Kopie van `Xerox Pensioenfondsen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Xerox Pensioenfondsen
Categorie: Economie en financiën > Beleggen
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 11


AOW-gat (AOW-hiaat)
Per 1 januari 2015 zal de partnertoeslag van personen die een uitkering ingevolgde de AOW ontvangen en een partner hebben die jonger is dan 65 jaar, komen te vervallen. Voor personen die zijn geboren op of na 1 januari 1950 kan het gezamenlijke inkomen hierdoor tijdelijk lager worden. Dit wordt het AOW-gat genoemd. De grootte van dit gat is afhankelijk van het leeftijdsverschil tussen beide partners.

Aspirant-deelnemer
Werknemer van Xerox (Nederland) B.V. die nog niet de vereiste leeftijd heeft bereikt om deel te mogen nemen aan de pensioenregeling. De vereiste toetredingsleeftijd van de pensioenregeling van Stichting Pensioenbelangen Xerox Amstelveen is 18 jaar.

Asset Liability Management (ALM)
Het afstemmen van de beleggingsmix op de verplichtingen. Het uitvoeren van een ALM-studie kan een pensioenfonds behulpzaam zijn bij het kiezen van de juiste beleggingsmix.

Emerging markets
Dit zijn financiële markten van ontwikkelingslanden, die vaak worden gekarakteriseerd door de snelle maar ook onstabiele economische groei. Het risico, maar ook het verwacht rendement van beleggen in emerging markets, is hoger dan van een belegging in ontwikkelde landen.

FVP-regeling
Deze regeling, die wordt uitgevoerd door de SVB, stelt onvrijwillig werkloze werknemers in staat om hun pensioenregeling tijdens de werkloosheidsperiode voort te zetten. De FVP-regeling wordt met ingang van 1 januari 2009 beëindigd.

High yield
Obligaties worden bestempeld als high yield als ze zijn uitgegeven door minder kredietwaardige bedrijven. Het verwachte rendement maar ook het risico op dergelijke leningen is hoger dan op credits en staatsleningen.

Ombudsman Pensioenen
Onafhankelijke instantie die als doel heeft het behandelen van klachten en geschillen die betrekking hebben op de uitvoering van het pensioenreglement van een pensioenfonds dat bij de Opf of de VB is aangesloten.

Overdrachtswaarde
De op basis van actuariële grondslagen berekende contante waarde van in het kader van waardeoverdracht over te dragen pensioenaanspraken.

Overhevelingstoeslag
De overhevelingstoeslag was een overblijfsel van de Belastingoperatie-oort. Enkele sociale premies die voorheen werden betaald door de werkgever kwamen vanaf dat moment voor rekening van de werknemer. Om te voorkomen dat werknemers er in loon op achteruit zouden gaan, moest de werkgever een overhevelingstoeslag betalen aan de werknemers. Per 1 januari 2001 is de toeslag verwerkt in de bruto salarissen en in de uitkeringen.

Overlevingstafel
Statistisch overzicht van onder meer sterftekans per leeftijd van een groep personen. De meest recente Nederlandse overlevingstafel is de tafel Gehele Bevolking Mannen (GBM) respectievelijk Gehele Bevolking Vrouwen (GBV) in Nederland over de waarnemingsperiode 1995-2000. Deze overlevingstafel wordt gehanteerd door Stichting Pensioenbelangen Xerox Amstelveen.

Overrente
Term die veel wordt gebruikt bij de financiering van een pensioenregeling. Indien de feitelijke renteaangroei van het belegde pensioenvermogen hoger is dan de vooraf berekende renteaangroei, is er sprake van winst, die overrente wordt genoemd.