Kopie van `Cash- Beleggen`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Cash- Beleggen
Categorie: Economie en financiën > Beleggen
Datum & Land: 27/01/2014, BE
Woorden: 355


Aandeel
Het bewijs van deelname in het kapitaal van een vennootschap.

Aankooplimiet
De maximum prijs die de belegger bereid is te betalen voor een aandeel of enig ander effect.

Accumulation swaps
Swaps met een groeiende leensom. Vaak gebruikt door banken met groeiende kapitaalbehoefte. Ook bekend als drawdown swap, staged drawdown swaps en step up swaps.

Achtergestelde lening
Een lening die pas wordt terugbetaald als alle andere schuldeisers hun geld hebben gekregen.

Actief
Het actief van een onderneming omvat alle bezittingen van die onderneming.

Actuarieel rendement:
Jaarrendement op een obligatie dat niet alleen rekening houdt met de koeponrente maar ook met de koepondata, de eindvervaldag en de uitgifte en terugbetalingsprijs van een obligatie.

AEX index:
De belangrijkste graadmeter van de Nederlandse aandelenmarkt. De Amsterdam Exchanges-index (AEX-index) is het gewogen gemiddelde van de vijfentwintig meest verhandelde fondsen op de AEX-Effectenbeurs. De index wordt doorlopend berekend.

Afloopdatum
Opties hebben een beperkte looptijd, waarna het recht vervalt en de optie ophoudt te bestaan. Die vervaldatum is de afloop- of expiratiedatum.

Agio
De meerwaarde ten opzichte van de nominale waarde of de uitgiftekoers van een effect.

Agioreserve
De reserve in de boeken van een onderneming, die is ontstaan doordat ooit aandelen of obligaties zijn uitgegeven boven de koers van 100%.

Alligator spread
Optieconstructie die de belegger levend verslindt. Meestal een ingewikkelde, door een optiehandelaar bedachte combinatie van een aantal calls en puts, die zoveel commissie kost dat de belegger maar een minimale kans op een klein winstje heeft, zelfs als zijn verwachtingen uitkomen.

Amerikaanse optie
Optiecontract dat op elke ogenblik uitoefenbaar is

Arbitrage
Kopen en snel weer verkopen van effecten of munten, met het doel een winst te realiseren. Daartoe wordt vaak op verschillende markten gehandeld.

Asset mix
1. Opdeling van een beleggingsportefeuille in categorieën, bijv. aandelen, obligaties, vastgoed, liquide middelen; 2. samenvoeging van activa, bijv. na een fusie. `De synergie was evident. Ik kon de asset mix proeven.`

Asset play
Beursterm voor een aandeel waarvan de activa meer waard zijn dan in de beurskoers wordt onderkend. Door de onderwaardering een interessant beleggingsobject of overnamedoelwit.

At the money
Een optie is at-the-money wanneer de koers van de onderliggende waarde zich dicht bij de uitoefenprijs ophoudt.

Aunt Agatha
City-bijnaam voor niet-professionele particuliere beleggers. Tijdens het volkskapitalisme van Margaret Thatcher werd daaraan ook gerefereerd als Sid. Op Wall Street: Aunt Millie.

Back to back
Doorstroom-constructie. Bijv.: een vennootschap leent geld in en meteen weer uit onder (bijna) dezelfde voorwaarden om daarmee iemand een fiscaal voordeel te bezorgen.

Backwardation
Situatie op de futuremarkt waarbij de termijnprijzen lager noteren dan de contantprijzen

Baisse
Daling van het gemiddeld koerspeil.

Ballonlening
Lening waarvan de laatste aflossing veel groter is dan de voorgaande. Wordt verstrekt wanneer in de toekomst extra cash flow wordt verwacht.

Basispunt
Honderdste van een procent. Kleinste eenheid waarmee verschillen in rentepeil of obligatierendementen worden weergegeven. 30 basispunten = 0,30%.

Basket- Mandje
Verzameling aandelen, bij elkaar gezocht om risico te spreiden, of een index na te bootsen. Bijv.: een mandje Latijns Amerika, een mandje commodities; Basket-warrant: warrant op een mandje aandelen

Bear raid
Poging van Wall Street-beleggers om de prijs van een aandeel te manipuleren door grote pakketten short te verkopen. De koersdaling die zodoende wordt bereikt is de winst op de transactie. Verboden door de Securities & Exchange Commision (SEC).

Bear rally
Langere periode waarin een aandeel blijft dalen.

Bear spread
Optiestrategie om te profiteren van een koersdaling. Een belegger legt een bear spread aan, wanneer hij een zodanige combinatie van calls en-of puts (met verschillende strikes en-of looptijden) koopt dat hij bij koersdaling een gunstig resultaat behaalt.

Bear trap
Doet zich voor indien een aandeel na een sterke daling even opveert. Een belegger die denkt dat de neerwaartse beweging nu voorbij is koopt bij, waarna het aandeel opnieuw een scherpe daling inzet.

Begrotingstekort
Het negatief verschil tussen de jaarlijkse inkomsten en uitgaven van de centrale overheid.

Bel20
is de belangrijkste Belgische beursindex, samengesteld uit 20 Belgische aandelen, gekozen door de Beurscommissie.

Beleggingsvennootschap
Een onderneming die geld van beleggers bijeen brengt en dat collectief belegt met een deskundige staf.

Bestensorder
Opdracht tot aan- of verkoop van effecten zonder opgave van een limiet.

Beta
De coefficiënt die aangeeft in welke mate het rendement van een belegging verbonden is met het marktrendement en die dus de gevoeligheid meet van het beleggingsrendement aan marktbewegingen

Betalingsbalans
Staat die het totaal van internationale betalingen en ontvangsten van een land aangeeft.

Beurs
Een officieel erkende, gereglementeerde markt waarop o.a. aandelen, obligaties, munten, grondstoffen en opties verhandeld worden.

Beursvennootschap
De enige soort vennootschap die op de beurs orders mag uitvoeren en die daartoe erkend is door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen

Bevak
BEleggingsvennootschap met VAst Kapitaal

Bevek
BEleggingsvennootschap met VEranderlijk Kapitaal, de Belgische vorm van SICAV (Société d`Investissement à Capital Variable).De inkomsten van deze vennootschap worden door de particuliere beleggers

Bibor
Belgian interbank offered rate, de rente die een bank op de interbankenmarkt kan krijgen voor deposito`s in Belgische frank

Biedkoers
Een koers die tot stand komt indien de omvang van de vraag naar een aandeel of obligatie elk evenwicht onmogelijk maakt, zonder de maximum toegelaten koersstijging te overschrijden. Ter informatie van de beleggers wordt een biedkoers gepubliceerd, tegen dewelke geen transacties tot stand kwamen.

Big Swinging Dick
Wall Street-medewerker die veel bijdraagt tot de winst en zich daar ook naar gedraagt. Alleen gebruikt bij mannen, uiteraard.

Bijzonder aandeel
Beschermingsconstructie waarbij één aandeelhouder een bijzonder recht krijgt om onwelkome statutenwijzigingen door andere aandeelhouders tegen te houden. Recent toegepast bij de beursgang van KPN, waarin de overheid een bijzonder aandeel kreeg.

Black Friday
Dag waarop een financiële markt zeer sterk daalt. Kan natuurlijk ook black monday of black wednesday (de EMS-crisis) zijn, maar in de loop der geschiedenis hebben sterke dalingen opvallend vaak op vrijdag plaatsgevonden. De oorspronkelijke black friday was 24 september 1869, toen een groepje financiers de goudmarkt trachtte te corneren door massaal te kopen. De ontstane paniek was aanleiding voor een financiële crisis.

Blended interest rate swap
Een combinatie van twee renteswaps, waarvan de rentevoet een gewogen gemiddelde van de twee oorspronkelijke is.

Blowout
Succesvolle beursintroductie of emissie waarbij de stukken in zeer snel tempo worden verkocht. Ook hot issue.

Blue chip
Kwalitatief hoogstaande aandelen. Bijvoorbeeld de aandelen die de Dow Jones-index vormen, of in Nederland de AEX-index. Oorspronkelijk was een blue chip het duurste fiche in een casino

BNP
Bruto Nationaal Produkt, de totaalsom van wat we met zijn allen in een jaar produceren, gerekend tegen marktprijzen.

Boekwaarde
Totaal EV-aantal aandelen

Boiler room
Ruimte waarvandaan handelaren effecten trachten te verkopen via agressieve telefonische colportatie. Verboden, maar tot voor enkele jaren een bekend verschijnsel in de goederentermijnhandel

Bond
Engels voor obligatie.

Bonus
Een gratis toekenning van aandelen aan de bestaande aandeelhouders. Het eigen vermogen van de onderneming (aandelenkapitaal en reserves) verandert niet, vermits de bonus slechts een gevolg is van een boekhoudkundige transfer reserves-aandelenkapitaal. Voordeel: het aantal aandelen stijgt, zodat de aandelen beter verhandelbaar worden. Vaak keert het bedrijf een bonus uit om het aandelenkapitaal aan de groei van het bedrijf aan te passen. Of - gewoon - als extraatje, bijvoorbeeld naar aanleiding van een jubileum.

Bookbuilding
Wijze waarop een grote aandelen- of obligatie-emissie wordt geplaatst door een bankensyndicaat. Voorafgaande aan de plaatsing wordt onderzocht tegen welke prijs en naar welke hoeveelheid er voldoende vraag is, zodat afzet van de emissie verzekerd is. Overgewaaid uit de VS en in Nederland geïntroduceerd door ABN Amro bij de beursgang van KPN.

Boost structure
Derivaten zoals floating rate notes, swaps of opties, met als kenmerk dat de prijs van de onderliggende waarde niet buiten een van te voren bepaalde bandbreedte mag komen. Als dat wel gebeurt wordt het instrument waardeloos.

Borderel
Bewijs en beschrijving van de uitvoering van een beursorder.

Brady bonds
Staatsobligaties van Latijns-Amerikaanse landen, uitgegeven in het kader van de door de VS ondersteunde schuldsanering. Vernoemd naar de architect van het plan, Nicholas Brady, in de jaren tachtig onderminister van financiën van de VS.

Brutowinst
De winst v\r belasting en afschrijving, die men berekent door het bedrijfsresultaat te delen door de omzet en het quotiNnt met 100 te vermenigvuldigen. De brutowinst onthult het resterende omzetpercentage na aftrek van de kosten. Vrij vertaald: hoeveel procent het bedrijfsresultaat van de omzet uitmaakt.

Buba
Bundesbank.

Buiten-beursmarkt
Verrichtingen die buiten de beurs om verhandeld worden. De prijs is onderling overeen te komen. Elke waarde, al dan niet beursgenoteerd, kan er verhandeld worden. Om de belangen van de beursvennootschappen (wisselagenten) te beschermen, mag niet onder bepaalde minimumbedragen buitenbeurs gehandeld worden.

Buitengewoon dividend
Het deel van de winst dat het bedrijf de aandeelhouders uitkeert, nB betaling van het eerste dividend (primair dividend).

Bull
Symbool voor haussegezinde (optimistische) stemming over de markt. Tegenovergestelde van bear. Bullish - gunstig gestemd.

Bull Run
Periode waarin een aandeel of markt snel stijgt.

Bull spread
Optiestrategie om te profiteren van een koersstijging. Een belegger legt een bull spread aan, wanneer hij een zodanige combinatie van calls en-of puts (met verschillende strikes en-of looptijden) koopt dat hij bij koersstijging een gunstig resultaat behaalt. Tegenovergestelde van een bear spread.

Bulldog
Obligatie in Britse ponden die op de Londense kapitaalmarkt is uitgegeven door een buitenlandse instelling.

Bullet-lening
Lening die aan het eind van de looptijd in één keer wordt afgelost.

Bullion
Engelse (futures)aanduiding voor goud.

Bunny bond
Konijnenobligatie. Obligatielening met vaststaande rente die de belegger de mogelijkheid geeft om de renteuitkering te ontvangen in de vorm van nieuw uit te geven obligaties, onder dezelfde voorwaarden. Dankt zijn naam aan de eigenschap om zich snel te kunnen vermenigvuldigen. Als de rente daalt wordt het een zero-coupon obligatie, als de rente stijgt, een plain vanilla-obligatie met vaste rente.

Bureau of Labor Statistics (BLS)
Een statisch bureau in de V.S dat zich concentreert op statistieken met betrekking op arbeidmarkt. Het is te vergelijken is bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in Nederland.

Burn rate
Tempo waarin een jonge startende high tech-onderneming het kasgeld erdoor jaagt

Business Inventory Index
De inventaris van de verschillende bedrijven wordt aan de hand van drie sectoren: fabrieken, de groothandels en de detailhandel. De indicator wordt om de twee maanden uitgebracht en de marktimportantie is laag.

Butterfly spread
Optiestrategie waarbij twee calls worden gekocht en twee calls geschreven, met verschillende looptijden, op dezelfde of verschillende markten. Een van de opties heeft een hogere uitoefenprijs en een ander een lagere uitoefenprijs dan de resterende twee opties. De constructie wordt winstgevend als de koers van de onderliggende waarden niet bijzonder fluctueert.

Call-optie
Een call-optie vertegenwoordigt het recht een bepaalde hoeveelheid onderliggende waarden (aandelen, obligaties, goud, zilver, valuta, index) te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs, gedurende een bepaalde periode. Het is dus een kooprecht. Op de eigenaar of de koper van de optie rust geen enkele koopverplichting. Zijn tegenpartij, de schrijver van de call-optie, is wPl verplicht de onderliggende waarde te leveren indien de koper van zijn recht gebruik maakt.

Capacity Utilization
De bezettingsgraad van de industrie is het quotiënt van de totale bezetting van de produktiefactoren en het totaal aantal produktiefactoren van de industrie. De maximale waarde die deze index kan aannemen is 100 procent. Echter dit is nog nooit voorgekomen en algemeen wordt aangenomen dat de index onder de 90 procent moet blijven. Deze indicator wordt maandelijks bekend gemaakt en heeft een gematigde importantie.

Cash-flow
Kasstroom, meestal het bedrag van de nettowinst van een onderneming plus het totale bedrag aan afschrijvingen in een boekjaar.

Certificaat
Door een administratiekantoor uitgegeven effect dat een (gedeelte van een) aandeel vertegenwoordigt. Een certificaat heeft geen stemrecht.

Chaebol
Groot conglomeraat van bedrijven (Koreaans). Voorbeelden: Daewoo, Samsung.

Chartist of technisch analist
Beleggingsdeskundige die op grond van speciale grafieken (charts) beleggingsbeslissingen neemt en voorspellingen doet.

Churning
Het uitvoeren van overdreven veel transacties op rekening van ëën klant door een effectenmakelaar. Het levert de makelaar commissie op, maar de klant houdt er doorgaans weinig aan over. Moeilijk te bewijzen, maar in de financiële wereld beschouwd als een der hoofdzonden.

Circus swap
Valutaswap van een variabele rente in Amerikaanse dollars tegen een vaste rente in een andere valuta.

Claim
Verhandelbaar voorkeursrecht voor bestaande aandeelhouders bij uitgifte van nieuwe aandelen of (meestal converteerbare) obligaties.

Clausthaler obligatie
Obligatie met een couponrente van ongeveer 0,5%. Clausthaler is een alcoholarm bier.

Clearing
Afwikkeling van effectentransacties

Closed-end fund
Beleggingsfonds waarvan het aantal aandelen of participaties in principe niet wordt uitgebreid of verkleind.

Compensatiedag
Laatste dag van de quinzaine op de Termijnmarkt waarop de compensatiekoers wordt genoteerd.

Compensatiekoers
De eerste notering op de laatste dag van de quinzaine van de Termijnmarkt. De compensatiekoers is de koers op basis waarvan de afwikkeling van een gedane transactie tijdens de lopende quinzaine kan worden doorgeschoven naar de volgende quinzaine.

Compliance
Handelen volgens de regels, zowel van toezichthoudende instanties als van de eigen organisatie. Grote banken in de VS en Engeland beschikken over compliance departments, die alle transacties onderzoeken op eventuele strijdigheid met interne of externe gedragsregels. Begint ook in Nederland enige vorm te krijgen.

Conceptueel
Slechts gebaseerd op een idee, een concept. Conceptual IPO - beursintroductie van een onderneming die nog geen produkt op de markt heeft gebracht, en de ontwikkeling en-of lancering ervan met de emissieopbrengst financiert. Veelal zeer speculatieve beleggingen.

Conjunctuur
Golfbeweging in de economische activiteit, ook wel de actuele stand van zaken in een nationale economie.

Consortium
Gelegenheidscombinatie van banken bij beursintroducties van ondernemingen of bij emissies van aandelen of obligaties.

Consumer Confidence Measures
Deze indicator geeft het vertrouwen weer van de consument in de economie. Het geeft een beeld van de te verwachten handelingen van de consument. Deze indicator wordt door het Amerikaanse marktonderzoekbureau berekent. Is het vertrouwen groot dan is de consument eerder bereid om grote uitgaven te doen zoals het kopen van een auto of wasmachine (=duurzame goederen). Wanneer het vertrouwen laag is zijn consumenten eerder geneigd om hun consumptie uit te stellen.

Consumer Price Index (CPI)
De consumenten prijzen index meet de gemiddelde verandering van prijzen van een vast pakket goederen en diensten. De CPI wordt maandelijks bekend gemaakt door het BLS. Deze indicator heeft een hoge marktimportantie. De CPI is een goede weergave van het inflatieprecentage op het niveau van de consument. Een grote stijging van de index duidt op hoge inflatie waardoor de angst voor een renteverhoging weer toeneemt.

Contango
Situatie opde termijnmarkt waar de futureprijs boven de contantprijs ligt en ook toeneemt naarmate de vervaldag verderaf ligt

Contantmarkt
Deelmarkt van de Eerste Markt waarop de minder liquide effecten worden verhandeld. Op basis van deze verhandelbaarheid wordt de Contantmarkt opgedeeld in twee segmenten : enkele fixing of één koers per dag en dubbele fixing (2 koersen per dag). De naam `contant` verwijst naar de quasi onmiddellijke afwikkeling van een gedane transactie : de koper en de verkoper hebben in werkelijkheid drie dagen de tijd om te betalen en te leveren.

Contractgrootte
Optierechten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen qua looptijd, uitoefenprijs en contractgrootte. Deze laatste term refereert aan het aantal onderliggende waarden, dat gekocht of verkocht moet worden.

Contrarian
Belegger die tegen de geldende opinie in gaat.

Converteerbare obligatie
Obligatie die onder bepaalde voorwaarden gedurende een bepaalde looptijd kan worden omgewisseld in aandelen.

COPS
Covered Option Securities. Korte-termijnlening met een hoge couponrente, vergezeld van een put-optie die de houder het recht geeft om rente in een buitenlandse valuta te betalen tegen een vooraf vastgestelde rentevoet

Corneren
De markt in een hoek dwingen door zo veel effecten of goederen te kopen, dat controle over de prijsvorming verkregen wordt. In 1979 trachtten de gebroeders Hunt de zilvermarkt te corneren door het overgrote deel van het zilveraanbod op te kopen. Ze dreven de prijs op tot ongekende hoogten, tot ze op 27 maart 1980 - silver thursday - niet langer konden voldoen aan de margin calls op hun positie van $100 miljoen.

Coupon
Genummerd deel van een aandeel of obligatie waarop de jaarlijkse rente wordt uitbetaald.

Courante winst
Winst uit de gewone bedrijfsuitoefenening van een onderneming. Omvat het bedrijfs en financieel resultaat, houdt geen rekening met uitzonderlijke eenmalige elementen en is daardoor belangrijker bij de beoordeling van een aandeel.

Courtage
Het ereloon van de wisselagent (beursvennootschap), ter bezoldiging van de door hem geleverde prestaties als tussenpersoon.

Cum warrant
Met warrant aangehecht