Kopie van `Dexia - Shareholder lexicon`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Dexia - Shareholder lexicon
Categorie: Economie en financiën > Beleggen
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 26


Bestensorder
Dit is de gewone order die ongeacht de prijs volledig wordt uitgevoerd, vanaf de eerste koers na het registreren van de order.

Beurskapitalisatie
Beurswaarde van een onderneming op een gegeven moment (koers van het aandeel vermenigvuldigd met het aantal aandelen dat het kapitaal van een onderneming vormt).

Bewijs van neerlegging
Document afgeleverd door de financiële tussenpersoon als bewijs dat de houder van effecten aan toonder aandeelhouder is. Dankzij dit bewijs kan men deelnemen aan de algemene vergadering en zijn stem uitbrengen.

Bruto autofinancieringsmarge
Nettowinst vermeerderd met de voorzieningen en de toevoegingen aan de afschrijvingen. Het gaat met andere woorden om het vermogen van de onderneming om te investeren zonder extern kapitaal (inbreng van aandeelhouders of schulden).

Consensus
Gemiddelde van de vooruitzichten (inzake winst, PER, dividend) van een aantal financieel analisten voor een bepaalde sector, een onderneming, een index of een munteenheid op een gegeven moment.
De consensus geeft een goed beeld van wat de kapitaalmarkten op een bepaald ogenblik denken van een onderneming en haar potentieel.

Coupon
Afknipbare gedeelte van een aandeel in materiële vorm, dat overeenstemt met een dividend. Het afknippen van een coupon staat tegenwoordig gelijk met het uitbetalen van het dividend.

Dividend
Deel van de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders; het wordt toegevoegd aan het eigen vermogen en moet zorgen voor de groei van de onderneming.

Exploitatiecoëfficiënt
Verhouding tussen de bedrijfsuitgaven en de bedrijfsinkomsten.

Inkoop van eigen aandelen
Dexia koopt soms zijn eigen aandelen in op de beurs, wat doorgaans een relutief effect heeft op het aandeel.

Inschrijvingsrecht
Verhandelbaar recht gekoppeld aan oude aandelen, waarmee men kan intekenen op nieuwe aandelen bij een kapitaalverhoging.
Met X-aantal « rechten » kan men een nieuw aandeel verwerven tegen de in de uitgiftevoorwaarden bepaalde prijs.

Koersgarantie
Een onderneming die de meerderheid van het kapitaal van een andere onderneming verwerft (controleparticipatie), moet zijn minderheidsaandeelhouders gedurende 10 beursdagen de mogelijkheid bieden om uit deze onderneming te stappen (hun aandelen te verkopen) tegen dezelfde voorwaarden van de verkopers van de controleparticipatie.

Limietorder
Dit order mag niet worden uitgevoerd boven een bepaalde koers als het om een aankooporder gaat, of onder een bepaalde koers, als het om een verkooporder gaat.

Liquiditeit van een aandeel
Verhouding tussen het aantal verhandelde aandelen op één dag en het aantal kapitaalaandelen.

Marktautoriteit
Is ontstaan uit de fusie van twee marktregelaars: de commissie voor beursverrichtingen en de raad van financiële markten (zie wet voor de financiële veiligheid).
Taken: goedkeuring van de prestaties van de beleggingsservice, toezicht houden op alle markten, informatie van de belegger, ontvankelijkheid van de openbare biedingen.

Minderheidsbelangen
Boekhoudwaarde van de participatie van de derde minderheidsaandeelhouders in een dochtermaatschappij die tot de consolidatiekring behoort.

Order tegen marktprijs
Met dit order kan de belegger de beste marktprijs krijgen op een gegeven moment. Als deze order vóór opening van de beurs wordt gegeven, dan wordt het een order tegen openingskoers.
Wordt de order tijdens de handel gegeven, dan wordt hij uitgevoerd tegen de prijs van het beste aanbod dat de markt op dat moment biedt. Deze order heeft geen enkele prijsindicatie wanneer hij wordt doorgegeven.

PER (price/earningsratio)
Verhouding tussen de koers van het aandeel en de nettowinst per aandeel. Aan de hand van deze ratio kan men zien hoeveel keer de aandelenkoers de winst per aandeel kapitaliseert. De PER van een aandeel stijgt naarmate de winstverwachtingen toenemen.

Primaire markt
Markt voor de uitgifte van effecten.

Quorum
Deel van het maatschappelijk kapitaal, met stemrecht, dat aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn op een AV opdat deze geldig kan beraadslagen.
Voor een gewone AV van Dexia is er geen quorum vereist. Voor een buitengewone AV is er een quorum van 50 % vereist bij eerste oproeping maar geen bij tweede oproeping.

Rendement van een aandeel
Indicator van de rendabiliteit van een aandeel uitgedrukt in percenten. Verhouding tussen het brutodividend per aandeel en de koers van het aandeel op 31 december.

Secundaire markt
Markt waar de bestaande effecten worden verhandeld.

Uikeringspercentage
Verhouding tussen het bedrag van de uitgekeerde winst en het bedrag van de nettowinst. In het Engels `pay-out ratio`.

Verwatering
Daling van de winst per aandeel door het creëren van nieuwe aandelen.

Vlottend
Fractie van het kapitaal van een onderneming dat op de markt wordt gebracht waarvan het aandeelhouderschap niet vastligt of stabiel blijft.
Aandelen die in het bezit zijn van de staat of van meerderheidsaandeelhouders van familiebedrijven in het kader van een aandeelhoudersovereenkomst, maken geen deel uit van het vlottend kapitaal.
Hoe hoger het vlottend, des te hoger de liquiditeit van een aandeel.
Vanaf 1 december 2003 wordt het vlottend kapitaalgedeelte en niet de totale beurskapitalisatie in aanmerking genomen voor de ranking van de CAC40-aandelen.

Warrant
Recht om tot een bepaalde datum in te schrijven op een aandeel.

Winst per aandeel
Netto geconsolideerde winst gedeeld door het aantal kapitaalaandelen.