Kopie van `Koninkrijk België - Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Koninkrijk België - Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden
Categorie: Economie en financiën > Beleggen
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 56


Aandeel
Deel van het kapitaal van een vennootschap, ook maatschappelijk aandeel genoemd indien op het effect geen nominale waarde vermeld is. Elk effect is een eigendomsrecht. Het geeft, indien er winst is, recht op een deel van de uitgekeerde winst van het bedrijf in verhouding tot het kapitaal dat het vertegenwoordigt. De looptijd van een aandeel is gelijk aan die van de onderneming (zie `dividend`). Een aandeel geeft het recht geïnformeerd te worden over de activiteit van de vennootschap, deel te nemen aan de algemene vergaderingen en daar resoluties te stemmen. Het is een overdraagbaar en verhandelbaar effect, dat aan toonder, op naam of gedematerialiseerd kan zijn.

Aandeel VVPR
Aandeel `met verminderde voorheffing - à précompte mobilier réduit`. Aandeel met `strips`, bestaande uit twee delen : het gewone aandeel met de aangehechte coupons en een afzonderlijk blad, `strip` genaamd. Dit blad vertegenwoordigt een fiscaal voordeel dat kan worden uitgeoefend op het moment van de ontvangst van het dividend. Het wordt geïdentificeerd door een nummer en het vermeldt de reeksnummers van het gewone aandeel. `Stripping` bestaat erin de afgeknipte coupon van het onderliggende aandeel gelijktijdig met de overeenkomstige strip aan te bieden : de roerende voorheffing wordt in dat geval verminderd tot 15 %. De strip moet vóór eind november gebruikt worden; hij verliest zijn waarde op 1 december. Het gewone aandeel en het `stripblad` hebben afzonderlijke beursnoteringen en moeten aangekocht of verkocht worden met afzonderlijke beursorders. De strip op zich is slechts zijn beurswaarde waard. Zowel tegen aandeel als strip kan verzet worden aangetekend.

Adiré
Zoek geraakt : de Franstalige term `Adiré` is een verouderde juridische term. Dit adjectief werd vroeger gebruikt om een zoek geraakt of verloren procedurestuk aan te duiden. In de context van de wet van 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van titels aan toonder, wordt met een zoek geraakt effect een verloren of gestolen effect bedoeld.

Beurs
Een beurs van roerende waarden is een markt waar de transacties openbaar zijn en waar iedereen, via de bemiddeling van een aan de beurs verbonden tussenpersoon, financiële instrumenten welke op die markt genoteerd worden, kan aan- en verkopen. Een beurs kan verschillende afzonderlijke markten bevatten naargelang de soorten verhandelde financiële instrumenten (zie `Euronext`).

BEVEK
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Vennootschap samengesteld uit een collectieve portefeuille, mét rechtspersoonlijkheid en met als doel op een gediversifieerde wijze te beleggen in roerende waarden. Een deelbewijs van een BEVEK is een aandeel dat een gedeelte van het kapitaal van deze waarden in portefeuille, die onderliggende waarden geworden zijn, vertegenwoordigt. Het geheel van deze waarden vormt de `korf` van de BEVEK. Het kapitaal is veranderlijk voor zover de deelbewijzen ervan op elk moment verhandelbaar zijn. Deze inkomende en uitgaande geldbewegingen hebben geen invloed op de prijs van de BEVEK, die geen beursnotering heeft. De prijs van een deelbewijs van een BEVEK, `inventariswaarde` genoemd, wordt bepaald door de evolutie van de onderliggende waarden. Een BEVEK is meestal opgedeeld in gespecialiseerde compartimenten en kan voorkomen in verschillende vormen (distributie of kapitalisatie, regionaal of sectoraal, aandelen of obligaties, onbepaalde of vaste looptijd, enz.) (zie `GBF`).

Bezit
Feitelijk meesterschap uitgeoefend over een zaak. Het bezit is een feit, geen recht. Wat roerende goederen betreft, maakt de wet dit onderscheid niet zodat het feit van bezit samenvalt met het eigendomsrecht (BW 2279, eerste lid) indien de bezitter te goeder trouw is (zie `houderschap`)

Buitenlandse obligatie
Obligatie uitgegeven op een markt van een ander land dan het land van vestiging van de emittent, in de lokale munt en onder toezicht van de autoriteiten van dat andere land (zie `euro-obligatie`).

Bulletin
Bulletin der met verzet aangetekende waarden - officiële publicatie van het Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden, waarin alle verzetbetekeningen worden opgenomen. Het Bulletin is trimestrieel. Er worden bijvoegsels toegevoegd die gemiddeld om de twee dagen worden gepubliceerd. De andere publicaties van het Kantoor houden verband met de effecten die hun waarde verloren hebben (zie `zonder waarde`). De publicatie van het verzet in het Bulletin is het wezenlijk bestanddeel van het stelsel van bescherming uitgewerkt door de wet van 24 juli 1921. Dit systeem van bescherming berust op de wettelijke bekendmaking van het verzet dat, door de publicatie ervan, geacht wordt door iedereen gekend te zijn. De publicatie doet een onweerlegbaar vermoeden ontstaan van kennisname van het verzet en dientengevolge een vermoeden van kwade trouw in hoofde van de derde houder als deze het effect verhandelt na deze publicatie (zie `verzetbetekening`, `vermoeden`).

Certificaat aan toonder
Ten einde de verkoop te vergemakkelijken van buitenlandse roerende waarden die in het land van uitgifte enkel bestaan in nominatieve of gedematerialiseerde vorm, en om gevolg te geven aan de vraag naar, of de voorkeur van Belgische beleggers voor effecten aan toonder, hebben de grote banken fiduciaire vennootschappen opgericht die belast zijn met de aankoop van buitenlandse effecten. Fiduciaire vennootschappen treden, in de registers van buitenlandse vennootschappen, op als de eigenaars van de effecten. Als tegenwaarde voor deze effecten op naam geven zij certificaten aan toonder uit welke rechtstreeks verhandelbaar zijn op de Belgische markt.

Certificaat op naam
Aandelen en obligaties kunnen voorkomen in nominatieve vorm en vertegenwoordigd worden door certificaten op naam. Een certificaat op naam vermeldt de identiteit van de eigenaar van de effecten en het bedrag van de neergelegde effecten. Het is geen effect aan toonder. Het effect is de inschrijving zelf in de registers van de vennootschap. Hieruit volgt dat het certificaat op naam niet verhandelbaar is en dat de overdracht van een effect op naam gebeurt door een in het register ingeschreven verklaring van overdracht.

Code
Alfanumerieke combinatie, d.w.z. combinatie bestaande uit verschillende letters en cijfers die toelaten een uitgifte van effecten te identificeren. Voor wat het verzet tegen effecten betreft, vormt de code van de uitgifte, net als de nummers in opklimmende volgorde van de effecten, een onmisbare inlichting met het oog op een inbeslagname.

Coupon
Bon, talon of vignet, aangehecht aan een effect, welke recht geeft op interest of dividend, en om op de vervaldag een vaste of variabele opbrengst te ontvangen. Deze gedrukte en genummerde bon heeft, als hij wordt afgeknipt van het effect, op zich ook de kenmerken van een waardepapier. De coupons vormen het tweede gedeelte van een effect aan toonder; ze worden, in reeksen, weergegeven onder de vorm van een blad. Op elke coupon wordt de naam van de emittent, de soort en het nummer van de titel vermeld. De coupons van een aandeel hebben een volgnummer; de coupons van een obligatie vermelden de vervaldag. Om `goed leverbaar` te zijn, d.w.z. verhandelbaar, moet de mantel samen met het blad met de niet-vervallen coupons van een effect aangeboden worden (zie `mantel`). De coupons van leningen van de openbare sector kunnen niet met verzet worden aangetekend en zijn verloren voor de verzetbetekenaar, behalve de coupon van de laatste vervaldag als deze in de mantel is inbegrepen.

Daad van beschikking
Juridische daad die een goed van een patrimonium afscheidt (verkoop, schenking) of die een zakelijk recht doet ontstaan op een goed dat deel blijft uitmaken van een patrimonium (hypotheek, vestiging van een erfdienstbaarheid).

Dividend
Opbrengst van een aandeel - bedrag dat overeenstemt met het deel van de winst dat door een bedrijf wordt gestort aan de aandeelhouders, in verhouding tot het kapitaal vertegenwoordigd door het aandeel (zie `interest`).

Effect
Soortnaam die een deelbewijs van om het even welke aard van een belegging, participatie of investering aanduidt dat verhandelbaar is of verworven kan worden door inschrijving of omwisseling, of dat aanleiding geeft tot een afwikkeling in contanten. Volgens Belgisch recht kan een effect voorkomen onder drie vormen : aan toonder, op naam of gedematerialiseerd (zie `aandeel`, `obligatie`).

Effect aan toonder
Papieren effect, geïdentificeerd door een nummer, waarin een zakelijk- of vorderingsrecht is opgenomen. Het effect valt samen met dit recht. De rechthebbende, de eigenaar, blijft anoniem : de overdracht gebeurt van hand tot hand, door eenvoudige overdracht. Volgens de regels van het burgerlijk recht wordt de bezitter te goeder trouw van het effect verondersteld er de eigenaar van te zijn. (BW 2279, eerste lid ). Een effect aan toonder bestaat uit twee bladen, nl. de mantel en het couponblad (zie `mantel`, `coupon`).

Effect op naam
Inschrijving in een bijzonder register van de naam van de titularis en het bedrag van zijn vordering. De inschrijving is het effect van de ingeschreven schuldeiser. Het effect op naam kan geconverteerd worden in een effect aan toonder en omgekeerd. Het wordt overgedragen via een transfer door de creatie van een nieuwe inschrijving op naam van een nieuwe titularis. Dit register kan een register zijn van de aandeelhouders van een vennootschap of, voor wat de openbare sector betreft, het grootboek van de openbare schuld (zie `certificaat op naam`). Het deponeren van effecten aan toonder op een effectenrekening bij een financiële tussenpersoon die ze op zijn beurt deponeert bij een vennootschap gespecialiseerd in het beheer van effecten, zoals de CIK, vormt een tweede manier om een inschrijving te bekomen. Deze tweede manier waarborgt in alle wettelijkheid een zekere vertrouwelijkheid omdat de eigenaar van de effecten slechts door zijn tussenpersoon gekend is en niet door de beheersvennootschap. Heden zijn er in België twee vennootschappen erkend als centraal depositaris door het koninklijk besluit van 22 augustus 2002, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 4 september 2002. Het betreft de naamloze vennootschap naar Belgisch recht `Interprofessionele effectendeposito- en girokas`, afgekort `CIK` en de naamloze vennootschap naar Belgisch recht `Euroclear Bank`. De effecten aan toonder gedeponeerd ter inschrijving op naam in het grootboek van de openbare schuld of bij een centrale depositaris of één van zijn aangesloten leden, verliezen hun eigen individualiteit en worden vervangbaar.

Effectenrekening
Bankrekening bestemd voor de registratie van effecten welke niet het voorwerp uitmaken van een fysieke levering. Synoniemen : effectendossier; open bewaargeving.

Eigendom
Zakelijk recht op een goed dat gekenmerkt wordt door het recht het te gebruiken, er het genot van te hebben en er over te beschikken onder de voorwaarden bepaald door de wet (BW 544) (zie `bezit`).

Emittent
Een rechtspersoon, van de openbare of de privésector, die een lening uitschrijft, of voor wiens rekening een lening uitgeschreven wordt. De kwaliteit van de emittent, beoordeeld in functie van zijn vermoedelijke terugbetalingscapaciteit, wordt uitgedrukt door een quotering, een `rating`, toegekend door een of meerdere gespecialiseerde instellingen.

Euro-obligatie
Obligatie welke in verschillende landen, andere dan dat waar de emittent gevestigd is, tegelijkertijd wordt uitgegeven door een syndicaat van banken onder leiding van één van hen, de `lead manager` genoemd. De uitgifte kan gebeuren door om het even welke emittent en ontsnapt aan de controle van de autoriteiten van de betrokken landen. Dit type obligatie wordt uitgegeven in euro of in elke andere munt in dewelke ontleend wordt buiten het nationaal grondgebied. Het was gebruikelijk het voorvoegsel `euro` voor de naam van de munt waarin ontleend werd, te zetten. Met de invoering van de Europese eenheidsmunt, zou men moeten spreken van `euro-euro` voor een uitgifte in euro. Sommige professionelen hebben daarom de uitdrukkingen `euro bond` (in 2 woorden) voor een uitgifte in euro op de binnenlandse markt en `eurobond` (in 1 woord) voor een uitgifte van euro-obligaties voorgesteld. De markt van de euro-obligaties is een parallelle markt waar de verkoop van obligaties lijkt op een contract tussen de emittent en de investeerder en niet op een beroep doen op het publieke spaargeld. Nochtans bestaat er een zelfregulerende autoriteit, het ISMA (International Securities Market Association), welke alle deelnemers groepeert en een zeker aantal regels voorschrijft.Een euro-obligatie geeft aan degene die intekent twee waarborgen :
- de eerste is de clausule `gross up`, die de emittent verplicht de interestvoet te verhogen indien de Europese Unie een bronheffing zou invoeren;
- de tweede is de clausule `tax call` die de emittent de toelating geeft de lening vervroegd terug te betalen ingeval van wijzigingen van de fiscale regels.

Euronext
Met het oog op de vermindering van de transactiekosten en een verhoogde liquiditeit van de genoteerde vennootschappen, zijn de beurzen van Amsterdam, Brussel (BXS - Brussels Exchange) en Parijs in september 2000 geïntegreerd geworden in een nieuwe eenheid, `Euronext` genaamd. Iedere nationale markt blijft voortbestaan als een deel van de nieuwe entiteit. De genoteerde bedrijven blijven onderworpen aan de op hen van toepassing zijnde nationale wetgeving. De vernieuwing op het vlak van de verhandeling is de komst van NTS-EMM (New Trading System - European Market Model), het nieuwe systeem van notering. Amsterdam, Brussel en Parijs passen dezelfde regels inzake verhandeling toe, op enkele bijzondere lokale bepalingen na. Hierbij komt het feit dat Brussel, gelet op de harmonisatie op het vlak van de afwikkeling van de transacties, het systeem van de beursquinzaines heeft afgeschaft ten einde het te vervangen door de regel `T + 3` : de levering van de effecten in ruil voor de betaling moet drie werkdagen na de dag van de transactie plaatsvinden. Er werden tevens andere nieuwigheden op het vlak van beursorders en openingsuren doorgevoerd.

Financieel instrument
Term voor financiële activa welke breder is dan het begrip `roerende waarde`. In de financiële wetgeving sinds 1995 wordt het begrip `roerende waarde` vervangen door het begrip `financieel instrument` (zie `roerende waarde`).

GBF
Gemeenschappelijk beleggingsfonds. Een gemeenschappelijk beleggingsfonds is samengesteld uit een gemeenschappelijke portefeuille, een vermogen in onverdeeldheid, zonder rechtspersoonlijkheid. Het beheer van dit fonds wordt uitgeoefend door een afzonderlijke vennootschap. Elke intekenaar is mede-eigenaar en de deelbewijzen van dit fonds zijn aandelen, effecten in mede-eigendom. Het gemeenschappelijk beleggingsfonds behoort tot de instellingen voor collectieve beleggingen (ICB), net zoals dat het geval is voor de BEVEK, doch deze laatste bezit rechtspersoonlijkheid. Het fonds wordt `open` genoemd als het kapitaal en het aantal aandelen veranderlijk zijn, zoals dat het geval is bij een BEVEK. Het wordt `gesloten` genoemd als het kapitaal en het aantal deelbewijzen vastliggen. In het tweede geval zijn de deelbewijzen op de beurs genoteerd, in tegenstelling tot deelbewijzen van een open fonds of een BEVEK, waarbij de transactie gebeurt aan hun inventariswaarde (zie `BEVEK`).

Gedematerialiseerd effect
Waarde die, per reeks van effecten welke dezelfde kenmerken hebben, uitsluitend in een effectenrekening is ingeschreven op naam van de eigenaar of de houder bij een instelling die dergelijke rekeningen aanhoudt. De overdracht van effecten gebeurt door middel van overschrijvingen van de ene naar de andere rekening.

Geding
Geheel van procedurehandelingen tussen de inleidende akte en het vonnis.

Goede trouw
De goede trouw is de overtuiging correct te hebben gehandeld. Op het vlak van bezit, bestaat deze overtuiging uit het feit te geloven dat men een zaak in bezit heeft gekregen van de echte eigenaar en dat deze werd verworven krachtens een wettelijke oorzaak van eigendomsverwerving (zie `bezit`).

Handlichting
Een akte die een einde stelt aan de gevolgen van een bewarende of beschermende maatregel.

Houderschap
Het feit een zaak in handen te hebben, zonder de bedoeling te hebben deze voor zich te houden. De houder is verplicht tot teruggave en kan zich niet beroepen op de bepalingen van artikel 2279, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, krachtens dewelke `met betrekking tot roerende goederen het bezit als titel geldt` (zie `bezit`).

Inbeslagname
Maatregel genomen in het kader van de wet van 24 juli 1921 die bestaat uit het blokkeren van een vanwege een derde houder ontvangen effect, door een financiële tussenpersoon, op basis van een verzet aangetekend door een persoon die beweert de buiten bezit gestelde eigenaar te zijn van dat effect. Dit houderschap van het effect door de financiële tussenpersoon is een bewarende maatregel, met als doel de vervreemding van een goed waarvan de eigendom wordt betwist, te verhinderen vóór iedere gerechtelijke tussenkomst (zie `verzetbetekening`)

Interest
Opbrengst van een obligatie - bedrag dat de ontlener op elke vervaldag verschuldigd is aan de uitlener, bovenop het op de laatste vervaldag terug te betalen kapitaal (zie `dividend`).

Interestvoet
Rentevoet, uitgedrukt in een percentage over een bepaalde looptijd. Deze vergoedt de schuldeiser voor de dienst die hij aan de schuldenaar verleent en voor het risico dat hij loopt niet terugbetaald te worden.

ISIN-code
Internationale code - afkorting voor `International Securities Identification Numbering System`, norm van het ISMA (International Securities Market Association, orgaan dat de internationale effectenmarkten reguleert, en waarvan de zetel zich bevindt in Zürich), welke voor alle effecten een unieke en uniforme codificatie oplegt. Het gebruik van deze code is algemeen verspreid. Het Kantoor heeft ze geïntegreerd in het Bulletin in oktober 2002.

Kasbon
Effect van een obligatielening, uitgegeven door een bank of een financiële instelling, voorzien van coupons met - in de meeste gevallen - een looptijd van 1 tot 5 jaar. Een kasbon heeft geen beursnotering. Sommige kasbons hebben kapitaliseerbare coupons, die slechts op de eindvervaldag uitbetaald worden. Kasbons kunnen doorlopend, d.w.z. op elk moment, worden uitgegeven. De houder moet in principe tot de eindvervaldag wachten eer zijn kapitaal terugbetaald wordt. De kasbon kan in bepaalde gevallen worden teruggekocht door de emittent of openbaar worden verkocht op de Beurs van Brussel.

Lening
Schuld op korte, middellange of lange termijn tegen een vaste of een variabele interestvoet, vertegenwoordigd door effecten, obligaties of bons conform de wetgeving van het land waar deze schuld is uitgegeven. Ze wordt doorgaans opgedeeld in een zeker aantal deelbewijzen of coupures van verschillende waarde.

Mantel
Eén van de twee delen van een effect aan toonder. De mantel geeft de identificatie (naam van de emittent, kapitaal, aantal uitgegeven effecten, reeksnummer, coupure enz.) van het effect weer en vermeldt de rechten van de belegger; het tweede deel van het effect is het couponblad (zie `coupon`).

Nietigheid
Vormfout of onregelmatigheid ten gronde die een rechtshandeling aantast. We onderscheiden absolute en relatieve nietigheid. Absolute nietigheid kan door elke betrokken persoon worden ingeroepen, terwijl relatieve nietigheid enkel kan worden ingeroepen door een door de wet beschermde persoon.

Notering
De prijs waartegen een financieel instrument dat ingeschreven is op één van de markten welke door de beurs worden ingericht, werd aangekocht of verkocht. De lijst van de koersen wordt door de beurs bekendgemaakt. De beursnotering heeft de waarde van een authentieke akte.

Notificatie
Het ter kennis brengen door een andere persoon dan een ministerieel ambtenaar van een akte aan een belanghebbende volgens de wettelijke vormvereisten. Indien de kennisgeving gebeurt door een ministerieel ambtenaar spreken we van een betekening.

Obligatie
Titel van schuldvordering die een deel van een lening op middellange of lange termijn, obligatielening genoemd, vertegenwoordigt. De obligatie geeft recht op een vooraf vastgestelde interest. De looptijd van een obligatie wordt bepaald op het moment van de uitgifte. Het is een overdraagbaar en verhandelbaar effect dat aan toonder, op naam of gedematerialiseerd kan zijn. De Staatsbons, uitgegeven door de Belgische Staat, zijn beursgenoteerde effecten die speciaal bedoeld zijn voor particulieren. Zij bestaan niet in gedematerialiseerde vorm.

OPCVM
Organisme de placement collectif en valeurs mobilières : instelling voor collectieve beleggingen in roerende waarden. Soortnaam waarmee de vennootschappen worden bedoeld die als doel hebben te investeren in roerende waarden en die vooral de gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF) en de beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (BEVEK) omvatten (zie `GBF`, `BEVEK`).

Rechtsvordering
Uitoefening van een juridisch recht. Naargelang dit recht persoonlijk is, zakelijk, roerend of onroerend, wordt de rechtsvordering persoonlijk of zakelijk, roerend of onroerend genoemd.

Roerende waarde
Effect, document of certificaat dat, als tegenprestatie voor een lening (obligaties) of een kapitaalinbreng (aandelen), gecreëerd wordt door een publieke instelling, een bedrijf of een investeringsvennootschap. Deze waarden worden gekenmerkt door hun verhandelbaarheid en hun mobiliteit. Ze omvatten verschillende categorieën van financiële activa : aandelen, obligaties, beveks, kasbons, staatsbons, euro-obligaties, enz. en ze kunnen de vorm aannemen van titels aan toonder, inschrijvingen op naam of ze kunnen gedematerialiseerd zijn (zie `effect`, `financieel instrument`).

SRW-code
Code van het `Secretariaat voor Roerende Waarden` (Administratie van de Beurs, Beursgebouw, Brussel), afgekort `SRW` of `Bel-code`: Belgische nationale code. Deze code heeft de verschillende door de banken aan de uitgiftes toegekende codes, vervangen. Merk op dat de NV SRW heden vervangen geworden is door de NV NextInfo.

Staatsbon
Effect van een obligatielening, enkel bestemd voor particulieren en verenigingen zonder winstoogmerk. Staatsbons worden vier keer per jaar uitgegeven door de federale overheid (maart, juni, september, december) en ze zijn beursgenoteerd. Ze worden aangeboden in twee vormen : aan toonder of via inschrijving op naam (zie `effect`).
De Staatsbon kan voorkomen in vier verschillende versies :
- bon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar : de houder kan de terugbetaling bekomen na 5 jaar;
- bon op 3, 5, 7 jaar, met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet : de houder kan de terugbetaling bekomen na 3 of 5 jaar en geniet een gegarandeerde minimuminterest voor elk van de twee laatste periodes van twee jaar;
- bon met vaste looptijd van 5 jaar met jaarlijks herzienbare rentevoet ;
- bon op 8 jaar, met vaste rentevoet en jaarlijkse interest.

Strip
(zie `aandeel VVPR`)

Tegenspraak
In het kader van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van titels aan toonder, wordt daarmee ieder feit bedoeld dat ter kennis wordt gebracht van de emittent van de effecten, waarbij een derde beweert rechten te hebben op het met verzet aangetekend effect, m.a.w. deze derde `spreekt` het verzet `tegen`. De tegenspraak brengt met zich mee dat het effect door de financiële tussenpersoon in beslag genomen wordt (zie `inbeslagname`). Van zodra er tegenspraak is, wordt de verzetbetekenaar hiervan door het Kantoor op de hoogte gebracht en dient hij het nodige te doen om de kwestie inzake de eigendom van het effect te regelen. Bij gebrek aan initiatief zijnentwege gedurende een termijn van twee maand, verlengd met een tweede termijn van één maand, wordt het verzet geschrapt en wordt het effect overhandigd aan de aanbieder (zie `terugvordering`).

Terugvordering
Gerechtelijke eis waardoor een persoon het eigendomsrecht doet gelden dat deze beweert te hebben op een goed.

Uitgifte
Het creëren en aanbieden van roerende waarden, tegen een vaste of een variable interestvoet, opgedeeld in deelbewijzen of categorieën van effecten. Een uitgifte kan geplaatst worden in het land waar de emittent gevestigd is, op diens binnenlandse markt, of in één of meerdere andere landen dan dat waarin deze gevestigd is. Een uitgifte die tegelijkertijd in meerdere landen geplaatst wordt, wordt meestal gedaan door een groepering of een `syndicaat` van banken.

Verjaring
Verjaring is een middel om, door na verloop van een zekere tijd, een recht te verwerven of van een verbintenis bevrijd te worden (BW 2219). Het recht onderscheidt twee soorten verjaring : de verwervende (of acquisitieve) verjaring, welke toelaat een zakelijk recht te verwerven, en de uitdovende (of bevrijdende) verjaring, welke toelaat een zakelijk recht of een vorderingsrecht te laten uitdoven.

Vermoeden
Gevolgtrekking die de wet (wettelijk vermoeden) of de rechter (feitelijk vermoeden) afleidt uit een bekend feit om te besluiten tot een onbekend feit en welke toelaat dit laatste te bewijzen (BW 1349). Tegen een wettelijk vermoeden wordt geen bewijs van het tegendeel toegelaten; het wordt onweerlegbaar genoemd. (BW 1352).

Vervangbaarheid
In het burgerlijk recht wordt een zaak vervangbaar of een soortgoed genoemd als het geen eigen individualiteit heeft of vrij inwisselbaar is. Vervangbare zaken staan tegenover niet-vervangbare, bepaalbare zaken die een eigen individualiteit hebben en die `zeker` genoemd worden. Het vervangbare karakter van een zaak heeft tot gevolg dat de schuldenaar zich van zijn verbintenis bevrijdt door een gelijkaardig goed te leveren ingeval van afwezigheid van het ontvangen goed. Als het vervangbaar of niet-vervangbaar karakter afhangt van de aard, dan kunnen de wet of de wil van de partijen een zekere zaak al dan niet als vervangbaar beschouwen. Om het beheer van bewaargeving te vergemakkelijken en de girale omloop van roerende waarden toe te laten, heeft de wetgever een wettelijk stelsel van vervangbaarheid in het leven geroepen voor effecten die circuleren van rekening tot rekening.
De effecten aan toonder gedeponeerd in een dergelijk voormeld stelsel, verkrijgen een vervangbaar karakter en kunnen na hun neerlegging niet meer met verzet worden aangetekend (zie `effect op naam`).

Verzetbetekening
Publicatie in het Bulletin van de met verzet aangetekende waarden, bij toepassing van de bepalingen van de wet van 24 juli 1921, op vraag van de eigenaar van de effecten aan toonder welke gestolen of verloren zijn. Deze laatste drukt, door middel van de publicatie, de wil uit de verhandeling van deze effecten en de uitoefening van de daaraan verbonden rechten te verhinderen, vóórdat er sprake is van enige gerechtelijke tussenkomst.
De datum van de publicatie van het verzet in het Bulletin vormt een essentieel element in de procedure. Deze datum bepaalt welke wettelijke bepalingen van toepassing zijn in hoofde van de derde houder al naargelang deze de aankoop deed vóór, dan wel na de datum van de publicatie. De derde houder geniet in het eerste geval de bescherming van het Burgerlijk Wetboek. Hij verliest deze bescherming in het tweede geval en wordt dan onderworpen aan de bepalingen van de wet van 24 juli van 1921 : hij kan tegenover de buiten bezit gestelde eigenaar geen enkele geldige akte van eigendomsoverdracht doen gelden (zie `Bulletin`).
De termijn van vier jaar, waarna de effecten zonder waarde worden verklaard, begint te lopen vanaf de eerste januari van het jaar dat volgt op de publicatie van het verzet in het Bulletin.

VVPR
(zie `aandeel VVPR`)

Waardepapier
(zie `effect aan toonder`).

Zonder waarde
Toestand waarin een effect wordt verklaard na afloop van een onafgebroken periode van publicatie gedurende vier jaar in het Bulletin. Deze termijn begint te lopen vanaf de eerste januari van het jaar dat volgt op de datum van publicatie van het verzet in het Bulletin. Effecten van de openbare sector en effecten waarvan de coupons kapitaliseerbaar zijn, hebben een bijkomende publicatietermijn van twee jaar. Deze termijn vangt aan op 1 januari van het jaar dat volgt op de datum van de eindvervaldag. De toestand `zonder waarde` doet voor de verzetbetekenaar rechten ontstaan waarvan het belangrijkste de vervanging is van het effect door de emittent. Een dergelijk effect kan niet meer met verzet worden aangetekend. Het kantoor publiceert op 1 december de lijst van de effecten en de coupons die op 1 januari van het volgende jaar hun waarde verliezen, evenals een vijfjaarlijks samenvattend bulletin van de effecten `zonder waarde`, afgesloten op 15 september.