Kopie van `Wendy van Belle - politieke begrippen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Wendy van Belle - politieke begrippen
Categorie: Politiek
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 4


Agenda van de commissievergadering
De agenda van de commissievergaderingen is een document waarin de onderwerpen staan die de commissies behandelen in een bepaalde vergaderweek: ontwerpen en voorstellen van decreet, voorstellen van resolutie, interpellaties, vragen om uitleg, hoorzittingen, gedachtewisselingen en/of werkbezoeken.
Een commissie bepaalt in principe zelf haar agenda. Daarbij gelden bepaalde regels: begrotingsaangelegenheden en ontwerpen van decreet hebben bijvoorbeeld voorrang, voorstellen van decreet of resolutie worden in principe behandeld in de volgorde waarin ze werden ingediend. De agenda wordt gedrukt, en is ook raadpleegbaar op deze website en op VRT-teletekst . Agendawijzigingen worden afzonderlijk gedrukt en verspreid.

Agenda van de plenaire vergadering
De agenda van de plenaire vergaderingen is een document waarin de onderwerpen staan die de Vlaamse volksvertegenwoordigers tijdens een bepaalde vergaderweek in de plenaire vergadering behandelen.
De agenda van de plenaire vergaderingen wordt opgesteld door het Uitgebreid Bureau. Iedere Vlaamse volksvertegenwoordiger kan tijdens een plenaire vergadering met een motie van orde voorstellen om de agenda aan te vullen of te wijzigen. De agenda van de plenaire vergaderingen wordt gedrukt, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in sommige dagbladen.

Amendement
Een amendement is een voorstel om de tekst van een ontwerp of voorstel van decreet, een voorstel van resolutie of een motie te wijzigen. De Vlaamse volksvertegenwoordigers en de Vlaamse Regering kunnen amendementen indienen.
Amendementen kunnen zowel tijdens de bespreking in de commissie als in de plenaire vergadering ingediend worden. Elke vergadering stemt over de amendementen die in die vergadering werden ingediend. De tekst die door een commissie naar de plenaire vergadering wordt gestuurd, bevat dus al de amendementen die in de commissie werden aangenomen. Deze tekst kan in de plenaire vergadering geamendeerd of gewijzigd worden. De tekst die uiteindelijk door de plenaire vergadering wordt aangenomen bevat al de amendementen die in de plenaire vergadering werden aangenomen.
Van elk amendement wordt in het commissieverslag of in de Handelingen van de plenaire vergadering aangegeven of het werd aangenomen of niet.

Buitengewone zitting
Buitengewone zitting is de naam die vroeger gebruikt werd voor de eerste zitting na de verkiezingen.
De eerste zitting begint op de vierde dinsdag na de verkiezingen (in de praktijk is dat begin juli) en loopt tot eind september van hetzelfde jaar. Die eerste zitting loopt dus altijd binnen één kalenderjaar, en is dan ook veel korter dan de daarop volgende zittingen, die ongeveer een jaar duren, namelijk van eind september tot eind september. Op alle officiële documenten worden buitengewone zittingen aangegeven met de letters BZ en het jaartal (bv. BZ 1995). Sedert 1999 wordt de eerste zitting na de verkiezingen geen buitengewone, maar een gewone zitting genoemd (zitting 1999). De term buitengewone zitting wordt sindsdien alleen nog gebruikt voor zittingen die niet geopend worden op een dag die wettelijk vastgelegd is, maar op een dag die door de regering bepaald is.