Kopie van `Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest `

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Centrum voor informatica voor het Brusselse Gewest
Categorie: Bestuur en organisatie > Brussel
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 15


Agglomeratie
Autonome publiekrechtelijke eenheid die van 1971 tot 1989 bepaalde bevoegdheden heeft beheerd voor de negentien Brusselse gemeenten. De bevoegdheden van de Brusselse agglomeratie zijn overgenomen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (Bron: CRISP - Overheden in Brussel)

Egmontpact
Het Egmontpact (1977), aangevuld door de Stuyvenbergakkoorden (1978), is een van de teksten die ten grondslag ligt aan de hervorming van de Belgische instellingen en met name aan het ontstaan van de gewesten.

Elektronisch loket
Interface voor communicatie en transacties, die het bijvoorbeeld mogelijk maakt formulieren te bestellen of administratieve formaliteiten te vervullen langs elektronische weg tussen een burger en zijn gemeente. In het Brusselse Gewest wordt het elektronisch loket van de gemeenten IRISBox genoemd.

Europa
Term die doorgaans verwijst naar de instellingen van de Europese Unie.

Europese wetgevingsprocedure
Net als de andere Belgische gefedereerde entiteiten, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een wetgevende macht. In dat verband, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op vier manieren inspraak in de Europese wetgevingsprocedure, met name via de permanente vertegenwoordiging bij de Europese Unie: de goedkeuring van Europese verdragen door het parlement, inspraak in de Europese besluitvorming, deelname aan de fasen vóór en na de wetgeving, en tot slot omzetting, toepassing en tenuitvoerlegging van de Europese beslissingen.

GGC
Afkorting van Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (zie dit woord in het lexicon), soms aangeduid met de Franse afkorting COCOM.

GOMB
Afkorting van Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brusselse Gewest. De Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een paragewestelijke overheidsinstelling die zich bezighoudt met economische expansie en stadsvernieuwing. De taken, bevoegdheden en werking van de GOMB worden geregeld door de ordonnantie van 20 mei 1999, met betrekking tot de Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (verschenen in het Belgisch Staatsblad op 29 juli 1999) en door de statuten van de instelling (verschenen in het Belgisch Staatsblad op 5 februari 2000).

ION
Afkorting van Instellingen van Openbaar Nut.

Ipz
Afkorting van Interpolitiezone, meestal `politiezone` genoemd. De interpolitiezones zijn ontstaan na de politiehervorming en de bundeling sedert 1 januari 2001 van de verschillende gemeentepolitiediensten in grotere territoriale gehelen. In het Brusselse Gewest werd het aantal gemeentepolitiediensten teruggebracht van 19 tot 6 politiezones.

IRISBox
Officiële benaming van het elektronisch loket dat ontwikkeld is voor de gemeenten van het Brusselse Gewest.

MBHG
Afkorting van Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belangrijkste actor van de Brusselse regering in de tenuitvoerlegging van haar beleid.

Observatorium voor kantoren
Het observatorium voor kantoren berust op een volledige statistische opmeting van de toegekende vergunningen om kantoorpanden (of gebouwen waar onroerende goederen worden geproduceerd) te bouwen of te renoveren in het Brusselse Gewest.

Ordonnancering
Fase in de uitvoering van de uitgaven waarbij een bevel of machtiging tot betaling wordt gegeven, gevolgd door een definitieve betalingsopdracht.

T.I.R.
Afkorting van Transport International Routier. De TIR-overeenkomst is van toepassing op het vervoer van goederen afkomstig uit of bestemd voor een niet-EU-lidstaat die deze overeenkomst heeft bekrachtigd.

VGC
Afkorting van Vlaamse Gemeenschapcommissie. De VGC is bevoegd voor de instellingen van het Brussels Gewest die tot de Nederlandstalige gemeenschap behoren.