Kopie van `Terberg Auto leasing`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Terberg Auto leasing
Categorie: Transport en verkeer
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 135


Aanbetaling
Een bedrag dat een lessee bij het aangaan van een contract betaalt en dat in de meeste gevallen als zekerheidsstelling dient voor het geval de lessee niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Aanhanger
Een aanhanger is een voertuig dat wordt voortbewogen door een ander voertuig.

Additionele kosten
Vergoeding voor de diverse, extra diensten binnen een leasetransactie of raamovereenkomst.

ADI
(Auto Data Interchange) binnen deze vereniging worden protocollen vastgelegd waaraan elektronisch berichtenverkeer tussen klanten, leasemaatschappijen en leveranciers moet voldoen. Binnen ADI wordt aandacht gegeven aan de elektronische afwikkeling van reparatie- en onderhoudsbeurten, schadeafhandeling (ESA) en de Auto Lease Factuur (ALF).

Administratiekosten
Kostenopslag in de leasetermijn ter dekking van de administratieve afhandelingen.

Afkoop
Voortijdige beëindiging van een lease-overeenkomst, door middel van betaling van een afkoopsom en overdracht van het leaseobject. De afkoopsom is gebaseerd op het verschil tussen de handelswaarde en de boekwaarde, vermeerderd met eventuele kosten en winstderving.

Afkoop Eigen Risico
Afkoop Eigen risico; mogelijkheid om bij een leasecontract (een deel van) het eigen risico bij schade of diefstal tegen betaling van een premie af te kopen.

Afleveringsverklaring
Schriftelijke bevestiging aan de lessee van het leasecontract, met daarin de leasetermijn volgens de meest actuele gegevens. Daarnaast bevat de afleveringsverklaring informatie die nog niet eerder bekend was, zoals het kenteken en de definitieve afleveringsdatum. Ook wel: bevestiging ingebruikname lease-auto.

Afschrijving
Boekhoudkundige benadering van de waardevermindering van bedrijfsbezittingen. Afschrijving geschiedt onder meer door: veroudering van objecten en-of voorraad, oninbaarheid van vorderingen, prijsdalingen of onherstelbare-onverzekerde schade. De meest gebruikte afschrijvingsmethode zijn: lineair en annuïtair.

ALF
(Auto Lease Factuur) Protocol waarin vastgelegd is waar aan de elektronische factuur, die een leasemaatschappij aan een klant verstuurt, moet voldoen.

Annuïteit
Periodiek gelijkblijvende betaling, bestaande uit rente- en aflossing, waarmee een schuld in de loop van de tijd wordt afgelost. Doordat met elke termijn ook wordt afgelost, neemt de resterende schuld af en dus ook de rentevergoeding over de resterende schuld gedurende de restant looptijd. Bij een gelijkblijvende som van rente- en aflossingsbestanddelen, stijgt het aflossingsbestanddeel en daalt het rentebestanddeel binnen de gelijkblijvende annuïteit.

Auto (van de zaak) in eigen beheer
Een auto van de zaak waarbij de werkgever zelfstandig zorgdraagt voor de financiering van de auto en eigenaar is van de auto. (Is dus een zakenauto.)

Auto van de zaak
Een personenauto die door de werkgever ter beschikking gesteld wordt aan een werknemer en door deze werkgever (grotendeels) betaald wordt. (Is dus een zakenauto.)

Autoleasemaatschappij
Een autoleasemaatschappij is een onderneming die zich op professionele wijze bezighoudt met operationele autoleasing en wagenparkbeheer in de ruimste zin van het woord.

Autoregeling
Reglement dat een bedrijf dat auto’s aan zijn medewerkers ter beschikking stelt hanteert om vast te stellen welke rechten en plichten de medewerker heeft m.b.t. de auto van de zaak (o.a. autokeuze, eigen bijdrage, kilometrage, privé gebruik).

A.P.K.
Algemene Periodieke keuring.

Bankgebonden leasemaatschappij
Een leasemaatschappij die dochter is van een bank.

Basel I en II
Reglementen die er op toezien dat de bankensector kredietwaardig blijft. Het Basel II reglement treedt (naar verwachting) in 2007 in werking.

Basisrente
Rentevoet die wordt gehanteerd om contractrente op te baseren (zoals bijvoorbeeld de Euribor).

Beëindigingskosten
Kosten die het gevolg zijn van het voortijdig afbreken van een lopende lease-overeenkomst. Zie ook: afkoop.

Benoemde contracten
Een overeenkomst heet `benoemd` wanneer zij speciaal in de wet is uitgewerkt. Er zijn drie groepen benoemde contracten: overeenkomsten met betrekking tot de overdracht of het gebruik van goederen (bijvoorbeeld koop, huur, pacht, bruikleen), overeenkomsten met betrekking tot werkzaamheden (bijvoorbeeld opdracht, arbeidsovereenkomst. aannemeing van werk, vervoersovereenkomst) en bijzondere overeenkomsten (bijvoorbeeld verzekering, lijfrente, borgtocht).

Bestelwagen
Een bestelwagen is een motorvoertuig dat is ingericht voor het vervoer van goederen met een GVW van maximaal 3500 kg. De branche spreekt hier over een grijs kenteken. Op bestelwagens wordt geen BPM geheven.

Bodembeslag
Toepassing van het bodemrecht. Zie bodemrecht.

Bodemrecht
Op grond van artikel 22 van de Invorderingswet en de Leidraad Invordering 1990 heeft de (Ontvanger van de) Belastingdienst een verhaalsrecht op `bodemzaken`. Het verhaalsrecht op bodemzaken wordt `fiscaal bodemrecht` genoemd. Het bodemrecht geeft de Belastingdienst de waarborg zich (ondanks eventuele eigendomsrechten van een derde) te verhalen op roerende zaken van een derde, die zich tijdens de inbeslagneming op de bodem van de belastingschuldige bevinden. Het eigendomsrecht van een derde (bijvoorbeeld een leasemaatschappij) wordt dus doorbroken. Op grond van het Leasebesluit (Leaseregeling) strekt het bodemrecht zich niet uit tot bodemzaken die door middel van operationele leasing ter beschikking zijn gesteld.

Bodemzaken
Bodemzaken zijn roerende zaken van een derde waarop bodembeslag kan worden gelegd. Voorwaarde voor toepassing van het bodemrecht is dat de roerende zaken zich op de bodem van de belastingschuldige moeten bevinden. De bodem is bijvoorbeeld het fabrieksterrein, het kantoor of de bedrijfsruimte. Bodemzaken moeten bovendien dienen `tot stoffering`, dat wil zeggen tot een enigszins duurzaam gebruik van het gebouw. Daarom vallen kantoormeubilair, machines en ook vorkheftrucks onder het begrip bodemzaken, maar niet voorraden, grondstoffen en ook niet personenauto`s. Daarentegen vallen grondverzetmachines of bedrijfswagens die vrijwel uitsluitend op het fabrieksterrein worden gebruikt wel onder het begrip bodemzaken.

Boekwaarde
De op een bepaald moment tijdens de contactduur van het leasecontract bepaalde waarde van het object. Deze waarde wordt mede bepaald door de door lessor gedane investering ten behoeve van het leasecontract en de tot op dat moment aan lessee in rekening gebrachte bedrag van afschrijving.

Borgstelling
Een rechtshandeling waarmee een persoon (de borg) zich garant stelt voor de verplichtingen van een andere persoon (de lessee) die bijvoorbeeld voortkomen uit een leaseovereenkomst. Indien de lessee niet presteert, is de borg verplicht in zijn plaats te voldoen. (Borgstelling kan ook middels bijvoorbeeld bankgarantie of contanten dan meestal borgsom genaamd.)

BPM
(Wet op de) Belasting van Personenauto`s en Motorrijwielen. Belasting voor houders van kentekens van bovengenoemde voertuigen, dan wel voor het gebruik maken van de openbare weg in Nederland.

Brandstofcontracten
Vorm van dienstverlening door de lessor die haar lessees in staat stelt om door middel van een brandstofpas op rekening te tanken. De verrekening kan geschieden door een periodieke verrekening met het maandelijks betaalde voorschot of door verrekening achteraf op basis van de werkelijke kosten. In het contract zijn de details rondom de levering van brandstof zoals facturering, beheer en administratie vastgelegd.

Brandstofpas
Een door de leasemaatschappij aan de klant-berijder ter beschikking gestelde creditcard waarmee de berijder middels een pincode op rekening kan tanken. De tankpas is gekoppeld aan het kenteken van het betreffende voertuig. De meest voorkomende tankpassen zijn die van Travel Card en Multi Tank Card waarmee bij nagenoeg alle tankstations in Nederland op rekening kan worden getankt. Als optie kan men ook tanken in het buitenland erbij nemen.

BTW
Belasting toegevoegde waarde (=omzetbelasting). Belasting die door leasemaatschappij verschuldigd is over de door haar middels de leasetermijn aan haar klant in rekening gebrachte diensten.

B.K.R.
Bureau Krediet Registratie; instantie te Tiel die door particulieren aangegane leningen en betalingsachterstanden registreert.

Captive
Lease- en of financieringsmaatschappij verbonden met, of gebonden aan een specifiek merk waarbij financiële dienstverlening ingezet wordt als instrument om de verkopen van desbetreffend merk te stimuleren.

Cascoschade
Schade aan het object zelf.

Cascoverzekering
Opgenomen verzekering ter dekking van niet op derden verhaalbare schades aan het object, alsmede diefstal van het object.

Centrale inkoop
Hiervan is sprake indien de klant-berijder geen vrije dealerkeuze heeft inzake de aankoop van de lease-auto. De leasemaatschappij bepaalt bij welke dealer de auto wordt aangekocht. In de praktijk kunnen bij centrale inkoop door de leasemaatschappij (veelal) betere condities worden bedongen.

CJIB
Centraal Justitieel Incasso Bureau. Overheidsbureau gevestigd in Leeuwarden ten behoeve van de incassering van opgelegde boetes bij geconstateerde verkeersovertredingen.

Contractduur
De contractduur is de periode tussen de begindatum en de voorziene einddatum van het contract, meestal uitgedrukt in maanden. De gemiddelde contractduur is de som van de contractduur van alle contracten gedeeld door het aantal contracten.

Contractuele restwaarde
De in een overeenkomst vastgelegde waarde van een object, op een of meer data in de toekomst. De contractuele restwaarde kan bijvoorbeeld vastgelegd worden in de lease-overeenkomst, een restwaardegarantie of een terugkoopverklaring, op één of meerdere afgesproken momenten, tijdens of na afloop van de contractperiode.

Contractwijziging
Tussentijdse wijziging van de oorspronkelijke contractvoorwaarden, leidend tot een nieuwe leasetermijn.

Coulance
Vergoeding van de importeur-dealer voor reparaties die buiten de fabrieksgarantie vallen.

Courantheid
Gevraagdheid c.q. gewildheid. De courantheid van de lease-auto is een belangrijke factor voor het bepalen van het leasetarief.

Dealergebonden leasemaatschappij
Leasemaatschappij verbonden met, of gebonden aan een specifieke dealer waarbij leasing wordt gebruikt om de verkopen van de desbetreffende dealer te faciliteren.

Economisch eigendom
Aanduiding voor het bezit van een economische waarde van een object. Het economische eigendom ligt bij de partij die de economische risico’s over de auto loopt. Het economische eigendom bepaalt het verschil tussen operationele en financiële leasing.

Economisch risico
Risico ten gevolge van de waardeverandering van een object. De risicodrager is economisch eigenaar.

Economische levensduur
De optimale (gezien de kosten) gebruiksduur van een auto. Deze is altijd korter dan de technische levensduur.

Eigen Risico (=E.R.)
Aan lessee-verzekeringsnemer in rekening gebrachte niet verhaalbare schade. Per niet verhaalbare schade zal een (van te voren overeengekomen) bedrag aan de verzekeraar verschuldigd zijn.

ESA
Electronische Schade Afhandeling tussen schadereparateur en alle met de autobranche gelieerde ondernemingen.

Expiratie
Moment waarop de gecontracteerde termijn is verstreken.

E.C.E.-norm
Norm voor het brandstofverbruik van een auto, vastgesteld door de Economic Commission for Europe.

Financiële lease
Een niet opzegbare financieringsovereenkomst, waarvan de looptijd om en nabij gelijk is aan de verwachte economische levensduur van het lease-object. De terbeschikkingstelling van het object aan de lessee vindt plaats tegen periodieke betaling van de overeengekomen leasetermijnen door de lessee. De lessee heft de verplichting tot volledige vergoeding van de investering die door de leasemaatschappij is gedaan. Voor de leasemaatschappij heeft het object alleen een zekerheidsfunctie. Bij financiële lease zijn er twee juridische modaliteiten: de leasemaatschappij is juridisch eigenaar van het object (bijvoorbeeld in geval van een huurkoop), ofwel heeft de leasemaatschappij een pandrecht gevestigd op het lease-object. Na afloop van de lease-overeenkomst en nadat de lessee aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan, gaat de juridische eigendom (in geval van huurkoop) automatisch over op lessee, dan wel (in geval van pandrecht) gaat het pandrecht teniet. Soms is er sprake van een financiële lease, waarbij de lessee een koopoptie heeft tegen in het algemeen een gering bedrag. Na betaling van het bedrag van de koopoptie gaat alsdan de eigendom over, respectievelijk vervalt het pandrecht.

Fiscale bijtelling
Een door de fiscus bepaalde waarde welke bij het fiscaal inkomen van een werknemer dient te worden opgeteld, vanwege het privé-gebruik van een door de werkgever beschikbaar gesteld voertuig.

Fleetmanagement
Vorm van wagenparkbeheer waarbij rente en-of afschrijving (de investering) buiten het contract worden gehouden. Zie ook: wagenparkbeheer.

Fleetowner
Bedrijf met meer dan 9 auto`s.

Full service lease
De meest uitgebreide vorm van operationele lease, waarbij alle bijkomende diensten, zoals verzekering, onderhoud en vervanging van banden, alsmede vervangend vervoer onderdeel uitmaken van de leaseprijs.

Funding
Het beschikbare kapitaal van een onderneming ter financiering van de bedrijfsactiviteiten.

Garantstelling
Schriftelijke verklaring van een derde aan de lessor dat een lessee aan zijn verplichtingen zal voldoen. Raakt de lessee in verzuim dan staat de derde garant voor het nakomen van de verplichtingen.

Gecalculeerde restwaarde
De in een leasecalculatie gehanteerde restwaarde van een object.

Geel kenteken
Gebruikte terminologie voor een personenauto, welke is ingericht voor het vervoer van maximaal 9 personen inclusief bestuurder.

Gesloten calculatie
In geval van gesloten calculatie komt het uit het contract voortvloeiende positieve en-of negatieve exploitatierisico volledig voor rekening van de lessor. Afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst kan een deel van de activiteiten zijn uitgezonderd van het risico, zoals vervangend vervoer en enkele specifiek uitgesloten verzekeringsrisico`s.

Grijs kenteken
Gebruikte terminologie voor een bestelwagen en-of voor een vrachtwagen.

G.V.W.
Gross Vehicle Weight; geeft het maximum bruto gewicht van een voertuig aan, dat wil zeggen de som van de massa van het lege voertuig en het maximum toegestaan laadvermogen.

Handelswaarde
De waarde die door de vrije handel aan een voertuig wordt toegekend.

Herberekening (=hercalculatie)
Herberekening van een lease-overeenkomst in verband met tussentijdse aanpassingen van die overeenkomst.

Hoofdovereenkomst
De overeenkomst waarin de voorwaarden zijn opgenomen, zoals die tussen leasemaatschappij en een klant zijn overeengekomen. Deze overeenkomst geldt voor alle afzonderlijke afgesloten leasecontracten. (= Mantelovereenkomst)

Houderschapsbelasting (=HSB)
Wettelijk vastgestelde belasting opgelegd voor het bezit van een geregistreerd voertuig.

HSB
Houderschapsbelasting (voorheen: motorrijtuigenbelasting).

Huurkoop
Wettelijk geregelde specifieke vorm van koop en verkoop op afbetaling met rente (BW: boek 7A). Gangbare financieringsvorm voor particulieren.

IAS/IFRS
International Accounting Standards-International Financiële Reporting Standards. Doelstelling is de ontwikkeling van een enkele set hoogwaardige, begrijpelijke en afdwingbare wereldwijde standaarden voor financiële verslaggeving.

Inbeslagname
De actie van een crediteur (schuldeiser) waardoor aan de lesse de bevoegdheid wordt ontnomen om vrijelijk over aan hem toebehorende vermogensbestandelen te beschikken. De actie van een crediteur kan gericht zijn op verhaal en het te gelde maken van het vermogen van de lessee (executoriaal beslag) of op het veilig stellen van de vermogensbestandelen (conservatoir beslag). Anders gezegd inbeslagname is het onttrekken van zaken aan de macht van de lessee.

Incasso
Machtiging om de gefactureerde bedragen automatisch van de rekening van de lessee af te schrijven.

I.R.K.
Internationale Reis - en Kredietbrief is een document van de ANWB, dat recht geeft op praktische hulp wanneer men in het buitenland met de auto voor problemen komt te staan. Tevens biedt de IRK dekking van onvoorziene kosten verband houdend met de auto. Het is geen reisverzekering.

Juridisch eigendom
Eigendom is het meest omvattende recht dat een (rechts)persoon op een zaak kan hebben. Het staat de eigenaar vrij om met uitsluiting van eenieder van een zaak gebruik te maken, mits dat gebruik niet in strijd is met rechten van anderen of met wettelijke voorschriften en regels. Een eigenaar heeft ook de beschikkingsbevoegdheid om bijvoorbeeld het lease-object te verkopen en aan de koper na betaling van de koopsom de eigendom te verschaffen.

Kilometerafrekening
Afrekening van het verschil tussen de overeengekomen en het werkelijk aantal verreden kilometers; veelal op jaarbasis. Deze afrekening vindt ook aan het einde van de leaseperiode plaats (zie ook contractswijziging).

Kilometervergoeding
Vergoeding door werkgever aan werknemer voor gereden kilometers met privé-auto.

Koopoptie
De mogelijkheid voor de lessee om het geleaste object aan het einde van de vaste leaseperiode te kopen voor een bij het aangaan van de lease-overeenkomst bepaalde bedrag.

Kredietbeoordeling
Bepaling van de actuele (krediet)risico`s, ten gevolge van het verstrekken van een concrete financiering.

Lease-auto
Een auto aangekocht t.b.v. een lessee, waarvan het juridisch en meestal ook het economische eigendom berust bij een leasemaatschappij en die voor een overeengekomen periode aan de lessee in gebruik is gegeven.

Leaseregeling
De veelal gebruikte benaming voor het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën over de minimum criteria waaraan lease-overeenkomsten dienen te voldoen, om fiscaal als een operationele lease te kunnen worden gekwalificeerd. Dit besluit is tot stand gekomen met het oog op de gewenste duidelijkheid bij het activeren van en afschrijven op de betreffende lease-objecten. De eerste versie werd van kracht in 1985, met betrekking tot het kwalificeren van leasemaatschappijen voor de WIR-premie. Het besluit geldt bij de uitvoering van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990.

Leasetermijn
Periodiek door lessee te betalen prijs voor de ter beschikking gestelde auto en de overeengekomen aanvullende diensten.

Leasing
Verzamelnaam voor al die vormen van objectgerichte financiering en eventuele aanvullende dienstverlening, zoals verzekering en onderhoud, waarbij een bedrijfsmiddel door de lessor voor een overeengekomen periode ter beschikking wordt gesteld aan een lessee. Dit tegen betaling van een periodieke vergoeding. De lessee krijgt het feitelijk gebruik over het object, maar niet het juridisch eigendom en afhankelijk van de leasevorm ook niet het (fiscale) economische eigendom. In de praktijk worden twee hoofdvormen onderscheiden. Wanneer bij het aangaan van de lease-overeenkomst de financiering van het object voorop staat, wordt de overeenkomst als een financiële lease aangeduid. Wanneer het gebruik van het object voorop staat wordt de overeenkomst als een operationele lease aangemerkt.

Lessee
Degene die het gebruik van een lease-object verwerft; dus degene die de leaseovereenkomst aangaat.

Lessor
De leasemaatschappij (Leasegever).

Lineaire afschrijving
Afschrijvingsmethode waarbij het afschrijvingsdeel constant is tijdens de looptijd.

Managementfee
Opslag in de leasetermijn.

Mantelovereenkomst
Overeenkomst tussen lessee en lessor, waarbij de algemene voorwaarden en de belangrijkste bijzondere voorwaarden van toekomstige leasecontracten vóóraf worden overeengekomen. Met mantelovereenkomsten wordt beoogd meerdere concrete leasecontracten af te sluiten, over een langere periode. Zie ook: hoofdovereenkomst.

Margeregeling
Specifieke voorschriften voor de BTW-berekening - verrekening, in geval van gelijktijdige inruil van (lease)objecten. Deze regeling, onder de Wet Omzetbelasting, vervangt sinds 1 januari 1995 de inruilregeling. De margeregeling is van belang bij inruil en inkoop van roerende zaken door wederverkopers en niet BTW-plichtige verkopers (of kleine ondernemers).

Meer - minderkilometers
Verschil tussen het aantal contractueel afgesproken en het aantal werkelijk in een jaar gereden kilometers. Deze worden aan het eind van elk kalenderjaar en-of aan het eind van het leasecontract afgerekend tegen de prijs die hiervoor in het leasecontract is bepaald.

NAP
Nationale Auto Pas, is een instantie in Nederland die kilometerstanden van auto’s registreert. Deze worden opgeslagen in een databestand en kunnen worden opgevraagd door alle deelnemende autobedrijven.

Netto operationele lease
Operationele lease waarbij uitsluitend rente en aflossing zijn opgenomen en waarbij een reëele restwaarde wordt gehanteerd. Leasevorm zonder servicecomponenten.

No claim
De korting die een verzekeringsnemer krijgt op zijn premieverplichting, indien hij geen schadeclaims heeft ingediend gedurende de voorgaande periode(n). De korting kan oplopen naarmate gedurende langere tijd geen claims worden ingediend.

Off Balance-financiering
Financieringsvorm door een onderneming die als gevolg heeft dat deze de investering niet op de balans hoeft op te nemen (dus als de onderneming kiest voor operationele leasing).

Onbelaste kilometervergoeding
Kilometervergoeding waarvoor geen belasting verschuldigd is; maximaal 18 cent in 2004.

Open calculatie
Calculatiemethode waarbij de nacalculatie van een aantal componenten wordt verrekend met de voorgecalculeerde kosten. Per auto vindt een berekening plaats. En periodiek wordt van die berekende auto`s een saldering opgemaakt, waarbij een negatief resultaat ten laste komt van de lessor en een positief resultaat ten goede komt aan de lessee.

Operationele lease
Dienstverlening, waarbij een object door een lessor tegen betaling van een periodieke vergoeding gedurende een overeengekomen periode aan een lessee in gebruik wordt gegeven. De contractduur is korter dan de economische levensduur van het object. De lessor heeft zowel het economisch als juridisch eigendom en loopt het restwaarderisico; de objecten komen dus bij de lessor op de balans.

Opschortregeling
Zie: stilstandregeling.

Raamovereenkomst
Zie: mantelovereenkomst.

Regres
Verhaalbaarheid bij schade

Rente opslag
Verschil tussen contractrente en basisrente.

Restwaardegarantie
Een aan de lessor gegarandeerde restwaarde.