Kopie van `Combined Business Power - Inkoopbegrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Combined Business Power - Inkoopbegrippen
Categorie: Management > Inkoop
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 45


ABC-analyse
techniek waarbij het artikelenbestand wordt ingedeeld op bepaalde kenmerken, meestal op basis van omzet (zie ook ABC Pareto-analyse). Hierbij worden alle artikelen ingedeeld in drie groepen: A-artikelen: groot aandeel in de omzet. Dit is vaak slechts een klein deel van het totale artikelenpakket; B-artikelen: middengroep; C-artikelen: klein aandeel in de omzet. Dit is vaak het grootste deel van het artikelenbestand. Ook wel : Pareto-analyse.
Zie ook: Twintig-tachtig regel.

Annuleringsclausule,
conditie die in een koopcontract kan worden opgenomen, om de betalingsvoorwaarden te omschrijven met betrekking tot aanspraken bij annulering voor het einde van de contractperiode.

Approved Vendors List,
lijst van potentiële leveranciers, opgesteld op basis van marktonderzoek en mogelijk ook op basis van soortgelijke inkooptransacties in het verleden, die aan bepaalde eisen blijken te voldoen en tot wie de leverancierskeuze kan worden beperkt.
Zie ook: Voorkeurslijst van leveranciers.

Assortiment,
de verzameling van al of niet bij elkaar behorende producten die door een organisatie ter verkoop worden aangeboden (verkoopassortiment), dan wel door een organisatie wordt gekocht (inkoopassortiment).Zie ook: assortimentsbreedte, Assortimentsdiepte.

Assortimentsbreedte
aantal verschillende productgroepen dat een onderneming in haar assortiment heeft.
Zie ook: Assortimentsdiepte.

Assortimentsdiepte
aantal variëteiten binnen een productgroep in het assortiment van een onderneming.
Zie ook: Assortimentsbreedte.

Centraleinkoop
alle inkoopbehoeften, ook die van de lokale vestigingen worden door één gemeenschappelijke (staf)afdeling gekocht, resp. besteld.

Certificaat van oorsprong
schriftelijke verklaring over de herkomst van goederen als bewijs voor de afnemer dat de gekochte goederen van een bepaalde fabriek of van een bepaald mek zijn. Deze verklaring is in sommige landen verplicht bij invoer van goederen.

Certificering
de leverancier mag in principe leveren zonder dat ingangscontrole plaatsvindt. De te leveren partijen worden slechts steekproefsgewijs door de afnemer gecontroleerd.
Zie ook: Gecertificeerde leverancier.

Classificatievan inkoopbesparingen
besparingen gerealiseerd daar inspanningen van de inkoopafdeling waarbij de volgende besparingsmethoden te onderscheiden zijn: - concurrerende offertes: besparingen bereikt door lagere prijzen bij huidige leveranciers, na aanvraag van offertes bij meer dan één leverancier; distributiesmethoden: besparingen bereikt door onderhandellingen over transportkosten, verlaging van voorraden, materials handling of andere distributieactiviteiten; inkooppolitiek : besparingen bereikt door introductie van jaarcontracten door bestaande artikelen en/of door systems contracting; optimale bestelfrequentie en optimale bestelhoeveelheid: besparingen bereikt door samenwerking tussen inkoop en andere afdelingen op het gebied van optimaliseren van bestellingen met als gevolg lagere kosten; waarde- analyse en substitutie en standaardisatie: besparingen als gevolg van veranderingen in specificaties, substitutie door gelijkwaardige maar goedkopere materialen en /of standaardspecificaties; make lor buy : besparingen behaald door het uitbesteden van productieactiviteiten; verlaging van materiaalkosten door kostenanalyse (al of niet in samenwerking met de leverancier).

Customer service
mate waarin door de leverancier aan klantwensen wordt voldaan met betrekking tot levertijd, volledigheid, kwaliteit, enz.

Early Supplier Involvement (ESI)
de leverancier wordt reeds in het ontwerpproces betrokken om vroegtijdig leverancierkennis in te brengen met als mogelijk gevolg grote kostenverminderding en vereenvoudiging van het ontwerp resp. produktverbetering.

Electronic Data Interchange (EDI)
rechtstreekse informatie-uitwisseling tussen de computersystemen van uitbesteder en leverancier via telefoonverbinding; gericht op uitwisseling van transactie-informatie en/of technische en commerciële informatie.

Electronic Data Processing (EDP)
toepassing van elektronische (computer)apparatuur in het bewerken, opslaan en afdrukken van informatie.

Formule van Camp
formule om de optimale bestelhoeveelheid te berekenen. Deze formule luidt:
Optimale bestelhoeveelheid Q’ = q (2Dca/Cv), waarbij: D = vraag per tijdseenheid, Ca = bestelkosten per bestelling, Cv = voorraadkosten. Ook wel: Formule van Wilson.

Forward purchasing
verschijnsel dat bij stijgende prijzen of dreigende tekorten meer wordt ingekocht dan bij stabiele prijzen te verwachten zou zijn, teneinde het effect van dreigende prijsverhogingen te minimaliseren.

Functiegericht inkopen
inkoopbenadering waarbij men de functie die door het produkt resp. de dienst moet worden vervuld als startpunt van het inkoopproces neemt.

Functioneel ontwerp
beschrijving van de functies die een produkt dan wel dienst voor de gebruiker moet vervullen.

Good guy bad guy-tactiek
onderhandelingstactiek waarbij de ene partij eerst een ‘harde’ onderhandelaar stuurt die het ambitieniveau van de tegenpartij flink tempert. Vervolgens wordt een ‘zachte’, vriendelijke onderhandelaar ingezet die het vertrouwen wint en probeert de overeenkomst te sluiten.,
Zie ook: Onderhandelingstechniek.

Niet-openbare aanbesteding
zie: Onderhandse aanbesteding.

Niet-toerekenbare tekortkoming
(overmacht) juridisch begrip voor de situatie waarbij een partij verhinderd is om een prestatie te leveren, zoals was afgesproken in de overeenkomst, door omstandigheden die buiten zijn schuld liggen.

Offerte
opgave van prijs en leveringscondities voor een order of project van potentiële leveranciers, aangevraagd door de inkoper.

Offerte-evaluatie
het vergelijken van de binnengekregen offertes al of niet in samenspraak met gebruikers of aanvragers. Onderscheid is te maken tussen technische evaluatie en commerciële evaluatie.

Oligopolie
marktvorm die wordt gekenmerkt door weinig aanbieders, een beperkte productdifferentiatie en een moeilijke toetreding tot de markt.

Oligopsonie
marktvorm waarbij er slechts enkele afnemers zijn tegenover een groot aantal aanbieders.Order placement costs
zie Bestelkosten.

Order-point-techniek
bestelmethode waarbij men bestelt zodra de voorraad van een artikel kleiner is geworden dan een gepaalde hoeveelheid.

Orderacceptatie
het bevestigen van de order door de leverancier tegen de overeengekomen leveringsvoorwaarde.

Orderbevesteging
de (vaak schriftelijke) acceptatie van een order alsmede de vastgestelde voorwaarde door de verkopende of inkopende partij.

Orderbewaking
toezien op het nakomen van de gemaakte leveringsafspraken door de leverancier nadat de order geplaatst is.
Ook wel: Bewaken.

Ordering-proces
alle activiteiten gericht op het omzetten van interne bestelaanvragen in orders resp. bestelopdrachten aan leveranciers incl. de orderbewaking en nazorg.

Over-due’-lijst
overzicht van leveringsachterstanden op een bepaalde datum.

Second-sourcing
het betrekken van goederen of diensten uit twee of meer leveringsbronnen en noodzakelijk wanneer deze goederen of diensten een belangrijke bijdrage leveren aan het productieproces en de zekerheid van de verkrijgbaarheid of beschikbaarheid van deze goederen of diensten gering en/of twijfelachtig is.
Zie ook: Sourcing

Shared sourcing
het met de concurrentie delen van beschikbare leveranciersbronnen; dat wil zeggen concurrenten kopen samen in.
Zie ook: Sourcing

Single sourcing
materialen worden slechts bij één leverancier gekocht; in tegenstelling tot sole sourcing zijn er in principe wel alternatieve leveranciers beschikbaar.
Zie ook: Sourcing.

Situatieanalyse
een beschrijving van de huidige situatie, de belangrijkste kansen en bedreigingen die een inkoopmanager in zijn interne en externe inkoopomgeving verwacht alsmede de sterkten en zwakten van zin inkooporganisatie.
Zie ook: SWOT-analyse.

Specificeren
onderscheiden stap in het inkoopproces waarbij vastgesteld wordt aan welke eigenschappen het in te kopen product dient te voldoen.

SWOT-analyse
een analyse van Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats van een organisatie of organisatie-onderdeel. Het is een analyse van de sterke en zwakke aspecten van een onderneming in relatie tot de markt. Eventuele kansen en bedreigingen waar een onderneming mee te maken krijgt worden in kaart gebracht. Op basis van de uitkomsten van de SWOT- analyse bepaalt de onderneming de mogelijke strategische opties die het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen mogelijk maken.

Uitbesteden
het laten maken of het laten bewerken van delen van het eindproduct en/of door derden laten verrichten van diensten ten behoeve van het eigen fabricageproces. Er kan hierbij een onderscheid gemaakt worden tussen: Capaciteitsuitbesteding; Specialistische uitbesteding. Zie ook: Make-or-buy.

Voorkeurslijst van leveranciers
lijst van leveranciers die aan, door de afnemer bepaalde, welomschreven criteria voldoen. Opdrachten worden in regel tot deze kring van leveranciers beperkt.
Ook wel: Definitieve voorkeurslijst van leveranciers, Preferred vendorslist.
Zie ook: Certificering, Gecertificeerde leverancier.

Voorraad
hoeveelheid goederen die in een onderneming (industrieel of handels-) voorhanden is hetzij om daaruit te verkopen, te leveren, of als grondstof voor de productie.

What if-tactiek
onderhandelingstactiek bedoeld om meer informatie van de andere partij te verkrijgen door een groot aantal hypothetische gevallen aan de ander voor te leggen en diens reactie te vragen.
Zie ook: Onderhandelingstechniek.

Zero sum game
onderhandelingssituatie waarbij de belangen van de partijen recht tegenover elkaar staan. De winst van de een is het verlies van de ander.
Ook wel: Fixed sum game.
Zie ook: Win-win-situatie.

Zero-defects
uitgangspunt voor de productie waarbij men alles in het werk stelt om fouten in alle onderdelen te voorkomen; alles moet in één keer juist zijn.

Zeven S-model
model voor de benodigde mentaliteitsverandering om te komen tot een lange termijn inkoopplanning door afstemming tussen basiselementen van zeven functies binnen een organisatie, zoals deze te vinden zijn in het zeven S-model.
Ook wel: Kristalmodel.