Kopie van `Xerox Pensioenfondsen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Xerox Pensioenfondsen
Categorie: Economie en financiën > Beleggen
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 114


Actief beleggen
Op grond van een bepaalde marktvisie wordt afgeweken van de benchmark met als doel te proberen een betere performance te behalen.

Actuaris
De actuaris van een pensioenfonds bepaalt hoe hoog de benodigde koopsom of premie moet zijn voor bepaalde verplichtingen van het pensioenfonds. De actuaris verricht risicoanalyses en bepaalt welk bedrag voor toekomstige verplichtingen van het pensioenfonds moet worden gereserveerd.

Algemene nabestaandenwet (Anw)
De Anw heeft per 1 juli 1996 de AWW vervangen. Het is een volksverzekering, die geldt voor alle ingezetenen van Nederland en degenen die in dienst zijn van een Nederlandse werkgever. De Anw voorziet in uitkeringen bij overlijden van een verzekerde aan de partner van de verzekerde. Tevens kent de Anw een uitkering voor de ex-partner ten opzichte van wie de overleden verzekerde een alimentatieplicht had en voor kinderen die door het overlijden van een verzekerde ouderloos zijn geworden. Het recht op een Anw-uitkering (met uitzondering van de uitkering voor wezen) is afhankelijk van leeftijd, gezinssamenstelling en mate van arbeidsgeschiktheid van de nabestaande. Een eventueel eigen inkomen is van invloed op de hoogte van de Anw-uitkering.

Algemene ouderdomswet (AOW)
Volksverzekering die geldt voor alle ingezetenen van Nederland en voor degenen die in dienst zijn van een Nederlandse werkgever. De uitkeringen gaan in op de eerste dag van de maand waarin de verzekerde 65 jaar wordt. De hoogte van de uitkeringen is niet afhankelijk van het loon dat gedurende een eventuele loopbaan is verdiend, maar is afhankelijk van de burgerlijke staat en de gezinssituatie waarin de verzekerde verkeert.

Algemene weduwen- en wezenwet (AWW)
De AWW was een volksverzekering die per 1 januari 1996 is vervangen door de Anw.

Anw-gat (Anw-hiaat)
Het verschil tussen de uitkering die een nabestaande uit hoofde van de AWW kon verkrijgen en de uitkering die een nabestaande uit hoofde van Anw verkrijgt.

AOW-gat (AOW-hiaat)
Per 1 januari 2015 zal de partnertoeslag van personen die een uitkering ingevolgde de AOW ontvangen en een partner hebben die jonger is dan 65 jaar, komen te vervallen. Voor personen die zijn geboren op of na 1 januari 1950 kan het gezamenlijke inkomen hierdoor tijdelijk lager worden. Dit wordt het AOW-gat genoemd. De grootte van dit gat is afhankelijk van het leeftijdsverschil tussen beide partners.

Arrest Boon/Van Loon
Voor scheidingen die plaatsvonden tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995, waren regels van kracht met betrekking tot pensioenen, die voortvloeiden uit het Arrest Boon-Van Loon van de Hoge Raad. De op de scheidingsdatum opgebouwde pensioenaanspraken maakten deel uit van de te scheiden boedel bij echtscheiding en bij ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. Deze verrekening van pensioenaanspraken vond plaats indien al of niet overeengekomen huwelijkse voorwaarden daartoe aanleiding gaven. Er diende sprake te zijn van enige mate van vermogensgemeenschap. Als gevolg van de Wet VPS is dit arrest niet meer van toepassing voor scheidingen na 1 mei 1995.

Aspirant-deelnemer
Werknemer van Xerox (Nederland) B.V. die nog niet de vereiste leeftijd heeft bereikt om deel te mogen nemen aan de pensioenregeling. De vereiste toetredingsleeftijd van de pensioenregeling van Stichting Pensioenbelangen Xerox Amstelveen is 18 jaar.

Asset Liability Management (ALM)
Het afstemmen van de beleggingsmix op de verplichtingen. Het uitvoeren van een ALM-studie kan een pensioenfonds behulpzaam zijn bij het kiezen van de juiste beleggingsmix.

Backservice
Verhoging van pensioenaanspraken over achterliggende dienstjaren bij verhoging van de pensioengrondslag. Deze verhoging van pensioenaanspraken komt voornamelijk voor in eindloonregelingen.

Belastingoperatie-oort
De invoering in 1990 van een nieuwe regeling voor belastingheffing en premieheffing.

Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid van een pensioenfonds is enerzijds gericht op het zoveel mogelijk uitsluiten van beleggingsrisico`s en anderzijds op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. Bovendien moet de afstemming van beleggingen op de verplichtingen juist zijn.

Beleggingsmix (asset allocatie)
De verdeling van beleggingen over verschillende beleggingscategorieën, zoals zakelijke waarden en vastrentende waarden.

Benchmark
Objectieve maatstaf voor zowel de samenstelling als de performance van het belegde vermogen. Een benchmark is een mandje van bijvoorbeeld een aantal aandelen. In beginsel bepaalt de totale waarde van alle uitstaande aandelen de waarde van een index; fluctuaties in de waarde van de index worden daarom veroorzaakt door koersfluctuaties van de in de index opgenomen aandelen.

Bereikbaar pensioen
Het pensioen dat een deelnemer zou kunnen behalen, als deze tot de pensioendatum aan de pensioenregeling zou blijven deelnemen. Hierbij wordt verondersteld dat de berekeningsgrondslagen in die periode gelijk blijven.

Beschikbare premieregeling
Pensioenregeling waarin de hoogte van de verzekerde pensioenen afhankelijk is van de krachtens de pensioenregeling beschikbare premie en de daarmee te behalen beleggingsopbrengsten. Met behulp van actuariële grondslagen en methoden wordt bij pensioneren de precieze hoogte van het pensioen vastgesteld.

Bijzonder nabestaandenpensioen
Indien een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst van een (gewezen) deelnemer eindigt, krijgt de ex-partner een premievrije aanspraak op nabestaandenpensioen, wat dan bijzonder nabestaandenpensioen wordt genoemd. De (ex-)partners kunnen desgewenst een afwijkende regeling overeenkomen.

Comingservice
Het gedeelte van het totale pensioen, dat in toekomstige jaren moet worden opgebouwd op basis van het geldende pensioengevende jaarsalaris. Met toekomstige salarisstijgingen wordt dus geen rekening gehouden.

Compliance officer
Een onafhankelijke toezichthouder die toetst of de gedragscode en-of wettelijke regelingen met betrekking tot koersgevoelige informatie en privé-effectentransacties worden nageleefd door het bestuur en de medewerkers van het pensioenfonds.

Consumentenprijsindex (CPI)
De CPI wordt maandelijks berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De CPI meet de gemiddelde prijsverandering in de loop der tijd van goederen en diensten die huishoudens voor hun levensonderhoud aanschaffen.

Contante waarde
Het bedrag dat op dit moment nodig is om in de toekomst één of meer betalingen te kunnen verrichten, waarbij rekening is gehouden met rente en actuariële grondslagen.

Continuïteitanalyse
Analyse in het kader van het FTK waarbij de financiële opzet en positie van het pensioenfonds voor de lange termijn wordt beoordeeld.

Conversie
Omzetting van pensioenaanspraken in andere pensioenaanspraken. Conversie kan bijvoorbeeld plaatsvinden na het maken van een keuze tussen nabestaandenpensioen en een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen, wat uitruil van nabestaandenpensioen wordt genoemd. Ook kan conversie plaatsvinden in geval van conversie zoals bedoeld in de Wet VPS.

Core-satellite benadering
Het hanteren van een beleggingsportefeuille met als basis een kern (core) portefeuille, bestaande uit beleggingen die de vermogensbeheerder met een laag risico ten opzichte van de benchmark beheert. Daaraan worden toegevoegd satelliet (satellite) portefeuilles met beleggingen die door de vermogensbeheerder met een hoger risico ten opzichte van de benchmark worden beheerd. De kern zorgt in deze opbouw voor relatief lage risico’s en lage kosten, zodat aan de satelliet portefeuilles meer risico kan worden toebedeeld en er meer aandacht kan worden besteed aan kansen op outperformance. Stichting Pensioenbelangen Xerox Amstelveen belegt volgens deze core-satellite benadering.

Credits
Verzamelnaam voor beleggingen in vastrentende waarden met uiteenlopende ratings.

De Nederlandsche Bank (DNB)
Orgaan dat (prudentieel) toezicht houdt op financiële instellingen. Prudentieel toezicht is toezicht dat is gericht op het bevorderen van de financiële degelijkheid van financiële instellingen. Na de fusie in 2004 van DNB met de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) vallen hier ook pensioenfondsen onder.

Deelnemer
Een persoon voor wie gelden in een pensioenfonds worden bijeengebracht. Deelnemers zijn dus personen die deelnemen aan een pensioenregeling en die op grond daarvan pensioenaanspraken verwerven.

Deelnemersjaren
De jaren die een werknemer heeft doorgebracht als deelnemer aan een pensioenregeling. Dit zijn de jaren die meetellen voor de opbouw van pensioenaanspraken.

Dekkingsgraad
De verhouding tussen enerzijds de contante waarde van de op dat moment geldende reglementaire pensioenaanspraken en anderzijds het aanwezige vermogen. Het aanwezige vermogen is de som van de contante waarde van pensioenaanspraken die op dat moment zijn gefinancierd, en de eventuele algemene en extra reserve.

Deskundigheidsplan
Schriftelijke uiteenzetting over de deskundigheid van het bestuur van een pensioenfonds.

Dienstjaren
De jaren die een werknemer heeft doorgebracht als medewerker van een onderneming.

Dienstjarenstelsel
Term die wordt gebruikt bij de nadere typering van een eindloonregeling. Bij salarisverhogingen worden in een eindloonregeling ook hogere pensioenaanspraken over voorgaande jaren gegeven. In het dienstjarenstelsel worden deze hogere pensioenaanspraken alleen verleend over de jaren waarin de werknemer deelnemer was aan de pensioenregeling.

Duration
De koersgevoeligheid van een bepaalde vastrentende waarde voor veranderingen in de rentestand.

Eindloonregeling
Pensioenregeling waarin de hoogte van het (bereikbare) ouderdomspensioen afhangt van het pensioengevende jaarsalaris van de deelnemer direct voorafgaand aan de pensioendatum.

Emerging markets
Dit zijn financiële markten van ontwikkelingslanden, die vaak worden gekarakteriseerd door de snelle maar ook onstabiele economische groei. Het risico, maar ook het verwacht rendement van beleggen in emerging markets, is hoger dan van een belegging in ontwikkelde landen.

Externe waardeoverdracht
Een waardeoverdracht waarbij sprake is van een wijziging van dienstverband.

Factor A (pensioenaangroei)
Aanduiding voor de pensioenaangroei die in een kalenderjaar heeft plaatsgevonden. Ter bepaling van de lijfrentepremieaftrek in enig kalenderjaar moet bij de bepaling van de jaarruimte rekening worden gehouden met deze pensioenaangroei. Het betreft hier alleen de pensioenaangroei van ouderdomspensioen.

Fictieve deelnemersjaren
De periode die bij de berekening van de pensioenaanspraken in aanmerking wordt genomen, maar gedurende welke een persoon niet bij de betreffende werkgever in dienst was. Bij de berekening van een nabestaandenpensioen wordt bijvoorbeeld uitgegaan van de bereikbare deelnemersjaren in plaats van de werkelijk behaalde deelnemersjaren. Ook bij de overgang naar een ander pensioensysteem worden wel fictieve deelnemersjaren toegekend.

Financieel Toetsingskader (FTK)
Benaming van het nieuwe toezichtregime dat sinds 1 januari 2007 van toepassing is op de financiële positie en het financiële beleid van pensioenfondsen. De nieuwe waarderingsmethoden hebben de actuariële principes pensioenfondsen vervangen. Het nieuwe toezichtregime is vastgelegd in de PW.

Franchise
Drempelbedrag waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. De hoogte van de franchise is gebaseerd op een in het pensioenreglement omschreven vast bedrag. Xerox (Nederland) B.V. past de franchise jaarlijks per 1 januari aan, waarbij als uitgangspunt de prijsindex wordt gebruikt. Een en ander gebeurt met inachtneming van de fiscaal toegestane minimumfranchise.

FVP-regeling
Deze regeling, die wordt uitgevoerd door de SVB, stelt onvrijwillig werkloze werknemers in staat om hun pensioenregeling tijdens de werkloosheidsperiode voort te zetten. De FVP-regeling wordt met ingang van 1 januari 2009 beëindigd.

Garantieproducten
Verzamelnaam voor financiële contracten, waarvan de waarde wordt afgeleid van een onderliggende waarde (bijvoorbeeld een aandeel), een referentieprijs of een index (bijvoorbeeld de AEX-index).

Gedragscode
Schriftelijk stuk waarin regels en richtlijnen worden gegeven ter voorkoming van belangenconflicten tussen het zakelijke belang en de privé-belangen van bestuur en medewerkers van het pensioenfonds en van misbruik van vertrouwelijke informatie door bestuur en medewerkers van het pensioenfonds.

Geregistreerd partnerschap
Op 1 januari 1998 is de Wet geregistreerd partnerschap voor ongehuwden in werking getreden. Deze wet heeft onder meer tot gevolg dat een bij de burgerlijke stand geregistreerde partner voor pensioenrechtelijke zaken wordt gelijkgesteld met een gehuwde partner.

Herstelplan
Plan van aanpak gericht op het herstel van een dekkingstekort of een reservetekort bij een pensioenfonds. Het bestuur van het pensioenfonds moet het herstelplan indienen bij DNB.

Herverzekering
Pensioenfondsen kunnen bepaalde risico`s of verplichtingen die zij verzekeren, geheel of gedeeltelijk onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij. Stichting Pensioenbelangen Xerox Amstelveen heeft het overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidsrisico herverzekerd.

High yield
Obligaties worden bestempeld als high yield als ze zijn uitgegeven door minder kredietwaardige bedrijven. Het verwachte rendement maar ook het risico op dergelijke leningen is hoger dan op credits en staatsleningen.

Hoog-laag constructie
Constructie van variabele uitkeringshoogtes van het pensioen, waarbij het pensioen dat een deelnemer vanaf de pensioendatum ontvangt wordt omgezet in een pensioen dat eerst hoger en daarna lager is dan het reglementaire pensioen. Op grond van fiscale wetgeving is een variatie tussen de hoogste en de laagste uitkering van maximaal 100:75 toegestaan.

Indexatie (indexering)
Verhoging van actieve pensioenaanspraken, premievrije pensioenaanspraken en ingegane pensioenen met een percentage dat gelijk is aan een indexcijfer met als doel het compenseren van inflatie. Stichting Pensioenbelangen Xerox Amstelveen kent een systeem van voorwaardelijke indexatie.

Indexatieambitie
Hoogte van de indexatie die op de lange termijn wordt nagestreefd. Bij Stichting Pensioenbelangen Xerox Amstelveen is de indexatieambitie 75%.

Indexatiematrix
Door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gepubliceerde handleiding in het kader van het FTK. De indexatiematrix beoogt inzicht te geven in de samenhang tussen de indexatieambitie, de financiering, het pensioenreglement en de communicatie over indexatie.

Indexbeleggen
Een passieve beleggingsstijl waarbij de samenstelling (en daarmee de performance) van een gekozen benchmark zo nauwkeurig mogelijk wordt nagebootst.

Inflatie
Waardevermindering van geld. Er zijn twee soorten inflatie:
Prijsinflatie: consumenten kunnen steeds minder kopen als ze hetzelfde geld blijven

Interne waardeoverdracht
Waardeoverdracht is mogelijk zonder dat sprake is van een wijziging van dienstverband. Te denken valt aan de omzetting van pensioenaanspraken bij dezelfde werkgever als gevolg van de invoering van een nieuwe pensioenregeling bij deze werkgever of de uitruil van pensioensoorten.

Jaarrekening
De jaarrekening van het pensioenfonds wordt opgesteld als het jaarlijkse statenverslag aan DNB.

Jaarruimte
De maximale aanvullende premieaftrek boven de ongetoetste basisaftrek (de basisaftrek is met ingang van 1 januari 2003 vervallen), die een belastingplichtige van nog geen 65 jaar kan claimen terzake van het pensioentekort in een bepaald kalenderjaar. De jaarruimte bedraagt maximaal €25.663 (2007). De maximale premiegrondslag voor de berekening van de jaarruimte is €150.957 (2007). De in te bouwen AOW-franchise bij de berekening van de jaarruimte bedraagt €10.990 (2007).

Koerswaarde
Waarde van een beleggingsobject als het op dit moment zou worden verkocht.

Laag-hoog constructie
Constructie van variabele uitkeringshoogtes van het pensioen, waarbij het pensioen dat een deelnemer vanaf de pensioendatum ontvangt wordt omgezet in een pensioen dat eerst lager en daarna hoger is dan het reglementaire pensioen. Op grond van fiscale wetgeving is een variatie tussen de hoogste en de laagste uitkering van maximaal 100:75 toegestaan.

Levensjarenstelsel
Term die wordt gebruikt bij de nadere typering van een eindloonregeling. Bij salarisverhogingen worden in een eindloonregeling ook hogere pensioenaanspraken over voorgaande jaren gegeven. In het levensjarenstelsel worden deze hogere pensioenaanspraken verleend over alle jaren vanaf de 25-jarige leeftijd, ook de jaren waarin de werknemer geen deelnemer was aan de pensioenregeling.

Levensloopregeling
Sinds 1 januari 2006 kan iedere werknemer door middel van de levensloopregeling sparen voor een levensloopverloftegoed. Dit tegoed kan worden aangewend voor de financiering van perioden van extra verlof. De levensloopregeling die Xerox (Nederland) B.V. aanbiedt, wordt niet uitgevoerd door Stichting Pensioenbelangen Xerox Amstelveen. Voor meer informatie over de levensloopregeling dient u daarom contact op te nemen met de salarisadministratie van Xerox (Nederland) B.V..

Liquiditeiten
Verzamelnaam voor kasgeld en snel contant te maken middelen als effecten.

Marktwaarde
Waarde van een beleggingsobject als het op dit moment zou worden verkocht.

Middelloonregeling
Pensioenregeling waarin de hoogte van het (bereikbare) ouderdomspensioen is gebaseerd op de gemiddelde pensioengrondslag die tijdens het deelnemerschap aan de pensioenregeling heeft gegolden.

Niet-actieven
Aanduiding voor slapers en gepensioneerden.

Ombudsman Pensioenen
Onafhankelijke instantie die als doel heeft het behandelen van klachten en geschillen die betrekking hebben op de uitvoering van het pensioenreglement van een pensioenfonds dat bij de Opf of de VB is aangesloten.

Onderdekking (dekkingstekort)
Situatie dat de middelen van het pensioenfonds niet langer toereikend zijn om de voorziening pensioenverplichtingen en de reserve voor algemene risico’s te dekken.

Ondernemingspensioenfonds
De PW kent een beperkt aantal mogelijkheden om een pensioenregeling uit te voeren. Eén daarvan is het aan de onderneming verbinden van een ondernemingspensioenfonds. Ondernemingspensioenfondsen hebben vrijwel altijd de rechtsvorm van een stichting.

Ontslag
Beëindiging van het dienstverband met Xerox (Nederland) B.V. anders dan door overlijden of pensionering, waardoor het deelnemerschap aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenbelangen Xerox Amstelveen wordt beëindigd.

Opbouwpercentage
De middelloonregeling van Stichting Pensioenbelangen Xerox Amstelveen kent een opbouwpercentage van 2,25% per jaar.

Organogram
Een beschrijving van de interne organisatie van bijvoorbeeld een pensioenfonds.

Outperformance
Het verschil tussen het behaalde rendement en het rendement van de benchmark (positief).

Overdrachtswaarde
De op basis van actuariële grondslagen berekende contante waarde van in het kader van waardeoverdracht over te dragen pensioenaanspraken.

Overhevelingstoeslag
De overhevelingstoeslag was een overblijfsel van de Belastingoperatie-oort. Enkele sociale premies die voorheen werden betaald door de werkgever kwamen vanaf dat moment voor rekening van de werknemer. Om te voorkomen dat werknemers er in loon op achteruit zouden gaan, moest de werkgever een overhevelingstoeslag betalen aan de werknemers. Per 1 januari 2001 is de toeslag verwerkt in de bruto salarissen en in de uitkeringen.

Overlevingstafel
Statistisch overzicht van onder meer sterftekans per leeftijd van een groep personen. De meest recente Nederlandse overlevingstafel is de tafel Gehele Bevolking Mannen (GBM) respectievelijk Gehele Bevolking Vrouwen (GBV) in Nederland over de waarnemingsperiode 1995-2000. Deze overlevingstafel wordt gehanteerd door Stichting Pensioenbelangen Xerox Amstelveen.

Overrente
Term die veel wordt gebruikt bij de financiering van een pensioenregeling. Indien de feitelijke renteaangroei van het belegde pensioenvermogen hoger is dan de vooraf berekende renteaangroei, is er sprake van winst, die overrente wordt genoemd.

Passief beleggen
Hieronder kan worden verstaan indexbeleggen. Het is gericht op het zo laag mogelijk houden van de transactiekosten.

Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW)
Wet die op 1 januari 2007 is vervangen door de PW. Het doel van de PSW was de waarborging van pensioentoezeggingen aan werknemers in dienst van ondernemingen. De PSW was van toepassing op pensioentoezeggingen die een werkgever doet aan personen die zijn verbonden aan zijn onderneming.

Pensioenaanspraak
Een recht op toekomstige pensioenuitkeringen. De aanspraak op pensioen wordt onderscheiden van het ingegane pensioen.

Pensioenbreuk
De breuk in de pensioenopbouw die kan ontstaan als gevolg van het uittreden uit een pensioenregeling vóór de pensioendatum.

Pensioendatum
De datum waarop krachtens de pensioenregeling het ouderdomspensioen ingaat. Voor een deelnemer in de pensioenregeling van Stichting Pensioenbelangen Xerox Amstelveen betreft dit de datum waarop de deelnemer de 65-jarige leeftijd bereikt.

Pensioengevend jaarsalaris
Term waarmee wordt aangegeven welke elementen in de totale beloning van een deelnemer meetellen bij het bepalen van de op te bouwen pensioenaanspraken.

Pensioengrondslag
Het gedeelte van het salaris, dat de grondslag vormt voor de pensioenopbouw van een deelnemer. De pensioengrondslag wordt berekend door het pensioengevend jaarsalaris te verminderen met de franchise.

Pensioenreglement
Het pensioenreglement is een samenstel van regels, waarin de pensioenregeling is beschreven. Het pensioenreglement is de juridische basis waaraan de betrokkenen hun pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen ontlenen. Het pensioenreglement bevat de rechten en verplichtingen van de deelnemers, de gewezen deelnemers en de uitkeringsgerechtigden.

Pensioenuitvoerder
Een op grond van de PW toegelaten pensioenfonds of verzekeraar die de pensioentoezegging voor de werkgever uitvoert. Voor Xerox (Nederland) B.V. wordt de pensioenregeling uitgevoerd door de pensioenuitvoerder Stichting Pensioenbelangen Xerox Amstelveen.

Pensioenwet (PW)
Wet die per 1 januari 2007 de PSW heeft vervangen.

Pension fund governance
De manier waarop het pensioenfonds is georganiseerd (structuur) en de verantwoordelijkheden worden uitgevoerd (processen).

Performance
De performance van (een deel van) het vermogen is het totale rendement op marktwaarde. Deze performance wordt vergeleken met de performance van de benchmark.

Premievrije aanspraak
Een premievrije aanspraak is een opgebouwde pensioenaanspraak waarvoor geen deelnemersbijdrage (meer) hoeft worden te betaald. Indien het deelnemerschap aan een pensioenregeling eindigt, anders dan door overlijden of het bereiken van de pensioendatum, verkrijgt de gewezen deelnemer een premievrije aanspraak op ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en wezenpensioen. Indien er sprake is van scheiding van een deelnemer, verkrijgt de ex-partner (indien dit niet is uitgesloten door beide (ex-)partners) premievrije aanspraken op ouderdomspensioen en bijzonder nabestaandenpensioen.

Premievrijstelling
Wanneer een deelnemer aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenbelangen Xerox Amstelveen geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, hoeft deze deelnemer geen of slechts een gedeelte van de reglementaire deelnemersbijdrage te betalen, terwijl de opbouw van de pensioenaanspraken toch volledig doorgaat.

Rating
De rating van een belegging geeft een beoordeling weer van het kredietrisico van een bepaalde belegging.

Rekenrente
Fictief percentage dat het belegde pensioenvermogen wordt geacht op te brengen in de toekomst.

Rendement
Het positieve of negatieve resultaat dat een pensioenfonds behaalt met de belegging van daartoe beschikbare middelen.

Reserveringsruimte
Lijfrentepremieaftrek in enig kalenderjaar in de situatie dat de belastingplichtige in de zeven voorafgaande kalenderjaren geen gebruik heeft gemaakt van de jaarruimte. De reserveringsruimte bedraagt in het jaar van aftrek ten hoogste 17% van de premiegrondslag met een maximum van €6.492 (2007). Indien de belastingplichtige aan het begin van het kalenderjaar 55 jaar of ouder is, geldt een maximum van €12.823 (2007).

Reservetekort
DNB spreekt van een reservetekort als de middelen ontoereikend zijn om naast de voorziening pensioenverplichtingen en de reserve voor algemene risico’s, ook nog de vereiste reserve beleggingsrisico’s, de reserve voorgenomen pensioenaanpassing en eventuele andere reserves te dekken.

Richtlijn 271 (RL 271)
Deze richtlijn betreffende personeelsbeloningen is onderdeel van de Nederlandse Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Het is de Nederlandse implementatie van IAS 19.

Ruilvoet
De verhouding tussen het in te ruilen pensioen en het daarvoor in te kopen pensioen.

Salaris/diensttijdregeling
Pensioenregeling waarbij de hoogte van het uiteindelijk bereikbare pensioen afhangt van het aantal dienstjaren dat bij een werkgever is doorgebracht, de hoogte van het pensioengevend jaarsalaris en het opbouwpercentage per dienstjaar. Voorbeelden van salaris-diensttijdregelingen zijn eindloonregelingen en middelloonregelingen.

Sekseneutraal
Bij de omzetting van een kapitaal in periodieke pensioenuitkeringen of bij uitruil van diverse pensioenvormen worden tarieven gehanteerd. Men spreekt van sekseneutraal als bij de vaststelling van de tarieven geen onderscheid wordt gemaakt naar het geslacht van de verzekerde.

Slapers
Aanduiding voor gewezen deelnemers aan een pensioenregeling, die na beëindiging van hun deelnemerschap premievrije aanspraken op pensioen hebben behouden. Slapers hoeven dus geen deelnemersbijdrage meer te betalen.