Kopie van `Ruimte voor de rivier`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Ruimte voor de rivier
Categorie: Milieu > Rivieren
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 15


Commissie m.e.r.
De commissie m.e.r. adviseert het bevoegd gezag over de richtlijnen van het MER en het uiteindelijke MER. De commissie betrekt de inspraakreacties in het advies aan het bevoegd gezag.

Deltaplan Grote Rivieren
Het Deltaplan Grote Rivieren staat voor de versnelde realisatie van de dijkversterkingen in het rivierengebied die noodzakelijk bleek na de extreme hoogwaters van 1993 en 1995.

Dijkverhoging
Het verhogen van dijken is nog steeds een denkbare maatregel om het rivierengebied tegen overstromingen te beschermen. Dijkverhoging draagt echter niet bij aan de verlaging van het waterpeil in de rivier bij hoogwater. Rivierverruimende maatregelen doen dat - ten opzichte van de huidige situatie - wel.

Dijkverlegging
Door het landinwaarts verleggen van dijken, worden de uiterwaarden breder en krijgt de rivier meer ruimte.

Kosten-batenanalyse
In een Kosten-batenanalyse (KBA) wordt omschreven welke consequenties bepaalde maatregelen hebben. Naast direct economische voor- en nadelen wordt er ook gekeken naar zaken die niet direct in geld uit te drukken zijn, maar wel van belang kunnen zijn.

Kribverlaging
kribben veroorzaken bij hoogwater opstuwing. Door de kribben in zekere mate te verlagen, wordt dit effect verminderd. De functie van de kribben – de vaargeul ‘vasthouden’ en op diepte houden – wordt niet wezenlijk wordt beïnvloed.

Langetermijnvisie
De langetermijnvisie maakt deel uit van de Planologische Kernbeslissing en geeft een doorkijk naar de (mogelijke) inrichting van het rivierengebied in de toekomst. Dit vanzelfsprekend in het licht van de veiligheidsproblematiek.
De verwachting is dat de rivieren op langere termijn nog meer water te verwerken krijgen dan de maatgevende afvoer van 16.000 m3-sec. Daarom `rekent` de langetermijnvisie met een hoeveelheid van 18.000 m3-sec die via de Rijn ons land zou kunnen binnenkomen. Voor de Maas gaat het dan om 4.600 m3-sec.

Maatgevende afvoer
Een maatgevende afvoer is de maximale hoeveelheid water die de rivier kan afvoeren zonder dat het achterland overstroomt. Deze hoeveelheden worden op een bepaald punt van de rivier gemeten. Voor de Rijn is dat bij Lobith en voor de Maas bij Borgharen. Op dit moment is de maatgevende afvoer gesteld op 16.000 m3-sec voor de Rijn en 3.800 m3-sec voor de Maas.

MER
MER staat voor Milieueffectrapport. Volgens de wet moeten nieuwe maatregelen, die mogelijk effect hebben op het milieu, grondig onderzocht worden. Milieudeskundigen onderzoeken de effecten van de verschillende maatregelen. De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in het Milieueffectrapport.

Nevengeulen
Nevengeulen in de uiterwaarden vergroten de afvoercapaciteit van de rivier.

Noodoverloop
Noodoverloop is net als retentie het tijdelijk bergen van water in een omdijkt gebied. Het verschil met retentie is dat een noodoverloopgebied pas wordt ingezet wanneer de rivieren een grotere hoeveelheid dan 16.000 m3-s water (de maatgevende afvoer voor de Rijn) te verwerken krijgen en er een noodsituatie ontstaat.

Planologische Kernbeslissing (PKB)
In een PKB wordt op nationaal niveau de ruimtelijke inrichting van een gebied in grote lijnen vastgesteld.
De PKB Ruimte voor de Rivier beschrijft wat naar het idee van het kabinet de beste oplossing is voor de aanpak van de hoogwaterproblematiek. In de PKB wordt met een visie op de lange termijn een doorkijk gegeven naar de verdere toekomst. De in de PKB opgenomen maatregelen worden getoetst op deze langetermijnvisie.

Retentie
Retentie is het tijdelijk opvangen van water in een daarvoor bestemd gebied. Omdat hiermee water wordt onttrokken aan de rivier, vermindert de hoeveelheid door de rivier af te voeren water.

Uiterwaardverlaging
Door het afgraven van de uiterwaarden wordt het winterbed van de rivier verdiept. Het water krijgt daarmee meer ruimte.

Zomerbedverdieping
Verdieping van het zomerbed kan de afvoercapaciteit van de rivier vergroten.