Kopie van `Belangengroep Stadstoezicht`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Belangengroep Stadstoezicht
Categorie: Onderwijs
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 5


Burgerschapscompetenties
De competenties die mensen nodig hebben om persoonlijk en maatschappelijk goed te kunnen functioneren.

Bve Raad
De landelijke brancheorganisatie van de onderwijsinstellingen in het middelbaar beroeps-onderwijs en volwasseneneducatie (bve).

EVC
EVC staat voor het “erkennen van verworven competenties”. EVC maakt competenties zichtbaar die mensen door werkervaring of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en hobby’s hebben opgedaan. EVC maakt mensen beter inzetbaar op de arbeidsmarkt, bevordert het maatwerk bij opleidingstrajecten, wat resulteert in lagere loon- en productiviteitsdervingskosten, en bevordert het inzicht in eigen vermogens.
EVC is feitelijk een vorm van examinering waarbij door middel van aanmeldingsformulieren, intakegesprekken, praktijktoetsen etc. wordt beoordeeld of iemand al over bepaalde compe-tenties beschikt, zodat voor bepaalde onderdelen vrijstellingen, certificaten of diploma’s kunnen worden toegekend.

Uitstroomdifferentiatie
Een uitstroomdifferentiatie is een onderdeel van het kwalificatieprofiel voor een specifiek deel van de beroepspraktijk waarop het kwalificatieprofiel zich richt.
Bij substantiële overeenkomsten in de kerntaken van beroepscompetentieprofielen (BCP) worden deze samengevoegd in één kwalificatieprofiel (KP). Deze zogenaamde clustering leidt in het KP tot een kerndeel van minimaal 50% tot maximaal 80% van de nominale opleidings-tijd. Het kan noodzakelijk zijn om het (gemeenschappelijke) kerndeel aan te vullen met competenties die een verbijzondering zijn van dat kerndeel. Dit gebeurt in de uitstroomdiffe-rentiatie(s), die leidt tot maximaal 30% van de nominale opleidingstijd .

Vrije ruimte
Naast het kerndeel en de uitstroomdifferentiatie(s) kan een kwalificatieprofiel ook vrije ruimte bevatten. Dit is de ruimte binnen de totale opleidingstijd die bedrijven en scholen naar eigen behoefte kunnen invullen met activiteiten als regionale toetsingen, bedrijfsspecifieke en experimentele onderdelen. Onderdelen in de vrije ruimte worden niet landelijk erkend en de vrije ruimte mag maximaal 20% van de nominale opleidingstijd beslaan.