Kopie van `Pidpa - waterlexicon`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Pidpa - waterlexicon
Categorie: Milieu > Water
Datum & Land: 15/02/2007, BE
Woorden: 28


Amfibieënpoel
klein, ondiep, stilstaand water waarin kikkers, padden en salamanders zich kunnen voortplanten.

Anorganisch
Niet-levend, niet tot het dieren – of plantenrijk behorend.

Atmosferische pollutie
Vervuiling van de dampkring.

Cuesta
Reliëfvorm die uit een langgerekte asymmetrische heuvelrug bestaat, met aan de ene kant een steile helling met een hol profiel en aan de andere kant een licht afhellend plateau.

Effluent
Gezuiverd afval- of rioolwater dat op het oppervlaktewater wordt geloosd.

Erosie
Het algemeen proces of de groep van processen waarbij materiaal van de aardkorst losgemaakt of opgelost wordt en gelijktijdig via de natuurlijke weg wordt verplaatst. Erosie omvat verwering, corosie en transport door water of wind.

Foraminifeer
een groep van eencellige, wortelpotige diertjes die een kalkschaal vormen.

Formatie
een laag of een groep van aardlagen of gesteenten die tot een zelfde tijdperk van vorming behoren of onder gelijke omstandigheden ontstaan zijn.

Fotochemische reactie
chemische reactie onder invloed van het licht.

Fysico-chemisch
Natuurkundige aspecten van de scheikunde

Hydrogeologisch
betreffende de wetenschap van het ondergrondse water, met name van de stand en de stromingen van het grondwater, en van de samenstelling van het water van minerale bronnen.

Ijken
toetsen aan de gestelde eisen, ze indien nodig en mogelijk daaraan doen beantwoorden en ten bewijze daarvan er een merkteken op zetten.

Irrigatiewater
water voor kunstmatige bevloeiing of bewatering van een terrein

Isohypsenkaarten
kaart met lijnen die punten van gelijke hoogte boven het zeeniveau verbindt (isohypse = hoogtelijn)

Nitraat
(scheikundige formule NO3-) is een chemische verbinding, namelijk een zout afgeleid van salpeterzout (HNO3). Nitraten worden in de landbouw toegepast als meststof en zijn goed oplosbaar in water. De maximaal toegelaten concentratie in drinkbaar water bedraagt 50 mg/l (uitgedrukt in NO3-).

Nitriet
(scheikundige formule NO2-) is een chemische verbinding, namelijk een zout afgeleid van salpeterig zuur (HNO2). Het komt in water voor als gevolg van bacteriële oxidatie van ammonium; dit tussenproduct van de oxidatie van ammonium wordt snel verder geoxideerd tot nitraat. De maximaal toegelaten concentratie in drinkwater bedraagt 0,1 mg/l (uitgedrukt in NO2-).

Organisch
koolstof bevattend: organische stof, stof waaruit de planten en dieren samengesteld zijn of die door deze wordt voortgebracht.

Oxidatie/oxideren
Het zich verbinden met zuurstof.

Sedimenten
Bezinksel , neerslag, afzetting uit een vloeistof.

Septaria
Een sferische concretie bestaande uit carbonaten en gekenmerkt door interne, radiale barsten die naar het centrum toe verbreden. De wanden van de onregelmatige blokken die hierdoor onstaan, zijn vaak bezet met mineralen.

Silexkeien
Kleine rolstenen uit vuursteen.

Siltig
Sedimenten worden hoofdzakelijk ingedeeld naar de grootte van de korrels. De korrelgrootte kan variëren van decimeters tot microns. Silt is de benaming voor korrels ter grootte van 2 tot 50 micron.

Spanningslaag
druk die een gas of een damp, door zijn neiging zich te verspreiden, op de wand van een vat of een andere weerstand uitoefent.

Spuiwater/Spoelwater
Afvalwater dat het overtollige ijzer door de vorming van bezinkbare vlokken langs een afsluitbare waterkering afvoert.

Surpressor
Dit is een compressor die een groot luchtdebiet levert onder relatief lage druk.

Vogelkers
is een heester uit de rozenfamilie, een soort van wilde kriek.

Zuigkorf
Korf aan het uiteinde van de zuigleiding, die dient om grove onreinheden op te vangen.

Zuivere intercommunale
is een intergemeentelijke organisatie voor het beheer van nutsbedrijven (water, elektriciteit,…)