Kopie van `Prolevel - Marketing begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Prolevel - Marketing begrippen
Categorie: Handel en distributie > marketing
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 43


ABC-indeling
Een eerste stap om te komen tot een meer individuele benadering van klanten is het maken van een indeling (accountclassificatie). Een veelgebruikte indeling is de ABC-indeling, een indeling naar `omvang` die leidt tot een klantenpyramide, opgebouwd uit kleine klanten (C-klanten), middelgrote klanten (B-klanten) en grote klanten (A-klanten)

account management
Accountmanagement is een strategische aanpak voor de lange termijn om de relatie met (potentiële) grote klanten te bewaken en te verbeteren, met als uiteindelijk doel het verbeteren van de commerciële bedrijfsresultaten van de eigen organisatie.

accountanalyse
Het met elkaar in verband brengen en interpreteren van verzamelde gegevens rondom een account.

accountclassificatie
Het indelen van klanten (clienten) door bedrijven of instellingen op basis van uiteenlopende criteria met de bedoeling die klanten beter op maat te kunnen bedienen. Een veelgebruikte indeling is de ABC-indeling, een indeling op basis van `omvang`.

accountplan
Een accountplan is een `marketingplan voor een account`. Het is een hulpmiddel om accounts planmatig te bedienen en de relatie met de klant voortdurend te monitoren en waar nodig bijstellingen door te voeren.

accountportfolio
De set van accounts die zijn toegewezen aan één accountmanager.

AIDA-model
Kenmerken waaraan een commerciële uiting moet voldoen. Attention, Interest, Desire en Action.

balanced scorecard
Een methode om verschillende invalshoeken bij het strategisch (marketing) beleid te betrekken.

bcg-matrix
Analysetechniek ontwikkeld door de Boston Consulting Groep, waarbij producten (of organisatieonderdelen) beoordeeld worden op marktgroei en marktaandeel. Op basis van de analyse wordt de strategie bepaald: uitbouwen, vasthouden, oogsten, afstoten (build, hold, harvest, divest)

beinvloeder
Degene die bijdraagt aan een aankoopbesluit door de beslisser van advies en-of informatie te voorzien.

benefits
De in de toekomst te verwachte voordelen in termen van opbrengst, efficiency, effectiviteit en marktkansen voor de organisatie als gevolg van het doorvoeren van een project.

beslisser
Degene die de uiteindelijke beslissing om iets te kopen doorslaggevend bepaalt.

cash cows
1. Een belangrijk account dat qua omzet aan de top van de mogelijkheden zit; 2. Een product (of bedrijfsonderdeel) met relatief marktaandeel dat groter is dan 1 in een markt met een laag groeiniveau.

C`s, de parallelle
Robert Lauterborn stelt dat elk van de vier oorspronkelijke P-variabelen gezien moeten worden vanuit een consumentenperspectief. Product naar consumentenoplossing (Customer solution). Prijs naar kosten voor de consument (Cost to the customer); een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding, met veel keuzemogelijkheden en afgestemd op verschillende doelgroepen. Plaats naar gemak (Convenience) `gemak van de klant`, redenen om te kiezen voor een dienst of product; Promotie naar communicatie (Communication), duidelijkheid over de dienstverlening, mogelijkheden om vragen te stellen, suggesties te doen en klachten in te kunnen dienen.

doelgroep
Een groep van mogelijke afnemers-clienten waarop een organisatie zich richt.

dogs
1. Een account dat over zijn hoogtepunt heen is en dat snel in omvang afneemt of dreigt te verdwijnen; 2. Een product (of bedrijfsonderdeel) met een klein relatief marktaandeel en een grote marktgroei

duurzaam concurrentievoordeel
Soms ook wel verdedigbaar concurrentievoordeel genoemd, is een voordeel dat een organisatie of bedrijf heeft en langere tijd kan houden ten opzichte van concurrenten.

ge portfolio analyse
Analysetechniek ontwikkeld door General Electric, waarbij producten (of organisatieonderdelen) beoordeeld worden op marktaantrekkelijkheid en marktpositie van de organisatie (business position).

initiator
Degene die het eerste overgaat tot (besluitvorming rondom) het aankopen van een product.

kerncompetentie
De kernkwaliteiten van een onderneming zijn die aspecten waar een onderneming goed in is.

levensstijl
De wijze waarop een individu zijn leven inricht en zich gedraagt op basis van redelijk stabiele waarden en normen.

MABA portfolio analyse
Bij de MABA (Market Attractiveness Business Assessment ) analysetechniek worden producten (of organisatieonderdelen) beoordeeld op marktaantrekkelijkheid en sterktes van de organisatie.

marketing
Het geheel van activiteiten die er op gericht zijn transacties tot stand te brengen of te bevorderen

marketing control
Marketing control omvat het volgen van de lopende marketingactiviteiten door vergelijken van de in het marketingplan vervatte doelstellingen met de werkelijke resultaten.

marketingmix
De marketingmix is de strategische combinatie van, en onderlinge afstemming tussen, de instrumenten die een onderneming ter beschikking heeft om de markt waarop zij actief is te bewerken.

markt
1. Het geheel van potentieel afnemende partijen voor een bepaald product of een bepaalde dienst (marketingoptiek); 2. Alle aanbieders van en vragers naar een bepaald product of een bepaalde dienst, eventueel nader geconcretiseerd voor een bepaald gebied en-of bepaalde periode (economische optiek).

marktsegment
Deel van een markt, bestaande uit een groep gelijksoortige afnemers.

marktsegmentatie
Marktsegmenten zijn de verschillende onderdelen (segmenten) waarin een markt onderverdeeld kan worden en is een belangrijk onderdeel bij marketing in het bepalen van de doelgroep van een bedrijf.

model van Borden
Een model met twaalf beslissingvariabelen. Het betreft hier: product planning, prijsbeleid, merkbeleid, distributiekanalen, persoonlijke verkoop, advertising, promoties, verpakking, presentatie, (aanvullende) dienstverlening, fysieke afhandeling, en fact finding.

model van Frey
Een indeling van marketing variabelen in twee categorieën: aanbod (wat) en proces (hoe) variabelen. De aanbod-variabelen bestaan uit product, dienstverlening, verpakking, merk, en prijs. De `proces` of `methode` variabelen beslaan advertising, promotie, verkooppromotie, persoonlijke verkoop, publiciteit, distributiekanalen, marketingonderzoek, strategiebepaling en productontwikkeling.

opinie
Een al dan niet op ware feiten gebaseerd subjectief (=persoonlijk) oordeel van een individu.

persoonlijkheid
De karakteristieken van een persoon die bepalend zijn voor de manier waarop iemand op signalen uit zijn omgeving reageert. Datgene wat een individu uniek maakt.

portfolio
1. Doos of map waarin een verzameling documenten bewaard wordt; 2. Datgene waar de verzameling voor staat, b.v. een aantal accounts, diploma`s, studiepunten, en dergelijke.

portfolio analyse
Analyse van de portfolio`s van de verschillende bedrijfsonderdelen (business units) om te komen tot een samenhangende investeringsstrategie, die zowel rekening houdt met de strategieen van de afzonderlijke bedrijfsonderdelen als met de beschikbare investeringsruimte.

productlevenscyclus
Veel producten hebben een beperkte levensduur. Deze levensduur wordt ook wel levenscyclus genoemd en kan sterk variëren, afhankelijk van de aard van het product. De term werd voor het eerste gebruikt door Theodore Levitt.

projectprofijt
De in de toekomst te verwachte voordelen in termen van opbrengst, efficiency, effectiviteit en marktkansen voor de organisatie als gevolg van het doorvoeren van een project.

projectprofijt, overzicht
Een overzicht van de te verwachten voordelen van doorvoering van het project, inclusief de processen die het betreft en de huidige en de te verwachten prestaties daarvan.

question mark
Ook wel Problem child genoemd. Een klein marktaandeel in een groeimarkt. Het is nog onzeker of dit een star of een dog zal worden.

stars
1. Een tamelijk klein account dat een sterke groei doormaakt; 2. Een product (of bedrijfsonderdeel) met een groot relatief marktaandeel en een grote marktgroei.

SWOT-analyse
Analyse van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een organisatie of een account. De afkorting staat voor: Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen).

unique selling point (USP)
Unieke eigenschap(pen) van een product of dienst, waardoor het product of de dienst zich onderscheidt van vergelijkbaar aanbod in de markt.

vrij besteedbaar inkomen
Het bedrag dat van de netto-inkomsten van een persoon of huishouden overblijft na aftrek van alle nodige kosten voor levensonderhoud.

wild cats
1. Een klein account met grote groeikansen; 2. Een product (of bedrijfsonderdeel) met een klein relatief marktaandeel en een grote marktgroei.