Kopie van `Deposito- en Consignatiekas - Lexicon`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Deposito- en Consignatiekas - Lexicon
Categorie: Economie en financiën > Deposito- en Consignatiekas
Datum & Land: 23/11/2006, BE
Woorden: 38


Akte van bekendheid
De akte van bekendheid is een akte opgesteld door de vrederechter of de notaris, waarin wordt gesteld dat de in de akte vermelde personen (naar alle waarschijnlijkheid) de erfgenamen zijn.
Wordt meestal gebruikt en is ook nodig voor het deblokkeren van financiële rekeningen van de erflater.

Beheersrechten
Bedrag dat gevraagd wordt voor het beheer van een dossier.

Bericht van borgstelling
Bericht door te sturen naar de klant. Dit bericht kan bij de terugbetaling echter nooit het bewijs van inschrijving vervangen.

Beschikking tot inbezitstelling
(zie art 1004 e.v. B.W.) Bepaalde personen die tot de nalatenschap zijn geroepen (bv. wettige, maar niet-reservataire erfgenamen) verkrijgen bij overlijden niet automatisch het bezit (de `saisine`) over de goederen van de nalatenschap; om in het bezit van deze goederen gesteld te worden moeten zij zich tot de rechtbank wenden.
Dit gebeurt door een verzoekschrift neer te leggen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de nalatenschap is opengevallen.
Diezelfde voorzitter zal dan `een beschikking tot inbezitstelling` verlenen.

Beslag
Er zijn twee mogelijkheden nl bewarend of uitvoerend beslag. Beide vormen van beslag kunnen enkel gebeuren via een gerechtsdeurwaarder en volgens een specifieke procedure, geregeld in het Gerechtelijk Wetboek.
Bij bewarend beslag geeft de gerechtsdeurwaarder de Deposito- en Consignatiekas opdracht om de waarborg tijdelijk te blokkeren. Deblokkering ervan is enkel mogelijk in opdracht van de gerechtsdeurwaarder.
Bij uitvoerend beslag vraagt de gerechtsdeurwaarder om de bij de Deposito- en consignatiekas gedeponeerde som aan hem uit te betalen, zodat hijzelf die dan verder kan betalen conform een gerechtelijke uitspraak. De betaling geschiedt in dit geval meestal (volledig of deels) ten gunste van de schuldeisers van de persoon, voor wie de waarborg neergelegd is.

Bewaargevingbewijs
Bewijs van storting. Dit formulier vermeldt o.a. de naam van de opdrachtgever, het gestorte bedrag, het nummer van aangifte, het nummer van de rekening en de naam van de begunstigde.

Bewijs van inschrijving
Bewijs van storting (rode druk). Dit document moet bij de terugbetaling van de borgtocht naar de Deposito- en Consignatiekas teruggestuurd worden.

Borgtocht
Waarborgsom vereist voor het uitvoeren van werken en leveringen, opgelegd door een openbaar bestuur. Zie Borgtochten voor de verschillende soorten.

Borgtocht (administratieve)
Borgtochten geëist door een openbaar bestuur ingevolge hun wetgeving.

Borgtochten (sociale wetten)
Borgtochten opgelegd door de sociale wetgeving.

Clearing
Het `effectenclearingstelsel`: systeem voor het verhandelen van bepaalde effecten.

Commanditaire vennootschap
(art 18 Wb. van Koophandel) Dit is een vennootschap die wordt aangegaan tussen één (of meer) beherende venno(o)t(en) en één (of meer) stille venno(o)t(en) (= de geldschieter).
Deze vennootschap heeft rechtspersoonlijkheid.
De beherende vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap (m.a.w. ook zijn eigen vermogen kan door de schuldeisers van de vennootschap worden in beslag worden genomen - dit i.t.t. tot bijvoorbeeld een NV of een BVBA waar de vennoten meestal niet kunnen worden aangesproken voor de schulden van de vennootschap, dit zijn de vennootschappen met zogenaamd volkomen rechtspersoonlijkheid).
In regel is de stille vennoot slechts gehouden tot de inbreng die hij in de vennootschap heeft gedaan en kan zijn eigen vermogen niet worden `aangevallen`.

Consignatie
Gerechtelijke bewaargeving van gelden of effecten, bv. indien de schuldeiser weigert de betaling aan te nemen (zie gerede betaling).

Consignatiekas
Instelling voor het bewaren van sommen waarover een rechtsgeding hangende is of waarvan uitkering aan de rechthebbende niet mogelijk is. Ook wel : kas voor (verplichte) bewaargeving van effecten aan toonder.

Dematerialisatie van effecten
De papieren beleggingen bestaan heel binnenkort niet meer. Als gevolg van de wet van 14 december 2005 op de afschaffing van effecten aan toonder mogen de Belgische banken vanaf 1 januari 2008 geen papieren effecten meer afleveren aan hun klanten. Vanaf dan kunnen effectentransacties in ons land enkel nog via een rekening gebeuren.
Dit betekent dat nieuwe effecten van een Belgische vennootschap of bank, evenals van de Belgische overheid vanaf 1 januari 2008 alleen nog door u kunnen gekocht worden hetzij via een effectenrekening hetzij via een inschrijving op uw naam.
Al het papier dat voor 2008 werd uitgegeven, moet systematisch via uw bank worden gedematerialiseerd, zodat uiterlijk op 1 januari 2014 alles op effectenrekeningen staat.
Papieren effecten die nadien nog worden teruggevonden kunnen enkel nog worden aangeboden bij de Deposito- en Consignatiekas, mits afhouding van een administratieve geldboete van 10% van de waarde per begonnen jaar.

Deposito
Letterlijk: het in bewaring geven. In bewaring gegeven geld of effecten bij iemand (in dit geval de Deposito- en Consignatiekas, maar meestal een bankier) die het deposito op rente uitzet, en het aan anderen uitleent.

Eindvervaldag
Dag waarop een effect terugbetaalbaar wordt.

Erfrechtverklaring
Een erfrechtverklaring is een standaarddocument dat door de financiële instelling wordt gegeven en waarop alle erfgenamen hun identiteit vermelden en hun handtekening moeten plaatsen. Na de afgifte van deze verklaring wordt de bankrekening(en) gedeblokkeerd en ter beschikking gesteld van alle erfgenamen (inzoverre zij reservataire erfgenamen zijn). Indien het geen reservataire erfgenamen zijn, dan moeten zij een beschikking tot inbezitstelling verkrijgen en is een erfrechtverklaring uiteraard ook niet meer nodig.

Gemeenschappelijke volmacht
Document dat moet ingevuld worden bij een nalatenschap. Hierin wordt door alle erfgenamen toelating gegeven om de verschuldigde sommen aan één persoon te betalen. De gemeenschappelijke volmacht wordt ingevuld afhankelijk van het bedrag en de persoon aan wie de betaling zal gebeuren.

Gerede betaling
Een aanbod van gerede betaling is het `formele` aanbod tot contante betaling gedaan door een schuldenaar aan zijn schuldeiser die weigert om de betaling te ontvangen (cfr. art. 1257 e.v. van het Burgerlijk Wetboek).
Indien de schuldenaar het formele aanbod weigert, dan kan de aangeboden geldsom of zaak geconsigneerd worden.
Merk op dat het aanbod van gerede betaling door een ministerieel bevoegd ambtenaar moet gebeuren, en dit onder de voorwaarden zoals beschreven in art. 1258 van het Burgerlijk Wetboek.

Inschrijving op naam
Het inschrijven, opnemen in een register. Inschrijving op naam bij de Grootboeken van de Staatsschuld = het zich opgeven tot deelname aan een lening.

Kantonnement
Is een bewaargeving bij een sekwester of bij de Deposito- en Consignatiekas van een som, toereikend om tot waarborg te strekken voor de schuld in hoofdsom, intrest en kosten van de ene partij ten opzichte van de andere.

Kantonnement (vrijwillig)
Niet opgelegde of door een gerechtelijke uitspraak toegestane bewaargeving. Een tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder is niet vereist.

Neerlegger
Persoon of maatschappij die de borgtocht neerlegt.

Notarisgelden
Sommen gestort door een notaris:
in toepassing van art.1 van het K.B. van 14-12-1935 als vrijwillige storting
in toepassing van art. 3 van het K.B. van 14-12-1935 als verplichte storting

Nummer van inschrijving
Dit nummer staat altijd rechtsboven op het bewijs van inschrijving. Het nummer omvat het jaar, de maand, de dag van storting en een volgnummer van de Deposito- en Consignatiekas. Na gedeeltelijke terugbetaling wordt een nieuw nummer gegeven voor het resterend bedrag.

Overheidsfondsen
Effecten uitgegeven door de Staat of door de Staat gewaarborgd.

Reservataire erfgenamen
Dit zij erfgenamen die in elk geval een deel van de erfenis kunnen opeisen en derhalve bij testament niet onterfd kunnen worden. Het zijn derhalve erfgenamen aan wie de wet een voorbehouden gedeelte van de nalatenschap toebedeelt.
Wie kunnen reservataire erfgenamen zijn? De langstlevende echtgenoot (m-v), de descendenten (kinderen, kleinkinderen...), de ascendenten (bloedverwanten in opgaande lijn).

Rijkskassier
Dienst van de Nationale Bank van België (NBB) die de effecten bewaart en het dossier opmaakt voor de Deposito- en Consignatiekas.

Sekwester
Een sekwester is een rechtsfiguur, zoals geregeld bij de art. 1955 tot en met 1963 van het Burgerlijk Wetboek.
Men onderscheidt het gerechtelijk sekwester en het bij overeenkomst bedongen sekwester.
Het bij overeenkomst bedongen sekwester wil het volgende zeggen: Partij A en partij B hebben een geschil over bv. een auto. Zowel A als B A zeggen: `die auto is van mij`. A en B kunnen dan overeenkomen om het voorwerp van geschil (in dit geval de auto) in handen van een derde te geven die zich er toe verbindt om de auto ofwel aan partij A ofwel aan partij B te geven, eens het geschil (de eigendomsvraag) is opgelost.
Als definitie geeft het B.W. : (art.1956): een sekwester is de bewaargeving van een zaak waarover een geschil bestaat, in handen van een derde, die zich verbindt de zaak, nadat het geschil zal zijn uitgemaakt, terug te geven aan wie zij krachtens de beslissing zal toekomen.
Een gerechtelijk sekwester is dan uiteraard een sekwester opgelegd ingevolge een gerechtelijke beslissing.

Squeeze out
Openbaar uitkoopbod dat de overnemer kan lanceren indien hij minstens 95 % van de stemrechtverlenende effecten heeft verworven.

Sterkmaking
De sterkmaking is een beding waarbij een contractpartij aan de medecontractant belooft er voor te zorgen dat een derde (afwezige of handelsonbekwame) iets zal doen, geven of laten. De derde behoudt evenwel de vrijheid om zich al dan niet te verbinden, aangezien hijzelf, als derde, door het sterkmakingsbeding niet gebonden is. De derde is wél verbonden wanneer hij het contract bekrachtigt (stilzwijgend of uitdrukkelijk), met inachtneming van de pleegvormen bij plechtige of zakelijke contracten.
In de context van de Deposito- en consignatiekas is de sterkmaking een document dat moet ingevuld worden bij een overlijden. Hierin verklaart één van de erfgenamen op te treden in het gemeenschappelijk belang van de erfgenamen. De akte van sterkmaking wordt ingevuld afhankelijk van het bedrag en de persoon aan wie de betaling zal gebeuren.

Verklaring van verlies
Indien het ontvangstbewijs verloren gegaan is, moet men hiervan aangifte doen bij de burgemeester van de gemeente waar men woont (Verklaring van verlies Borgtochten in effecten en Verklaring van verlies Borgtochten in geld).Meer info vindt u bij Borgtochten.

Verzet
Is een schriftelijk protest gericht aan de Deposito-en Consignatiekas. Er zijn meerdere soorten van verzet.
Gaat het verzet uit van een fiscaal bestuur dan gaat het meestal om een fiscale notificatie. Dit is een uitvoerend beslag in vereenvoudigde vorm, namelijk zonder tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. Deze procedure is eveneens wettelijk geregeld.
Gaat het verzet niet uit van de fiscale overheid, dan dient de Deposito- en Consignatiekas wettelijk gezien geen rekening te houden met deze vorm van protest. Meestal betreft het een schriftelijk protest, onmiddellijk nadien gevolgd door een beslag.
Tegen een beslag kan ook verzet bij de beslagrechter worden aangetekend : de persoon die oordeelt dat een beslag (deels) ten onrechte is, kan zich wenden tot de beslagrechter die hierover dan vonnis zal vellen. Alle bij het verzet betrokken partijen worden door de gerechtsdeurwaarder op de hoogte gebracht via een afschrift van zijn verzetexploot. Zolang de beslagrechter geen uitspraak heeft gedaan, blijft in principe het beslagen deposito geblokkeerd.

Volmacht
Vormelijke overeenkomst waarbij een persoon een ander persoon machtigt om in zijn naam iets te doen of iets te ontvangen.

Voorafname
Indien de neerlegger van de borgtocht niet voldaan heeft aan de verplichtingen opgelegd door het waarborgeisend bestuur, kan dit bestuur op de borgtocht (of een gedeelte ervan) beslag leggen.

Vrijgave
De vrijgavebrief of opheffingsbrief wordt steeds door diegene die de borgtocht opgelegd heeft naar de Deposito- en Consignatiekas verstuurd.
In deze brief wordt toelating verleend tot volledige of gedeeltelijke vrijgave van de borgtocht.

Waarborgeisend bestuur
Het openbaar bestuur (of administratie) dat een waarborg eist.