Kopie van `Histotheek - Latijnse begrippen, spreuken en citaten vertaald`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Histotheek - Latijnse begrippen, spreuken en citaten vertaald
Categorie: Taal en literatuur > Latijns
Datum & Land: 10/03/2007, NL
Woorden: 184


Ab imo pectore
(Latijns begrip) Uit het diepst van het hart.

Absens carens
(Latijns begrip) De afwezige krijgt niets.

Absentia mentis
(Latijns begrip) Afwezigheid van geest.

Abusus non tollit usum
(Latijnse spreuk) Misbruik heft goed gebruik niet op.

Acta est fabula
(Latijns citaat) Het spel is afgelopen. Met deze woorden werd in Romeinse schouwburgen het einde van een voorstelling bekendgemaakt. keizer Augustus zou ze op zijn sterfbed gesproken hebben.

Acta est fabula
(Latijns begrip) Het spel is afgelopen.

Ad impossibile nemo tenetur
(Latijnse spreuk) Niemand wordt geacht het onmogelijke te doen.

Aeternum vale
(Latijns begrip) Vaarwel voor eeuwig.

Alea jacta est
(Latijns citaat) De teerling is geworpen-de beslissende stap is gedaan. Een niet geheel juiste Latijnse vertaling van de Griekse woorden die Caesar gesproken heeft in 49 v. C., toen hij met zijn leger de Rubicon (grensrivier tussen Italië en Gallia) overtrok. Een wet gebood elke Romeinse veldheer die van het noorden kwam, zijn troepen af te danken alvorens deze rivier te overschrijden. Caesars stap betekende dus een oorlogsverklaring aan de Senaat.

Aliquando et insanire iucundum est
(Latijnse spreuk) Soms is ook dwaas doen aangenaam.

Alta mente repostum
(Latijns begrip) Diep in de ziel bewaard.

Amantes amentes
(Latijns begrip) Verliefden zijn verdwaasden.

Amor omnia vincit
(Latijns begrip) Liefde overwint alles.

Animo deliberato
(Latijns begrip) Met voorbedachten rade.

Animum debes mutare, non caelum
(Latijnse spreuk) U moet de instelling van uw geest veranderen, niet van problemen weglopen.

Audaces fortuna juvat
(Latijns citaat) Het geluk is met de stoutmoedigen. (Virgilius)

Audendo magnus tegitur timor
(Latijnse spreuk) Onder een vertoon van durf gaat grote angst schuil.

Aurea mediocritas
(Latijns begrip) Gulden middelmaat.

Auri sacra fames
(Latijns citaat) De vervloekte goudhonger.

Aut Caesar, aut nihil
(Latijns citaat) Of Caesar, of niets. (=alles of niets) (Cesar Borgia)

Ave atque vale
(Latijns citaat) Heil en vaarwel (Afscheidsgroet)

Ave Caesar lucratori te salutant!
(Latijns citaat) Gegroet Caesar, zij die zich gaan verrijken groeten u. `Variant met een knipoog` naar de voorgaande uitspraak.

Ave Caesar morituri te salutant!
(Latijns citaat) Gegroet Casesar!, zij die gaan sterven groeten u. Woorden van zwaardvechters volgens Suatonius

Beati pauperes spiritu
(Latijns citaat) Gelukzalig zijn de armen van geest. Latijnse vertaling van Mattheus 5 vers 3 uit het Grieks Ironische variant van Beati possidentes (=zalig zijn de bezitters), in juridische zin gebruikt om aan te duiden dat het bezit als zodanig beschermd wordt.

Bellum est sua vitia nosse
(Latijnse spreuk) Het is mooi je eigen fouten te kennen.Bis repetita placent
(Latijns citaat) Herhaling van iets dat men mooi vindt. (Horatius)

Bis vincit qui se vincit
(Latijnse spreuk) Wie zichzelf overwint, heeft een dubbele overwinning behaald.

Bona fide
(Latijns begrip) Te goeder trouw.

Canere surdo
(Latijns begrip) Zingen voor een dove.

Captatio benevolentiae
(Latijns begrip) Beroep doen op welwillendheid.

Carpe diem
(Latijns begrip) Pluk de dag.

Caveat emptor
(Latijns citaat) De koper zij op zijn hoede.

Censor morum
(Latijns begrip) Een zedenmeester.

Certo certius
(Latijns begrip) Zekerder dan zeker.

Cessante causa cessat effectus
(Latijnse spreuk) Als de oorzaak ophoudt, houdt ook het gevolg op.

Cogito ergo sum
(Latijnse spreuk) Ik denk dus ik besta.

Cogito, ergo sum
(Latijns citaat) Ik denk, dus ik besta. Van de 16e eeuwse Franse filosoof Descartes.

Compesce mentem
(Latijns begrip) Bedwing je drift.

Compos mentis
(Latijns begrip) In het volle bezit van zijn verstand.

Conanti dabitur
(Latijnse spreuk) Aan hem die waagt, zal gegeven worden.

Coniunctis viribus
(Latijns begrip) Met vereende krachten.

Constantia et labore
(Latijns begrip) Door volharding en inspanning.

Contraria contraiis curantur
(Latijns citaat) Het tegengestelde wordt door het tegengestelde genezen. (Hippocrates)

Cum grano salis
(Latijns begrip) Met een korreltje zout.

Cum laude
(Latijns begrip) Met onderscheiding.

Damnant quod non intellegunt
(Latijnse spreuk) Ze veroordelen wat ze niet begrijpen.

De facto
(Latijns citaat) In werkelijkheid.

De mortuis nil nisi bene
(Latijns citaat) Van de doden niets dan goeds. Toegeschreven aan Chilo.

De mortuis nil nisi bene
(Latijnse spreuk) Over de doden niets dan goed.

Delenda Carthago
(Latijns citaat) Carthago moet verwoest worden. Oneigenlijk gebezigd met betrekking tot iets waaraan, hoe dan ook, een einde gemaakt moet worden en waarop men telkens terugkomt. Woorden waarmee Cato de Oude elk van zijn redevoeringen besloten zou hebben.

Deliberando saepe perit occasio
(Latijnse spreuk) Doordat men te lang beraadslaagt, gaat vaak een goede kans verloren.

Deo volente
(Latijns begrip) Als god het wil.

Dictum factum
(Latijns begrip) Zo gezegd, zo gedaan.

Dictum sapienti sat est
(Latijnse spreuk) Voor een goede verstaander is dit woord genoeg.

Diem perdidi
(Latijns citaat) Ik heb een dag verloren. (Suetonius) Woorden die door keizer Titus gezegd zouden zijn als hij een dag voorbij had laten gaan zonder iemand wel te doen.

Dignus est intrare
(Latijns citaat) Hij is waardig binnen te komen. (Molière)

Dimidium facti qui coepit habet
(Latijnse spreuk) Goed begonnen is half gewonnen.

Docendo discimus
(Latijnse spreuk) Door te onderwijzen leren we zelf.

Errare humanum est
(Latijns citaat) Dwalen is menselijk. (Hieronymus)

Errare humanum est
(Latijnse spreuk) Vergissen is menselijk.

Et tu, Brute
(Latijns citaat) Ook gij, Brutus? Lat. vertaling van de Griekse woorden die Caesar volgens de overlevering sprak bij het zien van Brutus (die als zijn zoon gold) onder zijn moordenaars.

Exceptis excipiendis
(Latijns begrip) Alle uitzonderingen buiten beschouwing laten.

Exegi monumentum aere perennius
(Latijns citaat) Een gedenkteken, duurzamer dan brons, heb ik voor mij opgericht. Horatius doelend op zijn eigen gedichten.

Experientia docet
(Latijns begrip) Ondervinding leert.

Expertus dico
(Latijns begrip) Ik spreek uit eigen ervaring.

Faber quisque fortunae suae
(Latijnse spreuk) Ieder is de smid van zijn eigen geluk.

Factum fieri_infectum non potest
(Latijnse spreuk) Wat gedaan is, kan niet ongedaan worden gemaakt.

Fama nihil est celerius
(Latijnse spreuk) Niets is sneller dan roddel.

Felicitas multos habet amicos
(Latijnse spreuk) Geluk telt veel vrienden.

Fluctuat nec mergitur
(Latijns citaat) Het wordt heen en weer gegooid door de golven maar zinkt niet.

Gloria victis
(Latijns citaat) Eer aan de verslagene. Woordspeling op `Vae victis` (Brennus, 390 BCE).

Gnothe seauton (Greek)
(Latijns citaat) Ken u zelve. Spreuk boven de tempel van Apollo te Delphi, aan verscheidende Griekse wijzen toegeschreven

Gratia gratiam parit
(Latijnse spreuk) Gunst baart gunst (De ene dienst is de andere waard)

Haec hactenus
(Latijns begrip) Genoeg hierover.

Id est
(Latijns begrip) Dat is. (Dat wil zeggen)

Ignaris omnibus
(Latijns begrip) Zonder dat iemand het weet.

Illotis manibus
(Latijns begrip) Met ongewassen handen. (onvoorbereid zijn)

Imperare sibi maximum imperium est
(Latijnse spreuk) Zichzelf beheersen is de hoogste vorm van heersen.

Imperitia culpae adnumeratur
(Latijnse spreuk) Onbekwaamheid wordt aangerekend als schuld.

In aeternum
(Latijns begrip) Voor eeuwig.

In dubio
(Latijns begrip) Twijfelen.

In dulci iubilo
(Latijns begrip) In zoete vreugde.

In extenso
(Latijns begrip) Uitvoerig.

In fine
(Latijns begrip) Aan het einde.

In limine
(Latijns begrip) Op de drempel.

In medio virtus
(Latijnse spreuk) De deugd ligt in het midden.

In memoriam
(Latijns begrip) Ter herinnering.

In optima forma
(Latijns begrip) In optimale conditie.

In perpetuum
(Latijns begrip) Voor eeuwig.

In spe
(Latijns begrip) In de toekomst.

In vino veritas
(Latijns citaat) In wijn (dronkenschap) is de waarheid.

In vino veritas
(Latijnse spreuk) In wijn zit waarheid.

Ipso facto
(Latijns begrip) Door het feit zelf.

Ipso facto
(Latijns citaat) Noodzakelijkerwijs.

Ira furor brevis est
(Latijns citaat) Toorn is een korte razernij. (Horatius) d.w.z. de toornige is op dat moment ontoerekenbaar

Is fecit cui prodest
(Latijnse spreuk) Hij die er baat bij heeft, heeft het gedaan.

Ita diis placuit
(Latijns citaat) Aldus behaagde het de Goden.

Ita est
(Latijns citaat) Zo is het.

Iusto tempore
(Latijns begrip) Te gelegener tijd.

Laedere facile, mederi difficile
(Latijnse spreuk) Kwetsen is gemakkelijk, een wonde genezen is moeilijk.