Kopie van `Koninkrijk België - Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Koninkrijk België - Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden
Categorie: Economie en financiën > Beleggen
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 10


Effect
Soortnaam die een deelbewijs van om het even welke aard van een belegging, participatie of investering aanduidt dat verhandelbaar is of verworven kan worden door inschrijving of omwisseling, of dat aanleiding geeft tot een afwikkeling in contanten. Volgens Belgisch recht kan een effect voorkomen onder drie vormen : aan toonder, op naam of gedematerialiseerd (zie `aandeel`, `obligatie`).

Effect aan toonder
Papieren effect, geïdentificeerd door een nummer, waarin een zakelijk- of vorderingsrecht is opgenomen. Het effect valt samen met dit recht. De rechthebbende, de eigenaar, blijft anoniem : de overdracht gebeurt van hand tot hand, door eenvoudige overdracht. Volgens de regels van het burgerlijk recht wordt de bezitter te goeder trouw van het effect verondersteld er de eigenaar van te zijn. (BW 2279, eerste lid ). Een effect aan toonder bestaat uit twee bladen, nl. de mantel en het couponblad (zie `mantel`, `coupon`).

Effect op naam
Inschrijving in een bijzonder register van de naam van de titularis en het bedrag van zijn vordering. De inschrijving is het effect van de ingeschreven schuldeiser. Het effect op naam kan geconverteerd worden in een effect aan toonder en omgekeerd. Het wordt overgedragen via een transfer door de creatie van een nieuwe inschrijving op naam van een nieuwe titularis. Dit register kan een register zijn van de aandeelhouders van een vennootschap of, voor wat de openbare sector betreft, het grootboek van de openbare schuld (zie `certificaat op naam`). Het deponeren van effecten aan toonder op een effectenrekening bij een financiële tussenpersoon die ze op zijn beurt deponeert bij een vennootschap gespecialiseerd in het beheer van effecten, zoals de CIK, vormt een tweede manier om een inschrijving te bekomen. Deze tweede manier waarborgt in alle wettelijkheid een zekere vertrouwelijkheid omdat de eigenaar van de effecten slechts door zijn tussenpersoon gekend is en niet door de beheersvennootschap. Heden zijn er in België twee vennootschappen erkend als centraal depositaris door het koninklijk besluit van 22 augustus 2002, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 4 september 2002. Het betreft de naamloze vennootschap naar Belgisch recht `Interprofessionele effectendeposito- en girokas`, afgekort `CIK` en de naamloze vennootschap naar Belgisch recht `Euroclear Bank`. De effecten aan toonder gedeponeerd ter inschrijving op naam in het grootboek van de openbare schuld of bij een centrale depositaris of één van zijn aangesloten leden, verliezen hun eigen individualiteit en worden vervangbaar.

Effectenrekening
Bankrekening bestemd voor de registratie van effecten welke niet het voorwerp uitmaken van een fysieke levering. Synoniemen : effectendossier; open bewaargeving.

Emittent
Een rechtspersoon, van de openbare of de privésector, die een lening uitschrijft, of voor wiens rekening een lening uitgeschreven wordt. De kwaliteit van de emittent, beoordeeld in functie van zijn vermoedelijke terugbetalingscapaciteit, wordt uitgedrukt door een quotering, een `rating`, toegekend door een of meerdere gespecialiseerde instellingen.

GBF
Gemeenschappelijk beleggingsfonds. Een gemeenschappelijk beleggingsfonds is samengesteld uit een gemeenschappelijke portefeuille, een vermogen in onverdeeldheid, zonder rechtspersoonlijkheid. Het beheer van dit fonds wordt uitgeoefend door een afzonderlijke vennootschap. Elke intekenaar is mede-eigenaar en de deelbewijzen van dit fonds zijn aandelen, effecten in mede-eigendom. Het gemeenschappelijk beleggingsfonds behoort tot de instellingen voor collectieve beleggingen (ICB), net zoals dat het geval is voor de BEVEK, doch deze laatste bezit rechtspersoonlijkheid. Het fonds wordt `open` genoemd als het kapitaal en het aantal aandelen veranderlijk zijn, zoals dat het geval is bij een BEVEK. Het wordt `gesloten` genoemd als het kapitaal en het aantal deelbewijzen vastliggen. In het tweede geval zijn de deelbewijzen op de beurs genoteerd, in tegenstelling tot deelbewijzen van een open fonds of een BEVEK, waarbij de transactie gebeurt aan hun inventariswaarde (zie `BEVEK`).

ISIN-code
Internationale code - afkorting voor `International Securities Identification Numbering System`, norm van het ISMA (International Securities Market Association, orgaan dat de internationale effectenmarkten reguleert, en waarvan de zetel zich bevindt in Zürich), welke voor alle effecten een unieke en uniforme codificatie oplegt. Het gebruik van deze code is algemeen verspreid. Het Kantoor heeft ze geïntegreerd in het Bulletin in oktober 2002.

Obligatie
Titel van schuldvordering die een deel van een lening op middellange of lange termijn, obligatielening genoemd, vertegenwoordigt. De obligatie geeft recht op een vooraf vastgestelde interest. De looptijd van een obligatie wordt bepaald op het moment van de uitgifte. Het is een overdraagbaar en verhandelbaar effect dat aan toonder, op naam of gedematerialiseerd kan zijn. De Staatsbons, uitgegeven door de Belgische Staat, zijn beursgenoteerde effecten die speciaal bedoeld zijn voor particulieren. Zij bestaan niet in gedematerialiseerde vorm.

SRW-code
Code van het `Secretariaat voor Roerende Waarden` (Administratie van de Beurs, Beursgebouw, Brussel), afgekort `SRW` of `Bel-code`: Belgische nationale code. Deze code heeft de verschillende door de banken aan de uitgiftes toegekende codes, vervangen. Merk op dat de NV SRW heden vervangen geworden is door de NV NextInfo.

VVPR
(zie `aandeel VVPR`)