tekening bestaat uit binnen landse en buitenlandse tekening. De buitenlandse en indirecte tekening vormen samen ongeveer 5% van het totaal. In de enquête schadeverzekeringen van het CVS wordt enkel de directe binnenlandse tekening beschouwd.

Eigen behoud
Het gedeelte van een schade dat voor rekening van de verzekeraar en niet van de herverzekeraar komt.

Eigen vermogen
Het eigen kapitaal van een onderneming, waaronder het aandelenkapitaal en de reserves.

Grote branden
Branden met een schade van meer dan 1 miljoen euro.

Herverzekeringskosten
(of herverzekeringsmarge) Kosten die bestaan uit de premie betaald aan de herverzekeraar, de herverzekerde schade, de provisie ontvangen van de herverzekeraar, en gemiste rente. De herverzekeringsmarge wordt uitgedrukt als percentage van de verdiende premie. Dit afgetrokken van het resultaat na rente levert het resultaat na herverzekering op.

Herwaarderingsreserve
De niet-gerealiseerde winsten en verliezen op de aandelenportefeuille.

Incured but not reported (IBNR)
Voorzieningen voor schaden die zich wel hebben voorgedaan, maar die nog niet gemeld zijn of bekend zijn bij de verzekeraar.

Kapitaaldekkingsstelsel
Wijze van financiering van pensioenaanspraken waarbij ingelegde pensioenpremies worden gespaard en belegd. Voor iedere deelnemer wordt zo het kapitaal opgebouwd om later het pensioen van te kunnen betalen. De Pensioen- en spaarfondsenwet schrijft dit stelsel voor als systeem volgens welk een pensioenfonds zijn verplichtingen dient te fi nancieren.

Kapitaalverzekering
Levensverzekering waarbij het verzekerde bedrag ineens wordt uitgekeerd bij overlijden en-of op een vaste datum.

Koopsom
Een bedrag dat een verzekerde ineens bij een verzekeraar stort om in de toekomst bijvoorbeeld een lijfrente- uitkering te ontvangen.

Leven collectief
Bedrijfsonderdeel bij verzekeraars dat zich bezighoudt met verzekeringen waarbij één partij de verzekeringnemer is voor andere partijen. Bijvoorbeeld de collectieve pensioenverzekering voor werknemers, waarbij de werkgever als verzekeringnemer optreedt.

Leven individueel
Bedrijfsonderdeel bij verzekeraars dat zich bezighoudt met levensverzekeringen die worden afgesloten door individuele personen.

Long-tailschade
Schaden die pas optreden na een lange incubatietijd, zonder dat vooraf altijd bekend is of er ook daadwerkelijk schaden optreden. Bijvoorbeeld ten gevolge van beroepsziekten zoals mesothelioom en RSI.

Netto combined ratio
Geleden schade en bedrijfskosten in verhouding tot de verdiende premie, exclusief herverzekering. De netto combined ratio is een indicator voor het verzekeringstechnische resultaat.

Omslagstelsel
Bij het omslagstelsel worden de kosten van de uitkeringen die in een bepaald jaar collectief zijn, omgeslagen over de premiebetalers in dat jaar. Er wordt geen kapitaal gevormd om toekomstige betalingen zeker te stellen, dit in tegenstelling tot het kapitaaldekkingsstelsel. Het omslagstelsel wordt onder meer toegepast voor de fi nanciering van de AOW.

Onverdeelde winst
Gerealiseerde winst die niet aan aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Periodieke premie
Het bedrag dat periodiek wordt gestort bij een verzekeraar om in de toekomst een uitkering bij overlijden (kapitaalverzekering) of om een (periodieke) uitkering te ontvangen bij leven.

Premie-inkomen
Premieomzet.

Tweede pijler
Het werknemerspensioen of de pensioentoezeggingen die zijn vastgelegd in pensioenregelingen die zijn overeengekomen tussen werkgever en werknemers. Het werknemerspensioen kan naar keuze van de desbetreffende sociale partners zowel door verzekeraars als door pensioenfondsen worden uitgevoerd.